Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 59 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Dathlu’r stryd fawr mewn ymgyrch gene...

30/04/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Dathlu’r stryd fawr mewn ymgyrch genedlaethol


Dathlu'r stryd fawr

Cyhoeddodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, bod yr ymgyrch genedlaethol i annog pobl i ddefnyddio eu stryd fawr leol yn dychwelyd ym mis Mai. 
 
Bydd yr ymgyrch ‘Cefnogi eich Stryd Fawr’ yn codi proffil yr amrywiaeth eang iawn o siopau a gwasanaethau sydd ar gael ar strydoedd amrywiol a bywiog Cymru. Gyda’r stryd fawr yn wynebu cystadleuaeth gan ganolfannau tu allan i’r dref, mae’r ymgyrch wedi’i hanelu i ddenu pobl yn ol. 
 
Bellach yn ei hail flwyddyn, mae'r ymgyrch yn cydnabod y cyfraniad gwerthfawr y mae'r stryd fawr yn ei wneud i economi Cymru, a'u swyddogaeth hollbwysig ym mywyd y gymuned. 
& ...

darllenwch mwy

Enillydd Oscar yn canmol y diwydiant ...

30/04/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Enillydd Oscar yn canmol y diwydiant ffilm yng Nghymru


ffilmio Pum Cynnig i Gymro

Mae Ryszard Lenczewski, Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth ar ffilm a enillodd wobr Oscar eleni, wedi canmol y diwydiant ffilmiau yng Nghymru am hybu ei yrfa.
 
Ddeunaw mlynedd yn ôl, fe gydweithiodd Ryszard â Peter Edwards, cyfarwyddwr ffilm sy'n hanu o Sir y Fflint, ar y ddrama Pum Cynnig i Gymro. Ac eleni, Ryszard oedd y Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth ar gyfer y ffilm 'Ida', a enillodd y wobr am y ffilm dramor orau yng ngwobrau’r Oscars. Dyma'r ffilm Bwylaidd gyntaf i ennill y wobr.
 
Mae S4C yn ail-ddangos y gyfres fu Ryszard yn ymwneud â hi - Pum Cynnig i Gymro bob nos Sul am 9.00. Caiff yr ail raglen yn y gyfres o bedair ei darlledu ddydd Sul yma, 3 Mai, gyd ...

darllenwch mwy

Gŵyl yn cofio'r dramodydd Wil Sam

30/04/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Gŵyl Ddrama Wil Sam yn dychwelyd unwaith eto i bentref llenyddol Llanystumdwy ddydd Sadwrn hwn, gyda pherfformiadau gan ddwy gymdeithas ddrama leol.
 
Eleni, bydd Cymdeithas Ddrama Llanystumdwy a Chymdeithas Ddrama Gymraeg Prifysgol Bangor yn perfformio gwaith Wil Sam ar lwyfan Neuadd Pentref Llanystumdwy.
 
Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Ein bwriad o’r dechrau un gyda’r ŵyl hon oedd cydweithio’n agos â thrigolion yr ardal sy’n gartref i’n Canolfan Ysgrifennu, Tŷ Newydd. Mae Wil Sam yn gymeriad a gaiff ei gofio’n annwyl yma’n lleol, ac mae’n fraint gennym sefydlu gŵyl yn ei enw a&rsq ...

darllenwch mwy

Integreiddio'r gwasanaeth iechyd gyda...

29/04/2015
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae gan Blaid Cymru gynlluniau i integreiddio'r gwasanaeth iechyd gyda Gofal Cymdeithasol er mwyn atal oedi cyn rhyddhau pobl o’r ysbyty i ofal, yn ôl ymgeisydd y blaid yng Ngheredigion, Mike Parker.
 
Bydd cynlluniau Plaid Cymru i integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol hefyd yn rhyddhau mwy o adnoddau y gellir eu hail-fuddsoddi i wasanaeth iechyd cymunedol fel y gall pobl dderbyn gofal safonol mor agos i’w cartrefi ag sydd modd.
 
Maent o’r farn y bydd y cynlluniau hyn yn chwalu’r muriau sy’n bodoli rhwng Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan leihau rhestri aros ac yn cryfhau’r gwasanaeth iechyd.
 
Dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru y ...

darllenwch mwy

Angen i'r banciau wella eu gwasanaeth...

29/04/2015
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Angen i'r banciau wella eu gwasanaethau Cymraeg


Banciau angen gwella eu darpariaeth Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi adroddiad arolwg statudol i ddefnydd o’r Gymraeg gan fanciau’r stryd fawr, gan ddatgan fod angen iddynt wella eu darpariaeth. 
 
Cynhaliodd y Comisiynydd yr arolwg yn dilyn cynnydd sylweddol yn nifer y cwynion roedd hi’n eu derbyn gan aelodau o’r cyhoedd ynglŷn â diffyg gwasanaethau Cymraeg gan y banciau. Mae’r arolwg yn deillio o’r alwad am dystiolaeth gan aelodau o’r cyhoedd ac o gyfweliadau gydag uwch swyddogion yn y banciau.
 
Fel yr eglurodd y Comisiynydd, Meri Huws, “Yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd diwethaf mae’r gwasanaethau Cymraeg fel pe baent wedi eu dirad ...

darllenwch mwy

Iolo yn mynd dros y ffin

29/04/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Iolo yn mynd dros y ffin


Iolo Williams yn crwydro rhannau o Loegr

Bydd y naturiaethwr poblogaidd o Bowys, Iolo Williams, yn mentro i rai o ardaloedd prydferthaf Lloegr yn ei gyfres newydd, Iolo Dros y Ffin, sy'n dechrau ar S4C heno.
 
Dros y chwe wythnos nesaf, bydd Iolo yn ymweld â lleoliadau amrywiol - Ardal y Llynnoedd, Gwlad yr Haf, Ardal y Peak District, South Downs, Northumbria a Norfolk.
 
Mae tirwedd a nodweddion yr ardaloedd hyn yn ddeniadol iawn yn ôl Iolo, sy'n credu na ddylen ni anwybyddu cefn gwlad hyfryd y wlad dros y ffin, fel yr eglurodd, "Fel Cymry, rydyn ni'n dueddol o weld Lloegr fel y bwgan mawr, ac yn fygythiad i ni o ran iaith a diwylliant. Ond mae'n bwysig i ni ddangos lleoliadau dros y ffin ar deledu, ...

darllenwch mwy

Pobl Caerdydd yn cyflwyno 'Potter yn ...

28/04/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Pobl Caerdydd yn cyflwyno 'Potter yn y Parc'


'Potter yn y Parc'

Cyfweliad Gareth Potter ar ran Pobl Caerdydd gyda Geraint Jarman.
 
Mae'r cerddor a'r bardd yn sôn am dyfu i fyny yn y brifddinas, y capel, dyddiau ysgol a'r dylanwadau cerddorol gan gynnwys y bandiau oedd yn chwarae mewn clybie'r ddinas- a chyfansoddi'r recordiau arloesol cynnar.
 

 
Cynhyrchiad gan Pobl Caerdydd

Apêl fawr daeargryn Nepal yn cael ei ...

28/04/2015
Categori: Iechyd, Newyddion

Apêl fawr daeargryn Nepal yn cael ei lansio


Dinistr Daeargryn Nepal

Cafodd apêl fawr gan Bwyllgor Argyfyngau (DEC) ei lansio heddiw er mwyn helpu dioddefwyr y daeargryn dinistriol a ysgwyddodd Nepal ddydd Sadwrn diwethaf, gan ddod a dinistr enfawr i’r wlad. 
 
Bydd Apêl Daeargryn Nepal DEC yn cael ei ddangos ar S4C heno ynghyd a’r BBC, ITV Channel 4, Channel 5 a Sky.
 
Bydd yr arian a godir yn cefnogi ymdrechion aelodau'r Pwyllgor Argyfyngau i gyrraedd teuluoedd a effeithiwyd gan y daeargryn  a oedd yn mesur 7.8 i 'r gorllewin o brifddinas Kathmandu.
 
Mae nifer y meirw heddiw wedi codi uwchlaw 3,000 ac mae 5.3 miliwn o bobl yn byw mewn ardaloedd a brofodd y daeargryn, gyda’r Prif Weinidog heddiw y ...

darllenwch mwy

Gwobr cyfraniad oes i Dafydd Islwyn

28/04/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Un o uchafbwyntiau Gwyl Bedwen Lyfrau 2015, a gynhelir yng Nghanolfan Soar, Merthyr ddydd Sadwrn nesaf, fydd cyflwyno Gwobr Cyfraniad Oes i Dafydd Islwyn, gan ei bod yn 35 mlynedd ers iddo gymryd yr awenau fel Ysgrifennydd Barddas, ac am ei gyfraniad diflino at gynnal y diwylliant Cymraeg. 
 
O Fôn y daw Dafydd Islwyn yn wreiddiol, ond ymgartrefodd yng Nghwm Rhymni yn y chwedegau. Bu’n athro yn Ysgol Gynradd Trelewis am bymtheg mlynedd cyn symud i Ysgol Gymraeg Caerffili, lle bu’n ddirprwy bennaeth.
 
Cafwyd cyfle i dalu teyrnged i Islwyn yn Eisteddfod Blaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd 2010 am ei gyfraniad fel bardd a hefyd am ei gyfraniad fel Cadei ...

darllenwch mwy

Ail gyflwyno Datblygu i genhedlaeth n...

28/04/2015
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Yn dilyn perfformiad cyntaf ers ugain mlynedd dros y penwythnos gan y grwp eiconig - Datblygu, mae Ankstmusik wedi cyhoeddi fod casgliad 'DATBLYGU 1985-1995' sydd wedi ei ail fastro, ar fin cael ei ail ryddhau. 
 
Dywedodd Emyr Glyn Williams, perchennog y label,  ‘Heb os Datblygu oedd y grwp mwyaf dylanwadol yn hanes canu roc tanddaearol Cymraeg ac mae’r casgliad yma yn dangos pam – caneuon unigryw, cerddoriaeth rhagorol, gonestrwydd a chariad law yn llaw a dicter a thristwch.’ 
 
Ychwanegodd, ‘Mae’r casgliad yn llawn uchafbwyntiau fel y clasuron pop ‘Y Teimlad’ a recordiwyd gan y Super Furries ar gyfer MWNG, & ...

darllenwch mwy