Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 55 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Cymorth gyda chyflenwyr dŵr

21/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cymorth gyda chyflenwyr dŵr


Osgoi mynd i ddyled gyda chyflenwyr dŵr

Gall cartrefi ledled Cymru edrych ymlaen at filiau dŵr mwy fforddiadwy yn y dyfodol, diolch i reoliadau Llywodraeth Cymru a ddaeth i rym y mis hwn.
 
Mae Rheoliadau y Diwydiant Dŵr 2014 yn cadarnhau ymrwymiad Llywodraeth Cymru i leihau nifer y bobl sy'n mynd i ddyled gyda'u cyflenwr dŵr, a bydd yn ei dro yn helpu i'w wneud yn fwy fforddiadwy i bawb.
 
Meddai'r Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, “Credir bod y gost o geisio adfer biliau sydd heb eu talu yn ychwanegu rhwng £15 a £20 ar gyfartaledd at fil y cwsmer.  Nid yw hyn yn iawn, ac mae ein Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi yn ei wneud yn glir bod cyflwyno system decach a symlach i adfe ...

darllenwch mwy

Dathlu Santes y Cariadon

20/01/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dathlu Santes y Cariadon


Sefydlodd Dwynwen ei heglwys yn Llanddwyn

Cofiwch ein bod yn dathlu nawddsant y cariadon, Santes Dwynwen y dydd Sul hwn. Felly i’r rhai ohonoch sy’n bwriadu prynu anrheg, neu am archebu gwesty neu fwrdd mewn bwyty rhamantus i chi a’ch partner, mae yna dal amser i wneud hynny rhwng rwan a’r diwrnod mawr. 
 
Ond pwy oedd Dwynwen? Y gred yw mai Dwynwen oedd merch ieuengaf y brenin Brychan Brycheiniog o’r bumed ganrif. Merch brydferth iawn yn ôl y son ac mae llawer wedi’i ysgrifennu amdani dros y canrifoedd, gan neb llai na’r bardd Dafydd ap Gwilym. Ond sut y daeth Dwynwen yn santes y cariadon?  
 
Yn ôl yr hanes, roedd Maelon Dafodrill eisiau priodi Dwynwen o ...

darllenwch mwy

Dewch i Gymru yw'r alwad

20/01/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Dewch i Gymru yw'r alwad


Kizzy Crawford yn canu ar yr hysbyseb

Cafodd hysbyseb newydd ei lansio gan Croeso Cymru, sy’n dangos rhai o uchafbwyntiau Cymru er mwyn denu ymwelwyr o weddill Prydain ac Iwerddon yma.  
 
Gyda chynnydd wedi bod yn y nifer o ymwelwyr i Gymru y llynedd, mae Croeso Cymru yn awyddus i fanteisio ar y momentwm yn y flwyddyn sydd i ddod.
 
Mae’r hysbyseb teledu yn dangos pobl yn mwynhau Castell Caernarfon ac yn amlygu’r profiadau diddorol a ellir ei brofi yng Nghymru gan gynnwys gweld dolffiniaid ar hyd arfordir Ceredigion.
 
Yn gefndir i'r hysbyseb yw cân newydd ‘Yr Alwad’ gan y gantores a’r gyfansoddwraig adnabyddus Kizzy Crawford.
 
Mae gan Kizzy Crawford ...

darllenwch mwy

Protest yn erbyn polisi iaith Cartref...

20/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Protest yn erbyn polisi iaith Cartrefi Cymunedol Gwynedd


Cwmni yn newid polisi recriwtio

Mae disgwyl rhai cannoedd i fynychu protest yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn yma i brotestio yn erbyn polisi recriwtio Cartrefi Cymunedol Gwynedd.
 
Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd ac mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwrthdystio oherwydd penderfyniad y cwmni i beidio gwneud y Gymraeg yn hanfodol mewn swyddi haen uchel.
 
Ym mis Medi y llynedd, penderfynodd Bwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd hysbysebu dwy o'i swyddi haen uchel heb fod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol a heb osod amod fod rhaid i'r ymgeiswyr llwyddiannus ddysgu Cymraeg.
 
O ganlyniad i’r penderfyniad hwn,  fe ymddiswyddodd y Cyn ...

darllenwch mwy

£6.9 miliwn i gynllun Dechrau'n Deg

19/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

£6.9 miliwn i gynllun Dechrau'n Deg


cymorth i deuluoedd gyda gofal plant mewn ardaloedd difreintiedig

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd £6.9 miliwn o gyllid cyfalaf ar gael ar gyfer cyfleusterau gofal plant mewn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.
 
Cafodd y buddsoddiad hwn ei gyhoeddi heddiw gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths ar gyfer Dechrau’n Deg sy’n gynllun i helpu teuluoedd mewn ardaloedd difreintiedig.
 
Bydd y buddsoddiad cyfalaf yn cael ei ddefnyddio i greu lleoliadau gofal plant a mannau lle gall rhieni gael y cymorth a’r gefnogaeth angenrheidiol i ddygymod â’r pwysau a ddaw yn sgil tlodi. Mae hyn yn cynnwys creu cyfleusterau gofal plant newydd yn Abertyleri, y Coed-duon a Sir Gaerfyrddin, yn ogys ...

darllenwch mwy

Cydweithio i wrthwynebu Trident newydd

19/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cydweithio i wrthwynebu Trident newydd


Plaid Cymru yn gwrthwynebu Trident

Yr wythnos hon bydd Plaid Cymru, yr SNP a’r Blaid Werdd yn cynnal dadl yn Senedd San Steffan i wrthwynebu adnewyddu cynllun Trident.
 
Amcangyfrifir fod Trident wedi costio £100 biliwn dros oes y system i'r trethdalwr. Daeth y Trident gwreiddiol sef fflyd o longau tanfor gyda arfau niwcliar yn weithredol ym 1994 ar amcan gost o £5 biliwn ac erbyn hyn, mae’r Llywodraeth yn bwriadu diweddaru’r system.
 
Wrth siarad cyn dadl ddydd Mawrth, dywedodd Aelod Seneddol Arfon, Hywel Williams fod gwrthwynebiad ei blaid i adnewyddu Trident yn ddi-amod a na fyddai Plaid Cymru dan unrhyw amgylchiadau yn cefnogi llywodraeth sy’n ymrwymo i ‘wastraf ...

darllenwch mwy

Y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru mewn ...

19/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru mewn argyfwng?


David Cameron yn ymosod ar yr NHS yng Nghymru

Dros y Sul, y gwasanaeth iechyd yng Nghymru oedd y brif stori ar dudalen flaen y Sunday Times, sy’n awgrymu’n gryf mai dyma fydd un o’r pynciau llosg yn ystod yr etholiad cyffredinol ym mis Mai.
 
Adroddwyd yn y Sunday Times fod Cyn-lywydd y llaw-feddygon brenhinol, Sir Norman Williams yn galw am ymchwiliad i’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru, yn debyg i’r un gafwyd yng nghanol swydd Staffordshire.
 
Bydd disgwyl i’r Prif Weinidog David Cameron hefyd yr wythnos hon roi sylw i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru gan gyfeirio at y ffigyrau mai dim ond 81% o gleifion oedd yn cael eu gweld o fewn pedair awr gan y gwasanaethau brys mewn cymhariaet ...

darllenwch mwy

Ymweliad Ysgifennydd Gwladol Cymru i ...

16/01/2015
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth

Ymweliad Ysgifennydd Gwladol Cymru i Brifysgol Abertawe


Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ymweld â'r safle

Cafodd safle Campws y Bae Prifysgol Abertawe ymweliad gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb ddoe i weld sut mae’r safle gwerth £450 miliwn yn datblygu. Mae’r campws ar amser i groesawu’r myfyrwyr cyntaf yno ym mis Medi 2015.
 
Mae adeiladu’r campws yn bartneriaeth rhwng St. Modwen sy’n gwmni arbenigo mewn adfywio gyda chwmni adeiladwaith VINCI Construction UK, a chontractwr fframwaith y Brifysgol, Leadbitter, un o gwmnïau Bouygues UK.
 
Cafodd yr Ysgrifennydd Gwladol daith o amgylch adeiladau Campws y Bae, sy’n cynnwys adeiladau modern yr Adran Beirianneg, Yr Ysgol Reolaeth, a’r Neuadd Fawr sy’n cynnig golygfeyd ...

darllenwch mwy

Annog newdd-ddyfodiaid i gadw enwau C...

16/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Annog newdd-ddyfodiaid i gadw enwau Cymraeg gwreiddiol


Tresaith: pentref yng Ngheredigion

Y mae Cyngor Ceredigion yn ystyried cynlluniau i annog newdd-ddyfodiaid i’r sir i gadw enwau Cymraeg gwreiddiol eu cartrefi.
 
Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor Ceredigion fod y cynlluniau hyn dan ystyriaeth ac mai'r bwriad "yw cyd-fynd yn llwyr gyda Cynllun Iaith Gymraeg Ceredigion sy'n hyrwyddo ac yn hwyluso'r defnydd o'r iaith Gymraeg."
 
Meddai, "Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i hyrwyddo ac annog defnyddio enwau Cymraeg ar gyfer enwau tai, strydoedd, pentrefi a threfi yn y Sir. Y cam nesaf yw i gymryd y polisi diwygiedig i'r Cabinet i'w ystyried a'i benderfynu."
 
Ni fydd y Cyngor yn gallu gorfodi perchnogion i gadw enw’r eiddo yr un fa ...

darllenwch mwy

Cymorth i fyfyrwyr mwyaf disglair Cymru

16/01/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth

Cymorth i fyfyrwyr mwyaf disglair Cymru


Meithrin myfyrwyr y dyfodol i brifysgolion fel Rhydychen

Bydd cymorth arbenigol ar gael i rai o fyfyrwyr mwyaf disglair Cymru i’w helpu i gael mynediad i brifysgolion gorau’r Deyrnas Unedig. Dyma fenter newydd a gafodd ei lansio gan Lywodraeth Cymru.
 
Datblygwyd rhaglen Seren yn dilyn yr adolygiad ynghylch nifer y myfyrwyr o Gymru sy’n mynd i Oxbridge, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2012. 
 
Mynnodd llefarydd ar ran Llywodaeth Cymru mai nid cymorth ariannol yw hwn a’i fod wedi’i anelu at feithrin sgiliau’r myfyrwyr disgleiriaf er mwyn cael mynediad i’r sefydliadau addysgol hyn.  
 
Yn unol ag argymhellion yr adolygiad hwnnw, mae Llywodraeth Cymru bellach yn sefydlu tr ...

darllenwch mwy