Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Stwnsh ar ei newydd wedd

01/04/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Stwnsh ar ei newydd wedd


Catrin Herbert yn ymuno

Drwy ffôn glyfar, dabled, cyfrifiadur neu deledu, fe fydd gwasanaeth newydd Stwnsh ar S4C yn ffenest i lond byd o ddifyrrwch bob awr o’r dydd.
 
Bydd gwasanaeth S4C i blant a phobl ifanc rhwng 7 a 13 oed yn ymddangos ar ei newydd wedd ar-lein ac ar y sgrin o ddydd Llun 13 Ebrill. Gyda mwy o wasanaethau ar-lein a digidol nag erioed o’r blaen, fe fydd naws a theimlad cyfoes a newydd i Stwnsh.  
 
Gwasanaeth digidol ehangach
 
Meddai Comisiynydd Cynnwys Plant S4C, Sioned Wyn Roberts, "Fe fydd Stwnsh yn cynnig gwasanaeth digidol ar raddfa fwy fyth ac mae delwedd a brand y gwasanaeth yn adlewyrchu hynny. Rydym wedi gwrando ar blant a phobl ifanc Cy ...

darllenwch mwy

Maniffesto i ryddhau potensial Cymru,...

31/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, yn addo y bydd ei phlaid yn rhyddhau potensial economaidd Cymru mewn Senedd grog ar ôl yr etholiad fis Mai.
 
Wrth lansio maniffesto yn etholaeth Arfon, dywedodd Leanne Wood mai dim ond Plaid Cymru sydd â buddiannau Cymru yn ei chalon a bod siom pobl gydag ymrwymiad Llafur i fwy o lymder yn golygu nad yw Llafur yn haeddu mwyafrif yn Senedd San Steffan.
 
Mae maniffesto Plaid Cymru yn ymhelaethu ar dri blaenoriaeth sydd gan y blaid yn yr etholiad sef sicrhau cydraddoldeb grym ac adnoddau i Gymru â’r Alban, rhoi terfyn ar lymder, ac ailgydbwyso economi’r DG gyda buddsodiad wedi’w darg ...

darllenwch mwy

Gweithdai i blant dros y Pasg

31/03/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Dros wyliau’r pasg, bydd Cadw yn cynnal gweithdai cyffrous i blant yn amrywio o godi cestyll enfawr gyda Lego, animeiddio straeon rhyfeddol o orffennol Cymru gyda thechnoleg ddiweddaraf, a rhoi gwedd newydd i strwythurau hanesyddol gyda Minecraft.
 
Dyma ychydig o’r llu o weithgareddau a fydd yn cael eu cynnal fel rhan o gyfres o weithdai am ddim ‘Creu gyda Cadw’ dros wyliau’r Pasg yw’r rhain.
 
Byd mwy na 200 o blant yn cael cyfle i gymryd rhan yn y gweithdai sydd wedi cael eu trefnu rhwng Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a Stiwdios Arloesi Addysg Lego Cymru.
 
Bydd y gweithdai dwyawr yn cael eu cynnal yng Ngh ...

darllenwch mwy

Mae'r Cardi Bach yn dychwelyd

30/03/2015
Categori: Hamdden

Mae'r Cardi Bach yn dychwelyd


Mae'r Cardi Bach yn dychwelyd

I'r rhai ohonoch sy'n byw yng Ngheredigion, mae’r Cardi Bach, gwasanaeth bws poblogaidd yr arfordir, yn ôl yn dilyn ymgyrch lwyddiannus yn lleol i ail-gyflwyno’r gwasanaeth.
 
Mae’r ‘Cardi Bach’ yn rhedeg rhwng Aberteifi a’r Ceinewydd ac mae’n cysylltu pentrefi’r arfordir. Mae’n cynnig ffordd hyfryd a hwylus o fwynhau golygfeydd godidog Bae Ceredigion ac mae hefyd yn cynnig cyfleoedd i grwydro ar hyd Llwybr Arfordir Ceredigion.
 
Bydd Llywodraeth Cymru’n ariannu’r gwasanaeth trwy Gyngor Sir Ceredigion yn ystod 2015-16 a fydd yn rhedeg am chwe diwrnod yr wythnos dros yr Haf a bydd gwasanaeth llai yn y ...

darllenwch mwy

Uchafbwyntiau o gyngerdd corau meibio...

30/03/2015
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden

Uchafbwyntiau o gyngerdd corau meibion Cymru


Corau Meibion Cymru yn yr Albert Hall

Nos Lun y Pasg, bydd S4C yn darlledu uchafbwyntiau Gŵyl Corau Meibion Cymry Llundain 2014 a gynhaliwyd yn Neuadd Frenhinol Albert. Beti George fydd yn ein tywys drwy berfformiadau unigryw gan 16 o gorau meibion ddaeth at ei gilydd yn arbennig ar gyfer y cyngerdd. 
 
Cynhelir y cyngerdd bob dwy flynedd a chaiff ei drefnu gan Gôr Meibion Cymry Llundain. Mae'r corau yn ymarfer ar wahân cyn dod at ei gilydd i ffurfio un côr unedig.
 
Y tro hwn yr unawdwyr gwadd yw'r soprano o Abertawe, Rhiannon Llewellyn a'r tenor o Glunderwen, Trystan Llŷr Griffiths. Byddan nhw’n canu i gyfeiliant Cerddorfa Y British Sinfonietta dan arweiniad Edward-Rhys Harry. Y cyfei ...

darllenwch mwy

Moelyci yn dychwelyd i'w gwreiddiau

30/03/2015
Categori: Addysg, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Moelyci yn dychwelyd i'w gwreiddiau


Canolfan Moelyci yn dychwelyd i'w gwreiddiau

Mae Fferm Moelyci, ger Bangor yn barod i ddychwelyd i’w gwreiddiau fel fferm weithredol sy’n tyfu a gwerthu cynnyrch lleol.
 
Mae Ffarm Moelyci, sy'n cynnwys mynydd Moelyci, wedi ei leoli ar gyrion Tregarth, nepell o'r A5 a'r A55, ger Bangor.
 
Er yn frwd i gadw'r ffocws amgylcheddol, mae'r rheolwyr eisiau rhoi pwyslais newydd ar sicrhau fod Moelyci yn dod yn fferm weithredol unwaith eto. Fferm wedi ei seilio ar fentergarwch ond sydd hefyd yn agored i bobl leol ac ymwelwyr.
 
Caffi newydd
 
Fferm denantiaeth o fewn Stad y Penrhyn oedd y fferm yn wreiddiol ond daeth y fferm i ddwylo mudiad cydweithredol Moelyci yn fuan yn 2000. Dan arweiniad Cwm H ...

darllenwch mwy

Gem fawr yn wynebu tîm pêl-droed Cymru

27/03/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Gem fawr yn wynebu tîm pêl-droed Cymru


Gareth Bale i Gymru

Wrth i bencampwriaeth y chwe gwlad ddod i ben, mae Lleol.Cymru yn edrych ymlaen at ddigwyddiad pwysig iawn yng nghalendr chwaraeon Cymru, wrth i dîm pel-droed Cymru wynebu Israel nos yfory gyda Chris Coleman a’i dîm yn anelu i gipio’r tri phwynt a symud i frig Grwp B.
 
Mae’r gem yn argoeli'n hynod bwysig i obeithion y tîm i lwyddo yn ei grwp rhagbrofol ar gyfer rowndiau tefynol pencampwriaeth Ewrop, fydd yn cael ei gynnal yn Ffrainc y flwyddyn nesaf.  
 
Ar ol dechreuad addawol i’r grwp, mae’r garfan yn teithio i Haifa yn hyderus fod yna gyfle i ennill yno, gyda Galactico Real Madrid, Gareth Bale, chwaraewr canol cae Ar ...

darllenwch mwy

Ewch i bysgota y gwanwyn hwn

27/03/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd

Mae’r gwanwyn yn y tir a phawb yn dechrau meddwl am yr awyr agored. Beth allai fod yn well na threulio rhywfaint o amser ar lan llyn neu afon yn pysgota?
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwerthu tua 60,000 o drwyddedau pysgota â gwialen bob blwyddyn ac mae’r pysgotwyr sy’n eu prynu yn gwybod yn iawn am y ffyrdd y mae pysgota’n helpu’r amgylchedd ac yn rhoi hwb i economi Cymru.
 
Dywedodd Rob Evans, Cynghorydd Pysgodfeydd Dŵr Croyw i CNC, “Mae pysgota’n weithgaredd hamdden iachus i bobl, hen ac ifanc, i’w fwynhau. Mae rhyw gred boblogaidd mai gweithgaredd llonydd yw hwn sy’n golygu fawr mwy nag eistedd yn llonydd, gwneud ...

darllenwch mwy

Dathlu llwyddiant y diwydiant twristi...

26/03/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Wrth i’r diwydiant twristiaeth ymgynull ar gyfer Oscars y diwydiant – y Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol, bu’r Gweinidog Twristiaeth,Ken Skates, yn dathlu llwyddiant y diwydiant twristiaeth yng Nghymru ar drothwy tymor prysur arall.
 
Meddai’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Ken Skates: “Diben heddiw yw dathlu’r gorau am y diwydiant twristiaeth yng Nghymru ar drothwy gwyliau’r Pasg.  Mae'r diwydiant mewn sefyllfa gref rydym wedi gweld bod ymwelwyr tramor i Gymru  wedi cynnyddu 14% yn naw mis cyntaf 2014 sy'n dangos ein bod ar y blaen o ran denu ymwelwyr tramor wrth i farchnadoedd adfer ac rydym hefyd wedi gweld ...

darllenwch mwy

Taclo troseddau stepen drws

26/03/2015
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Taclo troseddau stepen drws


Taclo ymweliadau heb wahoddiad

Wrth i fwy fwy o gymunedau led-led Cymru fynd ati i daclo ymweliadau i gartrefi heb wahoddiad, bydd Safonau Masnach Ynys Môn a Heddlu Gogledd Cymru yn lansio cynllun newydd mewn cymuned yn Ynys Môn i daclo troseddau o’r fath.
 
Dangosodd ymgynghoriad diweddar gyda thrigolion pentref Moelfre bod y mwyafrif helaeth o blaid sefydlu Ardal Dim Galw Heb Wahoddiad yn y pentref glan môr. Mae ardaloedd tebyg ar hyd yr Ynys profi’n llwyddiant, ar ôl helpu lleihau ofn troseddu.
 
Eglurodd Rheolwr Safonau Masnach Môn, Emma Jones, “Mae troseddau stepen drws yn digwydd pan fo rhywun yn galw arnoch yn heb wahoddiad. Bydd rhai galwyr heb wahoddia ...

darllenwch mwy