Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 70 cofnodion | Tudalen 4 o 7

Glyn Wise i sefyll fel ymgeisydd dros...

20/07/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r cyn-ddarlledwr teledu a radio Glyn Wise wedi ei ddewis gan Blaid Cymru i sefyll yn etholaeth Canol Caerdydd yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol y flwyddyn nesaf.
 
Mae Glyn, sydd yn byw yn Cathays yng Nghaerdydd a bellach yn gweithio fel tiwtor Cymraeg i oedolion ym Mhrifysgol Caerdydd.
 
Yn gyn-gystadleuydd ar raglen Big Brother, mae Glyn, sy’n 27 oed, wedi cyflwyno rhaglenni ar deledu a radio yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys Glyn’s Virgin Voters ar ITV Cymru. Ef hefyd yw un o gyflwynwyr Pride Cymru yng Nghaerdydd.
 
Dywedodd Glyn Wise, “Mae’r etholiad cyffredinol y flwyddyn nesaf yn debyg o fod yn hynod gyffrous. Bydd pobl ...

darllenwch mwy

Dau gefnder enwog yn cael eu hanrhyde...

17/07/2015
Categori: Addysg, Iaith

Cafodd dau gefnder enwog eu hanrhydeddu ar yr un diwrnod ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon, wrth i brif ganwr y Super Furry Animals, Gruff Rhys o Fethesda a’r troellwr Radio 1 a Radio Cymru, Huw Stephens dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan y Brifysgol ar y bryn. 
 
Maent ymysg nifer o unigolion dawnus sydd â chysylltiad naill ai â Phrifysgol Bangor neu â Chymru sy’n derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn ystod Seremonïau Graddio’r Brifysgol.
 
Anifeiliad blewog
 
Bu Gruff Rhys yn ymweld â’r Brifysgol a hynny rhwng ymddangos mewn gwyliau cerddorol o Glastonbury i Japan gyda’r Super Furry Animals dros yr ha ...

darllenwch mwy

Actor Hollywood yn rhoi sêl bendith i...

17/07/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Bydd cast sioe gerdd sy’n dilyn hanes siwrne llong y Mimosa deithiodd i Batagonia 150 o flynyddoedd yn ôl yn dechrau ymarfer yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn yr wythnos nesaf.  
 
Bydd y cast o bedwar actor proffesiynol, 16 o Gymry ifanc a dau Archentwr  yn ymarfer am bythefnos yn barod ar gyfer eu perfformiad cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Meifod a’r Gororau dydd Sadwrn, 1 Awst a dydd Llun 3 Awst yn Theatr y Maes.  Byddant wedyn yn perfformio yn y Chapter yng Nghaerdydd ar yr 8fed o Awst cyn teithio i Batagonia i fynd ar sioe ar daith yno am bythefnos.
 
Actor Hollywood
 
Un person sydd yn gefnogol iawn i’r cynllun yw&rsqu ...

darllenwch mwy

Croesawu ysgol Gymraeg newydd i Gasne...

17/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae rhieni lleol wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Casnewydd i roi sêl bendith ar gynlluniau i agor Ysgol Uwchradd Gymraeg gyntaf y sir.
 
Cafwyd penderfyniad unfrydol mewn cyfarfod arbennig oedd wedi ei gynnull i drafod dau wrthwynebiad a ddaeth i law yn ystod y cyfnod ymgynghori.
 
Caiff yr ysgol newydd, sy’n bartneriaeth gwerth £17m rhwng Cyngor Casnewydd, Cyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru, ei lleoli ar dir Ysgol Uwchradd Dyffryn, yn ne orllewin y ddinas, a bydd yn derbyn 90 o ddisgyblion ym Medi 2016.
 
Dywedodd Elin Maher, rhiant lleol a chadeirydd Rhieni Dros Addysg Gymraeg Casnewydd, “Mae penderfyniad Cyngor Dinas Casnewydd heddi ...

darllenwch mwy

Annog teuluoedd i ymweld â safleoedd ...

16/07/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Cafodd pasbort i blant ei lansio yr wythnos hon er mwyn annog teuluoedd i ymweld â amgueddfeydd, cestyll, tai a gerddi hanesyddol yr haf hwn.
 
Mae’r pasbort yn fenter ar cyd gyda Cadw, Amgueddfa Cymru,  Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac wedi ei chefnogi gan Croeso Cymru,  a’r bwriad yw annog teuluoedd Cymru i ymweld â chymaint ag y gallant o atyniadau treftadaeth y wlad dros yr haf.
 
Mae chwe gwahanol antur yn y pasbort arbennig, sydd wedi’i anelu at blant 6-11 oed, gyda phob antur mewn ardal wahanol o Gymru ac yn llawn llefydd cyffrous i ymweld â nhw - yn amgueddfeydd, cestyll, tai hynafol a mwy ...

darllenwch mwy

Tocynnau parcio: da yntau ddrwg?

16/07/2015
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae'r duedd ymhlith awdurdodau lleol led-led Cymru i godi ffi am barcio ynghanol trefi ar gynnydd, gyda’r mesurau yn ennyn ymateb chwyrn gan siopwyr, perchnogion busnesau a modurwyr fel ei gilydd, ac mae Lleol.cymru wedi creu pol piniwn i ganfod beth yw eich barn am y pwnc dadleuol hwn.  
 
Fe adroddwyd yn y Wasg yr wythnos hon fod yna beiriannau talu am barcio yn Aberteifi wedi cael eu difrodi, gyda’r cyngor yn methu fforddio eu trwsio. O ganlyniad, roedd modurwyr yn cael parcio am ddim yng nghanol y dref. Yn dilyn y diffyg peiriannau talu, fe brofodd llawer o berchnogion siopau gynnydd aruthrol yn y nifer oedd yn dod i siopa ac yn gwario. 
 
Yng Ngwynedd ...

darllenwch mwy

Mae Gŵyl Arall yn y Dre'

16/07/2015
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd gŵyl arbennig yn cael ei chynnal mewn amryw o leoliadau yng Nghaernarfon dros y penwythnos, a fydd yn cynnwys gwledd o gerddoriaeth, llenyddiaeth, sgyrsiau a theithiau i ddenu’r sylw. 
 
Bydd Gŵyl Arall ar ei seithfed blwyddyn eleni ac fe aeth Lleol.cymru i holi un o’r trefnwyr, Nici Beech am y gweithgareddau fydd yn digwydd dros y penwythnos prysur. 
 
Meddai, "Mae ‘na ddigon o fiwsig - lot o seisynau trafod amrywiol yn ystod y dydd  - llenyddiaeth yn amlwg - mae Patick Mc Guinness, enillydd llyfr y flwyddyn eleni yn gwneud sesiwn b’nawn Sadwrn a Guto Dafydd yn lansio ei nofel i oedolion, Stad, hefyd bydd ychydig o wleidy ...

darllenwch mwy

Dechrau ffilmio drama wleidyddol yn y...

15/07/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith

Fe fydd cwmni teledu yn dechrau ffilmio drama wleidyddol newydd yn y Senedd ym Mae Caerdydd yr wythnos hon.
 
Bydd cwmni Tarian yn ffilmio y cyfres newydd, Byw Celwydd ym Mae Caerdydd, sy’n gyfres o wyth rhaglen, a fydd yn cael ei darlledu yn ystod mis Ionawr 2016. 
 
Bydd y ddrama ffuglen hon yn portreadu Llywodraeth Cymru o dan lyw arweinwyr na fu mewn grym o'r blaen. Caiff y Llywodraeth ei rheoli gan glymblaid enfys o'r enw; Y Democratiaid, Y Cenedlaetholwyr, a'r Sosialwyr fydd yr wrthblaid. Caiff y glymblaid enfys ei harwain gan Brif Weinidog sy'n rhan o'r Ceidwadwyr Newydd, Meirion Llewelyn, sy'n cael ei bortreadu gan Richard Elfyn. Dyma ddrama wleidyddol cyntaf ...

darllenwch mwy

Cynlluniau i gyflwyno Isafswm pris i ...

15/07/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru fesur drafft heddiw a fyddai’n golygu fod gwerthu alcohol am lai na 50c yr uned yn drosedd yng Nghymru, gan ddilyn Senedd yr Alban i gynnig mesurau i daclo camdriniaeth alcohol.  
 
Mae ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru wedi amcangyfrif y byddai cyflwyno isafswm pris o 50c yr uned yng Nghymru’n arwain at lai o farwolaethau'r flwyddyn ac yn helpu i atal 1,400 o dderbyniadau i’r ysbyty.
 
 
Dywedodd y dirprwy weinidog Iechyd, Vaughn Gething y byddai’r cynlluniau hyn yn arwain at wella iechyd pobl Cymru,   “Mae mynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. ...

darllenwch mwy

Archdderwydd newydd yn cael ei gyhoeddi

15/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Gorsedd y Beirdd mai Geraint Lloyd Owen fydd yn cymryd yr awenau fel yr Archdderwydd nesaf yn Eisteddfod 2016.
 
Yn wreiddiol o Sarnau, Penllyn, dechreuodd Geraint Lloyd Owen ei yrfa fel athro ym Machynlleth ac yna bu’n dysgu mewn amryw o ysgolion cyn ymddeol yn gynnar i redeg Siop y Pentan yng Nghaernarfon.  Bellach, mae’n Bennaeth Cyhoeddi yng Ngwasg y Bwthyn.
 
Yn frawd i’r diweddar Gerallt Lloyd Owen a fu farw union flwyddyn yn ol, enillodd Geraint y Goron yn Eisteddfod Wrecsam a’r Fro, 2011 am ddilyniant o gerddi, Gwythiennau, a dywedodd y beirniad, Gwyn Thomas, wrth draddodi’r feirniadaeth bod y cerddi hyn “... yn rymus ...

darllenwch mwy