Artist lleol yn creu murlun Afon Enfys ym Mangor

29/05/2020

Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

I ddiolch i weithwyr allweddol am eu holl ymdrechion yn ystod pandemig coronafirws mae artist wedi creu murlun newydd hardd o’r enw ‘Afon Enfys’ ar un o waliau allanol safle amgueddfa ac oriel Storiel ym Mangor.

Mae’r enfys wedi dod yn symbol o obaith a diolchgarwch yn ystod y cyfnod anodd hwn, gyda cartrefi ar hyd a lled y wlad yn dangos eu gwerthfawrogiad gan addurno eu ffenestri gyda’r symbol lliwgar hwn.

 

Gofynnwyd i’r artist lleol, Femke Van Gent gynllunio murlun unigryw ar gyfer un o waliau allanol safle Storiel ym Mangor. Ysbrydolwyd ei gwaith gan yr afon Adda sy’n llifo’n gudd o dan y ddinas, a dyfeisiwyd delwedd o ‘Afon Enfys’.
O amgylch yr ‘Afon Enfys’ ceir loÿnnod byw tlws sydd wedi eu hysbrydoli gan loÿnnod o gasgliadau hanes natur yr amgueddfa. Mae’r lindys a’r glöyn byw’n symbol o drawsnewidiad a gobaith, sy’n addas iawn yn yr amseroedd heriol yma. Mae’r darlun hefyd yn cynnwys creaduriaid bach eraill difyr o fyd natur a dwy ddynes mewn gwisg Gymreig, wedi ei ysbrydoli gan hanes Cymru.

 

Roedd arddangosfa o waith yr arlunydd Femke Van Gent wedi ei drefnu ar gyfer Oriel Ysbyty Gwynedd ar gyfer misoedd yr haf, ond oherwydd effaith pandemig COVID-19 nid yw hyn yn bosib am y tro. Braf felly oedd gweld cydweithio rhwng Storiel a Femke ar y prosiect murlun hwn yn absenoldeb yr arddangosfa.

 

Eglurodd Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd: “Y mae’n bleser gweld gwaith lliwgar ac egnïol Femke ym Mangor. Mae’r murlun yn cyfleu’n diolchgarwch i weithwyr allweddol yn berffaith, mae’r gwaith yn llawn gobaith ac yn codi calon.
“Ers rhannu ffotograffau o’r murlun ar y cyfryngau cymdeithasol mae ymateb y cyhoedd wedi bod yn bositif iawn.”
Eglurodd Femke Van Gent yr arlunydd: “Pleser pur oedd gweithio yn Storiel. Mae'n dda clywed bod y murlun yn rhoi gwên ar wynebau pobl. Mae hyn yn fy ngwneud i'n hapus.”

 

Cofnod hanesyddol 

 

Dywedodd Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros ddatblygu’r Economi a Chymuned: “Hoffwn ddiolch yn fawr i’r arlunydd Femke Van Gent ac i bawb arall a gymerodd rhan i drefnu a chreu’r murlun lliwgar yma’n Storiel.
“Mae symbolaeth yr enfys yn y darlun yn dangos ein gwerthfawrogiad ac ein diolchgarwch i’r holl weithwyr allweddol yn ystod y cyfnod anodd yma. Mae’r murlun hefyd yn gweithredu fel cofnod hanesyddol gweledol ar gyfer y dyfodol.  
“Hoffwn estyn fy niolch hefyd i gwmni paent Little Greene ym Methesda am gyflenwi’r paent  er mwyn creu’r murlun.”
Mae’r murlun wedi ei baentio ar wal ger maes parcio Storiel a gellir ei fwynhau wrth gerdded heibio. Os ydych yn yr ardal, gallwch ei fwynhau o bell – ond cofiwch am reolau ymbellhau cymdeithasol ac osgowch deithiau di-angen. Os nad ydych yn yr ardal yn ystod y cyfnod clo, mwynhewch edrych ar ffotograffau o’r celf-waith am y tro, a bydd croeso cynnes i chi ymweld â Storiel pan fydd y rheoliadau cyfyngu yn dod i ben.

 

Gan fod Storiel ar gau dros dro, a bod ein gweithgareddau creadigol wedi eu gohirio, beth am ddefnyddio’r murlun i ysbrydoli’ch creadigrwydd gartref? Beth am ysgrifennu’n greadigol a dyfeisio stori a darluniau yn deillio o’r murlun… pwy yw’r ddwy ddynes sy’n cuddio tu ôl i’r rhosod? I ble mae’r afon yn llifo? Beth mae’r dylluan yn ei wylio? Mentrwch a rhannwch eich straeon gyda Storiel ar Facebook a Twitter.