Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 55 cofnodion | Tudalen 2 o 6

'Dylai'r Iaith fod yn hanfodol mewn s...

26/01/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

'Dylai'r Iaith fod yn hanfodol mewn swyddi'


Dr. Seimon Brooks yn siarad gyda'r dorf

Daeth dros gant o ymgyrchwyr iaith ynghyd ddydd Sadwrn yng Nghaernarfon i brotestio yn erbyn cymdeithas dai yng Ngwynedd, gyda’r siaradwyr yn unedig yn galw ar Gartrefi Cymunedol Gwynedd i atal y broses recriwtio tan ei bod yn cynnwys y Gymraeg fel sgil hanfodol ar gyfer swyddi rheoli uchel.  
 
Cafwyd cynrychiolaeth o wahanol fudiadau yn cynnwys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Cylch yr Iaith a Dyfodol i’r Iaith. Daethant i gefnogi y Cynghorydd Siân Gwenllïan wedi iddi ymddiswyddo o fwrdd rheoli Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn ddiweddar o ganlyniad i’r penderfyniad i ollwng gofynion iaith ar swyddi.&nb ...

darllenwch mwy

'A fo ben bid bont': Canolfan ddehong...

26/01/2015
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

'A fo ben bid bont': Canolfan ddehongli newydd i Harlech


Yr hen a'r newydd yn un

Eisteddodd y cawr Bendigeidfran ar graig yn edrych dros fae Ceredigion yn ôl y chwedl cyn iddo greu pont yn Iwerddon, ond mae yna bont newydd wedi cyrraedd Harlech fel rhan o ddatblygiad cyffrous i adeiladu canolfan ddehongli newydd ar gyfer y castell.   
 
Cafodd y bont gryn drafferth i gyrraedd y safle ar hyd strydoedd cul y dref hynafol yr wythnos diwethaf. Ond bydd y bont newydd yn caniatáu i ymwelwyr gael mynediad i Gastell Harlech drwy’r fynedfa hanesyddol wreiddiol am y tro cyntaf ers dros 600 mlynedd. 
 
Bydd y bont yn cysylltu’r ganolfan ddehongli newydd, a fydd wedi’i lleoli yn hen Westy’r Castell, fydd yn cynnwys ad ...

darllenwch mwy

Ap Dal Ati yn cael ei ddiweddaru

26/01/2015
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Ap Dal Ati yn cael ei ddiweddaru


Ap Dal ati yn cael ei ddiweddaru

Cyhoeddodd S4C ddatblygiad cyffrous newydd ym maes dysgwyr yng Nghymru, gyda diweddariad arloesol i ap S4C Dal Ati.
 
Bellach bydd posib i ddysgwyr o allu canolradd i uwch, wylio pennod o'r gyfres ddrama Nos Sul boblogaidd Gwaith Cartref, a derbyn neges ar eu ffôn clyfar neu dabled gyda geiriau i'w cynorthwyo yn ystod y rhaglen.
 
Bydd y geiriau hyn yn ymddangos ar y ffôn ychydig eiliadau cyn cael eu dweud ar y sgrin, ac yn gymorth i ddysgu geiriau newydd. Y gobaith yw y bydd yn ehangu geirfa'r dysgwyr wrth iddyn nhw wylio un o gyfresi mwyaf poblogaidd S4C, Gwaith Cartref, a ddarlledir am 9:00 nos Sul.
 
Mae'r ap yn torri tir newydd ym maes dysgwyr yng Nghymr ...

darllenwch mwy

Croeso gofalus i gynigion Cyngor Caer...

23/01/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Croeso gofalus i gynigion Cyngor Caerdydd


Croeso gofalus

Mae Ymgyrch TAG wedi rhoi croeso gofalus i gynigion diweddaraf Cyngor Caerdydd mewn perthynas â darparu ysgol gynradd Gymraeg yn ardaloedd Grangetown, Tre-biwt, Glan-yr-afon a Threganna.
 
Croesawodd Jo Beavan-Matcher, Cadeirydd Ymgyrch TAG y datblygiad,   “Rhaid nodi bod y cynnig i sefydlu dosbarth cychwynnol i agor yn y gymuned leol erbyn Medi 2015 i’w groesawu."
 
Gyda'r lleoliad y dosbarth cychwynnol hefyd yn ffafrio, dywedodd, "Mae’n argoeli'n dda ei bod wedi lleoli yn Ysgol Ninian Park, cartref Ysgol Gymraeg Tan-yr-Eos gynt, gan sicrhau darpariaeth fydd yn hygyrch a chyfleus i nifer o deuluoedd yr ardal.
 
Ond mae'n gweld fod ange ...

darllenwch mwy

Pwerau dros ffracio yn dod i Gymru?

23/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Pwerau dros ffracio yn dod i Gymru?


Datganoli pwerau ffracio i Gymru?

Galwodd Dafydd Wigley ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i fwrw iddi gyda chadarnhau ei safbwynt ar ddatganoli rheolaeth dros ffracio o San Steffan i Gymru.
 
Gyda chonsensws traws-bleidiol yn tyfu o blaid trosglwyddo'r pwer hyn, mae'r Arglwydd Wigley wedi annog y llywodraeth i gyhoeddi "datganiad buan a diamwys" i gadarnhau y bydd hyn yn mynd yn digwydd.
 
Wrth ymateb i sesiwn holi yn Nhŷ’r Arglwyddi ddoe, dywedodd Dafydd Wigley, "Cadarnhaodd y gweinidog heddiw fod ystyriaeth yn cael ei roi i drosglwyddo cyfrifoldeb dros ffracio yng Nghymru i'r Cynulliad Cenedlaethol.
 
"Mae'n ymddangos fod cytundeb traws-bleidiol yn bodoli ar hyn, ac rwy'n annog y llywodraeth i ...

darllenwch mwy

Canolfan y Mileniwm yn chwilio am dal...

23/01/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Canolfan y Mileniwm yn chwilio am dalent ifanc


Only Kids Aloud yn perfformio

Mae Canolfan Milenium Cymru yn chwilio am dalent ifanc newydd, i gymryd rhan mewn dau brosiect mawr yn 2015 a 2016, fel rhan o ddathliadau’r Ganolfan yn 10 oed. 
 
Oes gennych chi dalent i berfformio sioeau cerdd y West end neu ysfa i serennu ar y llwyfan? Mae’r Ganolfan ym Mae Caerdydd yn chwilio am gantorion a pherfformwyr ifanc sy'n perthyn i ddau grŵp oedran penodol: plant 9 - 13 oed ar gyfer Corws Only Kids Aloud, gyda chyfle unigryw i bobl ifanc 14 - 19 oed gymryd rhan mewn cynhyrchiad Cymraeg i Ysgolion o Les Misérables.
 
Croesawodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru y cyfle hwn i gydweithio, Meddai, "Rydym yn falch iawn ...

darllenwch mwy

Elin Fflur yn Monte Carlo

22/01/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Elin Fflur yn Monte Carlo


Elin Fflur yn Monte Carlo

Mae Monte Carlo yn enwog am ei chasinos, ei chysylltiad gyda ffilmiau James Bond ac arfordir anhygoel sy’n gyrchfan i’r cyfoethog a’r adnabyddus, ond bydd y gantores Elin Fflur yn perfformio o flaen rhai miloedd o bobl ym Monte Carlo heddiw yn seremoni agoriadol pencampwriaeth FIA rali’r byd 2015.
 
Bydd Elin sydd hefyd yn cyflwyno rhaglen heno ar S4C yn rhannu llwyfan gyda’r actor Idris Elba, pencampwr olympaidd neidio polyn Renaud Lavillenie, ac enillydd ras Le Mans Jacky Ickx, a’r actor Ffrengig, François Cluzet.
 
Fe fu Lleol.Cymru yn holi’r ferch o Fôn wrth iddi deithio i Monte Carlo yn Ne Ffrainc a bu'n esbonio'r hane ...

darllenwch mwy

14% o gynnydd mewn ymwelwyr i Gymru y...

22/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

14% o gynnydd mewn ymwelwyr i Gymru y llynedd


Atyniad tanddaearol ym Mlaenau Ffestiniog

Croesawodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth y ffigyrau diweddaraf yn dangos fod y nifer o ymwelwyr i Gymru wedi cynyddu 14% y llynedd.
 
Dywedodd y Dirprwy Weinidog: "Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dweud y cyfan.  Rydym wedi gweld bod nifer yr ymwelwyr â Chymru o dramor wedi cynyddu 14% yn naw mis cyntaf 2014 sy'n dangos ein bod o flaen y gad o ran denu ymwelwyr tramor wrth i farchnadoedd ddod at eu hunain. Rydym hefyd wedi gweld cynnydd yn ein cyfran o ymwelwyr domestig.
 
"Yn ôl y ffigyrau, gwelwyd cynnydd o 9% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Mae'r rhagolygon i gyd yn awgrymu y gallai 2014 fod yr un mor llwyddiannus ...

darllenwch mwy

'Angen bod yn fwy effeithiol wrth war...

21/01/2015
Categori: Addysg, Newyddion

'Angen bod yn fwy effeithiol wrth warchod ein treftadaeth'


Deddfwriaeth newydd i warchod ein treftadaeth

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates gynlluniau i gyflwyno deddfwriaeth sy’n sicrhau fod ein hamgylchedd hanesyddol yn cael ei warchod yn fwy effeithiol.
 
Nod y ddeddfwriaeth yw ei gwneud yn haws i gymryd gofal o’r amgylchedd hwnnw a’i ddiogelu. Awgrymodd y Dirprwy Weinidog hefyd fod angen hwyluso’r modd i erlyn difrodwyr sy’n difetha ein treftadaeth.
 
Bydd y Bil Treftadaeth yn cael ei gyflwyno gerbron y Cynulliad y gwanwyn hwn, gyda’r bwriad o sicrhau dulliau gwell o ddiogelu henebion rhestredig. Bydd yn rhoi pwerau i Lywodraeth Cymru allu atal gwaith niweidiol, a chymryd camau effeithiol os bydd ...

darllenwch mwy

Caryl yn ei hôl

21/01/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden

Caryl yn ei hôl


Caryl yn ei hôl

Pa ffordd well o fyrhau'r gaeaf nag yng nghwmni cymeriadau doniol a lliwgar Caryl Parry Jones? Bydd y diddanwr amryddawn yn ei hôl gyda hen ffefrynnau ynghyd â rhai wynebau newydd yn Caryl a'r Lleill sy'n dechrau heno ar S4C.
 
Yn y gyfres, cawn gyfle i ddal i fyny gyda'r fam natur a'r mewnfudwr Val, sy'n teithio o gwmpas Cymru yn ei charafán gyda'i chymar Jojo. Bydd y fythol gyfoethog Veloria yn brolio am ei 'bargeinion' diweddaraf, y chwaraewr rygbi Cameron Jenkins yn hysbysebu ei 'aftershave' newydd a'r ferch ysgol afreolus Ffion Carlton-Lewis yn ôl gyda'i bratiaith liwgar.
 
Mae Caryl Parry Jones wedi bod yn wyneb cyfarwydd ar S4C ers blyn ...

darllenwch mwy