Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 67 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Les Misérables yn binacl dathliadau'r...

22/10/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd dathliadau Gwersyll yr Urdd Caerdydd yn 10 oed yn cyrraedd uchafbwynt ddiwedd mis Hydref pan fydd sioe Les Misérables, sydd yn gynhyrchiad ar y cyd rhwng Theatr Ieuenctid yr Urdd a Chanolfan Mileniwm Cymru, yn cael ei llwyfannu yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru 29, 30 a 31 o Hydref.
 
Agorwyd drysau’r Gwersyll yn swyddogol gan Bryn Terfel ar y 27 o Dachwedd 2004, a’r mis Mai canlynol cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd am y tro cyntaf ym Mae Caerdydd.  Theatr Ieuenctid yr Urdd wnaeth y sioe ieuenctid y flwyddyn honno  - fersiwn ysgolion o Les Misérables.
 
A ddeng mlynedd yn ddiweddarach, mae dau o’r criw cynh ...

darllenwch mwy

Cynrychioli Cymru mewn wythnos ffilm ...

22/10/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Ken Skates, yn cynrychioli Cymru yn Wythnos Ffilm a Theledu’r Deyrnas Unedig yn Los Angeles yr wythnos hon. 
 
Y nod yw hybu y sector diwydiannau creadigol, gan ddenu rhagor o gynyrchiadau rhyngwladol o’r radd flaenaf i Gymru.
 
Mae Cymru wedi profi llwyddiannau rhyngwladol diweddar yn cynnwys ffilmio cynyrchiadau yma fel y Da Vinci’s Demons a The Bastard Executioner.
 
Caiff Wythnos Ffilm a Theledu’r Deyrnas Unedig ei threfnu gan Gomisiwn Ffilm Prydain ac mae’n creu cyfleoedd i rwydweithio â stiwdios a chwmnïau cynhyrchu yn yr Unol Daleithiau. Prif bwrpas yr wythnos yw tynnu sylw unigolion ...

darllenwch mwy

Ceredigion yn cynnig cartref i ffoadu...

21/10/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Ceredigion wedi penderfynu derbyn gwahoddiad y Swyddfa Gartref i fod yn ‘Awdurdod Arloesol’ wrth gefnogi’r ffoaduriaid o Syria.
 
Golyga hyn mai Ceredigion fydd un o’r siroedd cyntaf yng Nghymru i allu derbyn y ffoaduriaid yn ystod Cyfnod Un y Cynllun Adleoli Personau Bregus o Syria. Disgwylir y bydd y ffoaduriaid cyntaf yn cyrraedd Aberystwyth cyn y Nadolig. Mae tai o’r sector breifat wedi’u hadnabod a bydd tenantiaethau yn cael eu rheoli gan sefydliad gwirfoddol. Mae’r trefniant yma yn golygu nad oes bwriad i leoli’r ffoaduriaid mewn tai cymdeithasol.
 
Mae trafodaethau cadarnhaol yn parhau gyda’r Swyddfa Gartref i gad ...

darllenwch mwy

Galw am sgrapio adeiladu darn newydd ...

21/10/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Galwodd yr Aelod Cynulliad dros Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth ar y llywodraeth roi’r gorau i ariannu cynlluniau drud ar gyfer darn newydd o’r M4.
 
Yn ôl Rhun ap Iorwerth, gellir datrys y problemau sydd yn bodoli ar yr M4 o amgylch Casnewydd heb orfod cael darn newydd o draffordd.
 
Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Drafnidiaeth a’r Economi, Rhun ap Iorwerth, “Mae’r dagfa ar yr M4 o amgylch Casnewydd yn broblem sydd angen i’w ddatrys. Ond bydd cynlluniau drud y llywodraeth ar gyfer darn newydd o draffordd yn cymryd blynyddoedd i’w gorffen a bydd yn defnyddio’r holl gyllideb fenthyca.’
 
Mae’ ...

darllenwch mwy

Beirniadu'r bwriad i barhau'r cysynia...

21/10/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu datganiad gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig parhau â'r cysyniad o Gymraeg ail iaith er gwaethaf ymrwymiad gan y Gweinidog Addysg i'w ddileu.   
 
Mewn datganiad polisi o'r enw "Cymraeg Ail Iaith yn ein cwricwlwm newydd" a gafodd ei ryddhau i Aelodau Cynulliad, medd y Gweinidog Addysg: "Rwyf wedi gofyn i Gymwysterau Cymru, ein corff cymwysterau annibynnol newydd, ystyried yr ystod bresennol o gymwysterau Cymraeg ail iaith a chynghori ar sut y gellid eu newid.".   
 
Yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, mae'r datganiad yn cynnig parhau â'r system addysg&nb ...

darllenwch mwy

Gwella'r dull o fonitro paill yn yr awyr

20/10/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden

Mae tîm o ymchwilwyr o sawl prifysgol yng Nghymru wrthi'n datblygu cenhedlaeth newydd o ddulliau o fonitro paill ac maent yn gobeithio y byddant yn arwain at ddulliau mwy dibynadwy o ragweld lefelau paill i filoedd o boblogaeth ym Mhrydain sy'n dioddef o alergeddau haf.
 
I filiynau o bobl, mae'r gwanwyn a'r haf yn dod â diflastod yn eu sgil wrth iddynt frwydro yn erbyn tisian a llygaid yn cosi wrth i'w cyrff adweithio i baill.  Mae tua 5% o oedolion y DU yn adrodd eu bod wedi dioddef o glefyd y gwair ac mae tua 10% yn dioddef o asthma sy'n gallu cael ei waethygu gan baill.
 
Ond gyda thua 150 o wahanol rywogaethau o laswellt yn y DU a dim ffordd hawdd o wahani ...

darllenwch mwy

Blwyddyn orau eto i'r diwydiant ymwelwyr

20/10/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae ymchwil a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod diwydiant twristiaeth Cymru wedi cael haf llwyddiannus, hyd yn oed o'i gymharu â 2014, y flwyddyn orau erioed i dwristiaeth yng Nghymru.  Mae'r diwydiant twristiaeth wedi nodi cynnydd yn nifer yr ymwelwyr a gwesteion, er gwaethaf y tywydd gwael yn ystod wythnosau brig yr haf.
 
Mae Monitor Busnes yr Haf, Croeso Cymru yn dangos bod tri chwarter o'r busnesau twristiaeth yng Nghymru wedi croesawu mwy neu gynifer o ymwelwyr ag ym mis Awst 2014.  Roedd trosiant cyffredinol mis Awst eleni hefyd yn gadarnhaol o'i gymharu â 2014, gyda 40% yn nodi bod eu trosiant yn uwch.  
 
Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwyll ...

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar wella'r Ysgwrn

20/10/2015
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe ddechreuwyd ar y gwaith yr wythnos hon o adfer a gwella safle’r Ysgwrn a oedd yn gartref i’r bardd Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd a bydd sawl cyfle i’r cyhoedd ymweld â’r llecyn hanesyddol hwn wedi eu trefnu ar gyfer yr wythnosau nesaf.
 
Dywedodd Sian Griffiths, sy’n rheoli Prosiect yr Ysgwrn, “Rydym yn hynod o falch bod y gwaith wedi cychwyn. Bydd y Diwrnod Agored yn gyfle i ni esbonio beth sy’n digwydd ar y safle dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf. Gwnaed llawer o waith paratoi eisoes, er enghraifft wrth i ni ymchwilio i hanes y gegin, dyma ddarganfod  fod 26 haen o bapur wal amrywiol a lliwgar yn gorchuddio’r waliau!"
...

darllenwch mwy

Adrodd Stori Pêl-droed Cymru

19/10/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Gyda thîm pêl-droed Cymru wedi llwyddo i sicrhau eu lle ym mhencampwriaethau Ewrop yn Ffrainc y flwyddyn nesaf, fe fydd cyfres newydd amserol yn adrodd stori Pêl-droed Cymru ar S4C yn dechrau nos yfory. 
 
Fe fydd y gyfres yn olrhain hanes y gêm yng Nghymru o'r dyddiau cynnar yn sefydlu Cymdeithas Bel-droed Cymru hyd heddiw.  
 
Boddi ger y lan fu hanes tîm pêl-droed Cymru erioed heblaw am eu llwyddiant yn cyrraedd Cwpan y Byd yn Sweden ym 1958 pan gollodd Cymru yn rownd yr wyth olaf i Frasil gyda Pelé, bryd hynny'n 17 oed, yn sgorio'i gôl gyntaf yng Nghwpan y Byd.
 
Ond, meddai cyflwynydd y gyfres, yr awdur a'r ...

darllenwch mwy

Eisteddfod yr Urdd i ymweld â Brychei...

19/10/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Aberhonddu ym mis Tachwedd i drafod bwriad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i ymweld â Brycheiniog a Maesyfed yn 2018.
 
Bydd cynghorau lleol, cyrff cyhoeddus, mudiadau gwirfoddol a’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i’r cyfarfod i drafod y bwriad o gynnal yr Eisteddfod yn yr ardal yn 2018.
 
Yn annerch yn y cyfarfod bydd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd, Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, W. Dyfrig Davies, Cadeirydd Bwrdd yr Eisteddfod a’r Celfyddydau a chynrychiolydd o Gyngor Powys.
 
Hwn fydd y cyswllt cyntaf rhwng Adran yr Eisteddfod a thrigolion yr ardal, ac yn y cyfarfod, os bydd gwah ...

darllenwch mwy