Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Talu teyrnged i'r ddarlledwraig Sian ...

30/11/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bu farw’r ddarlledwraig adnabyddus Sian Pari Huws ddydd Sul yma, yn 55 oed ar ôl dioddef o Ganser.  
 
Talodd Sian Gwynedd, ar ran BBC Cymru deyrnged i gyn gyflwynydd y Post Prynhawn,  ‘Mi wnaeth Sian gyflwyno nifer fawr o raglenni i BBC Cymru, a be sy'n taro rhywun ydi'r amrywiaeth a'r gallu oedd ganddi i droi ei llaw mor rhwydd at wahanol feysydd, a hynny yn y ddwy iaith.
"Ond dwi'n credu mai am safon ei newyddiaduraeth y bydd hi'n cael ei chofio yn bennaf. Roedd yn holwraig braff a chadarn, mi oedd hi'r un mor gyfforddus yn holi gwleidyddion amlwg ag yr oedd hi'n holi pobl ar y stryd ym Mangor. Mi wnaeth hi ennyn parch enfawr ymhlith y timau cynhy ...

darllenwch mwy

T. Llew mewn llun

30/11/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd arddangosfa gelf o waith disgyblion cynradd Gwynedd ‘Geiriau T. Llew Mewn Llun’ i’w weld yn Llyfrgell Caernarfon ddechrau Rhagfyr. 
Mae’r arddangosfa yn ymateb i gystadleuaeth a gynhaliwyd gan Wasanaeth Llyfrgell Cyngor Gwynedd fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant un o hoff awduron Cymru - T. Llew Jones.  Gosodwyd tasg i ddisgyblion ysgolion cynradd lunio poster neu ddarn o waith celf yn seiliedig ar unrhyw bennill allan o lyfr ‘Penillion y Plant’ T. Llew Jones.   Dywedodd Sioned Hywel Rowlands, Llyfrgellydd Ysgolion Cyngor Gwynedd. “Cafwyd ymateb anhygoel i’r gystadleuaeth gyda nifer uchel o geisiadau. ...

darllenwch mwy

Pafiliwn newydd ar Faes Eisteddfod 2016

30/11/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau’n edrych yn dra gwahanol i’r blynyddoedd diwethaf, wrth i bafiliwn newydd sbon gymryd lle y Pafiliwn Pinc y flwyddyn nesaf.
 
Bydd y profiad a geir yn y pafiliwn ‘Evolution’, a ddarperir gan gwmni Neptunus, yn gwbl wahanol i’r hyn a gafwyd yn y babell fawr binc dros y blynyddoedd diwethaf, a dywed Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, “Mae hwn yn gychwyn ar gyfnod newydd ar ôl deng mlynedd o gynnal ein cystadlaethau a’n seremonïau yn y Pafiliwn Pinc. 
 
“Fe fyddwn ni, fel pawb arall yn gweld eisiau’r Pafiliwn Pinc.  Roedd yn adeilad ...

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Cymru yn barod am y Ff...

27/11/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal rhaglen lawn o weithgareddau yn Ffair Aeaf Cymru a fydd yn dechrau dros y penwythnos. 
 
Bydd gweithgareddau yn dechrau ar y dydd Sul gyda’r stoc yn cyrraedd ar gyfer y gystadleuaeth prif gynhyrchydd ŵyn sydd wedi ei noddi gan Dunbia a’r gystadleuaeth Magu Llo CFfI Cymru sy’n cael ei noddi gan ABP. Bydd rhaglen lawn o gystadlaethau yna’n dilyn dros y deuddydd, barnu bîff ac ŵyn Undeb Amaethwyr Cymru, barnu carcas Randall Parker Foods, trimio ŵyn gyda Cymdeithas y defaid Beltex yn noddi’r gwobrau ac addurno coeden Nadolig.
 
Yn ystod y Ffair Aeaf, mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn gwahodd Ffedera ...

darllenwch mwy

Gwaith adfer mawndiroedd Cymru yn dwy...

27/11/2015
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae’r gwaith i adfer mawndiroedd Cymru wedi bod yn llwyddiannus hyd yma, yn ol Grŵp Gweithredu Mawndiroedd Cymru.
 
Oherwydd difrod dros sawl blwyddyn, mae mawn Cymru yn ffynhonnell o allyriadau nwyon tŷ gwydr, sy’n rhyddhau tua 550,000 tunnell o garbon i’r atmosffer bob blwyddyn. Mae hyn tua chymaint ag allyriannau blynyddol Ynys Môn neu Dorfaen.Dyna pam fod Llywodraeth Cymru wedi gosod targed uchelgeisiol o gael holl fawndiroedd Cymru mewn rheolaeth i’w hadfer erbyn 2020.
 
Dywedodd Peter Jones, aelod Cyfoeth Naturiol Cymru o Grŵp Gweithredu Mawndiroedd Cymru: “Mae adfer mawndiroedd yn hanfodol. Pe byddai’r holl garbon mewn mewndiroed ...

darllenwch mwy

Mudiad Meithrin yn penodi Aelodau New...

27/11/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Bydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cwrdd yn fisol i drafod materion strategol y mudiad.
Yn y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth yn ddiweddar cyhoeddwyd bod Huw Williams, Caryl Elin Lewis a Lowri Williams yn ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr y Mudiad.
Mae Mudiad Meithrin, sef mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar, wedi penodi 3 aelod gwirfoddol i ymuno gyda’r Bwrdd Cyfarwyddwyr am dymor o 5 mlynedd.
Meddai Caryl Elin Lewis sydd hefyd yn Gadeirydd Cylch Meithrin Llanwnda am ei phenodiad newydd ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin:“Rwy’n falch iawn o fy rôl newydd fel Aelod Gwirfoddol o Fwrdd Cyfarwyddw ...

darllenwch mwy

Toriadau pellach ar y gweill i S4C

26/11/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo'r Ceidwadwyr o ddweud 'celwyddau' wedi iddyn nhw gyhoeddi toriad o 26% i grant S4C er gwaethaf addewid ym maniffesto'r Ceidwadwyr i 'ddiogelu' cyllideb y sianel. 
 
Bydd yr arian y mae S4C yn ei dderbyn gan yr Adran dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Celfyddydau yn cael ei dorri dros y pedair blynedd o 2016/17 hyd at 2019/2020. Bydd toriadau cynyddol yn digwydd dros y cyfnod gan ddod a'r cyfraniad blynyddol i lawr o'r £6.7m presennol i £5m erbyn 2019/20.
 
Ym mis Hydref 2010 penderfynodd Llywodraeth Prydain gwtogi’r grant i S4C o 94% dros bedair blynedd o  ...

darllenwch mwy

Cynnydd yn nifer sy'n siarad Cymraeg,...

26/11/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd canfyddiadau arolwg defnydd iaith Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg eu cyhoeddi heddiw sy’n dangos fod cynnydd yn y nifer sy’n siarad Cymraeg yn gyffredinol. 
 
Gofynnwyd i ymatebwyr Arolwg Cenedlaethol Cymru nodi pob aelod ar eu haelwyd oedd yn gallu siarad Cymraeg.
 
Mae canran a nifer y siaradwyr Cymraeg rhugl yn eithaf cyson â’r ganran a’r nifer yn Arolygon Defnydd Iaith 2004-06, ond mae 130,700 yn fwy o bobl yn dweud eu bod yn siarad Cymraeg ond ddim yn rhugl erbyn hyn.
 
Mae’r arolwg yma yn galluogi i ni gymharu a chanlyniadau Arolygon Defnydd Iaith 2004-06. Mae Defnydd y Gymraeg yng Nghymru, 2013-15 yn cynnw ...

darllenwch mwy

Diwygio llywodraeth leol am arbed ari...

25/11/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mesur drafft i ddiwygio llywodraeth leol yng Nghymru gan honni y bydd hynny yn arbed £650 miliwn i'r trethdalwyr dros ddeng mlynedd.
 
Mae Mesur Drafft Llywodraeth Leol (Cymru), sy'n cael ei gyhoeddi heddiw, yn nodi sut y mae modd gwneud arbedion sylweddol er mwyn amddiffyn gwasanaethau'r rheng flaen mewn cyfnod o alw na welwyd ei debyg o'r blaen. O dan y Mesur, bydd y 22 o gynghorau presennol yn cael eu huno i 8 neu 9, gan leihau gorbenion a bod yn gatalydd ar gyfer diwygio'r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu i ddinasyddion.
 
Rhagwelir y byddai'r uno yn talu amdanynt eu hunain cyn pen dwy neu dair blynedd, ac mae'r £650 mil ...

darllenwch mwy

Dadorchuddio trysorau yn Amgueddfa Ge...

25/11/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Camwch i fyd anturwyr enwog er mwyn dadorchuddio trysorau o bob cwr o’r byd mewn arddangosfa newydd gyffrous yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd fis Ionawr.
 
I ddathlu 2016, Blwyddyn Antur yng Nghymru, bydd yr Amgueddfa yn arddangos trysorau diweddar fel het, siaced a chwip Indiana Jones, penglog grisial ac Aur Inca, yn ogystal â champweithiau cynharach megis mymïaid Eifftaidd.
Bydd arddangosfa Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o 26 Ionawr i 30 Hydref 2016.
 
Hwn fydd un o ddigwyddiadau cyntaf Blwyddyn Antur Cymru. Y bwriad yw hyrwyddo gweithgareddau antur Cymru, o wifrau gwib a beicio mynydd i arddangosfeyd ...

darllenwch mwy