Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 59 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Y Ffug yn ymuno yn ffrae Castell Aber...

07/04/2015
Categori: Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Y Ffug yn ymuno yn ffrae Castell Aberteifi


Y Ffug yn anhapus

Yn dilyn lansio deiseb yr wythnos diwethaf gan Gyfeillion Rhys ap Gruffudd yn galw ar Ymddiriedolwyr Castell Aberteifi i adolygu eu penderfyniad i wahodd band Saesneg Bellowhead i berfformio yn y castell, mae band ifanc y Ffug hefyd wedi ymuno yn y ffrae, gan ddisgrifio’r ymgyrch yn ‘ynysig’ ac ‘anoddefgar’. 
 
Mewn datganiad, mynegodd y Ffug eu anhapusrwydd yn y modd y maent yn cael eu crybwyll gan Hefin Wyn, un o hoelion wyth Cyfeillion Rhys ap Gruffudd wrth ddadlau o blaid deiseb yn erbyn Ymddiriedolaeth Castell Aberteifi.
 
Dywedodd y Ffug eu bod yn pryderu wrth gael eu cysylltu gyda’r ddadl hon,  "Hoffwn leisio'n pryder o ...

darllenwch mwy

Cyfres newydd O'r Galon yn edrych ar ...

07/04/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Y syniad traddodiadol o'r 'teulu Cymreig' sy'n dod dan y chwyddwydr ym mhennod gynta'r gyfres newydd O'r Galon: Teulu ar S4C. Beth mae 'teulu' yn ei olygu yn y gymdeithas gyfoes a pha ran mae pob aelod o'r teulu'n ei chwarae o ddydd i ddydd?
 
Garmon a'i deulu o ardal Aberystwyth yw canolbwynt y rhaglen gyntaf, nos Fawrth, 7 Ebrill. Un o'r 11,000 o ofalwyr ifanc yng Nghymru yw Garmon ac mae'n gyfrifol am ofalu am ei rieni, Anwen a Mick. Mae Anwen yn dioddef o iechyd meddwl ac mae Mick yn anabl.
 
Mae bywyd Anwen a Mick yn cylchdroi o gwmpas ymweliadau â'r ysbyty. Mae Mick wedi cael nifer o lawdriniaethau ar ei ben-glin, ond heb fawr o lwyddiant. Mae Anwen wedi dioddef gyd ...

darllenwch mwy

Leanne Wood wedi plesio'r gynulleidfa...

03/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Leanne Wood wedi plesio'r gynulleidfa Gymreig?


Saith plaid mewn dadl

Neithiwr oedd yr unig gyfle i saith o arweinwyr  y prif bleidiau rannu llwyfan mewn dadl ar deledu rhwydwaith cyn yr etholiad cyffredinol, gyda phwysau mawr arnynt i berfformio, a cheisio dal dychymyg y cyhoedd.  
 
Mi roedd Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru yn cynrychioli Cymru, gyda phleidiau fel y Gwyrddion, yr SNP a UKIP yn awyddus i fanteisio ar y cyfle prin hwn i drosglwyddo’u neges o flaen cynulleidfa o filiynau. 
 
Mae’r arolygon barn, yn dilyn y ddadl deledu neithiwr bron yn tueddu i ddangos fod Nicola Sturgeon, Arweinydd yr SNP wedi dod i’r brig fel yr arweinydd wnaeth berfformio orau ond mae’r is-set Cymreig o arolwg ICM yn dan ...

darllenwch mwy

Cyfres newydd Llond Ceg yn cael ei la...

02/04/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Cyfres newydd Llond Ceg yn cael ei lansio


Llong Ceg: Cyfres newydd i blant

Mae S4C wedi lansio Llond Ceg - cyfres newydd i blant a phobl ifanc sydd yn trafod materion, profiadau a phroblemau sy’n wynebu plant a phobl ifanc mewn modd agored, gonest, cytbwys a sensitif.
 
Cafodd pennod o’r gyfres ei dangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Caerffili pan ymwelodd un o gyflwynwyr y gyfres Aled Haydn Jones â’r ysgol.
 
Mae nifer o ddisgyblion yr ysgol honno, ynghyd â disgyblion mewn amryw o ysgolion ledled Cymru, wedi cymryd rhan mewn trafodaethau yn y gyfres am bynciau fel bwlio, teulu, rhyw, hunanddelwedd, gwaith cartref ac ysgariad.
 
Meddai Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys Plant S4C, "Ma ...

darllenwch mwy

Owen Sheers yn ymuno gyda Phrifysgol ...

02/04/2015
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Owen Sheers yn ymuno gyda Phrifysgol Abertawe


Athro Creadigrwydd newydd Abertawe

Bydd y dramodydd, nofelydd a bardd arobryn, Owen Sheers, yn ymuno â staff Prifysgol Abertawe, fel Athro Creadigrwydd o fis nesaf ymlaen. 
 
Bydd Owen yn chwarae rôl allweddol wrth feithrin creadigrwydd ymhlith staff, myfyrwyr a’r gymuned leol.
 
Ganwyd Owen yn Ffiji ym 1974, ac fe’i magwyd yn Y Fenni. Graddiodd mewn Saesneg yng Ngholeg Newydd, Rhydychen, gan fynd ymlaen i gwblhau MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol East Anglia.
 
Mae gan Owen bortffolio eang  o gyhoeddiadau barddoniaeth a rhyddiaith, yn ogystal â nifer o gyflwyniadau theatrig a darlledu arwyddocaol.
 
Trysorfa o syniadau
 
"Mae'r penodiad Athro ...

darllenwch mwy

Traddodiadau Gŵyl y Pasg

02/04/2015
Categori: Addysg, Bwyd, Hamdden

Fe rydym yn awr ar drothwy Gŵyl y Pasg, ond beth yw cefndir y penwythnos hir hwn?  Penwythnos y Pasg yw gŵyl bwysicaf Cristnogaeth.
 
Mae tridiau'r ŵyl yn cael ei ddathlu gan Gristionogion trwy’r byd yn dechrau heddiw, gyda Dydd Iau Cablyd, pan gynhaliwyd y Swper Olaf, sy'n seiliedig ar Pesach iddewig neu Passover yn Saesneg. 
 
Ar ddydd Gwener y Groglith, fe gafodd Iesu Grist ei groeshoelio ar fryn Calfaria, ger Jerusalem, yn ôl yr Efengylau. Mae Cristnogion drwy'r byd yn dathlu atgyfodiad Iesu Grist ar y trydydd dydd a hynny ar Ddydd Sul y Pasg.
 
Fe gaiff Gŵyl Y Pasg ei ddathlu ar y dydd Sul cyntaf sydd yn dilyn y lleuad llawn sydd yn digwydd a ...

darllenwch mwy

Galw am gydraddoldeb gyda'r Alban

01/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Galw am gydraddoldeb gyda'r Alban


Ymgyrch Ymreolaeth i Gymru

Mae angen i ymreolaeth i Gymru fod ar flaen yr agenda wleidyddol - dyna neges ymgyrchwyr ar drothwy rali a gynhelir dros y penwythnos yng Nghaerdydd sy'n galw am ragor o rymoedd i’r Cynulliad.
 
Yn ôl y trefnwyr Yes Cymru, sy’n grwp amhleidiol, bwriad y rali yw galw ar bleidiau gwleidyddol i sicrhau fod Cymru yn cael yr un pwerau â’r Alban.
 
Ymysg y siaradwyr yn y rali ar risiau’r Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Sadwrn yma y bydd cyn-Aelod Seneddol Adam Price, yr awdur Catrin Dafydd, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Jamie Bevan a’r cerflunydd David Petersen. 
 
Bydd hefyd adloniant gan Dewi ‘Pws’ Morris, a’r ba ...

darllenwch mwy

'Carreg filltir ar gyfer datganoli cy...

01/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

'Carreg filltir ar gyfer datganoli cyllidol yng Nghymru'


Hawliau trethu pellach i'r Cynulliad

Bydd gan y Cynulliad Cenedlaethol hawl trethu pellach o heddiw ymlaen a fydd yn sicrhau fod Cymru ar yr un lefel â’r Alban. 
 
Wrth groesawu’r hawliau treth newydd, dywedodd y Gweinidog a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt, “Dyma’r garreg filltir fawr gyntaf ar gyfer datganoli cyllidol yng Nghymru. Bydd datganoli ardrethi annomestig yn rhoi hyblygrwydd newydd i Weinidogion Cymru, fel arf economaidd pwysig. Bydd hefyd yn rhoi Cymru ar yr un sail â’r Alban.
 
Adlewyrchu anghenion Cymru
 
“Mae datganoli pwerau ariannol yn rhoi’r cyfle i ni ddatblygu trethi sy’n deg ac yn adlewyrchu anghenion, amgylchiadau a ...

darllenwch mwy

Lansio deiseb i achub swyddfa'r Caern...

01/04/2015
Categori: Arian a Busnes, Newyddion, Papurau Bro

Lansio deiseb i achub swyddfa'r Caernarfon and Denbigh Herald


Cau swyddfa yng Nghaernarfon

Yn dilyn y cyhoeddiad gan gwmni Trinity Mirror yr wythnos diwethaf eu bod yn cau swyddfa un o bapurau hynaf Cymru, y Caernarfon and Denbigh Herald yng Nghaernarfon, mae deiseb wedi'i lansio a phrotest wedi'i threfnu yn galw ar y cwmni i ail-ystyried y penderfyniad. 
 
Bydd cau'r swyddfa'r papur lleol yn dod a diwedd i 180 o flynyddoedd o hanes newyddiaduraeth brint yn y dref. Roedd Caernarfon yn cael ei ystyried yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif fel prif ddinas inc Cymru, gyda thros 17 o bapurau newydd yn y dref ar un cyfnod.  
 
Mae'r ddeiseb ar y we wedi'i lansio gan Undeb y Newyddiadurwyr, yn "beirniadu’n hallt gynnig Trinity Mir ...

darllenwch mwy