Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 59 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Ymgais i greu cerdd fwya'r byd

22/04/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Ymgais i greu cerdd fwya'r byd


Nei Karadog: Bardd Plant Cymru

Mae Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog yn galw holl feirdd bychain Cymru i godi pensil â chyfansoddi cerdd er mwyn cyfrannu at Gerdd Fawr Plant Cymru. 
 
Dylai'r cerddi fod yn bedair llinell sy'n odli A-B-A-B ar y thema 'pethau bychain'. Bydd y cerddi bychain unigol yn cael eu casglu ynghyd a'u golygu gan Aneirin i greu cerdd fwya'r byd. 
 
Caiff y gerdd fawr ei darllen brynhawn dydd Mawrth y 26ain o Fai yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili, lle bydd enw’r Bardd Plant Cymru nesaf hefyd yn cael ei ddatgelu. Bydd enw pob ysgol sy’n cymryd rhan yn y gerdd fawr yn cael ei roi mewn het, a byddwn yn dewis un ysgol ar hap i ennill ymweliad gan Fardd Plant C ...

darllenwch mwy

Ap newydd i ffrydio cerddoriaeth Gymr...

22/04/2015
Categori: Cerddoriaeth, Iaith

Ap newydd i ffrydio cerddoriaeth Gymraeg ar y gweill


Recordiau Sain wedi ennill grant

Mae Recordiau Sain o Landwrog ymhlith nifer o gwmniau sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ennill grant er mwyn datblygu technoleg arloesol trwy’r Gymraeg, gyda chynlluniau i sefydlu ap cyntaf erioed i ffrydio cerddoriaeth Gymraeg. 
 
Mae gan Dafydd Roberts, Prif Weithredwr Recordiau Sain gynlluniau i ddatblygu meddalwedd a fydd yn galluogi i ffrydio cerddoriaeth Gymraeg.  
 
Meddai, "Gwasanaeth ffrydio fydd hwn, nid yn unig i Recordiau Sain, ond byddwn yn gwahodd labeli eraill yng Nghymru i fod yn rhan ohono". 
 
Yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r modd y mae unigolion yn cael cerddoriaeth wedi’i drawsnewid yn llwyr gyda gwefannau fel Spotify y ...

darllenwch mwy

Hwb i obeithion Leanne Wood

22/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Hwb i obeithion Leanne Wood


hwb i obeithion arweinydd Plaid Cymru

Cafodd Leanne Wood newyddion da ar drothwy dadl deledu arall, wrth i arolwg barn diweddaraf gan YouGov o Gymru ddangos mai Leanne Wood yw’r gwleidydd mwyaf poblogaidd ymhlith arweinwyr y pleidiau yng Nghymru a Lloegr. 
 
Yn yr arolwg a gynhaliwyd ar ôl y ddadl deledu gyntaf ble yr oedd yn rhannu llwyfan gyda arweinyddion y prif bleidiau Prydeinig fel Cameron a Clegg, fe sgoriodd Leanne Wood 4.8 allan o 10, gyda Ed Miliband yn ail, a Natalie Bennet o’r Blaid Werdd yn drydydd. 
 
Mae sylwebwyr gwleidyddol wedi bod yn dyfalu pa fath o effaith a fyddai'r ddadl gyntaf wedi ei gael ar obeithion Leanne Wood i gynyddu ei phroffil wrth i'r etholiad cyffredin ...

darllenwch mwy

Galw am fuddsoddiad mwy cadarn i addy...

21/04/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae angen sicrwydd o fuddsoddiad ariannol mwy cadarn a manwl ar gynllun Cyngor Castell-nedd Port Talbot i sefydlu ysgol uwchradd Gymraeg newydd ym Mhort Talbot, dyma alwad Rhieni Dros Addysg Gymraeg mewn llythyr at holl aelodau cabinet y cyngor cyn iddynt drafod adroddiad ôl ymgynghorol ar y cynnig ar Ebrill 22.
 
Yn y llythyr mae’r mudiad rhieni yn manylu ar restr sylweddol o bryderon gan rhieni lleol, gyda galwad benodol am ymrwymiad gan y cyngor i nodi’r union wariant a fwriedir ar yr adeilad er mwyn diweddaru, gwella ac uwchraddio’r cyfleusterau, cyn bod modd derbyn y cynnig sydd gerbron.
 
Diffygiol
 
Dywedodd Kelvin Edwards ar ran y mudiad, ...

darllenwch mwy

£1 miliwn i'r diwydiant ymwelwyr

21/04/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

£1 miliwn i'r diwydiant ymwelwyr


Gwella profiad yr ymwelydd ym Mhontcysyllte

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bod yn neilltuo £1 miliwn ar gyfer y diwydiant twristiaeth er mwyn cynnal prosiectau twristiaeth ym mhedwar rhanbarth Cymru.
 
Bydd ffocws eleni ar sicrhau bod y gefnogaeth yn cyd-fynd â thema’r Flwyddyn Antur.  Cafodd y syniad o gyfres o flynyddoedd thematig ei lansio gan y Dirprwy Weinidog Ken Skates a bydd yn dechrau gyda’r Flwyddyn Antur yn 2016. 
 
Caiff themâu’r dyfodol eu dewis i hyrwyddo cryfderau mwyaf Cymru a bydd gweithgareddau, digwyddiadau ac atyniadau yn cael eu cynnal fydd yn canolbwyntio ar rinweddau mwyaf yr hyn sydd gan dwristiaeth Cymru i’w gynnig.
 
Bydd y nawdd hwn y ...

darllenwch mwy

Darlledu Opera unigryw

21/04/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd opera Cymraeg unigryw yn cael ei dangos ar S4C nos Sadwrn yma o ganlyniad i bartneriaeth rhwng y sianel, Opera Cenedlaethol Cymru a'r cynhyrchwyr teledu Rondo Media.
 
Bydd cyfle i weld perfformiad llawn Gair ar Gnawd, opera ddiweddaraf WNO, ar S4C ar nos Sadwrn 25 Ebrill 7.30, yn y rhaglen Opera Gair ar Gnawd: Y Perfformiad, wythnos union yn dilyn ei llwyfannu yn Theatr Ffwrnes, Llanelli. 
 
Yn ogystal, ar nos Fercher 22 Ebrill am 7.30, bydd rhaglen ddogfen S4C Opera Gair ar Gnawd: Tu ôl y Llen yn ein tywys drwy waith creu'r cynhyrchiad; y cantorion, y corws, y cynhyrchu, ac wrth gwrs, y canu.
 
Mae Gair ar Gnawd yn opera gyfoes am Gymru heddiw, wedi ei ...

darllenwch mwy

Yr Ardd Fotaneg yn beio 'problemau te...

21/04/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Yn dilyn nifer o gwynion ar y cyfryngau cymdeithasol am y diffyg cynnwys Cymraeg ar wefan yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, mae’r Ardd yn mynnu nad ydynt yn fwriadol wedi rhoi llai o gynnwys Cymraeg ar y wefan, gan feio hynny ar ‘broblemau technegol’. 
 
Fe wnaeth yr Ardd Fotaneg hefyd gythruddo unigolion yn ddiweddar am y diffyg arwyddion dwyieithog oedd wedi’u harddangos dros wyliau’r Pasg, oedd yn uniaith Saesneg.
 
Pwysleisiodd cyfarwyddwr yr ardd, Rosie Plummer, wrth siarad gyda Lleol.cymru, eu bod wedi wynebu problemau technegol, "Yr ydym yn wynebu nifer o broblemau technegol gyda thechnoleg gwybodaeth sydd y tu hwnt i’n rheo ...

darllenwch mwy

Ymgyrch i achub Saith Seren

20/04/2015
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Croesawodd Marc Jones sy’n gadeirydd canolfan menter Saith Seren fod dros £700 o addewidion ariannol misol wedi dod mewn tridiau yn unig, fel rhan o’r ymgyrch i sicrhau dyfodol y Ganolfan.
 
Ond mae Marc Jones yn apelio ar y cyhoedd am ragor o gefnogaeth i sicrhau nad yw’r drysau yn cau am byth.
 
Agorwyd Canolfan Saith Seren bedair mlynedd yn ôl er mwyn hybu diwylliant Cymraeg yn nhref Wrecsam, a datblygodd yn ganolbwynt poblogaidd i weithgareddau diwylliannol yr ardal.
 
Yn ddiweddar, fe gyhoeddodd y cyfarwyddwyr fod y Ganolfan wedi methu dod i gytundeb gyda’r landlordiaid a’i bod mynd i gau oherwydd nad oedd yn yn gallu talu f ...

darllenwch mwy

Dwy brifysgol yn dod ben-ben

20/04/2015
Categori: Addysg, Chwaraeon, Newyddion

Daw myfyrwyr o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd wyneb yn wyneb ddydd Mercher i frwydro mewn pymtheg ar hugain o gampau chwaraeon gwahanol i ganfod enillwyr Varsity Cymru 2015.
 
Her Varsity Cymru yw'r digwyddiad mwyaf o’i fath i fyfyrwyr yng Nghymru, a’r ail fwyaf o blith Gemau Varsity Prifysgolion Prydain, yn dilyn y gystadleuaeth rhwng Rhydychen a Chaergrawnt.
 
Yn ystod Her Varsity Cymru, bydd Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn cystadlu mewn ystod eang o gampau dros gyfnod o bum diwrnod, gan gynnwys:  bêl-fasged, rhwyfo, golff, hoci, nofio, sboncen a Ffrisbi Eithafol. Mae'r gystadleuaeth yn codi i uchafbwynt â'r gêm rygbi fawr, sy ...

darllenwch mwy

Galw am ymyrraeth i gadw canolfan Gym...

17/04/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Galw am ymyrraeth i gadw canolfan Gymraeg ar agor


Galw ar y Llywodraeth i ymyrryd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Brif Weinidog Carwyn Jones i ymyrryd er mwyn cadw canolfan Gymraeg y Saith Seren yn Wrecsam ar agor.
 
Datgelodd Lleol.Cymru fod y ganolfan boblogaidd sydd wedi bod ar agor ers tair blynedd yn gorfod cau.  
 
Ym mis Awst y llynedd, fe sefydlodd Llywodraeth Cymru gronfa ariannol i agor canolfannau Cymraeg hyd a lled Cymru er mwyn hybu defnydd y Gymraeg ar lawr gwlad. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog yn gofyn iddo ddefnyddio'r gronfa i gynorthwyo Saith Seren.  
Mewn llythyr at y Prif Weinidog, sy'n gyfrifol am yr iaith Gymraeg o fewn y Llywodraeth, mae Aled Powe ...

darllenwch mwy