Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Actor yn croesawu fod yr Heddlu am ym...

30/06/2015
Categori: Newyddion

Actor yn croesawu fod yr Heddlu am ymchwilio i'r mater


John Pierce Jones a'i fab Iwan

Mae’r actor adnabyddus John Pierce Jones wedi croesawu'r datblygiad fod Heddlu De Cymru bellach am gymryd camau i ymchwilio i'r mater, fod un o'i swyddogion wedi ymddwyn yn ‘annerbyniol’ tuag at ei fab Iwan mewn gêm griced rhwng Morgannwg a Surrey.  
 
Fel yr eglurodd John Pierce Jones, "Mi oedd yna ryw griw o hogiau yn yr eisteddle ac wedi bod yn taflu da da a mi ruthrodd yr heddlu yno, ac mi anwybyddodd un linelll o hogiau ond mynd i’r ail linell a phigo ar Iwan a’i dynnu allan. Mae'n rhaid i ni ofyn - pam aeth yr heddwas ar ôl Iwan, a phasio tri neu bedwar o blant eraill? Pam ddim gafael yn un o'i ffrindiau? Ai am ei fod o'n ddu?"
&n ...

darllenwch mwy

Dadorchuddio plac i awdures nodedig

30/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth

Dadorchuddio plac i awdures nodedig


Ifanwy Williams: Ffrind agos i Margied Pritchard

Dadorchuddiwyd plac yr wythnos diwethaf i goffau’r nofelydd a’r awdures storiau byrion nodedig, y diweddar Margied Pritchard ym Minffordd, Penrhyndeudraeth. 
 
Fe gyhoeddodd Margied Pritchard tair ar ddeg o gyfrolau yn cynnwys chwe chasgliad o storiau byrion, tair nofel, tair drama ynghyd a’r gyfrol Portreadau’r Faner.
 
Bu’n gyfrifol yr un pryd am golofn wythnosol i’ gylchgrawn Y Faner am saith mlynedd. Roedd hefyd wedi bod yn beirniadu yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn cyfrannu erthyglau i gylchgrawn Barn, Taliesin a’r Traethodydd.
 
Y bwriad oedd sicrhau coffad i’r awdures yn ei bro, fel yr eglurodd Susan Owen a ...

darllenwch mwy

Rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr...

30/06/2015
Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Cadarnaodd y gymdeithas sy'n gyfrifol am bêldroed yn Ewrop - UEFA fod Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi llwyddo yn ei chais yn 2017 i gynnal Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yng Nghaerdydd. 
 
Hefyd, cadarnhawyd y bydd Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA 2017 yn cael ei chwarae yn Stadiwm Dinas Caerdydd ddydd Iau 1 Mehefin, 2017
 
Gan siarad am y penderfynid heddiw, meddai Trefor Lloyd Hughes, Llywydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, “Mae’r Gymdeithas yn ddiolchgar i Bwyllgor Gweithredol UEFA am roi’r cyfle i’r Gymdeithas, ac i Gymru, lwyfannu un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf y byd.
 
Yn ôl Trefo ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi Eisteddfod Sir Fynwy

29/06/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Daeth cannoedd o drigolion Sir Fynwy a’r Cyffiniau i dref Cil-y-Coed dros y penwythnos ar gyfer Cyhoeddi Eisteddfod 2016, a gynhelir ar gyrion tref  Y Fenni y flwyddyn nesaf.
 
Gyda dau lwyfan yng nghanol y dref a rhaglen lawn o weithgareddau drwy’r dydd, roedd yr ardal yn llawn bywyd a bwrlwm, ac yn gyfle i ysgolion, corau, dawnswyr a pherfformwyr o bob math ddangos eu doniau a rhoi blas o’r hyn sydd i ddod yn yr Eisteddfod ei hyn y flwyddyn nesaf.
 
Ddechrau’r prynhawn, gorymdeithiodd Gorsedd y Beirdd a channoedd o gynrychiolwyr o gymdeithasau a sefydliadau lleol o’r dref i Gastell Cil-y-Coed, gyda thrigolion yr ardal hefyd yn ymuno yn yr or ...

darllenwch mwy

Gwahoddiad swyddogol i'r Brifwyl i Fôn

29/06/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Pleidleisiodd dros 250 o drigiolion Môn yn unfrydol dros wahodd yr Eisteddfod i’r ynys yn 2017 mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yn Llangefni ddiwedd yr wythnos ddiwethaf.
 
Bwriad y cyfarfod oedd cadarnhau bod trigiolion yr ardal yn awyddus i weld yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn lleol, ac roedd brwdfrydedd a chefnogaeth pawb yn amlwg pan alwodd Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, Cyng. Ieuan Williams, am y bleidlais.
 
Amlinellodd Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, strwythur y prosiect dros y ddwy flynedd nesaf, a bydd y gwaith hwn yn cychwyn yn yr hydref, wrth gynnal cyfarfod yn Ysgol Llangefni nos Lun 5 Hydref i greu’r pwyllgorau a fydd yn arwain y ...

darllenwch mwy

Conwy ymhlith y llefydd harddaf yn Ewrop

29/06/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae tref gaerog hynafol Conwy a’i chastell sy’n un o Safleoedd Treftadaeth y Byd wedi’i dewis yn un o’r 30 lle Harddaf yn Ewrop. Conwy oedd yr unig le yn y Deyrnas Unedig oedd ar y rhestr hyrwyddo arbennig ar gyfer ymwelwyr o Japan.
 
Roedd y cyfle i Gonwy gael ei ystyried fel un o'r 30 lle gorau yn Ewrop yn syniad a  awgrymwyd gan Gymdeithas Asiantau Teithio Siapan yn ystod cyfarfod gyda Croeso Cymru a'r swyddfa Llywodraeth Cymru Tokyo yn Japan ym mis Mawrth.  Fe gafodd 157 o ymgeiswyr eu hystyried fel pentrefi Ewropeaidd hardd ac fe gafodd yr enwau  eu casglu gan asiantaethau teithio, trefnwyr teithiau, byrddau twristiaeth, cwmnïau awyrenn ...

darllenwch mwy

Taith i Frwsel i enillwyr Eisteddfod ...

29/06/2015
Categori: Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Taith i Frwsel i enillwyr Eisteddfod yr Urdd


Holly Megan Evans

Bydd Holly Megan Evans o Faenclochog a Sian Elin Williams o Bencarreg yr wythnos hon yn teithio i Frwsel gyda’r Urdd yn dilyn eu perfformiad yng nghystadlaethau siarad cyhoeddus Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch. 
 
Cafodd y ddwy eu dewis gan y beirniaid, Richard Morris Jones, fel y ddwy mwyaf addawol yn y cystadlaethau siarad cyhoeddus.   Roeddent yn cystadlu fel rhan o dîm, Sian Elin gydag Aelwyd Pantycelyn a Holly gydag Ysgol y Preseli.
 
Yn ystod eu deuddydd ym Mrwsel mi fyddant yn cysgodi Mr Tom Jones, cynrychiolydd Cymru a’r Deyrnas Unedig yn y Cyngor Economaidd a Chymdeithasol.  Byddant yn ymweld â’r Senedd Ewr ...

darllenwch mwy

Deiseb dros addysg Gymraeg yn Wrecsam...

26/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae deiseb sy’n ymgyrchu dros gynyddu addysg Gymraeg yn ardal Wrecsam wedi llwyddo i gyrraedd dros 700 o lofnodion hyd yma, gyda'r ddeiseb yn galw am arolwg i asesu’r galw am addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Yn ôl y ddeiseb, "Mae galw cynyddol am addysg Gymraeg yn Wrecsam a galwn ar y Cyngor i asesu'r galw at y dyfodol drwy gynnal arolwg tebyg i un yn 2007, pan holwyd rhieni plant dwyflwydd oedd yn y sir."
 
Mae’r ddeiseb yn nodi fod angen i’r cyngor ystyried yr angen am greu ysgol newydd am fod y ddarpariaeth bresennol yn anigonol, "Dangosodd hyn y byddai 44% yn danfon eu plant i ysgol Gymraeg pe bai o fewn dwy filltir i'r cartref. O ganlyni ...

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn rhoi dros £2 fil...

26/06/2015
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Cyhoeddodd y Gweinidog Cymunedau, Lesley Griffiths y bydd gwasanaethau cynghori sy’n helpu pobl fregus ar hyd a lled Cymru yn cael dros £2 filiwn o gymorth.
 
Gyda’r grant, bydd Cyngor ar Bopeth Cymru, Shelter Cymru, SNAP Cymru, Age Cymru a Tenovus Gofal Canser yn gallu cynnig gwasanaethau cynghori am ddim ar amrywiaeth o faterion pwysig sy’n gallu effeithio’n ddirfawr ar fywydau pobl; materion fel canser, tai, swyddi a dyledion.
 
Bydd y buddsoddiad parhaus yn galluogi sefydliadau i ychwanegu at yr holl waith da y llwyddon nhw i’w gyflawni y llynedd. Dengys ymchwil eu bod wedi ymateb i 30,000 o geisiadau am wybodaeth a chyngor yn 2014/15 a s ...

darllenwch mwy

Ywain Gwynedd yn ymuno gyda thîm Gwef...

26/06/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bu eleni yn flwyddyn i'w chofio i’r canwr Ywain Gwynedd wrth iddo ddod yn dad am y tro cyntaf, tra'r enillodd wobr Selar am ganwr roc a phop Cymraeg gorau’r flwyddyn, a bellach mae hefyd yn un o banelwyr cyfres banel hwyliog S4C, Gwefreiddiol.
 
Bydd Gwefreiddiol yn dychwelyd i’r sgrin nos Wener, 3 Gorffennaf, gyda’r cyflwynydd Dylan Ebenezer yn ceisio cadw trefn ar y ddau gapten Ywain Gwynedd a Dyl Mei.
 
“Ro’n i’n teimlo’r pwysau pan ‘nes i ddechrau; bod rhaid i mi ddweud rhywbeth doniol. Ond erbyn hyn dwi’n teimlo ‘mod i’n cael hwyl yng nghwmni mêts,” meddai Ywain, sy’n wreiddiol o Lanf ...

darllenwch mwy