Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Mudiad Iaith yn codi cwestiynau am ad...

24/11/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi codi cwestiynau am gywirdeb cyfreithiol adroddiad yr Ombwdsmon am bolisi iaith cyngor cymuned Cynwyd.  
 
Ymatebodd Tamsin Davies, ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg gan fynnu nad yw adroddiad yr Ombwdsman yn cydfynd gyda safbwynt Comisiynydd y Gymraeg, fel yr eglurodd, "Os yw'r Gymraeg i ffynnu yn ein cymunedau mae angen i ragor - nid llai - o gynghorau weithio'n Gymraeg. Ac mae Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg yn cytuno bod angen i ragor o gyrff ddilyn yr arfer gorau hwnnw er mwyn cynyddu defnydd yr iaith. Mae rhesymeg yr Ombwdsmon yn ddryslyd: nid oes modd cefnogi'r ...

darllenwch mwy

Nofel Cuddwas yn cael ei lansio

24/11/2015
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae straeon am swyddogion yr heddlu cudd Prydeinig yn ymdreiddio i fudiadau radicalaidd drwy gymryd arnynt eu bod yn arddel yr un daliadau wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar ac mae straeon fel hyn wedi ysbrydoli nofel newydd yr awdur Gareth Miles, Cuddwas.
 
Dilyna’r nofel hanes Elwyn Lloyd-Williams, a fagwyd ar aelwyd barchus a gwladgarol yn Radur, ger Caerdydd, yn fab i ŵr busnes llwyddiannus. Er mwyn osgoi swydd ddiflas yn un o gwmnïau ei dad, ymuna’r Cymro ifanc â’r Metropolitan Police Service. Manteisia hwythau ar ei ddoniau creadigol drwy ei ddyrchafu’n gyflym trwy rengoedd rhai o’u hasiantaethau ‘cudd’.  Fe’i har ...

darllenwch mwy

Nawdd ar gael i ddilyn cyrsiau trwy g...

24/11/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig arian i’r rhai hynny sy’n dymuno dilyn cyfran o’u cwrs prifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg yn 2016.
 
Gall unrhyw ddarpar fyfyriwr wneud cais am ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg er mwyn derbyn hwb ariannol sylweddol yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.
 
Cynigir hyd at £3,000 i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio o leiaf 66% o’u cwrs trwy’r iaith a hyd at £1,500 i rai sydd eisiau dilyn o leiaf 33% ohono trwy’r Gymraeg.
 
Yn ychwanegol, mae Ysgoloriaeth William Salesbury o £5,000 ar gael i unigolyn sydd am astudio cwrs a gynigir yn gyfan gwbl trwy’r Gymraeg.
 
Mae ...

darllenwch mwy

Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn lansio ...

23/11/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Fe fydd Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn lansio maniffesto etholiadau’r Cynulliad yr wythnos hon.
 
Mae Iaith addysg, iaith gwlad yn nodi prif flaenoriaethau’r mudiad ar gyfer datblygu ac ehangu addysg Gymraeg gan Lywodraeth nesaf Cymru. 
 
Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol y Mudiad, “Rydym yn falch o’r cyfle i amlinellu ein syniadau fel mudiad ar gyfer cyflymu twf addysg Gymraeg ledled Cymru. Mae’r mudiad o’r farn nad yw trefn bresennol hyrwyddo a chefnogi addysg Gymraeg yn ddigonol.  Er bod rhaid i Awdurdodau Lleol gyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg, nid oes gan y cynlluniau hyn ddannedd go ia ...

darllenwch mwy

Enwogion yn galw am ddiogelu cyllideb...

23/11/2015
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae'r bardd Benjamin Zephaniah a'r dyfarnwr rygbi rhyngwladol Nigel Owens ymysg nifer o enwogion sydd wedi anfon llythyr agored at David Cameron yn galw ar y Ceidwadwyr i gadw at eu haddewid i 'ddiogelu' cyllideb S4C. 
 
Daw'r newyddion wrth i ymgyrchwyr ddisgwyl clywed am gyfraniad y Llywodraeth i gyllideb S4C yn y cyhoeddiad am yr adolygiad gwariant ddydd Mercher. Erbyn eleni mae llai na £7 miliwm yn mynd o goffrau'r Llywodraeth i'r unig ddarlledwr Cymraeg ei iaith, o gymharu â chan miliwn o bunnau bum mlynedd yn ôl. Ym maniffesto'r Ceidwadwyr yn yr etholia ...

darllenwch mwy

Endaf Griffiths yn cipio Cadair Eiste...

23/11/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd cadair Eisteddfod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru a gynhaliwyd yn Aberystwyth oedd Endaf Griffiths o Bontsian, Ceredigion. 
 
Graddiodd Endaf o Brifysgol Aberystwyth eleni ar ôl astudio Cymraeg. Mae bellach wedi mynd ymlaen i astudio cwrs MPhil yno, gan obeithio creu astudiaeth ar waith T. Llew Jones. Cafodd y gadair ei wneud gan Aled Llŷr Davies, aelod o Glwb Bryncrug, CFfI Meirionnydd, a’i noddi gan gwmni Cig Oen Maethlon.
 
Yn ystod y dydd daeth 840 o aelodau o bob cwr o Gymru i gymryd rhan yn y digwyddiad a gafodd ei noddi’n garedig gan Grŵp Cynefin, NFU Mutual ac NFU Cymru, UAC Meirionnydd a Chronfa Cadeirydd Cyngor Gwynedd.
 
Bu’r ...

darllenwch mwy

Dadorchuddio plac i gofio Saunders Lewis

20/11/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bu'r Arglwydd Dafydd Wigley yn dadorchuddio plac i gofio Saunders Lewis, a drigai ym Mhenarth drwy flynyddoedd diweddar ei fywyd.
 
Dywedodd: "Mae'n bwysig i genedl gofio'i harweinwyr - boed ym meysydd llenyddiaeth, drama, hanes , athroniaeth, crefydd neu wleidyddiaeth (a llawer mwy); ac yr oedd Saunders Lewis yn arweinydd ym mhob un o'r chwe maes yma o fywyd Cymru yng nghanol yr 2ofed ganrif."
 
"Mae'n arbennig o amserol ar yr adeg hon - wrth i ni wynebu refferendwm ar barhau'n haelodaeth o'r Gymuned Ewropeaidd - ein bod ni'n cofio'r weledigaeth Ewropeaidd a roddodd Saunders Lewis i wleidyddiaeth Cymru.
"Mae'n bryd felly yn y cyd-destun hwn i ailasesu ei gyfraniad a'i weld yn ...

darllenwch mwy

Cylchgrawn llenyddol newydd ar y gweill

20/11/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cylchgrawn llenyddol newydd ar y gweill


Owen Martell: cyd olygydd

Fe gyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru mai cwmni O’r Pedwar Gwynt a sicrhaodd y tendr i gyhoeddi cylchgrawn llenyddol fel rhan o’r portffolio o gylchgronau Cymraeg a fydd yn derbyn cefnogaeth rhwng 2016 a 2019.
 
Bydd y cylchgrawn newydd a fydd yn cymryd lle Taliesin yn cael ei olygu gan Sioned Puw Rowlands ac Owen Martell gyda Mari Siôn yn Rheolwr Golygyddol a Chynhyrchydd. Mae’r fenter newydd wedi ei sefydlu mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor. Cadeirir y Bwrdd gan yr Athro Angharad Price. Yr aelodau eraill fydd Jon Gower, Llŷr Gwyn Lewis, Eirian James, Carl Morris a Lefi Gruffudd. Sicrhawyd cefnogaeth Gwyneth Lewis, Gwyn Thomas a Ned Thomas; cwmni cysyll ...

darllenwch mwy

Cyfle i'r cyhoedd yn Yr Wyddgrug i ho...

20/11/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Bydd cyfle i wylwyr tref Yr Wyddgrug a'r dalgylch drafod yn uniongyrchol â phenaethiaid S4C mewn noson gwylwyr sy'n cael ei chynnal yn Ysgol Maes Garmon nos Fawrth nesaf am 7.30. 
 
Mae croeso i’r cyhoedd fynychu’r noson ac holi Cadeirydd S4C, Huw Jones a Phrif Weithredwr y Sianel Ian Jones, ac mae Huw Jones yn falch o'r cyfle i gwrdd â gwylwyr yn ystod y nosweithiau sy'n cael eu cynnal ar draws Cymru sawl gwaith yn flynyddol. Mae'n awyddus i glywed sylwadau trigolion Sir y Fflint am S4C. 
 
Dywedodd,  "Mae Nosweithiau Gwylwyr yn rhan allweddol o waith Awdurdod S4C er mwyn clywed yr ymateb i'r rhaglenni a'r gwasanaeth yn syth o enau'r gwyl ...

darllenwch mwy

Mudiad Iaith yn croesawu'r bwriad i s...

19/11/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu sylwadau'r Prif Weinidog y bydd y newidiadau i'r cwricwlwm dros y blynyddoedd nesaf yn golygu disodli'r cysyniad o Gymraeg ail iaith yn y pen draw. 
 
Cafodd dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg gyfarfod gyda Carwyn Jones ddoe, a chanolbwyntiodd y trafodaethau ar sefyllfa dysgu'r Gymraeg. Dywedodd y Prif Weinidog wrth y mudiad y byddai newidiadau yn y cwricwlwm newydd yn arwain at 'ddisodli Cymraeg ail iaith' yn y pen  draw, ynghyd â dileu'r ffin rhwng Cymraeg ail iaith a Chymraeg iaith gyntaf.
 
Yn siarad we ...

darllenwch mwy