Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 55 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Comisiynydd y Gymraeg yng Nghanada

21/05/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r Comisiynydd y Gymraeg Meri Huws yn cymryd rhan mewn cynhadledd yng Nghanada ar gyfer cymdeithas ryngwladol y Comisiynwyr iaith, gyda aelodau eraill o Ganada, Sri Lanka, De Affrica, Kosovo, Gwlad Belg, Iwerddon a, Sbaen yn mynychu. 
 
Wrth siarad yn y gynhadledd yn Ottowa, dywedodd Meri Huws fod yna gymhariaethau rhwng y gwahanol wledydd mewn gweithredu polisi ieithyddol,  “Er bod sefyllfa a chyd-destun ein hieithoedd yn wahanol, yr un math o heriau sy’n ein hwynebu ni i gyd mewn gwirionedd. Mewn gwahanol ffyrdd, rydym ni oll yn ceisio darbwyllo ein llywodraethau i weithredu polisi ieithoedd swyddogol ac yn gweithio tuag at ddylanwadu ar ymddygiad ieit ...

darllenwch mwy

Actor Hollywood yn apelio am wirfoddo...

21/05/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae Tafwyl yn ei ôl eto ac yn fwy ac yn well nag erioed, ac maent wedi gofyn am gymorth un o sêr Hollywood, Mathew Rhys i apelio am wirfoddolwyr ar gyfer yr ŵyl eleni a fydd yn cael ei gynnal dros dau ddiwrnod eleni. ar y 4ydd a’r  5ed o Orffennaf.
 
Roedd Tafwyl y llynedd wedi denu’r tyrfaoedd gyda dros 16,500 yn mynychu ar y dydd, gyda trefnwyr yn awyddus i adeiladu ar y llwyddiant hwnnw, 
 
Yn ôl un o’r trefnwyr, Rhodri Trefor,"Bwriad Tafwyl 2015 ydi adeiladu ar y llwyddiant yma gan sicrhau bod safon yr wŷl yn cael ei gynnal dros y ddau ddiwrnod eleni. Rydym angen gwirfoddolwyr cyfeillgar a brwdfrydig i ymuno a’r tî ...

darllenwch mwy

Prifathro Ysgol Rhuthun yn taro yn ôl

20/05/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Er gwaetha adwaith yr wythnos diwethaf gan fudiadau iaith ynghylch sylwadau Prifathro Ysgol breifat Rhuthun, mae Toby Belfield fodd bynnag wedi cythruddo ymgyrchwyr iaith, gan amddiffyn cynnwys y llythyr gwreiddiol. 
 
Er iddo ymddiheuro yn y cyfryngau am natur y llythyr yr wythnos diwethaf, fe ymatebodd yn rhifyn heddiw o’r Denbighshire Free Press yn beirniadu’r Gymraeg ymhellach.  
 
Mae’n mynnu fod bodolaeth y Gymraeg yn effeithio’n negyddol ar economi Cymru, meddai, "Mae’r Gymraeg yn rhan o ddiwylliant a hanes Cymru. Ond yn economaidd, os na fyddai’r Gymraeg yn bodoli, byddai Cymru mewn gwell sefyllfa."
 
Yn y llythyr gwr ...

darllenwch mwy

Menter ynni llanw newydd ar y gweill ...

20/05/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Menter ynni llanw newydd ar y gweill yn Ynys Môn


dyfais 'barcud' dan y dwr

Fel rhan o ymgais Ynys Môn i gynyddu ei phroffil fel ynys ynni, lansiodd Llywodraeth Cymru heddiw fenter ynni llanw blaengar yn y môr ger porthladd Caergybi.  
 
Bydd cwmni ynni Minesto o Sweden yn datblygu menter ynni llanw gwerth £25 miliwn gan greu 30 o swyddi newydd i ddechrau.
 
Fel rhan o gynllun arloesol ‘Deep Green’, bydd y cwmni yn cynllunio, gweithgynhyrchu ac yn profi dyfais cyflymder isel i gynhyrchu trydan ar gyfer miloedd o gartrefi o gerrynt y llanw a’r môr o ffatri ar Ynys Môn. Yn pwyso saith tunnell ac yn gweithredu o leiaf 15 metr islaw wyneb y dŵr, gall technoleg ‘barcud’ tanddwr Deep Green w ...

darllenwch mwy

Cyfres newydd o'r Stiwdio Gefn

20/05/2015
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd y gyfres Stiwdio Gefn yn dychwelyd i S4C nos Wener yma gyda llu o artistiaid o'r sîn gerddoriaeth Gymraeg yn perfformio'n fyw yn y stiwdio yng nghwmni'r gyflwynwraig Lisa Gwilym.
 
Bydd modd gwylio Stiwdio Gefn 24 awr cyn y darllediad teledu drwy ymweld â s4c.cymru/clic am 9.30 bob nos Iau.
 
Un o'r uchafbwyntiau bydd perfformiad y band newydd ifanc o Ynys Môn, Fleur de Lys, sy'n ymddangos am y tro cyntaf ar Stiwdio Gefn i berfformio dwy gân o'r EP cyntaf yn eu harddull bop-roc bachog.
 
Hefyd yn y rhaglen gyntaf, bydd Al Lewis yn perfformio fersiwn ecsgliwsif o 'Gwlith y Wawr' gan y band Big Leaves ac yn sôn am ei fenter gerddorol newy ...

darllenwch mwy

Diwrnod Bydeang Clefydau Crohn's a Ch...

19/05/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Diwrnod Bydeang Clefydau Crohn's a Cholitis


Crohn's a Colitis UK

Fe gynhaliodd elusen Crohn’s a Cholitis Prydain, Ddiwrnod Bydeang Clefyd y Coluddyn heddiw er mwyn codi ymwybyddiaeth a chodi arian tuag at yr elusen. 
 
Mae dros 300,000 o bobl Prydain, a miliynau’n rhagor ledled y byd yn byw gyda Chlefyd Crohn’s neu Golitis sef 1 o bob 210 o’r boblogaeth. Boed yn aelod o’n teulu; yn ffrind neu’n gydweithiwr, mae’r posibilrwydd ein bod yn adnabod rhywun sy’n dioddef unai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o ganlyniad i’r clefydau hyn, yn uchel.
 
Yn ôl arbenigwyr, mae’r clefydau yn para gydol oes; yn amhosib eu rhagweld  a chanddynt y grym i beryglu b ...

darllenwch mwy

Ail gyna ymgyrch dros ddeddf eiddo?

19/05/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Ail gyna ymgyrch dros ddeddf eiddo?


Blaenoriaeth i bobl leol

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ail gyna ymgyrch o'r 1990au dros fesur eiddo dros y misoedd nesaf, er mwyn delio â'r ffordd y mae'r stoc tai presennol yn effeithio ar y Gymraeg, wedi i ddeddfwriaeth cynllunio gael ei gymeradwyo’n derfynol yn y Senedd heddiw.  
 
Yn ystod y trafodaethau ar y mesur cynllunio, cefnogodd y Gweinidog Cynllunio welliant a fydd yn gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth berthnasol statudol o fewn y system gynllunio, gan roi grym statudol i gynghorwyr wrthod neu ganiatáu datblygiadau ar sail eu heffaith iaith. Bydd rhaid hefyd i'r gyfundrefn hybu datblygu cynaliadwy a bydd yn cynnwys ys ...

darllenwch mwy

Dosbarthiadau cyn-geni cyntaf y De or...

19/05/2015
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd dosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg cyntaf yn y De Orllewin yn cael eu cynnal yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth o fis Mehefin ymlaen, dan law y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.   
 
Bydd y sesiynau ar gyfer mamau beichiog yn cael eu cynnal gan Rachel Williams sy'n ddarlithydd Bydwreigiaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o Brifysgol Abertawe. 
 
Mae Rachel Williams yn meddu ar dros 15 mlynedd o brofiad yn gweithio fel bydwraig, ac yn ei chynorthwyo yn ystod y dosbarthiadau y bydd myfyrwyr bydwreigiaeth o Brifysgol Abertawe.
 
Cynhelir y dosbarthiadau yng Nghaerfyrddin yn yr Uned o dan Arweiniad y Bydwragedd, Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, bob nos Lun o 6.30 ...

darllenwch mwy

Sgorio i ddarlledu gemau byw bob nos ...

18/05/2015
Categori: Newyddion

Bydd rhaglen bêl-droed S4C Sgorio yn darlledu gemau Uwch Gynghrair Pêl-droed Cymru yn fyw yn gynnar ar nos Sadwrn o dymor nesaf ymlaen.
 
Yn dilyn trafodaethau gydag Uwch Gynghrair Cymru, bydd gêm fyw Sgorio yn awr yn dechrau am 5.15 brynhawn Sadwrn.
 
Bydd y rhaglen bêl-droed, sy'n cynnwys gemau byw o Uwch Gynghrair Cymru, Cwpan Cymru a'r Cwpan Word, yn darlledu ar nosweithiau Sadwrn o 22 Awst yn nhymor 2015/16.
 
Bydd Sgorio yn dechrau am 4.45 y prynhawn, gyda newyddion chwaraeon y dydd a gwasanaeth canlyniadau a rhagolwg o’r gêm.
Bydd rhaglen uchafbwyntiau Sgorio sy'n cynnwys cynghrair La Liga Sbaen yn ogystal â gemau Uwch Gy ...

darllenwch mwy

Rhaglen yn cipio gwobr John Hefin

18/05/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae rhaglen o gyfres S4C Sinema'r Byd wedi ennill gwobr arbennig yng Ngŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin. Cafodd Dad, yr rhaglen gyntaf yn y gyfres, wobr John Hefin am greu ragoriaeth greadigol a gwthio ffiniau ffilmiau naratif.
 
Roedd John Hefin yn bennaeth drama BBC Cymru, yn gyfarwyddwr artistig gyntaf Ffilm Cymru ac fe'i anrhydeddwyd yn 2009 ar MBE am ei wasanaeth i ffilm a drama Cymraeg. Mae John hefyd yn cael ei gofio fel un o sefydlwyr Pobol y Cwm yn 1974.
 
Pwrpas gwobr John Hefin yw i annog mwy o ffilmiau byr Cymraeg a chynnig llwyfan i arddangos y gwaith i gynulleidfa rhyngwladol.
 
Braint
 
Meddai Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys Plant S4C, "Rydym ni&r ...

darllenwch mwy