Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 696 cofnodion | Tudalen 1 o 70

Pa un yw traeth gorau Cymru?

30/08/2021
Categori: Hamdden, Newyddion

Wrth i’r tywydd poeth barhau yng Nghymru, ac mae’r dynfa at y traeth yn denu’r tyrfaoedd yn yr heulwen braf i fwynhau hufen ia, anadlu gwynt y môr ac efallai ymdrochi yn y dyfroedd clir, ac mae Lleol.cymru yn rhoi cyfle i chi bleidleisio dros ba un yw traeth gorau Cymru. 
 
Mae mwy nag erioed o draethau Cymru wedi cael eu gwobrwyo gyda’r Faner Las am ei safon rhyngwladol Ewropeaidd eleni a chyda arfordir Cymru yn profi’n boblogaidd ymhlith twristiaid, mae’r pol piniwn yma yn chwilio am eich traeth gorau. 
 
Y mae gan Gymru gyfoeth dibendraw o draethau deniadol, yn amrywio o draethau melynog eang sy’n addas i syrffio gyda t ...

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gyda Anni Llŷn

24/12/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe wnaeth Lleol.cymru holi Anni Llŷn am ei harferion Nadoligaidd sy’n amrywio o’i hoff gêm dros y Nadolig i’w hanrheg gwaethaf. 
 
Cafodd Anni Llŷn ei gwneud yn fardd plant Cymru yn 2015 ac mae’r gyflwynwraig adnabyddus yn edrych ymlaen at dreulio’r ‘Dolig gyda’i theulu ar y fferm ym Mhenrhyn Llŷn.  
 
Lle fyddi di dros Dolig? 
 
Mi fydda i adra ym Mhen Llŷn.
 
Pwy fydd o amgylch y bwrdd? 
 
Fi, fy nyweddi (!!!), fy chwaer fach, mam, tada, taid, Anti Antie (chwaer fy nain), Hefina (cyfnither fy mam), Iona (chwaer mam), Andy (gŵr Iona) a Catrin Molly fy nghyfnither fach.
 
Hoff ...

darllenwch mwy

Arferion y Nadolig yng Nghymru

23/12/2015
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ar drothwy’r Nadolig, mae Lleol.cymru yn bwrw golwg dros arferion yr Ŵyl yng Nghymru.  
 
Mae nifer o arferion sy’n gysylltiedig â'r Nadolig, wedi cael eu dylanwadu gan wyliau cynharach Celtaidd. Mae'r dyddiad yn ben-blwydd traddodiadol Iesu Grist, er nad yw'n cael ei ystyried i fod yn wir ddyddiad ei ben-blwydd. Mae’n cyd-fynd hefyd gyda byr-ddydd Gaeaf sef diwrnod byraf y flwyddyn ac fe roedd dathliadau’r Nadolig yn cael ei weld fel sumbol o’r troad yn y rhod wrth i’r dyddiau ymestyn eto. 
 
Fe ddathlir y Nadolig y rhan fwyaf o wledydd Cristnogol ar y 25 Rhagfyr, gyda’r diwrnod canlynol yn cael ei gydnabod fel di ...

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gyda Beti George

23/12/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Fe wnaeth Lleol.cymru holi Beti George am ei harferion Nadoligaidd sy’n amrywio o’u hoff gêm Nadoligaidd i’w anrheg gwaethaf. 
 
Mae Beti George yn un o hoelion wyth y Genedl ers dros 30 o flynyddoedd, ac mae Beti wedi hen arfer holi rhai o bersonoliaethau mwyaf diddorol Cymru ar Radio Cymru ond y tro hwn, mae’r esgid ar y droed arall wrth iddi ateb y cwestiynau! 
 
Lle fyddwch chi dros Dolig?
Mae Nadolig wedi bod yn ein ty ni  - dathlu gyda'r Brigthoniaid. 
 
Pwy fydd o amgylch y bwrdd?
David, Iestyn, Pandora, Manon, Finlay a fi
 
Hoff gêm?
Fe gafodd Finlay a'i fam gem o wyddbwyll, tra bod y gweddill yn ...

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gyda Tudur Owen

23/12/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden

Fe wnaeth Lleol.cymru holi Tudur Owen am ei arferion Nadoligaidd sy’n amrywio o'i hoff gêm Nadoligaidd i’w anrheg gwaethaf. 
 
Mae Tudur Owen yn gomediwr poblogaidd ac yn gyflwynydd profiadol ar S4C a Radio Cymru ac fe roedd buddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr wedi plesio'r comediwr. Dyma gipolwg ar Nadolig Tudur: 
 
 
Lle fyddi di dros Dolig?
Adra yn fy nhŷ fy hun, rhywle rhwng y soffa, y bwrdd bwyd a’r toilet. 
 
Pwy fydd o amgylch y bwrdd?
Y wraig a’r plant ac aelodau eraill o’r teulu sydd wedi methu cael cynnig gwell.
 
Hoff gem?
Helfa fawr y rimôt control
 
Hoff ffilm Nadoligaidd?
El ...

darllenwch mwy

Beth yw'r Nadolig i chi?

23/12/2015
Categori: Hamdden

Sut ydych chi’n dathlu’r Nadolig? Y Nadolig bellach yw’r Ŵyl fwyaf masnachol yn y flwyddyn, gyda chwmniau yn ceisio hysbysebu tegannau, nwyddau trydanol, bwyd a diod a phob math o bethau o fis Tachwedd ymlaen. 
 
Mae llawer yn mynychu gwasanaethau carolau neu blygain ac yn mwynhau’r bwyd, y diod a’r partion. Mae’r Nadolig yn amser o’r flwyddyn lle mae llawer yn dod at ei gilydd i ddathlu, yn deuluoedd a ffrindiau gan fwynhau cinio 'Dolig a dyddiau o seibiant. Mae rhai yn credu fod neges y Nadolig wedi’i golli wrth i eni Iesu Grist gael ei anghofio ynghanol yr heip, tra fod eraill yn mwynhau holl ramant y Nadolig yn cynnwys y caneuo ...

darllenwch mwy

Chwilio am atgofion o'r Pafiliwn Pinc

22/12/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

A hithau’n gyfnod newydd yn hanes yr Eisteddfod Genedlaethol, gyda phafiliwn newydd yn cael ei ddefnyddio o 2016 ymlaen yn lle’r Pafiliwn Pinc, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn awyddus i glywed eich atgofion chi am y Pafiliwn pinc eiconig.
 
Beth oedd yn arbennig am y babell binc a’i thyrrau pigog?  A fuoch chi’n dathlu llwyddiant ar ei llwyfan, neu a gawsoch chi gam wrth gystadlu? 
 
Ac fel man cychwyn i’r hel atgofion, rmae’r Eisteddfod wedi bod yn tyrchu drwy hen raglenni ac adroddiadau o’r Eisteddfod, er mwyn casglu ambell ffaith ddiddorol at ei gilydd.
 
2006 oedd blwyddyn gyntaf y Pafiliwn Pinc, pan gynhaliw ...

darllenwch mwy

Dim ond y Gwir yn codi ymwybyddiaeth ...

22/12/2015
Categori: Iechyd, Newyddion

Gyda phroblem gamblo yng Nghymru ar gynnydd mae’r ddrama S4C Dim Ond y Gwir yn codi ymwybyddiaeth i'r dioddefaint drwy un o’i brif gymeriadau. 
 
Ar ddechrau’r gyfres ddrama, sy’n dilyn hynt a helynt gweithwyr llys barn wrth eu gwaith ac yn gymdeithasol, gwelwn y cymeriad Gwyn yn cael gafael ar obsesiwn newydd - gamblo. Wrth i’r gyfres ddabtlygu gwelwn yr hwyl diniwed yn troi’n broblem wirioneddol i’r cyw fargyfreithwr ifanc wrth i’w gamblo ddechrau amharu gyda’i waith a’i fywyd personol. Daw’r broblem yn amlwg wrth i’w un o’i gyfellion, Karen, ddarganfod ei obsesiwn a’r effaith and ...

darllenwch mwy

Nifer ymweliadau i Amgueddfeydd Cymru...

22/12/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae’r niferoedd sy’n ymweld ag Amgueddfa Cymru o dramor wedi cynyddu’n sylweddol dros y tair mlynedd ddiwethaf, yn ol arolwg, 
 
Mae’r nifer o dwristiaid o dramor wedi cynyddu o 121,000 yn 2012 i 152,000 yn 2015, yn ôl ymchwil gan Beaufort Research a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill a mis Medi eleni. 
 
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd oedd yr atyniad mwyaf poblogaidd i dwristiaid rhyngwladol gyda chwarter yr ymwelwyr o dramor (25%). Roedd Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru hefyd yn boblogaidd gyda 20% yr ymwelwyr o dramor.
 
Roedd cynydd hefyd yn y nifer o ymwelwyr o weddill y DU, o 27% dair mlynedd yn ôl i 34% eleni. Yr amgueddfa a d ...

darllenwch mwy

Crefftwyr yn diogelu treftadaeth hedd...

21/12/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae sgiliau traddodiadol mewn adeiladu yng Nghymru wedi cael eu diogelu at y dyfodol, diolch i’r cyhoeddiad y bydd rhaglen lwyddiannus yn cael ei hariannu am y drydedd flwyddyn o’r bron gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.
 
Mae’r rhaglen Sgiliau ar gyfer y Dyfodol yn daprau cymorth ariannol sydd mawr ei angen ar gynlluniau bwrsariaeth sy’n darparu hyfforddiant a chymwysterau mewn sgiliau adeiladu traddodiadol.
 
Un o gyrsiau’r rhaglen yw Cynllun Bwrsariaeth Sgiliau Adeiladu Traddodiadol ar gyfer Prentisiaid wedi'u Dadleoli sydd wedi bod yn cynnig Prentisiaethau i ddysgwyr sydd hanner ffordd drwy eu hyfforddiant mewn sgil adeiladu traddodiadol.
Mae l ...

darllenwch mwy