Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 3 o 3

Plas Tan y Bwlch yn dathlu'r deugain

03/09/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yr wythnos hon bu Plas Tan y Bwlch ger Maentwrog yn dathlu 40 mlynedd ers ei sefydlu fel canolfan i Barc Cenedlaethol Eryri.
 
Bu tŷ ar safle’r plasty ers yr unfed ganrif ar bymtheg ond ar ôl sawl perchennog gwahanol dros y canrifoedd, ym 1969 fe brynwyd y tŷ gan Gyngor Sir Meirionnydd ac yna’i sefydlu ym 1975 fel Canolfan Addysg i’r Parc Cenedlaethol. Ers hynny, mae o leiaf hanner can mil o oedolion a thros 100,000 o blant wedi croesi trothwy’r Plas a thrwy gyrsiau, cynadleddau a darlithoedd bellach yn deall mwy am gefn gwlad, yn gallu gwerthfawrogi cefn gwlad ac yn parchu’r amgylchedd.
 
Yn ystod y dathliadau gynhaliwyd ddydd Mawrth (1 Medi ...

darllenwch mwy

Gŵyl Rhif 6 yn cychwyn

03/09/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae un o wyliau mwyaf Cymru yn dechrau heno, gyda gwledd o gerddoriaeth ar y gweill i filoedd fydd yn tyrru i bentref byd enwog Portmeirion dros y penwythnos. 
 
Mae Gŵyl Rhif 6 sydd bellach ar ei phedwaredd blwyddyn wedi hen sefydlu ei hun yn y calendr digwyddiadau dros yr haf, gyda’r ŵyl wedi ennill sawl gwobr fel un o wyliau mwyaf atyniadol ac unigryw gwledydd Prydain. Mae’r ŵyl yn ddathliad o ddiwylliant a’r celfyddydau, gyda chyfle i fwynhau diddanwyr, cerddorion o fri ac awduron. 
 
Eleni fe fydd Belle a Sebastian, Grace Jones a Metronomy yn coroni’r penwythnos yn y pentref eidalaidd, gyda ymddangosiad prin gan James a fydd yn deffro y ...

darllenwch mwy

"Angen gweithredu ar fyrder i ehangu'...

02/09/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

"Angen gweithredu ar fyrder i ehangu'r ddarpariaeth Gymraeg"


protest ddiweddar dros addysg Gymraeg yng Nghaerdydd

Mae ofnau na fydd dosbarth cychwynnol ar gyfer ardaloedd Grangetown a Thre-biwt yng Nghaerdydd yn agor fis Medi yma ac mae hyn yn ôl y mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg "yn arwydd o fethiannau ehangach Cyngor Caerdydd wrth gynllunio darpariaeth Addysg Gymraeg yn y ddinas" .
 
Ar sail ffigyrau’r Cyngor ar gyfer Gorffennaf, mae’r mudiad yn ymwybodol bod 105 o ddisgyblion a gyflwynodd gais dewis cyntaf am le yn ysgolion Cymraeg y ddinas wedi’i gwrthod. Yn sgil hynny, does wybod faint sydd wedi’i eu colli i’r sector cyfrwng Saesneg nac ychwaith faint sydd o hyd yn y system apeliadau. Mae hynny’n cynrychioli colled o 13% o holl geisiadau Addysg G ...

darllenwch mwy

Gemau tyngedfennol yn wynebu tîm pêl-...

02/09/2015
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae'r wythnos hon yn addo bod yn un hanesyddol i dîm pêl-droed cenedlaethol Cymru wrth i'r garfan anelu at gyrraedd rowndiau terfynol Euro 2016 yn Ffrainc. 
 
Wrth iddynt deithio i Nicosia i wynebu Cyprus nos fory, mi fydd Sgorio yn darlledu uchafbwyntiau estynedig o'r gêm ragbrofol UEFA grŵp B yr un noson.
 
Tridiau'n ddiweddarach mi fydd Cymru yn ôl ar dir cyfarwydd Stadiwm Dinas Caerdydd ar gyfer gêm allweddol arall yn erbyn Israel. Mi fydd S4C yn dangos holl uchafbwyntiau'r noson ar nos Sul, 6 Medi.
 
Mae hi bron tri mis bellach ers y noson fythgofiadwy honno yn Stadiwm Dinas Caerdydd pan drechodd Cymru Wlad Belg o 1-0, gan roi Chri ...

darllenwch mwy

Ailwampio adeilad hanesyddol yn westy

02/09/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd eiddo rhestredig Gradd II yn nhref farchnad Arberth, Sir Benfro yn cael ei ailwampio’n llwyr a’i agor yn fwyty a gwesty gwely a brecwast dan yr enw ‘32 Townhouse’ yr hydref hwn.
 
Roedd yr adeilad yn dechrau troi’n adfail cyn i gwpwl lleol, Eileen a Richard Swingler, a’u mab Dominic fynd ati i’w ddatblygu. Cawsant gymorth gan Lywodraeth Cymru drwy’r Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth.
 
Mae’r teulu wrthi’n trawsnewid yr adeilad yn westy Gwely a Brecwast bwtîc gyda Bwyty a Bar a fydd yn gweini bwyd lleol dan y dylanwad coginio Prydeinig am brisiau rhesymol. Bydd y bwyty ar agor i bawb, am brydau ysgaf ...

darllenwch mwy

Lansio cerdyn teithio i bobl ifanc

01/09/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Lansiodd Llywodraeth Cymru heddiw gerdyn bws i bobl ifanc a fydd yn rhoi gostyngiad ar deithiau dros Gymru gyfan. 
 
Mae fy ngherdyn teithio fel y gelwir yn cynnig traean o ostyngiad i bobl ifanc rhwng 16 – 18 oed ar docynnau bws unrhyw le yng Nghymru.
 
Caiff y gostyngiad ei roi ar waith o heddiw ymlaen ac mae’n agored i bob un o’r 110,000 o bobl ifanc 16-18 oed sy’n byw yng Nghymru.
 
Wrth annerch y lansiad yng Ngorsaf Fysiau Abertawe, dywedodd Edwina Hart, “Dw i am wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn gallu manteisio’n rhwydd a didrafferth ar bob cyfle gwaith a hyfforddiant.  Mae costau teithio’n gallu bod yn rhwystr weit ...

darllenwch mwy

Pryder am hepgor cyrff o’r Safonau Iaith

01/09/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Carwyn Jones a Chomisiynydd y Gymraeg i fynegi pryderon ynghylch y newidiadau yn y rhestr o sefydliadau yng Nghylch 3 y Safonau Iaith.
 
Bydd y Comisiynydd yn cyflwyno adroddiadau safonau at sylw Gweinidogion Cymru, a fydd yn gyfrifol am lunio’r rheoliadau, ym mis Hydref, ar sail y dystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr ymchwiliad diweddar i gylch 3.
 
Yn ôl y mudiad iaith, gwnaed newidiadau i’r rhestr o gyrff a fydd yn ddarostyngedig i'r Safonau ers cyhoeddi’r rhestr wreiddiol fis Ionawr ac Ebrill eleni, a hynny heb roi gwybod i’r cyhoedd. Pan gyhoeddwyd y rhestr wreiddiol bwriedid i 267 sefydliad gael eu cyn ...

darllenwch mwy

Lansio cyfrol yn olrhain cyfraniad y ...

01/09/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Y Lolfa yn lansio cyfrol newydd gan Eurig Davies sy’n cwmpasu cyfraniad y Cymry yn yr Unol Daleithiau o gyfnod yr ymfudo cyntaf yn yr unfed ganrif ar bymtheg hyd at y ganrif ddiwethaf.
 
Mae cyfrol Y Winllan Well yn cynnwys deunydd ar sawl maes, yn cynnwys trafferthion yr ymfudwyr cynnar a hwyliodd i America yn yr ail ganrif ar bymtheg. Meddai Eirug: “O’r holl fordeithiau i’r America, hwyrach nad oes yna’r un a ddylanwadodd gymaint ar Gymru a mordaith Wiliam Penn yn 1682...” Dyma’r fordaith a arweiniodd at bresenoldeb cymaint o Gymry ym Mhensylfania oherwydd erledigaeth grefyddol yn eu mamwlad.
 
Olrheinir hanes cenhadaeth y S ...

darllenwch mwy