Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Ar drothwy Eisteddfod Ffermwyr Ifanc ...

19/11/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Gydag ond ychydig o ddyddiau i fynd tan un o uchafbwyntiau calendr y Ffermwyr Ifanc, mae’r trefniadau yn prysur ddod i derfyn ar gyfer Eisteddfod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru 2015 yn Aberystwyth.
 
Gwesteir yr Eisteddfod eleni gan Ffederasiwn Meirionnydd, ac mae’r pwyllgor, dan ofal y Cadeirydd, Siwan Jones, wedi bod yn brysur ers misoedd lawer yn paratoi ar gyfer y digwyddiad. 
 
Prif noddwyr yr Eisteddfod eleni yw Grŵp Cynefin ac mae’r grŵp yn gwasanaethu ar draws Gogledd Cymru, a’u nod yw darparu cartrefi a gwasanaethau rhagorol a datblygu cymunedau cynaliadwy lle mae pobl yn dymuno byw. 
 
Mewn datganiad gan Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru, " ...

darllenwch mwy

Gwleidydd yn galw am fwy o gydraddold...

19/11/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Dynion 2015, mae Neil McEvoy, Arweinydd Plaid Cymru Cyngor Caerdydd ac ymgeisydd Cynulliad Gorllewin Caerdydd yn etholiadau mis Mai 2016, yn galw am fwy o gydraddoldeb rhwng menywod a dynion. Eleni, ffocws y diwrnod yw iechyd bechgyn a dynion, a hybu cydraddoldeb rhywiol.
 
Dywedodd Neil McEvoy, “Mae materion iechyd dynion yn aml yn cael eu hanwybyddu. Dyma pam dwi’n defnyddio Dwirnod Rhyngwladol Dynion i dynnu sylw at anghydraddoldebau sy’n bodoli, megis y ffaith bod bechgyn ddim yn cael eu brechu yn erbyn y feirws HPV, sy’n lledaenu trwy gysylltiad rhywiol, ac sy’n golygu bod nifer o ddynion yn marw’n ddiangenrhaid, sy&rsqu ...

darllenwch mwy

Plant yn meddiannu Amgueddfa y Glannau

18/11/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Cafodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ei meddiannu gan ddisgyblion lleol fel rhan o ddiwrnod cenedlaethol Kids in Museums yr wythnos ddiwethaf.
 
Mae dros 50 o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Townhill wedi treulio'r wythnosau diwethaf yn gweithio ar y cyd â staff yr Amgueddfa, y cartwnydd Huw Aaron, yr awdur Thomas Docherty ac Awdur Llawryfog Pobl Ifainc Cymru, Martin Daws, ar arddangosfa ynghylch yr awdur o Gymru Roald Dahl, a hithau'n ganrif ers ei eni. 
 
Bydd yr arddangosfa yn cynnwys model 3D maint llawn, wedi'i greu o'u darluniau, fydd yn eistedd ar un o'r cadeiriau darllen sy'n ganolbwynt i'r oriel. 
 
Ar ddydd Iau 12 Tachwedd, roedd cyfl ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi enillwyr gwobrau i atyniadau

18/11/2015
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Cyhoeddi enillwyr gwobrau i atyniadau


Gelli Gyffwrdd

Mae enillwyr gwobrau newydd Croeso Cymru ar gyfer atyniadau i ymwelwyr wedi’u cyhoeddi heddiw gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates.
 
Mae’r gwobrau newydd wedi’u hanelu at atyniadau sydd eisoes yn rhan o Gynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr Croeso Cymru ond sy’n ymdrechu i greu profiad arbennig a chofiadwy i’w hymwelwyr.
 
Dywedodd y Dirprwy Weinidog:“Mae llawer o atyniadau a phethau i’w gwneud yng Nghymru: mae’r dewis yn ddiddiwedd! Bydd y cynllun hwn yn gwobrwyo’r atyniadau hynny sy’n cynnig rhywbeth arbennig. Hefyd, bydd y gwobrau yn gyfle i roi mwy o wybodaeth i ymwelwyr a ...

darllenwch mwy

Y Prifardd Alan Llwyd yn cyhoeddi cas...

18/11/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir cyfrol sy’n ffrwyth chwarter canrif o farddoni – cyfrol sydd, yn ôl y Prifardd Alan Llwyd, Athro’r Gymraeg yn Academi Hywel Teifi, yn cynrychioli carreg filltir bwysig iawn yn ei yrfa.
 
Mae Cerddi Alan Llwyd: yr Ail Gasgliad Cyflawn 1990-2015 (Cyhoeddiadau Barddas), yn gyfrol sy’n cynnwys y cyfan o’r cerddi o’r pedair cyfrol a gyhoeddwyd ers i’r Casgliad Cyflawn Cyntaf ymddangos yn 1990, yn ogystal ag adran sylweddol iawn o gerddi newydd sbon, nifer fawr ohonynt heb weld golau dydd o’r blaen. Yn eu plith ceir cerddi i’w wyres, cywyddau marwnad athrylithgar i gyfeillion ac englynion dirdynnol, megis y ...

darllenwch mwy

Arwydd o lwyddiant wrth daclo Jac y N...

17/11/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae’r gwaith i gael gwared â jac y neidiwch o dair afon yng nghanolbarth Cymru yn dangos arwyddion o lwyddiant, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Erbyn hyn, mae cwm Ystwyth yn weddol glir o jac y neidiwr i lawr i Lanilar, ac mae’r un peth yn wir am gwm Rheidol i lawr i Aberffrwd a dyffryn Teifi i lawr i Lanbedr Pont Steffan.
 
Gall jac y neidiwr fod yn broblem enfawr i fywyd gwyllt. Mae’n drech na phlanhigion brodorol ac yn eu disodli. Mae’n arwain at erydu’r glannau, a gall hyn effeithio ar ansawdd y dŵr a mygu gwlâu silio pysgod, ac ar yr un pryd mae’n cyfrannu at gynyddu perygl llifogydd i lawr yr afon.
 
Dywe ...

darllenwch mwy

Llyfrau Cymraeg yn cyrraedd ysgolion ...

17/11/2015
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyrhaeddodd detholiad o lyfrau ac adnoddau Canolfan Peniarth ysgolion ym Mhatagonia yn ddiweddar, lle byddant yn cael eu defnyddio gan athrawon i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd Cymry Cymraeg yr Andes.
 
Bu Marian Thomas, a fu gynt yn gweithio i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fel Pennaeth Ysgol Hyfforddiant Addysg Gychwynnol i Athrawon, ac sydd hefyd wedi bod yn gwneud gwaith ymgynghorol i Ganolfan Peniarth yn ddiweddar, yn ymweld â dwy ysgol ym Mhatagonia, sef Ysgol yr Hendre ac Ysgol yr Andes, lle mae'r plant yn cael eu haddysgu yn y Gymraeg. O blith yr adnoddau sydd wedi eu hanfon i'r ysgolion mae, Math y Mwydyn, sef llyfrau i helpu plant i ddysgu ffurfio lyt ...

darllenwch mwy

O'r Byd ar Bedwar i'r Brifysgol

17/11/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae darpariaeth newyddiaduraeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Caerdydd wedi derbyn hwb sylweddol yn sgil penodiad newydd y newyddiadurwraig Sian Morgan Lloyd fel darlithydd. 
 
Mae’r newyddiadurwraig brofiadol wedi cychwyn fel darlithydd dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol y brifysgol.
 
Mae Sian yn olynu cyn-bennaeth BBC Radio Wales, Sali Collins ac yn gobeithio datblygu ar y cynnydd yn narpariaeth cyfrwng Cymraeg yr ysgol.
 
Eleni am y tro cyntaf mae modd i fyfyrwyr astudio gradd cydanrhydedd Newyddiaduraeth a Chymraeg, yn ogystal â dilyn modiwlau unigryw unigol megis Yr Ystafell Newyddi ...

darllenwch mwy

Llwyfannu perfformiadau ychwanegol o'...

16/11/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Bydd perfformiad ychwanegol o sioe Mimosa, fu ar daith yng Nghymru a Phatagonia dros yr haf, yn cael ei llwyfannu yn Theatr Clwyd nos Sul, 20 Rhagfyr yn dilyn adolygiadau gwych y ddwy ochr i’r Iwerydd.
 
Mae’r sioe wedi ei disgrifio fel ‘ocsigen i’r diwylliant Cymreig’ ym Mhatagonia ac roedd pob sedd yn llawn yn y tri perfformiad yng Nghymru.  Mae’n gynhyrchiad ar y cyd rhwng yr Urdd a Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc, ac roedd pedwar actor proffesiynol, 16 o Gymry ifanc a 2 Archentwr yn rhan o’r perfformiad.
 
Mae’r sioe yn dilyn hanes mordaith gyntaf y Cymry i Batagonia ar long y Mimosa.  Tim Baker sydd we ...

darllenwch mwy

Merch o Gaernarfon yn ennill gwobr

16/11/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Cynhaliwyd seremoni i ddathlu llwyddiant dynes ifanc o Gaernarfon am ennill gwobr trwy Brydain yn Siambr Dafydd Orwig ym Mhencadlys Cyngor Gwynedd heddiw.  
 
Cyflwynwyd Gwobr Person Ifanc ‘No Offence’ i Zoe Roberts, 25 oed, o Gaernarfon yn ystod seremoni fawreddog yng Nghadeirlan Manceinion yn ddiweddar sy’n rhoi cydnabyddiaeth i unigolion am weddnewid eu bywydau.  
 
Mudiad rhyngwladol yw ‘No Offence’ gyda’r amcan o wella’r drefn gyfiawnder ac i weithio efo eraill i leihau faint o droseddu ac ail-droseddu sy’n digwydd. Rhan allweddol o waith y mudiad yw rhoi llais i bobl o bob pegwn o’r gyfundrefn cyfiawnder ac i ...

darllenwch mwy