Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Drama cyntaf i'r dramodydd ifanc Ben ...

18/09/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith

Mae drama newydd gan ddramodydd disglair o Ben Llŷn yn paratoi i ysgogi byd theatr Cymru.
 
Yr actorion Bryn Fôn a Gwenno Hodgkins fydd yn perfformio yn Drych, cynhyrchiad cyntaf Llyr Titus sydd yn seiliedig ar ddau gymeriad sy'n sgwrsio’n ddiwyd am ryfeddodau a chymhlethdodau bywyd.
 
Cwmni’r Frân Wen sy'n cyflwyno'r ddrama Gymraeg rymus newydd yma fydd i’w gweld ar lwyfannau theatrau led led Cymru yn ystod mis Medi a Hydref.
 
Yn ôl y cyfarwyddwr Ffion Haf, mae Drych yn gofyn cwestiynau tywyllaf am fodolaeth dyn: "Drwy Drych cawn adlewyrchiad o daith dau sy’n ysu i ddeall mwy am eu bodolaeth drwy drafod y dwys a’r doniol, ...

darllenwch mwy

System ymateb newydd Gwasanaeth Ambiw...

15/09/2015
Categori: Bwyd, Iechyd

Heddiw, dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething fod newidiadau i’r ffordd y mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ymateb i achosion brys yn rhoi anghenion iechyd cleifion yn gyntaf.
 
Wrth siarad yn y Cynulliad Cenedlaethol, dywedodd y Dirprwy Weinidog y bydd y newidiadau yn helpu i sicrhau bod pob claf sy’n sâl neu’n dioddef anaf yn cael y gofal iawn, ar yr amser iawn ac yn y lle iawn.
 
Ym mis Gorffennaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn rhoi model ymateb clinigol newydd ar brawf am 12 mis, sy’n cynnwys dangosyddion clinigol newydd, gan ddechrau ym mis Hydref.
 
Mae’r newidiadau’n digwydd ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi Grantiau i Gylchgronau Cymra...

14/09/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith

Cyhoeddi Grantiau i Gylchgronau Cymraeg ar gyfer 2016–2019


Elwyn Jones, Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru.

Yn dilyn arolwg o’r maes cylchgronau Cymraeg cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y bydd pymtheg cylchgrawn yn derbyn cefnogaeth ariannol dros gyfnod y drwydded nesaf, sef tair blynedd o ddechrau Ebrill 2016, gan ehangu’r dewis o ddarpariaeth i ddarllenwyr.
 
Cynhwysir rhestr o’r teitlau llwyddiannus ar ddiwedd y datganiad hwn. "Rydym fel Panel yn hynod o falch o ganlyniad y broses a chredwn fod nawdd y Cyngor Llyfrau wedi llwyddo i gefnogi ystod eang ac amrywiol o gyhoeddiadau," meddai’r Athro Gerwyn Wiliams, Cadeirydd y Panel. "Mewn cyfnod anodd o ran cyllido a gwerthiant cylchgronau’n gyffredinol mae’n braf gweld y diwydiant yn ymateb gyda syniadau ne ...

darllenwch mwy

Stadiwm y Mileniwm yn cael enw newydd...

11/09/2015
Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Newyddion

Cyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru fod Stadiwm y Mileniwm yn cael enw newydd, gyda'r stadiwm enwog yn cael ei enwi yn Stadiwm y Principality fel rhan o gytundeb noddi newydd gyda Chymdeithas Adeiladu'r Principality o Gaerdydd.
 
O ganlyniad i'r cyhoeddiad fod yr enw newydd yn cael ei arddel o 2015 ymlaen, cafwyd ymateb chwyrn ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda deiseb yn cael ei lansio yn gwrthwynebu'r newid.
 
Dadl y deisebwyr yw fod enw'r Principality yn sarhad ar Gymru, gan fynnu nad tywysogaeth yw Cymru. Ond mae'r Undeb Rygbi yn ddibynnol ar nawdd masnachol fel sawl corff yn y byd chwaraeon ac mae caniatáu enw newydd i'r stadiwm yn hanfodol er mwyn codi arian sylweddol a ph ...

darllenwch mwy

Prif Weithredwr S4C yn llongyfarch Ca...

11/09/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith

Mae Prif Weithredwr wedi llongyfarch Canolfan Mileniwm Cymru ar drothwy’r dathlu mawr ym Mae Caerdydd a’r darlledu byw ar S4C.
 
Meddai Prif Weithredwr S4C, Ian Jones; 
 
“Hoffwn longyfarch Canolfan Mileniwm Cymru ar gyrraedd carreg filltir nodedig. Mae’r adeilad eiconig wedi bod yn llwyfan i lu o berfformiadau cofiadwy, o’r traddodiadol i’r arloesol, ac mae’r ganolfan wedi cyfannu’n aruthrol at dwf ac amrywiaeth y celfyddydau o bob math yng Nghymru a’r byd. 
 
"Mae S4C wedi cael y fraint o ddarlledu rhai o’r cynyrchiadau fu ar y llwyfan. Yn ddiweddar, fe wnaethom ni gyhoeddi partneriaeth newydd gyda&r ...

darllenwch mwy

Codi cwestiynau dros ymgynghoriad ara...

10/09/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith

Codi cwestiynau dros ymgynghoriad arall yn Sir Benfro


Ysgol Tasker Millard

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi codi cwestiynau dros bwrpas ymgynghoriad arall i ad-drefnu addysg Gymraeg ynghanol a Gogledd Orllewin sir Benfro. Bu cyfarfod llawn o’r Cyngor yn trafod y cynlluniau i gynnal ymgynghoriad arall heddiw. 
 
Fis Ionawr eleni derbyniodd y cyngor argymhelliad, yn dilyn ymgynghoriad, i agor ysgol uwchradd Gymraeg yn Hwlffordd. Derbyniodd y cyngor adroddiad yn argymell ymgynghori eto ar dri mater ar wahân: darpariaeth Gymraeg, darpariaeth yn Hwlffordd a darpariaeth yn ardal Tyddewi ac Abergwaun.
 
Dywedodd Kevin Knox, aelod lleol o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, sydd wedi bod yn ymgyrchu dros ysgol uwchradd Gymraeg yn yr ardal,
"Roe ...

darllenwch mwy

Gŵyl Wyddoniaeth Prydain yn dod i Bri...

10/09/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain wedi cyhoeddi fod Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2016 yn dod i Brifysgol Abertawe, rhwng 6 a 9 Medi’r flwyddyn nesaf.
 
Meddai'r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe:  "Rydym yn falch iawn bod Gŵyl Wyddoniaeth Prydain wedi dewis Abertawe i gynnal ei dathliad bywiog o wyddoniaeth, technoleg a pheirianneg.  Mae Prifysgol Abertawe yn ysgogi twf yn yr economi wybodaeth, a bydd cynnal yr ŵyl eiconig hon yn gyfle gwych i ddathlu pŵer gwyddoniaeth i weddnewid cymdeithas a'r economi."
 
Ychwanegodd, "Rydym wrth ein boddau bod Gŵyl Wyddoniaeth Prydain wedi cydnabod y llwyddiant hwn a'i bod wedi dewis dod i Abertawe yn 201 ...

darllenwch mwy

Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr

10/09/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Ar Ddydd Owain Glyndŵr eleni, bydd Gwasg Y Lolfa’n lansio cyfrol arbennig i nodi chwe chanmlwyddiant marwolaeth un o’n harwyr cenedlaethol mwyaf.
 
Mae hanes blynyddoedd olaf Owain Glyndŵr yn un o ddirgelion mwyaf hanes Cymru. Yn Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr mae Gruffydd Aled Williams yn archwilio’r traddodiadau ynghylch ymhle y bu Owain farw. Ymhlith y lleoliadau sy’n cael eu trafod y mae rhai a ddatgelwyd yn sgil ymchwil newydd a chyffrous yr awdur mewn llawysgrifau a dogfennau, lleoliadau a all fod yn arwyddocaol ond na chawsant eu trafod mewn print erioed o’r blaen. I ategu’r testun ac i gynorthwyo i ddod â’r lleoliadau posibl a drafod ...

darllenwch mwy

Dangosiad arbennig o gyfres newydd Y ...

09/09/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd gwylwyr lwcus yn cael cyfle i weld cyfres newydd Y Gwyll/Hinterland yng Nghaerdydd heno.
 
Bydd dwy bennod gyntaf cyfres newydd, hir-ddisgwyliedig, Y Gwyll/Hinterland yn cael ei dangos am y tro cyntaf i gynulleidfa fechan yng nghanolfan Chapter, Caerdydd heno Dyma fydd y cyfle cyntaf posib i weld y bennod gyntaf, cyn iddi gael ei darlledu ar deledu am y tro cyntaf ar S4C, am 9.00 nos Sul.
 
Bydd y noson yn cynnwys sgwrs gyda'r prif actorion, ac enwebeion Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru, Mali Harries a Richard Harrington, un o gynhyrchwyr y gyfres Ed Thomas ac un o'r cyfarwyddwyr Gareth Bryn. 
 
Mae'r noson yn un o nifer o ddigwyddiadau fydd yn ...

darllenwch mwy

Diwygiadau pwysig i'r sustem addysg

09/09/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Gyda’r sustem addysg wedi bod dan y lach yng Nghymru yn ddiweddar, mae cyfres o ddiwygiadau pwysig i'r sustem addysg yng Nghymru wedi’u cyflwyno y tymor hwn a fydd yn canolbwyntio mwy ar lythrennedd a rhifedd tra fod y bagloriaeth Gymreig hefyd yn cael ei ailwampio.
 
Mewn tymor hanesyddol, bydd y cymwysterau yn cael eu haddysgu am y tro cyntaf a fydd yn cynnwys TGAU newydd Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg. Bydd Bagloriaeth Cymru ddiwygiedig sydd wedi'i graddio ar bob lefel, yn canolbwyntio o'r newydd ar ddatblygu sgiliau.
 
Datblygwyd y cymhwyster hwn er mwyn canolbwyntio'n benodol ar godi lefelau rhifedd, sy'n un o flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru ar ...

darllenwch mwy