Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am bencampwr arloesi

Mae’r broses o chwilio am bencampwr arloesi Gwynedd wedi cychwyn er mwyn iddynt helpu penderfynu'r ffordd orau o ddefnyddio cyllid Datblygu Gwledig Cymru yma yng Ngwynedd.

Mae Arloesi Gwynedd Wledig, yn edrych am berson gyda sgiliau a phrofiad mewn adnoddau naturiol a diwylliannol, cynnyrch lleol, gwasanaethau lleol, ynni adnewyddadwy a thechnoleg ddigidol.

 

Ar hyn o bryd maent yn chwilio am bencampwr sy’n cynrychioli’r sector gwirfoddol neu gymunedol ac sydd gyda chysylltiadau cryf â Phen Llŷn.

 

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn cael ei weinyddu o Borthmadog gan Menter Môn, sydd hefyd yn cyflawni yn Ynys Môn. Dywedodd Zoe Pritchard, Rheolwr Prosiect Gwynedd: “Bydd y pencampwr newydd yn ymuno a’r Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) sy’n gyfrifol am ddarparu cyfeiriad strategol a sicrhau bod gweithgareddau'n cyd-fynd â Strategaeth Datblygu Leol Gwynedd. O dan fewnwelediad arbenigol ac arweiniad y GGLl mae Arloesi Gwynedd Wledig yn treialu ystod amrywiol o weithgareddau arloesol sydd gyda’r potensial i gyfrannu at ffyniant cymuned ac economaidd Gwynedd.”

 

Drwy gymryd mantais o gryfderau Gwynedd, mae’r cynllun arloesi gwledig yn mynd i'r afael â'r materion sy'n effeithio ar yr economi yng Ngwynedd.

 

Dirywiad y stryd fawr

 

“Dros y 3 blynedd ddiwethaf rydym wedi bod yn gweithio ar ddirywiad y Stryd Fawr, toriadau i wasanaethau cyhoeddus, pobl ifanc yn allfudo oherwydd prinder cyfleodd swyddi a llawer mwy.”

 

“Mae gennym gymaint o ran hanes a threftadaeth, iaith a diwylliant, gweithgareddau awyr agored a chynnyrch lleol, ond a ydym ni'n gwneud digon gyda nhw? "ychwanegodd Zoe.

 

Os yw prosiectau yn gymwys ac yn ateb ethos arloesol y cynllun bydd cefnogaeth ac adnoddau ar gael i gynorthwyo’r datblygiad.

 

“Mae’n bwysig ein bod yn gwneud y mwyaf o beth sy’n gwneud ni’n wahanol. Rydym yn gwybod beth ydi ‘USPs’ Gwynedd, ond mae’n rhaid i ni ddarganfod ffyrdd newydd ac arloesol o’u defnyddio - a dyma le fydd ein Pencampwr Arloesi Gwynedd yn dod i mewn.

 

“Dyma gyfle arbennig i gael effaith go iawn ar ddyfodol Gwynedd - rydym yn annog pobl i ddod ymlaen ac i fod yn rhan o rywbeth fydd yn cael effaith go iawn ar yr ardal.”

 

Prosiect

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Bencampwr Arloesi Gwynedd ac yn aelod o Grŵp Gweithredu Lleol Gwynedd, cysylltwch gyda Rhys Gwilym ar 01766 514057 neu rhys@mentermon.com Mae ffurflen gais ar gael yma https://bit.ly/2oZJEKK

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau i fod yn aelod o GGLl Gwynedd yw’r 8fed o Hydref 2018. Dylai pob cais gorffenedig gael eu gyrru at Rhys Gwilym drwy e-bost neu wedi ei bostio i Arloesi Gwynedd Wledig, Menter Môn, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9NU