Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 55 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Beth yw'r flaenoriaeth i drafnidiaeth...

01/06/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Beth yw'r flaenoriaeth i drafnidiaeth yng Nghymru?


A470 Bwlch yr Oerddrws

Mae’r drafodaeth dros y sustem drafnidiaeth yng Nghymru wedi bod yn bwnc llosg dros y degawdau gan deithwyr sy’n teithio yn gyson rhwng de a gogledd ac mae Lleol.cymru wedi comisiynu arolwg i ganfod barn y cyhoedd am y flaenoriaeth i’r dyfodol.  
 
Mae’r brif-ffordd sy’n cysylltu’r ddau ben o’r wlad sef yr A470 wedi cael ei wella mewn mannau ond mae’n parhau yn brosiect sydd ymhell o gael ei orffen, gyda rhai mannau o’r ffordd heb ei newid ers y 1960au. Y gwasanaeth tren rhwng y De a'r Gogledd sy’n cymryd yr amser byraf, ond mae'n rhaid teithio trwy Loegr ac mae’r daith yn cymryd bron i 5 awr, ychydig yn hirach na ...

darllenwch mwy

Tinc Dylan Thomas-aidd i waith enilly...

29/05/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Iestyn Tyne, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Cylch Llŷn, Rhanbarth Eryri ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth, gyda Gareth Evans-Jones, Aelwyd Unigol, Cylch Eilian, Rhanbarth Môn yn drydydd.  Noddir seremoni’r coroni gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
 
Yn ôl beirniaid cystadleuaeth y goron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch, mae tinc Dylan Thomas-aidd a Llwyd Owen-aidd i waith y llenor buddugol, Dylan Edwards, 19, sy’n dod o bentref Llandre, ger Aberystwyth.
 
Hanes noson yn Aberystwyth a geir yng ngwaith buddugol Dylan, a ddarlunnir drwy gyfrwng portread afieithus, dychmygus a barddonol o garfan o gymeriadau amrywiol a chofia ...

darllenwch mwy

Dathlu 150 mlwyddiant Patagonia gyda ...

28/05/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae hi'n ganrif a hanner ers i griw o Gymry deithio ar y Mimosa ar draws Môr yr Iwerydd, i chwilio am fywyd newydd yn Ne America. Ac i nodi'r achlysur, mae Huw Edwards yn teithio 7,000 o filltiroedd i ymweld â Phatagonia am y tro cyntaf.
 
Yn y rhaglen newydd Patagonia Huw Edwards ar S4C, mae Huw yn sgwrsio â rhai o berthnasau'r arloeswyr cynnar oedd yn rhan o un o'r anturiaethau mwyaf anhygoel yn hanes Cymru.
 
Y bwriad oedd creu cymuned newydd i ddiogelu'r Gymraeg, ond erbyn blynyddoedd cynnar y ganrif ddiwethaf, roedd mwy o gymunedau yno o wledydd eraill, a'r Cymry felly'n lleiafrif.
 
Meddai Huw, a glywodd am hanes Patagonia am y tro cyntaf ddeugain ...

darllenwch mwy

Cyfres ddrama newydd Parch yn dechrau

28/05/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfres ddrama gyntaf Fflur Dafydd yn dechrau nos Sul, 31 Mai ar S4C - cyfres ddwys ac ysgafn hon fydd yn ein harwain ar siwrnai ddirdynnol.
 
Mae Fflur wedi hen ennill ei phlwyf fel awdur, ac wedi cipio'r Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae hi hefyd yn gyfansoddwraig, darlithydd a chantores.
 
Ficer yw prif gymeriad Parch, Myfanwy Elfed, ond er hynny nid drama am grefydd yw'r gyfres yn ôl Fflur Dafydd, sy'n wreiddiol o Landysul ond sydd bellach yn byw yng Nghaerfyrddin.
 
"Mae Myfanwy'n fenyw ac yn fam gyntaf, ac yn ficer wedyn. Mae stori Myfanwy'n nodweddiadol o hanes nifer o ferched, sy'n ceisio'u gorau i fagu teulu t ...

darllenwch mwy

Llety newydd yng nghysgod Castell Har...

28/05/2015
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i ymwelwyr aros dros nos yng nghysgod Castell Harlech o fis Awst ymlaen, wrth i ganolfan newydd agor ei drysau ac mae’r Gweinidog Diwylliant Ken Skates yn rhoi’r cyfle i’r cyhoedd fathu enw i’r llety newydd a fydd yn rhan o’r Ganolfan. 
 
Fel rhan o brosiect ehangach gwerth £6.0m, sydd â’r nod o wella Castell Harlech a thwristiaeth ddiwylliannol yr ardal i ymwelwyr, mae’r gwaith adeiladu ar lety newydd yn tynnu at y terfyn a bydd yn agor i’r cyhoedd ym mis Awst 2015. 
 
Wedi ei greu o hen westy a adeiladwyd ger y safle sy’n dyddio o’r 13eg ganrif, mae’r llawr isaf wedi cael ei dra ...

darllenwch mwy

Elis Dafydd o Drefor yn ennill y Gadair

28/05/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Elis Dafydd, sydd yn wreiddiol o Drefor ger Caernarfon, sydd wedi ennill cadair Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.
 
Mae’r gadair yn cael ei chyflwyno am gyfansoddi’r gerdd gaeth neu rydd orau, heb fod dros 100 llinell.  Gwreichion oedd y testun eleni.
 
Aeth Elis i Ysgol yr Eifl yn Nhrefor, Ysgol Glan-y-Môr a Choleg Meirion Dwyfor cyn mynd ymlaen i wneud gradd mewn Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.  Mae bellach yn astudio am radd MA yno.  Roedd yn cystadlu o dan y ffug enw ‘Rhys’. 
 
Roedd deuddeg wedi cystadlu eleni, ac roedd y beirniaid Ifan Prys a Mari George yn teimlo y gallai’r cyntaf, ail a’ ...

darllenwch mwy

Bwrlwm Eisteddfod yr Urdd 2015

28/05/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae’r wythnos hyd yma yn Llancaiach Fawr wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac mae Eisteddfod Caerffili a’r Cyffiniau 2015 yn argoeli’n ‘steddfod i’w chofio, gyda chroeso pobl Caerffili yn gynnes.
 
I’r rhai ohonoch sydd heb fentro ar y Maes eto, ewch draw am sbec a mwynhewch yr awyrgylch.  O’r wal ddringo, i feiciau cwad a saethyddiaeth, mae yna ddigonedd o weithgareddau i ddenu plant o bob oed. Mae nifer helaeth o gwmnïau a sefydliadau yn arddangos, gwerthu cynnyrch neu yn cynnal digwyddiadau ar eu stondinau yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Mae posib hefyd mwynhau bandiau ac artistiaid yn canu ar y llwyfan perfformio. Mae yna gyfleoedd ...

darllenwch mwy

Cyn-ganwr Pep le Pew yn byw mewn ogof...

28/05/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Seren hip hop o Borthmadog sy'n byw mewn ogof yn Sbaen fydd yn cael y sylw mewn rhifyn arbennig o'r gyfres sin gerddoriaeth Ochr 1 am 10 heno.
 
Rhwng 2000 a 2005, roedd Aron Elias yn aelod amlwg o'r sin gerddorol yng Nghymru, fel prif leisydd un o grwpiau mwya' poblogaidd a dylanwadol y cyfnod - Pep le Pew. Yna, fe aeth Aron i ganu gyda grŵp dylanwadol arall ar y sin, Y Rei, hyd i'r grŵp ddod i ben yn 2009.
 
Bellach, mae Aron yn byw bywyd diddorol a gwahanol iawn mewn ogof yn ninas Granada, Sbaen.
 
Ar ôl cael digon o'i fywyd prysur, penderfynodd Aron adael bwrlwm y sin roc a phop ac yn ystod y rhaglen Ochr 1: Aron Elias cawn glywed ei resymau dros adael Cymru am ...

darllenwch mwy

Enillydd y Fedal Ddrama yw Ffion Haf ...

27/05/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Y Fedal Ddrama eleni oedd Ffion Williams yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015 mewn cystadleuaeth o safon uchel a blesiodd y beirniaid yn fawr.
 
Mae Ffion yn astudio gradd meistr mewn Astudiaethau Celtaidd, gan ganolbwyntio ar chwedloniaeth Gymraeg ym Mhrifysgol Rhydychen.  Mae’n gyn-ddisgybl Ysgol Gynradd Llanychllwydog ac Ysgol y Preseli, ac fe raddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf o Adran y Gymraeg Prifysgol Bangor y llynedd.
 
Mae Ffion eisoes wedi profi llwyddiant ym maes y ddrama a llenyddiaeth.  Fe enillodd y Fedal Ddrama yn yr Eisteddfod Rhyngolegol tra’n astudio ym Mangor, ac mae wedi ennill Cadair Cymdeithas Ff ...

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â'r Gwy...

27/05/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bu’r Prif Weinidog Carwyn Jones yn ymweld â phabell y GwyddonLe ar Faes Eisteddfod Yr Urdd yng Nghaerffili ddoe. 
 
Mae pabell y GwyddonLe a noddir gan Brifysgol Abertawe yn arddangos darpariaeth wyddonol Y Brifysgol drwy gyfrwng arddangosiadau ac arbrofion a gynhelir drwy gydol y dydd.
 
Yn ystod ei ymweliad, fe brofodd Y Prif Weinidog drosto'i hun arbrofion gwyddonol gyda nitrogen hylifol, cafodd ddysgu am echdynnu DNA yng nghwmni Dr. Heledd Iago o Ysgol Feddygol y Brifysgol, ac fe gafodd y cyfle hefyd i ddal seren fôr yn ei law.
 
Yn dilyn yr ymweliad meddai Carwyn Jones, "Mae'n braf gweld cymaint o weithgareddau arloesol ym meysydd gwyddoniaeth ...

darllenwch mwy