Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 65 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Angen gwneud mwy i gau'r bwlch digido...

20/08/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Aelod Seneddol dros Arfon, Hywel Williams, wedi dweud fod angen gwneud mwy i gau'r bwlch digidol yng Nghymru wrth i ffigyrau diweddar ddangos fod mwy nag un o bob pump cartref Cymreig heb fynediad i'r rhyngrwyd a 19% o bobl ddim yn defnyddio'r we o gwbl.
 
Dywedodd Mr Williams fod mynediad cyflym, dibynadwy i'r we yn hanfodol i rwydwaith genedlaethol Cymru o fusnesau bach, ac yn ffordd effeithiol o sicrhau nad yw ardaloedd gwledig yn cael eu gadael ar ôl.
 
Ychwanegodd y dylai Cymru fabwysiadu 'USO' (Universal Service Obligation) i roi terfyn ar y loteri côd-post sy'n aml yn gadael ardaloedd gwledig gydag ychydig neu ddim mynediad o gwbl i'r byd ar-lein.
& ...

darllenwch mwy

Prosiectau trydan dŵr bach yn arbed a...

20/08/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae canfyddiadau ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor a Trinity College, Dulyn yn dangos fod posib gwneud arbedion ariannol ychwanegol i’r diwydiant dŵr drwy gynhyrchu trydan gan ddefnyddio pŵer dŵr ar raddfa fach iawn.  
 
Mae’r ymchwil yn dangos y gallai arbedion ariannol o £1m y flwyddyn yng Nghymru yn unig, gyfrannu at gadw biliau’n isel.
 
Mae’r diwydiant dŵr yn defnyddio llawer o ynni er mwyn trin, pwmpio a dosbarthu dŵr a gwastraff o amgylch y wlad.  Canlyniad i hyn yw bod llawer iawn o nwyon tŷ gwydr hefyd yn cael eu rhyddhau, yn ogystal â’r gost ychwanegol sydd ar filiau’r defnyddwyr wrth i brisiau tryd ...

darllenwch mwy

Cip ar Gymru'r gorffennol

19/08/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae cyfres o luniau sy'n cymharu rhai o safleoedd hanesyddol Cymru fel y maent heddiw gyda sut yr oeddent ar ddiwedd yr 19eg ganrif, wedi cael eu rhyddhau i dynnu sylw at bwysigrwydd gwarchod yr amgylchedd hanesyddol.
 
Mae'r lluniau rhyfeddol, sydd hefyd ar gael fel fideo ar sianel YouTube Cadw, yn dangos y newid rhwng ffotograffau diweddar a lluniau sydd yn Llyfrgell y Gyngres yn yr UDA.
 
Cafodd y lluniau "ffotocrom" eu creu gan ddelweddwyr a oedd yn rhyfeddu at gestyll a thirweddau Cymru - cawsant eu cyhoeddi'n wreiddiol gan y Detroit Publishing Company.
 
Cawsant eu creu drwy broses ofalus lle'r oedd llun yn cychwyn fel negatif du a gwyn a phob lliw newydd yn cael e ...

darllenwch mwy

Doris ac Ivor yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd

19/08/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Os ydych yn mynd i ŵyl y Dyn Gwyrdd dros y penwythnos, cadwch eich llygad am gwpwl ‘rhithwir’ a fydd yn ymweld â’r Ŵyl- sef Doris ac Ivor, - creadigaeth yr artist ymchwil Carol Hanson, sy’n rhan o dîm Dementia a’r Dychymyg Prifysgol Bangor.
 
Bu Carol, dylunydd ac animeiddiwr sy’n byw yn Swydd Gaer, yn arsylwi ar rai o sesiynau celf Dementia a’r Dychymyg gyda chyfranogwyr sy'n byw gyda dementia. Y car a’r safle gwersylla cartŵn yw’r cyntaf mewn cyfres o osodiadau y bydd Carol yn eu gwneud.
 
Mae Dementia a’r Dychymyg yn astudiaeth ymchwil ar draws y DU sydd eisiau deall sut y gall celf helpu pobl sy'n ...

darllenwch mwy

Gemau Sgorio ar gael yn fydeang

19/08/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mi fydd pêl-droed o Gymru ar gael i gefnogwyr ar draws y byd y tymor hwn, wrth i S4C gyhoeddi y bydd gemau Sgorio ar brynhawniau Sadwrn yn cael eu darparu ar wasanaeth ar alw rhyngwladol S4C.  
 
Bydd y gemau sy’n cael sylw gan Sgorio bob prynhawn Sadwrn – yn cynnwys Uwch Gynghrair Cymru Dafabet, Cwpan Cymru JD a rownd derfynol Cwpan Word – yn cael eu llwytho ar wasanaeth ar-lein rhyngwladol S4C yn dilyn y chwiban ola’, fydd yn caniatáu i gefnogwyr ar draws y byd hefyd wylio’r gêm yn llawn, ar alw, am 35 diwrnod.
 
Mae’n newyddion da i gefnogwyr sy’n byw dramor, a hefyd i’r dilynwyr yn y DU fydd yn teithio ...

darllenwch mwy

Oes angen bar hwyr ar Faes yr Eistedd...

19/08/2015
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Wrth i’r llwch setlo ar ’Steddfod Meifod eleni, tra’n edrych ymlaen at Eisteddfod Sir Fynwy y flwyddyn nesaf, mae rhai wedi codi cwestiwn dros bwrpas bar hwyr yn y Maes. 
 
Un o’r rhain yw Lleu Williams sydd wedi ysgrifennu blog amdano yn pryderu fod y gymuned leol yn colli budd economaidd o ganlyniad. 
 
Mae Lleu Williams yn teimlo fod bar hwyr ar y Maes yn golygu nad yw tafarnau lleol na’r economi leol yn cael budd o ymweliad y brifwyl. Un o'r opsiynau y mae'n gynnig yw i gau bariau'r Maes am 6pm. 
 
Fel yr eglurodd, "Mae’n hen hanes bod yr Eisteddfod yn dod â llu o fuddion economaidd i unrhyw ardal leol. Mae rha ...

darllenwch mwy

Galw am gyllid ychwanegol i BBC Cymru

18/08/2015
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi pwysleisio fod yn rhaid i BBC Cymru dderbyn cyllid ychwanegol, gyda’r BBC yng Nghaerdydd "ar y lefel dderbyniol isaf bosibl o ddarpariaeth ar gyfer rhaglenni Saesneg". 
 
Mewn llythyr at yr Arglwydd Tony Hall, sef Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, tynnodd y Prif Weinidog sylw at y bwlch cynyddol o ran cyllid rhwng Cymru a gweddill y DU a nododd fod angen £30m ychwanegol er mwyn sicrhau bod y rhaglenni a gaiff eu cynhyrchu yn adlewyrchu bywydau pobl Cymru.
 
Dywedodd Prif Weinidog Cymru, "Oni fydd y BBC yn rhoi rhagor o gyllid i Gymru mae’n bosibl mai cynulleidfaoedd Cymru fydd yn cael y fargen waethaf o blith holl ...

darllenwch mwy

Hanes Clwb Rygbi Llanelli yn mentro i...

18/08/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Yn 1957, yng nghanol y Rhyfel Oer a’r bygythiad o ryfel niwclear yn gysgod dros y byd, teithiodd tîm rygbi Llanelli i Moscow i wynebu timoedd rygbi’r byd Comiwnyddol.
 
Mae rhaglen ddogfen Y Gêm Gudd, sy’n cael ei darlledu heno am 9.30yh, yn olrhain hanes y daith anarferol a hynod honno y tu ôl i’r Llen Haearn gan glywed gan rai o’r chwaraewyr fu’n rhan o’r daith yn ogystal â’r teuluoedd gafodd eu gadael ar ôl.
 
Mae’r rhaglen hefyd yn dangos ffilm archif o’r daith i ganolbwynt yr Undeb Sofietaidd sy’n ddangos y chwaraewyr a’u hyfforddwr chwedlonol, Carwyn James, yn mentro lle ...

darllenwch mwy

Arddangosfa gelf yn dod â Dementia a’...

17/08/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Arddangosfa gelf yn dod â Dementia a’r Dychymyg i Fangor


Sunflowers Mats Fastrup

Bydd gwaith celf sy'n rhan o brosiect ymchwil i'r clefyd dementia yn cael ei arddangos mewn siop ym Mangor am y tro cyntaf. 
 
Mae’r gwaith hwn yn ffrwyth cydweithio rhwng y prosiect Dementia a’r Dychymyg Prifysgol Bangor ac Age Cymru, gyda’r elusen i bobl hŷn wedi agor eu siop ym Mangor i'r astudiaeth, gan ddarparu defnydd o'u ffenestr siop a gofod wal i arddangos gwaith a wnaed gan gyfranogwyr yn yr astudiaeth yn ardal Gogledd Cymru. 
 
Dywedodd Ruth Jones, Swyddog Datblygu Manwerthu Age Cymru, “Rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o arddangosfa mor arloesol a chyffrous”. 
 
Yn ôl Ruth Jones, “Fel yr elusen gened ...

darllenwch mwy

"Angen taclo cyflogau prif weithredwy...

17/08/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards, wedi beirniadu Llywodraeth Prydain am fethu gwneud digon i daclo cyflogau prif weithredwyr wrth i ffigyrau newydd ddangos fod cyflog prif weithredwr ar gyfartaledd 183 gwaith yn fwy na chyflog gweithwyr.
 
Beirniadodd Jonathan Edwards, sydd wedi dadlau'r achos dros reoleiddio cyflogau gweithwyr y Ddinas yn fwy effeithiol, y ffigyrau newydd gan ddweud fod yr angen am gyflog byw go-iawn ac apwyntio gweithwyr i fyrddau cyflog yn fwy nag erioed er mwyn sicrhau mwy o atebolrwydd o fewn cwmniau.
 
Symiau anferth
 
Dywedodd  yr Aelod Seneddol dors Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, "Mae ffigyrau heddiw yn dangos fod prif weithredwy ...

darllenwch mwy