Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 2 o 7

"Cenhadon casineb yw UKIP", yn ôl ymg...

26/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

"Cenhadon casineb yw UKIP", yn ôl ymgyrchydd iaith


UKIP yn genhadon casineb, meddai Dr. Brooks

"Cenhadon casineb yw UKIP", dyna haeriad Dr. Seimon Brooks, a fu ynghanol ffrae mewn cyfarfod cyhoeddus ym Mhorthmadog nos Lun diwethaf, "am eu bod yn meddu ar dueddiadau senoffobig" yn ôl yr academydd.   
 
Cafwyd sylwadau dadleuol gan Paul Nuttall, is-arweinydd UKIP a fu'n annerch y cyfarfod, sy'n cael ei ddyfynnu ar wefan Cymru Fyw, "Rydym ni yn un wlad, mae'r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn siarad Saesneg, os yw pobl yn dod yma dylen nhw ddysgu Saesneg," ac fe ddenodd ymateb chwyrn ar y cyfryngau cymdeithasol, wrth i bobl hefyd ddatgan cefnogaeth i Dr. Seimon Brooks. 
 
Mewn cyfweliad gyda Lleol.Cymru, mae Dr Seimon Brooks yn amddiffyn ei benderfyniad ...

darllenwch mwy

Tafwyl yn ymestyn i ddeuddydd eleni

26/03/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Tafwyl yn ymestyn i ddeuddydd eleni


Tafwyl: Gwyl boblogaidd yng Nghaerdydd

Bydd Gŵyl Tafwyl yn dathlu 10 mlynedd eleni, ble y bydd yr Ŵyl am y tro cyntaf yn ymestyn i ddeuddydd, gyda enwau mawr megis Ywain Gwynedd,  Cowbois Rhos Botwnnog, Swnami a Kizzy Crawford yn perfformio ynghanol y brifddinas.   
 
Bydd yr Ŵyl yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn 4ydd a Dydd Sul 5ed Gorffennaf yng ngerddi Castell Caerdydd. Gyda chymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru mae’r trefnwyr wedi gallu ehangu’r Ŵyl i ddeuddydd y tro hwn. Unwaith eto, bydd rhai o enwau mwyaf mewn cerddoriaeth, llenyddiaeth, chwaraeon, a bwyd a diod Cymreig i Gaerdydd 
 
Yn edrych ymlaen at yr Ŵyl, mae DJ Radio 1 a llysgennad Tafwyl, Huw Stephens, "Nawr b ...

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw ar y Gweinidog i...

25/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mudiad iaith yn galw ar y Gweinidog i ymyrryd yn Sir Ddinbych


Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, i ymyrryd  wrth i ysgolion Sir Ddinbych wynebu ad-drefnu, gyda’r mudiad yn pryderu am leihad mewn darpariaeth addysg Gymraeg yn y sir.  
 
Mae'r Gymdeithas yn dadlau fod yr ymgynghoriad am gynnig y Cyngor i gau Ysgol Gymraeg Pentrecelyn ac anfon y plant at Ysgol Ardal newydd a fydd yn ddwyieithog yn gwbl annilys gan ei fod wedi'i seilio ar gamsyniadau sylfaenol.  
 
Daeth ymgynghoriad i ben yr wythnos hon ar gynnig y Cyngor i gau ysgolion Pentrecelyn a Llanfair Dyffryn Clwyd a sefydlu yn eu lle Ysgol Ardal a fyddai'n gweithredu ar y dau safl ...

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg yn gosod y safo...

25/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd rheoliadau sy’n pennu safonau’r Gymraeg ei pasio yn y Cynulliad ddoe a fydd yn golygu y bydd llawer o sefydliadau yn gorfod cydymffurfio gyda safonau a fydd yn anelu i sicrhau cyfartaledd i’r Gymraeg.
 
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, “Mae’r ffaith bod y safonau bellach wedi eu pasio’n rheoliadau yn golygu y gallaf yn awr symud ymlaen gyda’r broses statudol, yn unol â Mesur y Gymraeg 2011 o osod y gofynion newydd ar sefydliadau. Golyga hyn bod dinasyddion Cymru gam yn nes tuag at fod â hawliau i dderbyn gwasanaethau Cymraeg gan sefydliadau."
 
“Mae’n bwysig nodi, serch hynny, nad dyma’r c ...

darllenwch mwy

Cenhedlaeth newydd o dywyswyr yn baro...

24/03/2015
Categori: Bwyd, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Cenhedlaeth newydd o dywyswyr yn barod i fynd


Cenhedlaeth newydd o dywyswyr taith

Daeth penllanw i dair blynedd o waith caled eleni wrth i 21 o fyfyrwyr dderbyn Bathodyn Glas Tywyswyr Swyddogol Cymru.
 
Cyflwynwyd y Bathodyn Glas, y wobr uchaf ar gyfer tywyswyr, sy'n cael ei gydnabod ar hyd a lled y byd o fewn y diwydiant twristiaeth gan y Dirprwy Weinidog Twristiaeth, Ken Skates mewn seremoni yn Nhŷ Gregynog ger y Drenewydd. 
 
Fel rhan o’r digwyddiad, cafodd gwefan newydd ei lansio gan Gymdeithas Tywyswyr Cymru a fydd yn fan cychwyn hwylus i ymwelwyr chwilio am dywyswyr safonol ac abl led-led Cymru.  
 
Dechreuodd y cwrs yn 2012 ac mae'r myfyrwyr wedi bod ar 13 o benwythnosau preswyl dros y tair blynedd ddiwethaf. Cynhaliwyd y cyrsia ...

darllenwch mwy

Cymeradwyo hawliau ieithyddol newydd

24/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cymeradwyo hawliau ieithyddol newydd


Sian Howys yn disgwyl i'r Comisiynydd weithredu ar y Safonau hyn

Bydd gan bobl a gweithwyr hawliau ieithyddol newydd wedi pleidlais yn y Senedd heddiw, yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.  
 
Wrth ddisgwyl pleidlais yn rhoi sel bendith ar y Safonau iaith yn y Senedd brynhawn yma, mae’r mudiad iaith wedi cyhoeddi'r hawliau cyffredinol y gall bobl eu disgwyl o ganlyniad. Mae'r set gyntaf o Safonau yn gosod disgwyliadau newydd o ran darparu gwasanaethau Cymraeg ar awdurdodau lleol, y parciau cenedlaethol a Llywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau yn cael eu hymestyn i weddill y sector gyhoeddus ynghyd â rhannau o'r sectorau preifat a gwirfoddol.    
 
Mae'r mudiad wedi cyhoed ...

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc yn arddangos eu talent...

24/03/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Ffermwyr Ifanc yn arddangos eu talentau areithio


John Davies yn gefnogol i waith allweddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru

Teithiodd dros 500 o aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru i Faes Sioe Frenhinol Cymru ar Ddydd Sadwrn 21ain o Fawrth i gymryd rhan mewn cystadleuaeth siarad cyhoeddus.
 
Mynychodd aelodau o bob cwr o Gymru y diwrnod er mwyn cystadlu yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg a Saesneg y mudiad, ac fel arfer yr oedd y gystadleuaeth yn agos ym mhob adran. Yn dilyn diwrnod llawn o gystadlu enillodd Ffederasiwn Ceredigion yr adran Saesneg a Ffederasiwn Sir Gâr oedd gyntaf yn yr adran Gymraeg.
 
Dywedodd Is Lywydd NFU Cymru, John Davies, "Mae NFU Cymru yn falch o gynnig ei gefnogaeth i'r Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru. Mae NFU Cymru yn ymroddedig i ddiogelu dyfodol ein ardaloedd g ...

darllenwch mwy

Yr Adran Drafnidiaeth yn gwrthod ildio

23/03/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Yr Adran Drafnidiaeth yn gwrthod ildio


Yr Adran Drafnidiaeth yn gwrthod y Ddraig Goch

Mae'r Adran Drafnidiaeth wedi ymateb trwy wfftio'r ddeiseb a welwyd dros 6000 o bobl yn arwyddo, yn galw am osod y Ddraig Goch ar drwyddedau gyrru yn hytrach na Baner yr Undeb.  
 
Roedd y llythyr gan yr Is-ysgrifennydd sy’n gyfrifol am drwyddedau gyrru, Claire Perry yn ymateb i'r ddeiseb, "Rwy’n nodi’r pryder a gafodd ei fynegi i’r rhai a arwyddodd y ddeiseb. Serch hynny, dwi’n credu gryf fod cynnwys baner yr Undeb ar drwyddedau gyrru yn cryfhau undod a hunaniaeth genedlaethol Prydain. Gallaf gadarnhau nad yw’r Llywodraeth yn bwriadu ailystyried y penderfyniad."
 
Cafodd y ddeiseb ei lansio gan Gwenith Owen ym mis Ionawr eleni fel ymate ...

darllenwch mwy

Creu canolfan newydd i ddathlu rhai o...

23/03/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Creu canolfan newydd i ddathlu rhai o gewri'r Genedl


eglwys yn troi yn ganolfan dreftadaeth

Bydd canolfan dreftadaeth newydd yn cael ei sefydlu ym mhentref Llanuwchllyn, a fydd yn dathlu cysylltiad hanesyddol y pentref gyda Chymry adnabyddus yn cynnwys sylfaenydd y wladfa Michael D. Jones,  Prif arolygwr Ysgolion Cymru, O.M. Edwards a sylfaenydd yr Urdd, Syr Ifan ab Owen Edwards. 
 
Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi gwobrwyo £1,032,700 tuag at greu canolfan dwristiaeth a threftadaeth newydd i ddatblygu Eglwys Deiniol Sant sydd yn y pentref,  a fydd yn dathlu treftadaeth yr ardal ynghyd a’i chysylltiad gyda Phatagonia.
 
Bydd Ymddiriedolaeth Cylch y Llan yn adnewyddu a sicrhau bod Eglwys Deiniol Sant sydd yn adeilad cofrestredig Gradd II* ...

darllenwch mwy

Ymrwymiad i gynyddu defnydd o'r Gymra...

22/03/2015
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Ymrwymiad i gynyddu defnydd o'r Gymraeg gan y Gymdeithas Bel-droed


Ymrwymo i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg

Cafwyd ymrwymiad gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru ac Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru i gynyddu’r defnydd o'r Gymraeg mewn cymunedau led-led Cymru.
 
Mae’r corff sy'n rhedeg y bêl-gron wedi ymrwymo i gynhyrchu cynllun gweithredu yn dilyn arolwg cenedlaethol i hyfforddwyr. Datblygwyd yr arolwg mewn ymgynghoriad gyda Chomisiynydd y Gymraeg. Nod yr arolwg oedd ceisio deall lefelau cymhwysedd iaith Gymraeg ymysg hyfforddwyr, sut caiff y Gymraeg ei defnyddio mewn sesiynau hyfforddi a'r cymorth sydd ei angen i ddechrau neu ddatblygu defnyddio'r Gymraeg. 
 
Dywedodd Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru, Neil Ward, "Roeddem yn hapus ...

darllenwch mwy