Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 55 cofnodion | Tudalen 4 o 6

£40 miliwn ychwanegol i'r Gwasanaeth ...

16/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

£40 miliwn ychwanegol i'r Gwasanaeth Iechyd


Ysbytai dan bwysau

Bydd £40 miliwn ychwanegol yn dod i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn dilyn cyfnod dros y Nadolig a’r flwyddyn newydd ble mae ysbytai wedi bod dan bwysau cynyddol gan lif o gleifion sâl.
 
Gwelodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru gynnydd sylweddol yn y cleifion mwyaf difrifol wael yn defnyddio’r gwasanaethau, gyda chynnydd digynsail yn y galw dros yr wythnosau diwethaf.
 
Mae adrannau achosion brys mewn ysbytai ledled Cymru yn nodi cynnydd mewn derbyniadau cleifion â chyflyrau acíwt, anghenion cymhleth a dibyniaeth.
 
Dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hut fod y buddsoddiad yn dangos eu hymrwymiad i'r gwasanaeth,
 
“Gyda ...

darllenwch mwy

Teyrngedau i'r cyfeilydd a'r cerddor ...

15/01/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Teyrngedau i'r cyfeilydd a'r cerddor Rhys Jones


Rhys Jones: y cerddor a'r cyfeilydd

Daeth y newyddion trist ddoe fod y cerddor a’r cyfeilydd adnabyddus Rhys Jones wedi marw yn 87 mlwydd oed. Roedd wedi bod yn sal ers peth amser.
 
Cafodd ei fagu yn Nhrelawnyd, Sir y Fflint, gan ddechrau gyrfa lewyrchus fel cerddor, cyfeilydd, arweinydd cymanfaoedd a beirniad uchel ei barch.
 
Roedd hefyd yn ddirprwy brifathro yn Ysgol Maes Garmon, yr Wyddgrug, gyda chyfnod hefyd fel athro yn Ysgol Uwchradd Treffynnon.
 
Bu’n cyflwyno’r rhaglen boblogaidd Taro Nodyn ar BBC Radio Cymru ac yn wyneb cyfarwydd ar raglen Dechrau Canu Dechrau Canmol ar S4C.
 
Mae'n gadael gweddw, Gwen, a'u plant Dafydd a Caryl. 
 
Dyma rai o'r teyrngedau ...

darllenwch mwy

Llai o bobl yn marw o ganser yng Nghymru

14/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Llai o bobl yn marw o ganser yng Nghymru


llai yn marw o ganser yng Nghymru

Mae llai o bobl yn marw o ganser, yn ôl adroddiad newydd ar ofal canser a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru.
 
Mae’r adroddiad blynyddol ar ganser yn disgrifio’r cynnydd a wnaed dros y 12 mis diwethaf o ganlyniad i gynllun Llywodraeth Cymru, Law yn Llaw at Iechyd – Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser, ac yn nodi’r meysydd i’w gwella yn y dyfodol.
 
Mae nifer y bobl sy’n cael diagnosis o ganser yn cynyddu i raddau helaeth o ganlyniad i’r boblogaeth sy’n heneiddio yng Nghymru. Rhwng 1995 a 2011, ar gyfartaledd gwelwyd tua 16,400 o achosion newydd o ganser bob blwyddyn. Ond erbyn 2012, cafodd mwy na 18,000 o bobl ddiagnosis o ...

darllenwch mwy

Carl Sargeant yn addo gwelliannau i'r...

14/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Carl Sargeant yn addo gwelliannau i'r Bîl Cynllunio


Gweinidg yn addo gwelliannau

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu addewid y Gweinidog Cynllunio Carl Sargeant i Bwyllgor Amgylchedd y Llywodraeth heddiw ei fod yn mynd i gyflwyno gwelliannau ynghylch y Gymraeg yn y Bîl Cynllunio.
 
Dywedodd y Gweinidog wrth Aelodau Cynulliad ei fod yn "edrych i gyflwyno gwelliannau ynghylch y Gymraeg". Wrth groesawu'r newyddion, dywedodd Tamsin Davies, llefarydd cymunedau cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:
 
"Mae'n dda clywed ymrwymiad y Gweinidog i wella'r Bil i gynnwys y Gymraeg mewn ffordd sy'n cadarnhau bod y Gymraeg yn perthyn i bawb ac i bob rhan o Gymru. Mae'n hymgyrch yn dechrau dwyn ffrwyth. Byddwn ni'n cwrdd â swyddogion y Llywodrae ...

darllenwch mwy

Eira cyntaf 2015

14/01/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Eira cyntaf 2015


Castell Powis dan eira

Deffrodd Gymru'r bore yma i eira cyntaf 2015 gyda'r rhagolygon tywydd wedi profi'n gywir. Cafodd rhannau o Gymru gawodydd trwm o eira brynhawn ddoe a throsnos, gyda rhai ysgolion wedi cau o'r herwydd. 
 
Cafodd y lluniau gaeafol eu tynnu yn y canolbarth a gorllewin Cymru. Fe fu'r eira yn drech gyda Chastell Powis ble y bu'n rhaid i'r atyniad gau.
 
Cafodd Hermon a Phencader yn y de orllewin drwch o eira hefyd fel y gwelwn o'r lluniau.  Mae disgwyl i'r tywydd oer gilio erbyn y prynhawn yma, gyda gwynt a glaw trwm yn dychwelyd. 
 [<a href="//storify.com/lleol_dot_net/eira-cyntaf-2015" target="_blank">View the story "Eira Cyntaf ...

darllenwch mwy

Cadair Hedd Wyn wedi cael ei hail-greu

14/01/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Cadair Hedd Wyn wedi cael ei hail-greu


Prif Weinidog Cymru yn dadorchuddio

Mae pawb yn gyfarwydd gyda’r stori drasig am yr hogyn ifanc o Drawsfynydd sy'n colli ei fywyd yn Fflandrys yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ond mae cadair ddu Hedd Wyn, yr Ysgwrn bellach wedi cael ei hail-greu.
 
Enillodd Hedd Wyn y gadair am ei awdl Yr Arwr yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw ym 1917, chwe wythnos ar ôl iddo farw wrth ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
Dyfarnwyd y gadair iddo mewn seremoni ar ôl ei farwolaeth a rhoddwyd lliain du dros y gadair yn ystod y seremoni cadeirio. Arweiniodd hyn at roi’r enw nodedig “Y Gadair Ddu” ar y gadair hon.
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd, ...

darllenwch mwy

Darganfod Genetig Cyflwynwyr S4C

13/01/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Darganfod Genetig Cyflwynwyr S4C


Angharad Mair yn olrhain ei DNA

Yr wythnos hon bydd rhaglen gylchgrawn nosweithiol Heno yn rhoi sylw arbennig i DNA Cymru, sy'n brosiect i ddarganfod gwreiddiau genetig Cymru.
 
Bydd Heno yn cyflwyno gwylwyr S4C i’r prosiect a’r gyfres deledu DNA Cymru sydd ar y gweill ac yn datgelu canlyniadau pedwar o wylwyr S4C sydd wedi cymryd y prawf DNA.
 
Y pedwar gwyliwr fydd yn darganfod mwy am eu gwreiddiau genetig yw Arwyn Thomas o Fronwydd, Caerfyrddin, Gareth Jones o Finffordd, Porthmadog, Elliw Pierce o Ddwyryd, Corwen ac Eluned Rowlands o Ddolydd, Caernarfon.
 
Ar ddydd Gwener,16eg o Ionawr, bydd un o gyflwynwyr DNA Cymru, Beti George ar y rhaglen yn dilyn ei hymweliad â Thanzania, Affr ...

darllenwch mwy

Lansio rhaglen i fyw'n well a byw'n h...

13/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Lansio rhaglen i fyw'n well a byw'n hirach


Ysmygu yn brif ffactor

Lansiwyd rhaglen newydd gan Lywodraeth Cymru i geisio mynd ati i leihau'r marwolaethau o glefyd cardiofasgwlaidd a chanser yng nghymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. 
 
Wrth lansio'r rhaglen Byw’n Well Byw’n Hirach, dywedodd y Dirprwy Weinidog, Vaughan Gething fod angen gwneud mwy i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau annerbyniol mewn canlyniadau iechyd yng Nghymru.
 
Yng ngham cyntaf rhaglen Byw’n Well, Byw’n Hirach, bydd cymorth wedi'i dargedu at bobl sydd ei angen, a hynny drwy nodi pwy sydd â'r risg fwyaf o ddatblygu clefyd cardiofasgwlaidd.
 
Clefydau cardiofasgwlaidd a chanser yw'r achosion mwyaf o farwolaethau mewn cymunedau dif ...

darllenwch mwy

Rhybudd o Eira

13/01/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Rhybudd o Eira


Rhybudd o Eira

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, disgwylir i eira, eirlaw a chenllysg i ledu dros Gymru gyfan heddiw ac yfory gyda chawodydd trwm o eira yn cael ei rhagweld.
 
Mae disgwyl i fannau dros 100 mtr uwchlaw y môr dderbyn dros 6cm o drwch, gyda’r arfordiroedd yn osgoi’r eira. 
 
Mae'r swyddfa dywydd yn eich rhybuddio i gymryd gofal wrth deithio, gyda pheryg iddi rewi mewn mannau ar ffyrdd heb eu trin.  Bydd disgwyl i’r eira droi yn ôl i law erbyn dydd Iau. 
 
Bydd disgyblion ysgol ar y llaw arall yn gobeithio y bydd eira, wrth i ysgolion gau am y dydd o'r herwydd!
 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad ...

darllenwch mwy

Palas Print ym Mangor yn cau

12/01/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Palas Print ym Mangor yn cau


Palas Print ym Mangor yn cau

Cyhoeddodd Siop Lyfrau Palas Print o Gaernarfon eu bod yn cau eu siop ym Mangor ddiwedd y mis am nad oedd hi’n ‘gynaladwy’.  Agorodd y siop ei drysau yn 2012 ar stryd fawr dinas Bangor. 
 
Dywedodd y perchnogion mewn datganiad heddiw, nad oedd y siop bellach yn gynaladwy, "Yn anffodus, nid yw’n bosib adrodd am yr un llwyddiant ym Mangor, ac yn wir, rhaid cydnabod er gwaetha’n holl ymdrechion, a chefnogaeth cyson carfan fechan o bobl yn ardal Bangor sy’n gwerthfawrogi’r hyn yr ydym yn ei wneud, nid ydym wedi llwyddo i ddatblygu’r busnes ym Mangor."
 
Ychwanegodd, "Fe’m gorfodwyd dros y misoedd diwetha i wynebu&rsquo ...

darllenwch mwy