Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Lowri Morgan yn ennill gwobr

20/03/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Lowri Morgan yn ennill gwobr


Lowri Morgan yn ennill gwobr

Mae un o enwau adnabyddus Cymru, Lowri Morgan, wedi ennill gwobr yn y Gwobrau Antur Genedlaethol am ei gwaith yn hyrwyddo antur yn y cyfryngau.
 
Fe gyhoeddwyd y wobr mewn seremoni ar ddydd Mercher, 18 Mawrth 2015, yng Ngwesty'r Grand Central yng Nglasgow.Mae'r Gwobrau Antur Genedlaethol yn cydnabod y gorau mewn antur yn Lloegr, Cymru a'r Alban.
 
Daw’r wobr ddyddiau cyn i gyfres newydd, sy’n cael ei chyflwyno gan Lowri Morgan, ddechrau ar S4C. Yn y gyfres, sy’n dechrau nos Sul 22 Mawrth am 8.00, fe fydd yr anturiaethwraig yn ymweld â gwahanol wyliau nodedig ledled y byd gan ddechrau gyda Gŵyl y Geni: Tsieina.
 
Mae Lowri, sydd newydd roi genediga ...

darllenwch mwy

Cofiwch am eclips yr haul

20/03/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Byddwch yn barod am eclips yr haul mewn llai nag awr ac mae’n argoeli'n fore braf, gyda Chymru ymhlith y mannau gorau ym Mhrydain i weld yr eclips.  Fe fydd yr eclips yn dechrau am oddeutu 9.25 y bore,  gyda'r awyr yn para'n gymharol dywyll am dros 7 munud.  
 
Mewn sefyllfa ble fydd yr awyr yn glir yng Nghymru ac heb darth na smog, bydd posib gweld rhwng 86% a 88% o’r haul yn cael ei guddio, gyda eclips llawnach i’w weld yn y gogledd. 
 
Mae’r arbenigwyr yn atgoffa i chwi beidio edrych yn uniongyrchol at yr haul neu fe fydd yn achosi difrod i’r retina. Maent yn annog y cyhoedd i greu camera twll pin er mwyn gweld effa ...

darllenwch mwy

Cartrefi Cymunedol Gwynedd dan y lach

19/03/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi penodi dau gyfarwyddwr di-Gymraeg er gwaetha protestiadau gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw arnynt i ddilyn polisi iaith Cyngor Gwynedd.
 
Daeth Cartrefi Cymunedol Gwynedd i fodolaeth pan sefydlodd Cyngor Gwynedd gwmni preifat i weinyddu stoc dai y sir. Ond mae pryder fod y cwmni hwn yn mynd yn groes i bolisi’r awdurdod lleol, trwy beidio gwneud y Gymraeg yn hanfod o fewn swyddi. 
 
Mynegodd Gymdeithas yr Iaith Gymraeg siom wrth glywed y newyddion fod y cwmni wedi penodi dau gyfarwyddwr di-gymraeg.
 
Dywedodd Menna Machreth, Cadeirydd rhanbarth Gwynedd a Môn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, “Mae canran uchel ia ...

darllenwch mwy

'Angen tai fforddiadwy i bobl leol, n...

19/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith

'Angen tai fforddiadwy i bobl leol, nid hap-ddatblygu’ yn ôl ymgyrchwyr yng Ngwynedd


Tai newydd ym Mhenrhosgarnedd

Wrth i ymgynghoriad Cyngor Gwynedd ar y cynllun datblygu lleol barhau, mae gwrthwynebwyr i'r cynllun yn cyfarfod heno ym Mhenygroes, gyda ymgyrchwyr yn galw am ‘dai fforddiadwy i bobl leol, nid hap-ddatblygu’.
 
Mae nifer o feirniadaethau o'r ffordd mae'r cyngor wedi mynd ati i ymgynghori ar y cynllun, sy'n amlinellu cynlluniau i adeiladu oddeutu 8,000 o dai newydd yng Ngwynedd ac Ynys Môn. 
 
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryder nad yw'r cyhoedd wedi cael gwybodaeth am y sesiynau ymgynghorol yn egluro'r broses. 
 
“Yr ydym yn rhoi cynnig ar ffordd arall” meddai Ben Gregory, un o'r siaradwyr yn y cyfarfod, “ac yn g ...

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg yn egluro'r dre...

18/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Comisiynydd y Gymraeg yn egluro'r drefn gwyno


cyfarfodydd i egluro'r drefn gwyno

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gwahodd y cyhoedd i fynychu cyfarfodydd ledled Cymru, er mwyn egluro'r broses gwyno ynghylch diffyg darpariaeth Gymraeg sefydliadau cyhoeddus.  
 
Mae’r Comisiynydd yn cyfeirio at achosion ble mae’r cyhoedd yn gweld diffygion yn y ddarpariaeth Gymraeg 
 
Yn ol gwefan y Comisiynydd, "Weithiau, mae’r sefyllfaoedd uchod yn rhan o brofiad rhai ohonom wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus. Does dim rhaid i bethau fod fel hyn. Mae’r gyfraith yn dweud na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru. Gwaith y Comisiynydd yw ymchwilio i gwynion pan aiff pethau o’u lle."
 
Y bwriad ...

darllenwch mwy

Gwyl redeg newydd yn dod i safle'r Si...

18/03/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Gwyl redeg newydd yn dod i safle'r Sioe Frenhinol


Ras newydd yn cael ei lansio

Bydd safle’r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd yn leoliad i wyl redeg newydd a fydd yn cynnwys hanner marathon, rasys gwlad 10 a 3 cilmedr i deuluoedd.
 
Bydd Gŵyl redeg wledig y Sioe Frenhinol yn cael ei threfnu gan drefnwyr profiadol Run 4 Wales ar y cyd gyda Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru sy’n cynnal yr Ŵyl Wanwyn, Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf.
 
Meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, “Gyda lleoliad mor anhygoel yng nghanol canolbarth Cymru, rydym bob amser wedi bwriadu ehangu’r mathau o ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynigir yma ar Faes Sioe Brenhinol Cymru.»
 
“Mae’r ...

darllenwch mwy

Pwysau'n cynyddu i gryfhau'r Gymraeg ...

18/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Pwysau'n cynyddu i gryfhau'r Gymraeg yn y Mesur Cynllunio


galw am welliannau i'r bil cynllunio

Mae’r pwysau yn cynyddu ar Lywodraeth Cymru i gynnig gwelliannau i’r bil cynllunio er mwyn cryfhau sefyllfa’r Gymraeg, wrth i bwyllgor yr amgylchedd drafod y gwelliannau i’r mesur heddiw.
 
Cyngor Gwynedd yw’r diweddaraf i ymuno gyda Phlaid Cymru a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar gryfhau’r bil cynllunio.
 
Cafwyd datganiad gan Gyngor Gwynedd ddoe yn annog Aelodau Cynulliad i bleidleisio dros welliannau i'r Bil Cynllunio er mwyn cryfhau'r ffocws ar y Gymraeg.
 
Croesawodd Tamsin Davies ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ddatganiad Cyngor Gwynedd,  "Rydym yn falch bod Cyngor Gwynedd wedi cefnogi galwadau trawsbleidiol ...

darllenwch mwy

Y Cynulliad yn gwrthod James Bond ond...

17/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Y Cynulliad yn gwrthod James Bond ond yn croesawu Stiwdio Pinewood


Stiwdio Pinewood yn agor ei drysau yng Nghymru

Wrth i’r Cynulliad Cenedlaethol gau y drysau ar gynhyrchwyr James Bond yn y Senedd-dy ym Mae Caerdydd, bu’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn ymweld â stiwdio newydd Pinewood yn y brifddinas.
 
Mae ei ymweliad yn cyd-fynd gyda’r cyhoeddiad mai’r ffilm gyntaf a fydd yn cael ei ffilmio yn y stiwdio newydd yw ail-gread o ffilm The Crow. Mae gan Stiwdios Pinewood gysylltiad agos iawn gyda ffilmiau James Bond dros y blynyddoedd, gan mai dyna gartref ysbrydol ffilmiau yr ysbiwr 007. 
 
Cafodd y stiwdio newydd, 180,000 tr sg o faint, ei chreu yn adeilad y Ganolfan Ynni, sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru, yng Ngwynllŵg, Caerdydd sy’n rhan o ...

darllenwch mwy

Mudiad yn galw am ysgolion Cymraeg ne...

17/03/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mudiad yn galw am ysgolion Cymraeg newydd yn y Canolbarth


Angen ysgol Gymraeg yn Llanfair Caereinion

Dylai ad-drefnu addysg uwchradd ym Mhowys gynnwys cynlluniau i sefydlu ysgolion uwchradd Gymraeg ym Machynlleth a Llanfair Caereinion a sicrhau darpariaeth gyflawn Gymraeg yn Llanfair ym Muallt, yn ôl y mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.
 
Daeth yr alwad hon gan y mudiad, fel ymateb i gynlluniau diweddaraf Cyngor Powys wrth iddynt ad-drefnu ysgolion uwchradd yn y sir.
 
Dywedodd Ceri Owen ar ran y mudiad, “Daeth yn amlwg ers cryn amser nad yw’r gyfundrefn bresennol yn gynaliadwy, naill ai’n addysgol nac yn ariannol; nid yw’n darparu cyfleoedd cyfartal i ddisgyblion ym Mhowys dderbyn addysg uwchradd gyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg chwaith, rhaid tei ...

darllenwch mwy

Annog pobl i ail-ddechrau darllen

17/03/2015
Categori: Llenyddiaeth

Annog pobl i ail-ddechrau darllen


Huw Lewis: Annog pobl i ddarllen stori sydyn

Gydag un oedolyn ym mhob tri yn y Deyrnas Gyfunol bellach yn dewis peidio â darllen er mwyn pleser, cafodd ymgyrch Stori Sydyn ei lansio ddoe yng Nghaerdydd yn annog y rhai hynny sydd wedi mynd allan o’r arfer i godi llyfr a dechrau darllen. 
 
Mae teitl cyfres Stori Sydyn yn disgrifio’r llyfrau yn union, sef cyfrolau byr, difyr i ddenu pobl yn ôl i’r arfer o ddarllen. Gyda phob teitl yn ddim ond 80 tudalen o hyd, mae yna rywbeth i apelio at bob chwaeth – o ramant i chwaraeon a chofiannau, ac o hanes i ddatrys a dirgelwch. Ac fel bonws ychwanegol, dim ond £1 yw cost pob teitl!
 
Meddai Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, “Mae ...

darllenwch mwy