Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 67 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Y soprano Gwawr Edwards yn Ohio

30/10/2015
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r soprano Gwawr Edwards yn hen gyfarwydd â theithio i America i ganu mewn gwyliau a chyngherddau ond bydd cyfle i ymuno â Gwawr wrth iddi berfformio yn Ohio ar S4C nos Sadwrn.
 
Fe fydd gyda'i gŵr Dan a'u merch fach chwe mis oed, Nel, yn galw heibio i weld nifer o berthnasau'r teulu Edwards yn Ohio.
 
Aeth Gwawr, sy'n wreiddiol o Fethania, Ceredigion, yno ar wahoddiad Gŵyl Cymry Gogledd America a bu'n perfformio yn y seremoni agoriadol, mewn cyngerdd a dwy gymanfa ganu yn ystod pedwar diwrnod yr ŵyl. Ond bu hefyd yn ymweld ag aelodau o'i theulu sydd wedi ymgartrefu yn Ohio ers blynyddoedd maith.
 
Bydd nos Sadwrn hefyd yn cynnwys rhaglen uchafbwynt ...

darllenwch mwy

Enillydd gwobrau comedi yn lansio nof...

30/10/2015
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Sioned Wiliam wedi ennill gwobrau fel cynhyrchydd rhaglenni teledu ac wedi gweithio gyda rhai o sêr mwyaf y diwydiant comedi. Nawr, mae’n rhoi ei dawn ar waith yn y byd cyhoeddi gyda’i nofel ffraeth newydd.
 
Chwynnu yw ail nofel Sioned, sy’n dod o’r Barri’n wreiddiol ond sydd bellach yn byw yn Llundain. Mae’n dilyn llwyddiant Dal i Fynd, a gafodd ganmoliaeth uchel gan bobol fel Bethan Gwanas a’i disgrifiodd fel "Tonic o nofel! Wedi chwerthin yn uchel ond yn agos at ddagrau weithiau hefyd." Mae’r stori honno, sy’n dilyn blwyddyn ym mywydau tair o fenywod canol oed, bellach yn cael ei datblygu’n gyfres deledu.
  ...

darllenwch mwy

Hwb i ymgyrch dros Swyddog Cymraeg Pr...

30/10/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae myfyrwyr sy’n ymgyrchu dros swyddog sabothol llawn-amser ar gyfer y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd wedi croesawu ymyrraeth ddiweddar y Prif Weinidog Carwyn Jones yn y frwydr.
 
Gwnaeth Carwyn Jones ei sylwadau mewn cyfweliad â phapur newydd y myfyrwyr Gair Rhydd. Dywedodd “ei bod yn debyg iawn bod pobl wedi pleidleisio yn y refferendwm heb wir ddeall beth oedd y goblygiadau i siaradwyr Cymraeg.”
 
Wrth groesawu sylwadau’r Prif Weinidog, dywedodd Steffan Bryn, Swyddog y Gymraeg gwirfoddol rhan-amser presennol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd,“Fel y dywedodd y Prif Weinidog, er mai iaith y lleiafrif yw'r Gymraeg ym Mhrifysgo ...

darllenwch mwy

Llysgenhadon i roi 'willkommen' Cymre...

30/10/2015
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am bobl sy’n rhugl mewn Almaeneg yn Sir Benfro a'r De-orllewin gyda’r nod o’i hyfforddi fel llysgenhadon i groesawu ymwelwyr mewn llongau pleser sy'n docio yn Abergwaun. 
 
Y nod yw canfod pobl sy'n gallu gweithio gyda thywyswyr teithio cymwysedig i wneud i ymwelwyr o'r Almaen deimlo'n gartrefol ac i gyflwyno rhyfeddodau'r ardal iddyn nhw yn eu hiaith eu hunain.
 
Mae dyddiadau'r cwrs hyfforddi llysgenhadon wedi cael eu cyhoeddi heddiw.  Bydd y cwrs tridiau'n digwydd o 16 tan 18 Chwefror 2016 yng Ngwesty Wolfscastle ger Hwlffordd.  Mae lle i 30 o bobl ar y cwrs a'r dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 27 Tachwedd.&n ...

darllenwch mwy

Sefydlu rhwydwaith yng Ngwynedd i gyn...

29/10/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae cyfarfod o gyrff cyhoeddus a gwirfoddol yng Ngwynedd wedi cytuno i ddod ynghyd i sefydlu Rhwydwaith Ffoaduriaid sirol fydd yn manteisio ar arbenigedd lleol i ymateb i’r argyfwng ffoaduriaid rhyngwladol.
 
Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth San Steffan y bydd y DU yn derbyn 20,000 o ffoaduriaid dros y pedair blynedd a hanner nesaf, rhagwelir y bydd disgwyl i Wynedd dderbyn hyd at 40 o unigolion dros y cyfnod.
 
Tra disgwylir am gadarnhad ynglŷn ag union niferoedd ac amserlen, daeth cynrychiolaeth o Gyngor Gwynedd, Mantell Gwynedd, Cymorth i Ffoaduriaid Gogledd Cymru a Grŵp cymorth Ffoaduriaid Caernarfon ynghyd i gyfarfod sut y gallant gyd-weithio’n lleol i baratoi a ...

darllenwch mwy

Plu yn lansio Tir a Golau

29/10/2015
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd y triawd gwerin gyfoes, Plu, yn lansio eu halbwm ‘Tir a Golau’ ar 14 Tachwedd 2015 ar label Sbrigyn Ymborth.
 
Gyda chefnogaeth gan yr enwog Meic Stevens, bydd noson lansio yn cael ei chynnal yn Clwb Canol Dre, Caernarfon gan Noson 4a6.
 
Dyma drydydd albwm y brawd a dwy chwaer Elan, Marged a Gwilym Rhys o Fethel, Caernarfon. Cafodd ei recordio yn stiwdio Bryn Derwen, Bethesda a stiwdio Sain, Llandwrog.
 
Dywedodd prif leisydd y band, Elan Rhys,“Fel mae’n bosib dweud o deitl yr albwm, cafodd lawer o’r caneuon eu hysbrydoli gan y tir o’n cwmpas. I adlewyrchu hyn, roedden ni eisiau arbrofi mwy gyda sain drwy adeiladu haenau a melod& ...

darllenwch mwy

Penodi Elin Wyn yn Gadeirydd Ymddirie...

29/10/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cyhoeddodd Canolfan Gelfyddydau’r Chapter yng Nghaerdydd eu bod wedi penodi y cyn newyddiadurwraig Elin Wyn yn Gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Chapter. 
 
Ar ôl treulio saith mlynedd fel ymddiriedolwr, penodwyd Elin i swydd y Cadeirydd ar ôl ymddeoliad Mark White.
 
Dechreuodd Elin ei gyrfa fel newyddiadurwr gyda'r BBC cyn cychwyn ei busnes ei hun, naw mlynedd yn ôl, a mynd i weithio fel ymgynghorydd ym meysydd y cyfryngau a chyfathrebu. Mae hi bellach yn ddarlithydd mewn busnes, arwain a rheoli gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn gweithio ym Mhrifysgol De Cymru a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd.
 
Cafodd Elin ei geni a'i magu yng Nghaerd ...

darllenwch mwy

Galw am atal israddio addysg Gymraeg ...

28/10/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg Huw Lewis i ymyrryd i atal yr hyn a alwant yn "israddio systematig o addysg Gymraeg" gan Gyngor Sir Dinbych yn Nyffryn Clwyd.   
 
Yr wythnos hon, penderfynodd cabinet y Cyngor i israddio Ysgol Ardal newydd ar gyfer disgyblion Ysgol Pentrecelyn (ar y cyd gyda Llanfair Dyffryn Clwyd) o fod yn ysgol gategori 1 (cyfrwng Cymraeg) i fod yn gategori 2 (dwy ffrwd Cymraeg a Saesneg). Ond daeth i'r amlwg fod y Cyngor wedi bod yn israddio addysg Gymraeg yn y sir ers blwyddyn bellach.   
 
Yn gynharach eleni, dywedodd y Cyngor Sir wrth ysgolion pentrefol Cymraeg yn ardal Dinbych sef Ysgolion Pantpastynog Prio ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am un o feirdd yr uch...

28/10/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth

Y mae’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth newydd gyhoeddi Gwaith Hywel Dafi fel rhan o’u cyfres Beirdd yr Uchelwyr. Golygwyd y gwaith gan Dr A Cynfael Lake sy’n ddarllenydd yn Adran y Gymraeg, Academi Hywel Teifi ym Mhrifysgol Abertawe.
 
Hywel Dafi yw’r bardd pwysicaf o’r bymthegfed ganrif, ‘Oes Aur’ yn hanes llenyddiaeth y Gymraeg, nad oedd ei ganu wedi ei olygu a’i gyhoeddi. Y mae’r cyhoeddiad newydd hwn, felly, yn llenwi bwlch amlwg ac yn rhoi sylw i fardd o bwys na chafodd ryw lawer o sylw hyd yn hyn.
 
Bardd o sir Frycheiniog oedd Hywel Dafi, ac yr oedd yn canu rhwng tua 1440 a 1485. Ar un adeg y ...

darllenwch mwy

Canolfan newydd Pontio yn cyhoeddi rh...

28/10/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd Pontio ym Mangor sydd ar fin agor ei drysau, wedi cyhoeddi ei rhaglen artistig lawn heddiw.
 
Bydd y rhaglen, sy’n rhedeg o Dachwedd 28 tan ddiwedd Ebrill, yn adlewyrchu natur hyblyg y ganolfan a’i gofodau, gyda digwyddiadau’n cynnwys popeth o berfformiad cyntaf drama newydd Theatr Genedlaethol Cymru Chwalfa, i berfformiad ar y cyd gyda chwmni syrcas gyfoes NoFit State, Cerddorfa Ffilharmonig Lerpwl yn dychwelyd i Fangor, noson yng nghwmni Ruby Wax, cyfle i glywed cerddoriaeth newydd yn noson DJ Huw Stephens yn cyflwyno…a digon o gomedi a sinema.
 
Bydd plant a theuluoedd yn cymryd lle allweddol yn y rhaglen, g ...

darllenwch mwy