Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 70 cofnodion | Tudalen 7 o 7

J Elwyn Hughes yn ymddeol ar ôl deng ...

07/07/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Wedi cyfnod o ddeng mlynedd ar hugain wrth y llyw, eleni fydd y tro olaf i’r awdur nodedig J Elwyn Hughes olygu cyfrol Cyfansoddiadau a Beirniadaethau yr Eisteddfod Genedlaethol.
 
Ers cychwyn ar y gwaith yn Eisteddfod Rhyl, 1985, mae’r awdur a’r academydd sy’n wreiddiol o Ddyffryn Ogwen ond sy’n byw ym Methel ger Caernarfon, wedi casglu a pharatoi beirniadaethau a gwaith y buddugwyr ar gyfer y gyfrol a gyhoeddir brynhawn Gwener olaf yr Eisteddfod bob blwyddyn.
 
Rhwng 1985 a 1999, gorchwyl bob yn ail flwyddyn oedd golygu’r gyfrol ond aeth yn dasg flynyddol o 2000 ymlaen, ac yn ystod y cyfnod hwn crëwyd hanes gan amryw o enillwyr ac aeth ...

darllenwch mwy

Pryder dros oblygiadau'r Gyllideb i S4C

06/07/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi pryder am oblygiadau'r Gyllideb i S4C yn dilyn adroddiadau y bydd y BBC yn gyfrifol am ariannu trwyddedau teledu yn rhad ac am ddim i bobl dros 75 mlwydd oed. 
 
Yn dilyn sylwadau gan yr Ysgrifennydd Diwylliant John Whittingdale, dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Mae'r sylwadau prynhawn yma yn achosi llawer o bryder. Dyw cyflwyno mwy o doriadau i S4C ddim yn opsiwn." 
 
Dim ymgynghori
 
Mewn llythyr at yr Ysgrifennydd Diwylliant John Whittingdale a anfonwyd yn gynharach yn y dydd, ysgrifennodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Yn ôl yn 2010, gwnaed penderfyniad yngh ...

darllenwch mwy

Hud a lledrith Eisteddfod Llangollen

06/07/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Ers bron i 70 o flynyddoedd mae Llangollen wedi bod yn ganolbwynt rhyngwladol ar gyfer canu corawl, dawnsio a chystadlu offerynnol. Bydd S4C yn cynnig pecyn o raglenni o’r Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol unwaith eto eleni o fory ymlaen tan nos Sul nesaf.
 
Morgan Jones ac Elin Llwyd fydd yn cyflwyno'r rhaglenni dyddiol am 12.00 yng nghwmni tîm o arbenigwyr fydd yn trafod y prif gystadlaethau. Alwyn Humphreys fydd yn sylwebu ar y digwyddiadau yn y Pafiliwn, gyda Branwen Gwyn yn darparu sylwebaeth Saesneg ar y botwm coch neu drwy fynd i'r ddewislen iaith.
 
Gyda'r nos, Nia Roberts a Trystan Ellis-Morris fydd yn bwrw golwg yn ôl dros ddigwyddiadau'r dydd gan gynn ...

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn buddsoddi £...

03/07/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Cyfoeth Naturiol Cymru yn buddsoddi £1.2 miliwn


Ty Hyll: wedi derbyn arian y llynedd

Cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru y bydd yn buddsoddi £1.2 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf mewn prosiectau i wella’r amgylchedd led-led Cymru.
 
Bydd yr arian ar gael i sefydliadau trydydd sector ac awdurdodau lleol ar gael ar gyfer prosiectau ar rai o safleoedd mwyaf pwysig Cymru,  sef Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig.
 
Gall yr arian gael yn rhoi cyllid cyfatebol i brosiectau sy’n mynd i’r afael â phroblemau allweddol sy’n effeithio ar y safleoedd  hyn. Bydd ffocws ar sbwriel y môr, rhywogaethau goresgynnol, colli a chwalu cynefinoedd, rheoli annigonol neu amhriodol o goetiroedd a childroi eff ...

darllenwch mwy

Cyfleusterau dehongli newydd i Gastel...

03/07/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect gwerth £780,000 i wella cyfleusterau dehongli Castell Caernarfon wedi’i gwblhau, gyda’r Gweinidog Twristiaeth, Ken Skates yn lansio’r datblygiadau newydd ddoe.  
 
Mae'r gwelliannau'n cynnwys mynedfa trylowyo newydd i’r Castell, gyda dehongliadau gwell ymhob rhan o'r safle. Cyflwynwyd pedair arddangosfa newydd, sy’n cyflwyno gwybodaeth i ymwelwyr am y gwahanol agweddau ar hanes y castell mewn ffordd greadigol.
 
Ymhlith uchafbwyntiau’r atyniadau newydd yw arddangosfa 'Gêm y Coronau' sy’n fwrdd gwyddbwyll maint pobl, gyda cherfluniau o'r prif gymeriadau a oedd yn cystadlu i reoli Cymru rhwng 1066 a 1282. Mae ...

darllenwch mwy

Cyflwyno cadair Eisteddfod Meifod

02/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Cyflwynwyd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau i Bwyllgor Gwaith lleol yr Eisteddfod mewn digwyddiad arbennig ym Marchnad Y Trallwng neithiwr. 
 
Dim ond ugain oed yw Carwyn Owen, dylunydd a chrefftwr y Gadair, ac ef yw’r person ieuengaf erioed i fod yn gyfrifol am greu Cadair ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol. 
 
Cafodd ei ddewis gan noddwyr y Gadair, Undeb Amaethwyr Cymru, Cangen Trefaldwyn, ar sail cystadlaethau yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn y lle cyntaf, ac yna y Cadeiriau a grewyd ganddo ar gyfer yr Eisteddfod honno ac ar gyfer Eisteddfod Powys.
 
Clwb ffermwyr ifanc
 
Meddai Carwyn, “Cefais gyfleoedd lu i dda ...

darllenwch mwy

Cyngerdd i ddathlu Her Cylchdaith Cymru

02/07/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Fe fydd y tenor Rhys Meirion a llu o sêr eraill yn perfformio mewn cyngerdd mawreddog o Theatr Pafiliwn Y Rhyl i ddathlu dechrau taith Her Cylchdaith Cymru – a gallwch chi fwynhau'r adloniant o safon uchaf ar S4C nos Sadwrn, 4 Gorffennaf.
 
Bydd y daith yn mynd â'r tenor o Ruthun a chriw o sêr ar draws Cymru wrth iddynt deithio mewn amryw o ffyrdd unigryw gan gynnwys ar gefn asynnod glan môr, jet skis a beiciau tandem.
 
Yn y cyngerdd bydd rhai o dalentau mwyaf blaenllaw Cymru yn perfformio gan gynnwys Elin Fflur, Bryn Fôn, Tara Bethan, Sioned Terry, Joe Woolford o gystadleuaeth The Voice, y ddeuawd o'r Ariannin, Alejandro a Leonardo Jones, C ...

darllenwch mwy

Mudiad yn galw am fesur addysg cyfrwn...

02/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Galwodd y Mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg am lunio mesur Addysg Cyfrwng Cymraeg yn ystod tymor nesaf y Cynulliad er mwyn cryfhau’r seilwaith ddeddfwriaethol bresennol.
 
Bydd yr alwad yn ganolog i dystiolaeth y Mudiad pan fyddant yn ymddangos gerbron aelodau Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad yfory.
 
Byddai Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn dymuno fod llu o feysydd yn cael eu cynnwys mewn unrhyw ddeddfwriaeth newydd yn cynnwys sicrhau dilyniant ieithyddol er mwyn atal disgyblion rhag llithro o’r Gymraeg fel iaith gyntaf i ail-iaith, gan weithredu effeithiol wrth gynllunio addysg Gymraeg. Byddant yn hefyd cynnig fod angen sicrhau bod holl feysydd po ...

darllenwch mwy

Dathlu gwaith T. Llew mewn cyflwyniad...

01/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymru eleni yn dathlu canmlwyddiant geni’r awdur poblogaidd, T Llew Jones ac fel rhan o’r dathlu, mae Theatr Felinfach yn perfformio cyflwyniad o’r enw ‘Y Llew-fan’.  
 
Y bwriad gan y cwmni Theatr adnabyddus yw cynnwys darnau o waith gan grwpiau gwaith y theatr a ffrindiau; o Tic-Toc i Gwmni Actorion Felinfach a changhennau lleol Merched y Wawr, o Lanbedr Pont Steffan a Felinfach. Bydd y darnau oll o waith y diweddar awdur, boed yn gerddi i blant, darnau o’i nofelau a’r awdl 'Caerllion-ar-Wysg', y gwaith a enillodd y gadair iddo yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Glyn Ebwy ym 1958.
 
Nid sioe arferol
 
Dywedodd  Dwyn ...

darllenwch mwy

Dechrau rhagorol i'r diwydiant ymwelwyr

01/07/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Dengys ffigurau swyddogol a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru  bod diwydiant twristiaeth Cymru wedi cael dechrau rhagorol i’r flwyddyn a hynny ar ben y ffaith y torrwyd pob record yn 2014.
 
Dengys ffigurau arolwg Ymweliadau Dydd Prydain Fawr o Ionawr i fis Ebrill, gan gynnwys gwyliau’r Pasg bod 23 miliwn o breswylwyr o Brydain wedi gwneud ymweliadau dydd â chyrchfannau yng Nghymru yn ystod chwarter cyntaf 2015 gan greu £750 miliwn o wariant.  Mae’r gwariant wedi cynyddu 20% o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd ac mae cyfran Cymru o’r holl ymweliadau dydd gan breswylwyr Prydain â chyrchfannau ym Mhrydain Fawr ym ...

darllenwch mwy