Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 70 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Pa un yw traeth gorau Cymru?

30/08/2021
Categori: Hamdden, Newyddion

Wrth i’r tywydd poeth barhau yng Nghymru, ac mae’r dynfa at y traeth yn denu’r tyrfaoedd yn yr heulwen braf i fwynhau hufen ia, anadlu gwynt y môr ac efallai ymdrochi yn y dyfroedd clir, ac mae Lleol.cymru yn rhoi cyfle i chi bleidleisio dros ba un yw traeth gorau Cymru. 
 
Mae mwy nag erioed o draethau Cymru wedi cael eu gwobrwyo gyda’r Faner Las am ei safon rhyngwladol Ewropeaidd eleni a chyda arfordir Cymru yn profi’n boblogaidd ymhlith twristiaid, mae’r pol piniwn yma yn chwilio am eich traeth gorau. 
 
Y mae gan Gymru gyfoeth dibendraw o draethau deniadol, yn amrywio o draethau melynog eang sy’n addas i syrffio gyda t ...

darllenwch mwy

Pobol y Cwm yn dychwelyd i bum gwaith...

03/08/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd gwylwyr selog y gyfres sebon Pobol y Cwm yn falch o glywed fod cynhyrchwyr y ddrama BBC Cymru wedi cynnig cynhyrchu pumed bennod wythnosol, ac mae S4C wedi cadarnhau’r comisiwn a chytuno i’w hariannu.
 
Roedd y ddrama nosweithiol wedi gostwng i bedair pennod yr wythnos ddechrau’r flwyddyn ar ôl i S4C ddod a’u gwariant ar Omnibws y gyfres i ben.  Wrth i wariant ar yr Omnibws gael ei dorri yn ôl, doedd dim modd i’r tîm cynhyrchu ddarparu pum pennod wreiddiol yn ystod yr wythnos.
 
Mae’r cyhoeddiad bod y bumed bennod yn dychwelyd yn dod ar adeg gyffrous i’r gyfres wrth i stori Garry Monk gyrraedd uchafbwynt yr w ...

darllenwch mwy

Y Gwyll yn dychwelyd

03/08/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae ail gyfres Y Gwyll yn parhau gyda phedwar achos cwbl newydd dros gyfnod o wyth pennod awr o hyd.
 
Mae’r ail gyfres fel y gyfres gyntaf wedi ei ffilmio ar leoliad gyda thirlun trawiadol, prydferth ac anial Ceredigion yn gefndir iddi hi.
 
Mae'n uno Richard Harrington â thîm cynhyrchu sy'n cynnwys Ed Talfan ac Ed Thomas, a'r cynhyrchydd Gethin Scourfield.
 
Mae'r cast amryddawn hefyd yn cynnwys Mali Harries fel DI Mared Rhys, Aneirin Hughes fel Prif Uwch-arolygydd Brian Prosser, Hannah Daniel fel DS Siân Owens ac Alex Harries fel DC Lloyd Elis.
 
Bydd yr actor Mark Lewis Jones hefyd yn ymuno â phawb ar gyfer pennod gyntaf y gyfres. ...

darllenwch mwy

Te bach i ddathlu'r Wladfa ar stondin...

03/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Te bach i ddathlu'r Wladfa ar stondin Prifysgol Bangor ym Meifod


Carwyn Jones ym Mhatagonia

Bydd Prifysgol Bangor yn dathlu 150 o flynyddoedd y Wladfa gyda the bach ar faes yr Eisteddfod yn Meifod i gydfynd gyda chynnal arddangosfa yn dangos casgliad amhrisiadwy yn ymwneud â Phatagonia.
 
Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones,  yn dod i’r ‘Te bach’ ar stondin Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol, am 2.30 prynhawn Llun.
 
Dywedodd Carwyn Jones, y Prif Weinidog: "Rwyf newydd ddychwelyd o Batagonia, lle cefais gyfle i ddathlu 150 mlynedd ers sefydlu'r Wladfa, ac rwy’n edrych ymlaen at ymweld â stondin Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod.
 
"Mae gan ddisgynyddion yr ymfudwyr a aeth o Gymru i’r Ariannin le ...

darllenwch mwy

Mynediad am ddim i safleoedd Cadw i d...

03/08/2015
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Cafodd plant maeth ar hyd de Cymru brofiad canoloesol yn ddiweddar, wrth i fudiad Gweithredu dros Blant gynnal picnic i deuluoedd maeth yng Nghastell Caerffili.
 
Roedd y digwyddiad yn dathlu’r cydweithio parhaus rhwng Cadw a Gweithredu dros Blant ar y Cynllun ar gyfer Teuluoedd Maeth — cynllun sy’n galluogi plant maeth, a’r teuluoedd sy’n gofalu amdanynt, i ymweld â’r holl henebion hanesyddol sydd dan ofal Cadw am ddim.
 
Yn ystod y digwyddiad am ddim, bu dros 25 o deuluoedd maeth yn cymryd rhan mewn sesiynau rhyngweithiol gyda marchog go-iawn, ac yn Neuadd Fawr y castell roedd teuluoedd wedi helpu i osod byrddau ar gyfer gwledd ganolo ...

darllenwch mwy

Penodi bargyfreithiwr blaenllaw ym Mh...

03/08/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi penodi un o gyfreithwyr mwyaf blaenllaw y Deyrnas Unedig yn Bennaeth Coleg y Gyfraith a Throseddeg y Brifysgol.
 
Mae Elwen Evans CF wedi gweithredu mewn nifer o achosion llys o bwys: hi oedd y prif erlynydd yn achos llofruddiaeth April Jones a bu'n arwain tîm yr amddiffyniad yn achos trychineb mwyngloddio Gleision. Mae'n Gofiadur Llys y Goron (barnwr rhan-amser) ac mae'n Bennaeth Siambr Bargyfreithwyr o fri ers nifer o flynyddoedd.
 
Bydd Elwen Evans yn dechrau yn ei rôl newydd yn y Brifysgol ar 1 Awst ac mae'n edrych ymlaen at yr her o helpu i lunio dyfodol maes y gyfraith yng Nghymru a thu hwnt.
 
Meddai, "Rwy'n credu bod cyfle ...

darllenwch mwy

Colli Cenedlaetholwr brwd

30/07/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bu farw’r cenedlaetholwr blaenllaw a'r gweriniaethwr Neil ap Siencyn ar 27 Gorffennaf, yn 78 oed. 
 
Yn wreiddiol o Ferthyr Tydfil, fe ymgartrefodd yn Sycharth, Talgarreg, cyn symud i Landysul.
 
Fe roedd Neil ap Siencyn yn genedlaetholwr a ddaeth i amlygrwydd fel un o hoelion wyth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y dyddiau cynnar cyn mynd ati i sefydlu mudiad Adfer yn yr 1970au a oedd yn credu mewn diogelu’r Fro Gymraeg - ardal gyda'r mwyafrif o'i thrigolion yn siarad Cymraeg.
 
Yn ystod y 1980au, fe fu’n ganolog yn sefydlu Cymdeithas Cyfamodwyr y Gymru Rydd, ble bu’n ymgyrchydd dadleuol dros Gymru Annibynnol.  Roedd yn Gymro i’r c ...

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu fod Cyngor M...

30/07/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad pwyllgor cynllunio Cyngor Ynys Môn i wrthod cymeradwyo cynllun dadleuol am y tro i adeiladu parc hamdden ger Caergybi. 
 
Mae’r datblygwyr yn chwilio am ganiatad i greu parc hamdden gyda 500 o dai pren, parc dwr, neuadd chwaraeon a bwyty ym mharc gwledig Penrhos ger Caergybi, gyda’r pwyllgor wedi gohirio’r penderfyniad tan eu cyfarfod nesaf ym mis Medi, gan ofyn am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun.
 
Dywedodd Tamsin Davies, ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg eu bod yn ddiolchgar i’r cynghorwyr am oedi’r cynllun,  ‘Rydyn ni'n diolch i'r cynghorwyr sydd wedi gorf ...

darllenwch mwy

Llond gwlad o ddigwyddiadau yn Y Lolf...

29/07/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru raglen lawn o ddigwyddiadau yn Y Lolfa Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod eleni. 
 
Bydd Y Lolfa Lên yn llwyfan lliwgar hwyliog a fydd yn gartref i dros 40 o ddigwyddiadau llenyddol yng nghwmni rhai o lenorion Cymru. 
 
Yn ol y trefnwyr, "Mae rhaglen ddigwyddiadau Y Lolfa Lên wedi ei llunio ar y cyd ag amryw o weisg a chymdeithasau, a bydd yn cynnwys sgyrsiau, gweithdai, a pherfformiadau ar themâu amrywiol o Dryweryn i lenyddiaeth wleidyddol, o addasu sgriptiau i ddwyieithrwydd mewn diwylliant."
 
Cyflwynir Y Lolfa Lên gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth gan Academi Hywel Teifi, Cyngor Celfyddyd ...

darllenwch mwy

Galw ar y Prif Weinidog i gymryd cama...

29/07/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi gofyn i'r Prif Weinidog gymryd camau cyfreithiol wedi i bennaeth yr Ardd Fotaneg wrthod cynnal cyfarfod yn Gymraeg gyda nhw.  
 
Ers i bryderon godi am agwedd yr Ardd at y Gymraeg, tua tri mis yn ôl, ceisiodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg drefnu cyfarfod gyda'r corff i drafod ei bolisi iaith.  
 
Yn ôl y mudiad, ar un achlysur, gofynnodd Cyfarwyddwr yr Ardd, Dr Rosie Plummer, i swyddog Cymdeithas yr Iaith Gymraeg beidio ag ysgrifennu at yr Ardd yn Gymraeg.  
 
Ymhlith pryderon y mudiad iaith yw&rs ...

darllenwch mwy