Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 70 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoedd...

23/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth

I gyd-fynd gyda dathlu canmlwyddiant geni T Llew Jones, mae trefnwyr yr Eisteddfod Gendlaethol wedi penderfynnu enwi diwrnod y cadeirio yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod a'r Gororau eleni yn ‘Ddiwrnod T Llew Jones’. 
 
Er ei fod yn fwyaf adnabyddus am ei lyfrau plant, roedd T Llew hefyd yn fardd o fri ac enilliodd y gadair yn Eisteddfod Glyn Ebwy ym 1958 a Chaernarfon ym 1959. 
 
“Mae’r ymateb i’r canmlwyddiant wedi bod yn gyffrous gyda digwyddiadau o bob math yn cael eu cynnal ar hyd a lled y wlad.", meddai Heulwen Davies, Cydlynydd Canmlwyddiant T Llew Jones. "Mae’n wych i feddwl bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn cydnabod cyfrania ...

darllenwch mwy

Cyflwyno deiseb dros addysg Gymraeg i...

23/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau yn cyflwyno deiseb i Gyngor Caerdydd heddiw.
 
Mae 185 o gefnogwyr wedi llofnodi’r ddeiseb, sy’n galw am well buddsoddiad mewn Addysg Gymraeg a chynnydd yn nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn ardaloedd Trelai a Chaerau i ddiwallu’r galw cynyddol. Bydd y Cynghorydd Peter Bradbury, sy’n cynrychioli ward Trelái, yn derbyn y ddeiseb ar ran y rhieni ac yn ei chyflwyno i’r cyngor.
 
Sefydlwyd y grŵp i ymgyrchu am well adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef yr unig ysgol gynradd Gymraeg sy’n gwasanaethu’r ardal.
 
Yn ôl Cyfrifiad 2011 ...

darllenwch mwy

Coedwig Ffosil ym Mrymbo yn cael ei d...

22/07/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae coedwig ffosiliau ym Mrymbo, ger Wrecsam, sy’n hŷn na chyfnod y dinosoriaid, wedi cael ei dynodi’n safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig gan Cyfoeth Naturiol Cymru.
 
Mae’r safle, sydd bron yr un maint â hanner cae pêl-droed, yn cynnwys amrywiaeth anhygoel o blanhigion a choed ffosiledig sy’n 300 miliwn o flynyddoedd oed, gan ei wneud yn safle o safon fyd-eang ar gyfer ffosiliau planhigion.
Gweddillion planhigion a arferai dyfu mewn amgylchiadau poeth a llaith ger y cyhydedd yw’r rhain – ac maent yn cynnwys 20 ffosil o gnwpfwsoglau mawr, sy’n debyg iawn i foncyffion coed enfawr.
 
Cafodd y goedwig ffosiliau ei datgelu a ...

darllenwch mwy

Patagonia: Yma i aros

22/07/2015
Categori: Hamdden, Iaith

Mae Gwasg Y Lolfa newydd ryddhau cyfrol Patagonia 150: Yma i aros, gan Eirionedd Baskerville i gydfynd gyda dathliadau 150 mlynedd y wladfa. 
 
Mae Huw Edwards yn ei gyflwyniad i’r gyfrol yn nodi, “Profiad cyffrous a syfrdanol oedd croesi’r paith enfawr o’r Gaiman yn y dwyrain i Esquel yn yr Andes. Ar y ffordd buom yn ffilmio yn Nant-y-pysgod, Dyffryn y Merthyron, Yr Allorau a Dôl-y-plu. Mae cyfoeth yr enwau Cymraeg yn siarad cyfrolau am ddiwylliant yr arloeswyr hynny a groesodd y paith dan amgylchiadau anodd.”
 
Cafodd Eirionedd y dasg o gasglu lluniau, ddoe a heddiw, o Batagonia a’u creu’n gyfrol hardd, gyda chapsiynau tair ...

darllenwch mwy

Anrhydeddu Ieuan Wyn Jones ym Mhrifys...

22/07/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Derbyniodd Cyn-ddirprwy Brif Weinidog Cymru, Ieuan Wyn Jones radd er anrhydedd gan Brifysgol Abertawe.
 
Wrth gyflwyno'r radd i Mr Jones, disgrifiodd Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B. Davies, ef fel "un o wleidyddion mwyaf diwyd Cymru" ac "arloeswr cynlluniau diwygio cyhoeddus yng Nghymru".
 
Mae Ieuan Wyn Jones wedi byw yng ngogledd a de Cymru, a magwyd ef yng Ngarnswllt (rhwng Rhydaman yn Sir Gâr a Phontarddulais yn Abertawe).
 
Astudiodd y gyfraith yng Ngholeg Polytechnig Lerpwl ac yna ym Mhrifysgol Llundain. Ymgyrchodd ar gyfer gweinyddiaeth gyhoeddus am y tro cyntaf yn Ninbych yn etholiad cenedlaethol mis Hydref 1974, a safodd eto ym 1979. ...

darllenwch mwy

Y Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol yn...

21/07/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eu bod wedi mabiwysiadu'r parth .cymru a .wales newydd yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru 2015.
 
Yn ystod digwyddiad ‘Dathlu’r Iaith’, a gynhaliwyd ym mhafiliwn S4C ar faes y sioe heddiw, cyhoeddodd Cadeirydd y Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol John Davies, eu bod wedi arddel enwau parth .cymru a .wales newydd yn gynharach y mis hwn.
 
Meddai John Davies, “Fel Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, rydym yn falch iawn o uniaethu ein hunain fel sefydliad Cymreig llwyddiannus” 
 
Hyrwyddo hunaniaeth Gymreig
 
“Mae’r enwau parth .cymru .wales newydd yn caniat&aa ...

darllenwch mwy

Yr Egin yn hwb economaidd i Gaerfyrddin

21/07/2015
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Fe fu Prif Weithredwr S4C, Ian Jones yn anerch cyfarfod yn y sioe amaethyddol Llanelwedd i egluro’r cynlluniau i sefydlu canolfan newydd gyfryngol yng Nghaerfyrddin a fydd yn gartref newydd i bencadlys S4C yn 2018.
 
Fe fydd Canolfan newydd Yr Egin, yn ol rhanddeiliwyr y prosiect, yn hwb i’r diwydiant creadigol yn yr ardal ac yn hybu’r Iaith Gymraeg a’r economi leol, fel yr eglurodd Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,  “Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad cyffrous, beiddgar a thrawsnewidiol a fydd yn sicr yn effeithio’n gadarnhaol ar ddatblygiad yr iaith Gymraeg a’r economi yn lleo ...

darllenwch mwy

Gŵyl Arall yr orau eto

21/07/2015
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Tyrrodd bron i 2000 o bobl i Gaernarfon dros y penwythnos i fwynhau gwledd o ddiwylliant yn y seithfed Gŵyl Arall, gyda’r trefnwyr yn datgan mai dyma’r wyl fwyaf llwyddiannus eto.
 
Roedd Caernarfon yn ferw o o weithgaredd, wrth i nifer o ddigwyddiadau gael eu cynnal ar hyd a lled y dref mewn sawl lleoliad trawiadol.
 
O lansio llyfrau, i fordeithiau ar y môr, o drafod gwleidyddiaeth i nosweithiau comedi a gigiau roc a rol, roedd yr amrywiaeth yr Wŷl eleni yn amlwg.
 
Dywedodd un o’r Trefnwyr, Nici Beech, “fod yr wyl eleni wedi bod yn llwyddiant ysgubol, mae’r digwyddiadau ar hyd y dref wedi bod yn boblogaidd tu hwnt”, meddai, & ...

darllenwch mwy

Cyfnod tyngedfennol i S4C, meddai Huw...

21/07/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cadeirydd Awdurdod S4C wedi datgan bod sicrhau arian digonol i’r sianel yn hanfodol er mwyn ei galluogi i wynebu heriau darlledu’r dyfodol. Daeth ei sylwadau yn dilyn cyhoeddi adroddiad blynyddol y Sianel. 
 
Dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones fod hi’n gyfnod tyngedfennol i’r Sianel, “Mae’r Adroddiad hwn yn ymddangos ar adeg dyngedfennol yn hanes S4C wrth i’r Llywodraeth roi cychwyn i’r drafodaeth am ariannu ar gyfer y dyfodol. Gwelwn gynnydd sylweddol mewn gwylio o S4C ar y teledu ar draws Prydain. Yn ystod yr un cyfnod gwelwyd gostyngiad yng Nghymru, sydd ddim yn annhebyg i’r hyn a welodd nifer o sianelau gwasana ...

darllenwch mwy

Ffigwr amlwg y byd gwerin yn cyhoeddi...

20/07/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffigwr amlwg y byd gwerin yn cyhoeddi cyfrol


Huw Dylan Owen

Mae un o ffigyrau amlwg y byd gwerin yng Nghymru newydd gyhoeddi cyfrol unigryw sy’n cyflwyno, am y tro cyntaf, fyd cerddoriaeth draddodiadol Gymreig o dan yr wyneb.
 
Mae Sesiwn yng Nghymru, gan Huw Dylan Owen yn gyfrol o ysgrifau a myfyrdodau, difyr a doniol, sy’n deillio yn aml o brofiadau’r awdur yn crwydro i bob cwr o Gymru a thu hwnt yn canu caneuon ac alawon Cymreig. 
 
Yn ogystal â darlunio byd hwyliog a meddwol y sesiynau mae’r awdur, trwy nifer o hanesion difyr, yn esbonio tarddiad caneuon ac yn cyflwyno cymeriadau a hynodion y byd gwerin yng Nghymru. Mae yma hefyd lu o gerddi a baledi ac alaw draddodiadol mewn hen nodiant ar gychwy ...

darllenwch mwy