Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 59 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Pobl ddi-gartref am dderbyn cymorth

27/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r newid mwyaf sylfaenol i ddeddfwriaeth digartrefedd mewn dros 30 mlynedd yn dod i rym ledled Cymru heddiw. Prif nod y ddeddf yw sicrhau bod pobl sy'n ddi-gartref neu sy'n wynebu digartrefedd yn derbyn cymorth cyn gynted â phosib. 
 
Mae'r ddeddfwriaeth yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i weithio gyda pobl sydd mewn perygl o golli eu cartref o fewn 56 diwrnod i helpu i ddod o hyd i ateb i'w problemau.  Gobeithio y bydd y darpariaethau newydd yn rhwystro 3 allan o bedwar o bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref rhag colli eu cartrefi.  
 
O heddiw ymlaen, mae gan awdurdodau lleol hefyd fwy o hyblygrwydd i ddefnyddio cartrefi sydd wedi'u rhe ...

darllenwch mwy

Mudiad yn galw ar yr Ardd Fotaneg i g...

27/04/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar yr Ardd Fotaneg Genedlaethol  i 'wreiddio'r Gymraeg’ yn y sefydliad trwy gadw at y cynllun iaith, ac fe wfftiodd y mudiad iaith lythyr gan Brif Weithredwr yr Ardd, Rosetta Plummer yn cynnig ymddiheuriad.  
 
Dros wyliau’r Pasg, cafodd pobl eu cythruddo pan ymddangosodd arwyddion uniaith Saesneg yn hyrwyddo digwyddiadau yn yr Ardd, tra fod eraill yn beirniadu’r sefydliad am ddiffyg Cymraeg ar wefan yr Ardd Fotaneg.
 
Dywedodd Amy Jones, Is-Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith yn yr ardal, “Fe wnaethon ni ddweud mewn llythyr at yr Ardd yn ddiweddar ein bod ni'n poeni am ei agwedd tuag at y Gymraeg, eu bod yn ...

darllenwch mwy

Dim byd yn cipio'r brif wobr

27/04/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae hiwmor swreal y gyfres deledu boblogaidd Dim Byd wedi llwyddo i lorio'r beirniaid yng Ngwobrau'r Cyfryngau Celtaidd 2015 drwy ennill y brif wobr yn y categori adloniant.
 
Fe gurodd Dim Byd dri enwebiad arall ar y rhestr fer yn yr ŵyl a gynhaliwyd yn Inverness yn Ucheldiroedd yr Alban yr wythnos diwethaf.
Mae'r gyfres sgetsys comedi wedi ennill ei phlwyf fel un o brif gyfresi comedi S4C ers iddo ymddangos gyntaf yn 2011.
 
Cwmni cynhyrchu Cwmni Da o Gaernarfon sy'n gyfrifol am greu'r gyfres, sydd wedi cyflwyno cymeriadau fel 'Y Tad Maximillian', 'Lle Goblin' a'r Reservoir Gogs' i ddiwylliant poblogaidd Cymru. Drwy'r dechneg syml o ddilyn gwyliwr teledu anhysbys sy'n neidio ...

darllenwch mwy

Cyfres newydd yn olrhain hanes Cymry ...

24/04/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mewn cyfres newydd ar S4C bob nos Sul, Huw Edwards fydd yn olrhain hanes y Cymry yn Llundain. Dros y tair wythnos nesaf, cawn ddysgu mwy am hanes a dylanwad y Cymry ar un o ddinasoedd mawr y byd - a dylanwad Llundain ar Gymru.
 
Ganed Huw Edwards ym Mhen-y-bont ar Ogwr a'i fagu yn Llangennech ond mae wedi ymgartrefu yn Llundain ers tro bellach gyda'i wraig a'u pump o blant. Yn aelod gweithgar o'r gymuned Gymreig yn Llundain, mae Huw yn ymddiddori'n fawr yn hanes y Cymry yn Llundain.
 
"Mae stori Cymry Llundain yn stori o bwys i bawb sy'n cymryd diddordeb yn hanes Cymru. Un o'r elfennau mwyaf pwysig yw crefydd y Cymry yn Llundain. Fe dreuliais i bum mlynedd yn twrio ac yn ymchwi ...

darllenwch mwy

Gŵyl o gerddoriaeth arbrofol a meddyl...

24/04/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Gŵyl o gerddoriaeth arbrofol a meddyliau amgen yn y bae


Datblygu yn dychwelyd

Cynhelir Gŵyl CAM '15 dros y penwythnos yng Nghanolfan y Milennium ym Mae Caerdydd, a fydd yn lwyfan i ‘gerddoriaeth arbrofol ac artistiaid arloesol a meddyliau amgen o Gymru a thu hwnt’, tra y bydd y band eiconig Datblygu yn perfformio’n fyw am y tro cyntaf ers ugain mlynedd. 
 
Mae'r ŵyl undydd sy'n cael ei chynnal ddydd Sadwrn yn dod â rhai o artistiaid amgen mwyaf dylanwadol Cymru gyda rhaglen gyffrous o drafodaethau, gosodiadau sain, sinema a pherfformiadau byw gyda'r nos yn cynnwys y Pencadlys. 
 
Uun o uchafbwyntiau’r penwythnos yw fod arloeswyr ôl-pync chwedlonol, Datblygu, yn perfformio yng ngŵyl gyntaf CAM eleni ac yn ymd ...

darllenwch mwy

Hanes y blynyddoedd blewog gyda'r Sup...

24/04/2015
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden

Hanes y blynyddoedd blewog gyda'r Super Furries


Super Furry Animals

Wrth i’r Super Furry Animals ddeffro o’i drwmgwsg, ymunwch â’r grŵp mewn dogfen adolygiadol fydd yn ein tywys ar daith trwy eu gyrfa 20 mlynedd.
 
Mewn rhaglen ddogfen arbennig Super Furry Animals: Y Blynyddoedd Blewog ar S4C heno, fe gawn fynediad ecsgliwsif i yrfaoedd aelodau band roc y Super Furry Animals. Mae’r grŵp, a gafodd ei ffurfio yng Nghaerdydd, yn paratoi i berfformio gyda’i gilydd am y tro cyntaf ers chwe blynedd gyda thaith chwe gig ym mis Mai, yn ogystal â sawl prif set mewn gwyliau cerddoriaeth.
 
Bydd y ddogfen un awr yn edrych yn ôl ar yrfa y band drwy ddeunydd archif. Mae hefyd yn cynnwys sylwebaeth ecsgliwsif g ...

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch codi arian i Ganolfan ...

23/04/2015
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Lansio ymgyrch codi arian i Ganolfan Tŷ Newydd


Canolfan Ty Newydd

Cafodd ymgyrch heddiw ei lansio gan Llenyddiaeth Cymru sy’n gofyn i bobl roi rhodd ariannol o £25 i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd ger Llanystumdwy, sy’n dathlu 25 mlynedd eleni. 
 
Agorodd Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy, ei drysau yn Ebrill 1990, i groesawu mynychwyr ei chwrs barddoniaeth cyntaf. Ers y cwrs hollbwysig hwnnw dan ofal y beirdd Gillian Clarke a Robert Minhinnick, mae cannoedd o oedolion a phobl ifainc wedi ymweld â Thŷ Newydd bob blwyddyn i gymryd rhan mewn cyrsiau ac encilion ysgrifennu creadigol preswyl. 
 
Mae Llenyddiaeth Cymru yn nodi’r garreg filltir bwysig hon yn hanes diweddar Tŷ Newydd gyda ymgyrch codi ...

darllenwch mwy

Golygydd newydd Gwerddon yn gosod ei ...

23/04/2015
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Golygydd newydd Gwerddon yn gosod ei stamp


Dr Anwen Evans: Golygydd newydd Gwerddon

Mae Rhifyn newydd o gyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Gwerddon, wedi ei gyhoeddi dan olygyddiaeth newydd.
 
Dywedodd Dr Anwen Jones, sy’n golygu’r cyfnodolyn am y tro cyntaf, fod Gwerddon yn hanfodol ar gyfer datblygu ymchwil ysgolheigaidd trwy gyfrwng y Gymraeg, fel yr eglurodd, “Braint yw cael ymuno â thîm Gwerddon ar y pwynt hwn yn ei hanes. Y mae Gwerddon bellach wedi hen symud y tu hwnt i’w gyfnod agoriadol; y mae’n boblogaidd ac yn adnabyddus ymysg cymunedau myfyrwyr, ymchwilwyr, staff academaidd a chymuned ysgolheigaidd ehangach, a chyrhaeddodd sawl carreg filltir dyngedfennol bwysig. Y mae’n gyfrwng hanfodol yng ngh ...

darllenwch mwy

Aelodau yn ystyried ymprydio dros yr ...

23/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod nifer o garedigion yr iaith Gymraeg yn ystyried cynnal ympryd mewn ymdrech i gryfhau lle'r Gymraeg mewn deddfwriaeth gynllunio.  
 
Yn ôl y mudiad iaith,  mae nifer o unigolion yn ystyried dechrau ymprydio cyn pleidlais yn siambr y Cynulliad ar y Mesur Cynllunio er mwyn sicrhau bod y Llywodraeth yn gwneud newidiadau i'r Mesur Cynllunio. 
 
Cynyddwyd y pwysau yn ddiweddar wrth i Bwyllgor Amgylchedd y Cynulliad alw ar y Gweinidog Cynllunio Carl Sargeant i wneud nifer o newidiadau gan gynnwys gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth statudol.
 
Er gwaethaf y consensws hwnnw, plei ...

darllenwch mwy

Diffyg dwyieithrwydd yr Ardd Fotaneg ...

22/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mam i ddau o blant sy’n byw yng Sir Gaerfyrddin wedi beirniadu agwedd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Llanarthne tuag at yr Iaith Gymraeg, gan alw arnynt i drafod y mater gyda hi.  
 
Mae Iola Wyn wedi’i ‘synnu’  a 'siomi' gyda anallu yr Ardd Fotaneg i gynnig gwasanaeth cyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Roedd Iola Wyn sy’n byw yn San Clêr wedi tynnu sylw at ddiffyg arwyddion dwyieithog yr Ardd Fotaneg yr wythnos diwethaf trwy anfon neges drydar at gyfrif y Gerddi yn holi pam nad oedd yna arwydd dwyieithog i ddigwyddiad oedd yn cael ei gynnal  dros wyliau’r Pasg yn yr Ardd. 
 
Yn y neges Trydar, fe o ...

darllenwch mwy