Artist yn chwilio am ddrysau pren i wireddu prosiect uchelgeisiol

Oes gennych chi ddrws pren i’w sbario? Ydych chi wedi dal yn ôl ar waredu hen ddrws? Peidiwch â’i daflu! Gallech chi fod yn helpu’r Eisteddfod Genedlaethol i wireddu prosiect artistig uchelgeisiol– a’r cyfan sydd angen ei wneud yw cynnig hen ddrws i ni’i gasglu!

Marc Rees, sy’n adnabyddus yn rhyngwladol am greu a churadu celfyddyd gosodiad a pherfformans, sy’n gyfrifol am brosiect AGORA, ar Faes yr Eisteddfod yn Sir Conwy eleni, ac mae angen cant o ddrysau pren o bob lliw a llun er mwyn gwireddu’r cynllun. 

 

Dywedodd Marc, “Mae’r drysau’n rhan greiddiol o brosiect AGORA, ac fe fyddwn yn eu defnyddio nid yn unig fel darn o waith celf gyhoeddus, ond hefyd er mwyn creu adeilad dros-dro i gynnal pob math o weithgareddau a digwyddiadau yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

 

“Y bwriad yw dathlu un o ffeithiau mwyaf rhyfeddol Llanrwst.  Yn 1947, cysylltodd Cyngor y Dref â’r Cenhedloedd Unedig i hawlio’u lle ar y Cyngor Diogelwch, gan ddatgan bod Llanrwst yn dalaith annibynnol o fewn Cymru.  Fe fethodd y cais.  Ond mae’n ddarn mor bwysig o hanes y dref, ac ry’n ni eisiau anrhydeddu a chofio hyn drwy greu senedd dros-dro ar y Maes - Pafiliwn y Bobl.  Ry’n ni’n gweithio gyda’r penseiri Jenny Hall a Tabitha Pope ar y prosiect, ac yn awyddus iawn i AGORA fod yn un o’r prif leoliadau ar y Maes eleni.”

 

Mae Marc yn adnabyddus am greu ymateb artistig i lefydd a chymuned, a hynny mewn ffyrdd anghyffredin a heriol yn aml.  Ac fe fydd strwythur a chynllun trawiadol AGORA yn sicr o dynnu sylw a chreu cynnwrf ar Faes yr Eisteddfod ar gyrion Llanrwst.  

 

“Yn bendant, mae’r ffaith bod drysau trigolion lleol am ddod yn rhan o’r strwythur yn apelio ataf.  Bydd yr adeilad, y darn yma o gelf gyhoeddus, yn perthyn i drigolion Sir Conwy, ac yn eu cynrychioli nhw, yn union fel mae senedd i fod i gynrychioli hawliau’r bobl. 

 

“Ry’n ni angen cant o ddrysau pren er mwyn adeiladu AGORA.  Mae’r gwaith o gasglu eisoes wedi cychwyn - ond mae angen mwy.  Gall eich drws chi wneud gwahaniaeth, a’n galluogi ni i gyrraedd y cant.  Felly, cysylltwch os gwelwch yn dda er mwyn i ni adeiladu hwn gyda’n gilydd ac agor y drws - neu’r drysau - i bob math o bosibiliadau newydd.”

 

Apêl Marc am ddrysau

 

Gallwch glywed a gwylio apêl Marc am ddrysau yma

 

Os oes gennych chi ddrws i’w gynnig i’r prosiect, cysylltwch gydag Iwan, iwan@ffiwsar.com.  Rydym yn derbyn pob mathau o ddrysau pren, ar wahân i ddrysau tân neu rai gwydr.  Yn hen neu newydd, yn flêr neu’n dwt, cysylltwch!  Does dim ots os yw’r drws wedi gweld dyddiau gwell.  Byddwn yn fwy na hapus i drefnu i’w gasglu er mwyn ei gynnwys yn y prosiect.

 

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) ac yn derbyncefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw annog syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch newydd a chydweithio er mwyn cael mwy o effaith a denu mwy o ymwelwyr.

 

Mae hwn yn rhan o brosiect mwy i hyrwyddo’r Eisteddfod i gynulleidfa ehangach sy’n cynnwys pedwar digwyddiad yn Llandudno, Conwy, Betws-y-Coed a Llanrwst, ac yn rhan o ddathliadau Blwyddyn Darganfod yng Nghymru 2019.  Mae rhan gychwynnol y prosiect yn ein galluogi i greu’r seilwaith a darn o waith celf gyhoeddus a fydd yn greiddiol i amcanion y cynllun dros yr wythnosau nesaf.

 

Bydd rhagor o fanylion am y prosiect AGORA yn cael eu cyhoeddi’n fuan.