Blwyddyn gyffrous ar y gweill i golff yng Nghymru

11/01/2016

Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Wedi blwyddyn lwyddiannus iawn o ran Golff yng Nghymru yn 2015, fe fydd 2016 hefyd yn argoeli’n flwyddyn gyffrous arall i’r gamp yng Nghymru. 

 

Mae Pencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn Cymru yn ddigwyddiad i edrych ymlaen ato yn 2016. Cafodd y bencampwriaeth hwb sylweddol cyn y Nadolig pan gyhoeddwyd mai SSE Enterprise fydd y prif noddwr unwaith eto pan fydd y twrnamaint yn dychwelyd i Westy Hamdden y Celtic Manor rhwng 3 a 5 Mehefin 2016, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. 

 

Yn fuan wedyn, bydd Pencampwriaeth y Golffwyr Amatur yn dychwelyd i Glwb Golff Royal Porthcawl rhwng 13 a 18 Mehefin. Bydd prif chwaraewyr golff amatur y byd yn cystadlu ar un o gyrsiau golff glan môr mwyaf enwog Ewrop i weld pwy all ennill y tlws. Mae enillwyr blaenorol y bencampwriaeth hon yn cynnwys José Maria Olazabál.

 

Ar ddiwedd y flwyddyn, cafodd Wales Golf Holidays ei goroni'n Gwmni Teithiau Golff Gorau Cymru ar gyfer ymwelwyr o wledydd eraill yng Ngwobrau Golff y Byd  2015 yn yr Algarve ym mis Tachwedd y llynedd. Mae'r cwmni'n edrych ymlaen at ddathlu 25 mlynedd yn y busnes yn 2016, ac maen nhw wedi paratoi pecynnau newydd a digwyddiadau i nodi'r achlysur. Mae'r cwmni teithio o Gaerdydd yn uchel iawn ei barch, ac mae ganddo brofiad cadarn o dywys golffwyr o bedwar ban byd i bob cwr o Gymru, gan ganolbwyntio'n bennaf ar gyrsiau trawiadol y Gogledd.

 

Dathlu pen-blwydd

 

Dywedodd Cadeirydd Wales Golf Holidays, Ian Richardson: "Rwy'n falch dros ben bod Wales Golf Holidays yn dathlu ei ben-blwydd yn 25 yn ystod 2016, a'i fod wedi ennill gwobr Cwmni Teithiau Golff Gorau Cymru ar gyfer ymwelwyr o wledydd eraill, yn seremoni Gwobrau Golff y Byd ym Mhortiwgal fis Tachwedd diwethaf. Mae ein cwmni'n parhau i dyfu. Mae mwy o chwaraewyr golff nag erioed yn teithio i Gymru i fwynhau gwyliau byr a gwyliau hirach. Mae'r arian y maen nhw'n ei wario o ddydd i ddydd yn lles nid yn unig i Glybiau Golff ond hefyd i'r economi leol. Boed iddo barhau!"

 

Ym mis Tachwedd, cafodd Andrew Minty, cyfarwyddwr golff Clwb Golff Bae Langland, ei enwi'n Rheolwr Clwb Golff y Flwyddyn ar gyfer y DU gan y Gymdeithas Rheolwyr Clybiau Golff. Hon yw'r wobr uchaf ei bri yn y maes.  Andrew yw'r enillydd ieuengaf erioed a rheolwr cyntaf i glwb golff yng Nghymru i ennill y wobr.  Ers iddo gamu i'r swydd yn 2010, mae Andrew wedi newid y ffordd roedd y clwb yn cael ei farchanta'n llwyr ac mae aelodaeth y clwb bron iawn wedi dyblu.

 

Dywedodd Andrew Minty: "Roeddwn yn falch iawn o ennill y wobr ac roedd yn hwb i'r clwb. Mae gennym ni gyfleusterau chwarae golff gwerth chweil yng Nghymru ac mae cymorth marchnata gan Croeso Cymru yn helpu i ddenu ymwelwyr o bob rhan o'r byd i Benrhyn Gŵyr a thu hwnt. Mae hynny yn ei dro yn helpu'r economi leol ac yn diogelu swyddi, o fewn y diwydiant golff a thu hwnt."

 

Bydd Croeso Cymru yn dechrau'r flwyddyn drwy fynd i'r PGA Merchandise Show yn Orlando, Fflorida rhwng 27 a 29 Ionawr. Mae sioe'r PGA yn llwyfan allweddol i Croeso Cymru a'i bartneriaid ar y stondin godi proffil Cymru fel cyrchfan golff i gwsmeriaid, cwmnïau teithio a'r cyfryngau yn yr UDA. 

 

Cynnydd

 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae cynnydd o 40% wedi bod yn nifer yr ymwelwyr golff i Gymru  dros y ddegawd ddiwethaf. Roedd cyfanswm gwerth Twristiaeth Golff yn 2014 yn agos i £38 miliwn, sy'n dangos pwysigrwydd twristiaeth golff i economi Cymru.  Mae croesawu prif dwrnameintiau golff, fel y Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn a gynhaliwyd mor llwyddiannus yng Nghlwb Golff Royal Porthcawl, wedi chwarae rhan bwysig yn y gwaith o godi proffil Cymru fel cyrchfan golff - gwlad lle caiff ymwelwyr fwynhau golff ar ei orau."

"Mae Cymru'n gyrchfan golff sy'n anelu'n uchel. Rydyn ni'n edrych ymlaen at weithio gyda'r diwydiant golff yng Nghymru a thu hwnt i barhau i godi proffil Cymru ym myd golff ac i gynyddu gwerth a maint y farchnad dwristiaeth golff yng Nghymru yn ystod 2016."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru