Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 54 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Merch o Frycheiniog yn ennill busnes ...

02/12/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Clwb Ffermwyr Cymru wedi cyhoeddi mai enillydd Busnes y Flwyddyn NatWest eleni yw Vicky Lynn Healey o Glwb Ffermwyr Ifanc Pontfaen ym Mrycheiniog.
 
Vicky Lynn yw perchennog salon gwallt a harddwch Victoria-Lynn a leolir yn Llanfair ym Muallt. Cyflwynwyd gwobr o £ 1,000 yn ystod y diwrnod olaf y Ffair Aeaf Brenhinol Cymru iddi.
 
Mae'r wobr nid yn unig yn ceisio gwobrwyo pobl ifanc sy'n gwneud eu ffordd eu hunain mewn busnes, ond hefyd yn darparu cymorth un i un drwy gynllun mentora a ddarparwyd yn garedig gan NatWest. Mae’n canolbwyntio ar sgiliau fel marchnata, cynllunio busnes a chymorth cyllido ar gyfer yr entrepreneuriaid ifanc.
 
Roedd y panel o fei ...

darllenwch mwy

Deiseb Caru S4C yn denu dros 2,500 o ...

01/12/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae deiseb ar y we yn gwrthwynebu toriadau pellach i S4C gan Lywodraeth San Steffan wedi denu dros 2,500 o lofnodion hyd yma. 
 
Mae’r ddeiseb yn galw ar y Llywodraeth Doriaidd i ‘ail-ystyried y penderfyniad ac i ddiogelu S4C ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.’ Fe gyhoeddodd y Llywodraeth yn yr adolygiad gwariant fod yna doriadau pellach yn wynebu S4C dros y blynyddoedd nesaf. 
 
Ymhlith y deisebwyr sydd wedi gadael neges yw Sian Esmor Rees o Lanllechid, "Un sianel Gymraeg sydd gennym ni, ac mae'r gyllideb eisoes wedi cael ei thorri'n sylweddol. Dw i'n credu'n gryf y bydd toriadau pellach yn andwyol i'r gwasanaeth y mae S4C yn ei ddarparu. Dw i'n ...

darllenwch mwy

Agor canolfan Cymraeg i Oedolion yn Y...

01/12/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Yn sgil cynnydd yn y niferoedd sydd yn dysgu Cymraeg yn Sir y Fflint, mae Sefydliad Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor, yn agor Canolfan Iaith newydd yn Yr Wyddgrug ar y 4ydd o Ragfyr 2015. 
 
Bydd yr AC ar gyfer Gogledd Cymru, Llŷr Huws Gruffydd, yn agor y ganolfan yn swyddogol fel ‘Tŷ Pendre Newydd’.
 
Dros y pum mlynedd diwethaf mae cynnydd wedi bod yn y niferoedd sydd eisiau dysgu Cymraeg yn yr ardal.  Erbyn hyn mae dros 1,000 wedi cofrestru ar gyrsiau Cymraeg yn Sir y Fflint, gyda Phrifysgol Bangor yn darparu dros 40% o’r cyrsiau hynny.  Gydag ymweliad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’r ardal eleni,  fe ddisgwyli ...

darllenwch mwy

Cyfraith newydd i roi organau yn dod ...

01/12/2015
Categori: Iechyd, Newyddion

O heddiw ymlaen, bydd Cymru’n dilyn system a fydd yn cymryd bod pobl 18 oed a throsodd sydd wedi byw yng Nghymru ac sy’n marw yma yn caniatáu i roi eu horganau oni bai eu bod yn nodi’n wahanol.  
 
Gall pobl sydd am roi organau gofrestru eu penderfyniad i optio i mewn neu wneud dim, a fydd yn golygu nad ydynt yn gwrthwynebu rhoi organau ond f all pobl sy’n gwrthwynebu rhoi organau optio allan ar unrhyw adeg.
 
Yn ôl Llywodraeth Cymru, gallai’r newid yn y gyfraith arwain at gynnydd o 25% yn nifer y bobl sy’n rhoi organau.
 
Yn ôl y ffigurau diweddaraf, bu farw 14 o bobl yng Nghymru wrth aros am drawsblaniad yn ys ...

darllenwch mwy