Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 70 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Cyfrol Deyrnged i Merêd

29/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Yn dilyn marwolaeth Meredydd Evans yn gynharach eleni, cyhoeddir cyfrol deyrnged iddo sy’n canolbwyntio ar ddau o’i ddiddordebau mawr, sef yr iaith Gymraeg ac Athroniaeth o dan y teitl Hawliau Iaith.
 
Mynegir gwerthfawrogiad o’i gyfraniadau i’r diwylliant Cymraeg, ac, yn fwy penodol, i athronyddu drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn teyrnged gwbl haeddiannol ohono, ar ddechrau’r gyfrol gan ei golygydd, Gwynn Matthews.
 
Yn ôl Gwynn Matthews: “Fe uniaethwyd ymgyrchu ac athronyddu yn holl lafur ei fywyd. Mae’n cyrraedd uchafbwynt yn ei ymdrechion dros sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a sicrhau lle anrhydeddus i athroniaeth yn y g ...

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc yn cyfarfod y Comisiyn...

28/07/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Yn ystod y Sioe Fawr eleni, fe wnaeth aelodau Fforwm Ieuenctid Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru gyfarfod  y Comisynydd Plant newydd I Gymru Sally Holland i drafod sawl pwnc llosg syn wynebu ffermwyr ifanc. 
 
Gwnaeth y Fforwm fantais o’r cyfle yma er mwyn lleisio eu pryderon ynglyn y sialensau sy’n wynebu’r boblogaeth yn nghefn gwlad Cymru.
 
Fe ddigwyddodd y cyfarfod yma yn ystod y Sioe Frenhinol eleni, ble oedd Mrs Holland yn gallu gweld yn union y rol y mae pobl ifanc yn eu chwarae mewn teuluoedd amaethyddol, ac hefyd y ystod eang o weithgareddau sydd yn cael eu cynnal gan CFfI Cymru.
 
Ymhlith y pynciau a  drafodwyd oedd absenoldebau yn ysto ...

darllenwch mwy

'Trysor o gyfrol' yn rhoi darlun o fy...

28/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd cyfrol newydd a gyhoeddir gan Wasg y Lolfa yn cael ei lansio ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, yn rhoi darlun o fywyd y Wladfa o safbwynt tair gwraig ar ffurf ysgrifau a dyddiaduron. 
 
Disgrifiodd Elvey Macdonald y gyfrol sy’n dwyn y teitl Yr Etifeddiaeth Deg: O Gymru i Batagonia 1865 – 2015, fel “Trysor o Gyfrol y bu’n werth aros amdani” 
 
Cyflwynir y gwaith yn gyntaf ar ffurf ddyddiadur o eiddo Blodwen Camwy (1914–15, 1920) pan oedd yn ferch ifanc. Yn ei dyddiaduron mae’n disgrifio yn fyw iawn ei thaith fythgofiadwy ar draws y Paith o Ddyffryn Camwy i fferm Parc Unig, ger mynyddoedd yr Andes. Cyhoeddir hefyd ddethol ...

darllenwch mwy

Gwobr Merêd i Trystan ap Owen

27/07/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cyhoeddwyd mai Trystan ap Owen o Aberystwyth yw enillydd cyntaf Gwobr Merêd sy’n cael ei wobrwyo gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gofio’r Athronydd Meredudd Evans a fu farw yn gynharach eleni. 
 
Graddiodd Trystan mewn BA Drama a Theatr trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru ac fe fydd yn derbyn y wobr  mewn digwyddiad arbennig yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.
 
Roedd Trystan, sydd newydd raddio â gradd dosbarth cyntaf a derbyn gwobr am gyfraniad eithriadol i’r cwrs, ar ben ei ddigon o dderbyn y newyddion, ‘‘Roedd cadw’r gyfrinach yn anodd ond mi wnes i ffonio Mam yn syth i’w hysbysu! Mae der ...

darllenwch mwy

Wythnos o raglenni i ddathlu'r Glania...

27/07/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden

Wythnos o raglenni i ddathlu'r Glaniad ym Mhatagonia


Ioan Doyle a Eric Jones yn dringo ym Mhatagonia

Bydd wythnos o raglenni arbennig yn cael eu darlledu ar S4C yr wythnos hon fel rhan gyfraniad y Sianel i ddathlu 150 mlynedd sefydlu’r wladfa ym Mhatagonia. 
 
Fe fydd o leiaf saith o raglenni yn Wythnos Patagonia ar gael i'w gwylio'n rhyngwladol, gan gynnwys y ffilm ddogfen newydd, Patagonia Eric Jones ac Ioan Doyle, sy'n dilyn dau ddringwr Cymreig o ddwy genhedlaeth ym mynyddoedd yr Andes ym Mhatagonia.
 
Y rhaglenni eraill ar gael yn rhyngwladol bydd ffilm Patagonia y cyfarwyddwr Marc Evans a'r dogfennau Cof Patagonia, Patagonia Huw Edwards, Patagonia '68 a Patagonia: Yno o Hyd.
 
Pen-blwydd y glaniad
 
Meddai Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys a Darll ...

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn chwalu stigma iechyd...

27/07/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Cyfrol newydd yn chwalu stigma iechyd meddwl


Malan Wilkinson yn rhannu ei phrofiadau

Bydd cyfrol newydd yn cael ei chyhoeddi yr wythnos nesaf gan Wasg Y Lolfa yn chwalu’r stigma o siarad am broblemau iechyd meddwl. 
 
Mae’r gyfrol Gyrru Drwy Storom yn cynnig gobaith, ac yn rhoi arweiniad ac yn rhoi cyfle i ddioddefwyr eraill, eu teuluoedd a’u ffrindiau ddarllen am brofiadau ingol 11 o unigolion sydd wedi dod trwyddi. Maen nhw i gyd wedi gyrru drwy storom a dod o hyd i’r goleuni yn y pen draw.
 
Yn ôl Alaw Griffiths, golygydd y gyfrol, “Cyfrol i bawb yw hon. Mae llawer iawn ohonom yn dod i gyswllt â salwch meddwl mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, yn ddioddefwyr ein hunain neu yn nabod aelod o’r teulu neu ff ...

darllenwch mwy

Ffigyrau hanes Cymru yn dod yn fyw me...

24/07/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r artist nodedig Pete Fowler, sy'n enwog am ei waith celf ar gyfer cloriau albymau Super Furry Animals o Radiator i Guerilla a theganau Monsterism, wedi creu dau gomic am ddim sy'n dod â hanes Cymru'n fyw.
 
Mae un o’r comics yn sôn am hanes y dywysoges eofn Gwenllian, merch Gruffydd ap Cynan a ddechreuodd wrthryfel yn erbyn barwniaid y Mers yn y ddeuddegfed ganrif. Cafodd Gwenllian ei lladd ar faes y frwydr ger Cydweli ond daeth yn arwres ymhlith y Cymry. 
 
Mae’r ail gomic yn adrodd hanes Branwen Ferch Llyr, un o bedair cainc y Mabinogi. Yn dilyn priodi Matholwch, Brenin yr Iwerddon, mae Branwen yn mynd i fyw i'r Ynys Werdd ond ar ôl bl ...

darllenwch mwy

Uchafbwyntiau'r Sioe Fawr 2015

24/07/2015
Categori: Newyddion

Bu hi’n wythnos lwyddiannus arall i Sioe Amaethyddol Llanelwedd gyda miloedd yn tyrru o bedwar ban y byd i’r prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol yr haf yng Nghymru. 
 
Roedd y Sioe fel arfer yn llawn o adloniant i’r teulu i gyd, o yrrwyr beic yn creu adloniant i fwydydd blasus i’w profi yn y neuadd fwyd a chynnyrch lleol i’w prynu ar hyd y maes. 
 
Roedd y cystadlu hefyd yn frwd wrth i fridwyr anifeiliaid ddod ben ben yn amrywio o ddefaid i ferlod Cymreig. Roedd eleni hefyd yn ail ymweliad y prif weinidog David Cameron i’r Sioe, gyda Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb yn cyfarfod penaethiaid S4C.  Mae Lleol.cymru ...

darllenwch mwy

Protest yn erbyn arwydd uniaith Saesn...

24/07/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Bydd mudiad iaith yn gwrthdystio y tu allan i orsaf drenau Heol y Frenhines, Caerdydd am 12yh, yfory i fynnu bod Network Rail yn newid prif arwydd yr orsaf sy’n uniaith Saesneg ar hyn o bryd. 
 
Mae Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi bod yn llythyru â chwmni Network Rail am ei fethiant i gydymffurfio â gofynion iaith sylfaenol fel yr arwydd. Bydd y brotest hefyd yn tynnu sylw at y methiant i ddiogelu rhai o hawliau iaith pobl Cymru mewn sefyllfaoedd o’r fath, yn rhannol oherwydd yr oedi o ran gwneud cynnydd gyda gweithredu’r hawliau iaith newydd - y Safonau. 
 
Roedd y galw i newid yr arwydd ar yr orsaf yn un o ofynion Siarter ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi amserlen y Pentref Drama yn ...

23/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Cafodd amserlen Pentref Drama Eisteddfod Genedlaethol Meifod eleni ei chyhoeddi, a fydd yn cynnwys Caffi’r Theatrau, y Cwt Drama a Theatr y Maes sy’n cynnwys dramâu, sgyrsiau, cystadlaethau, darlithoedd, dangosiadau, gweithgareddau i blant ac i’r teulu.
 
Bydd Caffi’r Theatrau yn dychwelyd eleni yn dilyn llwyddiant y llynedd. Mae’r Caffi yn fenter ar y cyd rhwng y cwmnïau cynhyrchu theatr Cymraeg a chanolfannau cyflwyno yng Nghymru dan faner Cymdeithas Cymru ar gyfer y Celfyddydau Perfformio. Bydd paned ar gael trwy gydol y dydd yn y caffi, ynghyd â bwrdd crefftau i’r plant a sgyrsiau amrywiol. Bydd modd prynu tocynnau yn y Caffi he ...

darllenwch mwy