Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 561 cofnodion | Tudalen 5 o 57

Ymgynghoriad ar adnodd gwastraff Parc...

02/12/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Gofynnir am farn pobl ynghylch cais am drwydded amgylcheddol i redeg adnodd ynni o wastraff ar Lannau Dyfrdwy, Sir y Fflint.
 
Mae'r rheoleiddiwr amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn cais am drwydded gan Wheelabrator Technologies Inc. (WTI UK Ltd.) ar gyfer llosgwr gwastraff a fydd yn cynhyrchu trydan.
 
Bydd CNC nawr yn cychwyn ar asesiad manwl o’r cais i weld â yw cynlluniau manwl y cwmni'n dangos y byddai'n gallu cydymffurfio â deddfau amgylcheddol.
 
Ni fydd yn caniatáu trwydded oni bai y bydd yn fodlon y gellir rhedeg y gwaith heb niweidio’r amgylchedd.
 
Fel rhan o’r broses, mae’n gwahodd pobl i ddod i se ...

darllenwch mwy

Cwmniau bwyd yn gweld budd yn yr Iaith

02/12/2014
Categori: Bwyd, Iaith, Newyddion

Mae bod yn unigryw yn nodwedd hollbwysig yn myd busnes yn enwedig yn y maes bwyd a diod. Mae gwaith ymchwil newydd gan Gomisiynydd y Gymraeg yn profi bod busnesau bwyd a diod amlwg o Gymru yn gweld budd mawr mewn defnyddio’r Gymraeg fel arf marchnata.
 
Ymhlith y cwmniau sydd yn gweld manteision yw Caws Cenarth sy'n marchnata ei hunain trwy'r Gymraeg, “Mae pobl wedi bod yn chwilio am gynnyrch Cymraeg, a dwi’n credu [bod defnyddio’r Gymraeg] wedi bod yn ffactor mawr, hefyd mae’n sefyll mas fwy na’r cwmnïau eraill achos bod o yn Gymraeg a bod y brand yn Gymraeg.”
 
Fel rhan o’r ymchwil a lansiwyd yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd h ...

darllenwch mwy

Ffermwr adnabyddus yn galw ar y cyhoe...

01/12/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Iaith, Newyddion

Bu Gareth Wyn Jones y ffermwr adnabyddus o Lanfairfechan ddydd Sadwrn yn lansio siop pop-up oedd yn para diwrnod ym Mangor er mwyn rhoi llwyfan i gyhyrchwyr bwyd arddangos eu cynnyrch.
 
Daeth 10 o gynhyrchwyr lleol at ei gilydd, yn amrywio o gynhyrchwyr crancod i gig oen, o wyau i gawsiau.
 
Wrth roi ei argraffiadau o'r diwrnod, dywedodd Gareth wrth Lleol.cymru, "Roedd yr ymateb yn wych. Mae yna filage i'r math yma o beth. Y  broblem sydd wedi bod i gynhyrchwyr yng Nghymru ein bod yn dda am gynhyrchu'r bwyd ond ddim cystal am ei werthu.
 
Ar gyfer y siop pop-up, naethon ni chwilio am gynhyrchwyr o fewn 30 milltir o Fangor ac mae'r ymateb wedi chwythu dy ben di."
...

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith yn dechrau boicot...

28/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Ar ddechrau cyfnod siopa prysur y Nadolig, bydd ymgyrchwyr iaith yn dechrau boicot cenedlaethol o siopau Morrisons ar Ragfyr 1af.  Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar reolwyr Morrisons i gynnig arweiniad a pholisi cenedlaethol sy'n adlewyrchu statws swyddogol y Gymraeg.  Maent hefyd yn galw ar garedigion y Gymraeg i ymuno yn y boicot.
 
Dywedodd Manon Elin, llefarydd Hawliau Cymdeithas yr Iaith,   "Rydym yn parhau i drafod gyda Morrisons, ond yn anffodus, hyd yn oed ar ôl blynyddoedd o drafodaethau, does dal dim polisi iaith cenedlaethol ganddyn, - nid ydym yn cytuno mai cyfrifoldeb staff siopau un ...

darllenwch mwy

Dydd Gwener Du yn achosi anhrefn unwa...

28/11/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae dydd Gwener du eleni wedi dechrau yn gythryblus gyda'r Heddlu wedi'i galw i Tesco Extra Caerdydd lle y bu cwsmeriaid yn gwrthdaro, gyda channoedd ar gannoedd o siopwyr wedi mynychu'r siop toc ar ol hanner nos bore yma.
 
Ydych chi erioed wedi meddwl o ba le mae'r term Dydd Gwener Du yn dod?
 
Dydd Gwener du yw'r diwrnod sy'n dilyn Diwrnod Diolchgarwch yn yr Unol Daleithau sy'n cael ei weld fel dechrau tymor siopa y Nadolig.
 
Fel gyda dathliadau eraill, mae'r traddodiad wedi lledu i Brydain a Chymru, lle mae'n ddiwrnod mawr bellach i siopau arwerthu. Yn union fel eleni, fe fu'n rhaid galw'r Heddlu i fewn i sawl archfarchnad yn ne Cymru y llynedd.
 
Cofiwch wn ...

darllenwch mwy

Bale ymhlith y deg personoliaeth chwa...

28/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae'r enwebiadau ar gyfer personoliaeth chwaraeon y flwyddyn y BBC wedi'i cyhoeddi unwaith yn rhagor ac mae yna Gymro amlwg yn ei plith. Os nad ydych wedi clywed am yr enw Gareth Bale, mae raid eich bod wedi byw mewn ogof y flwyddyn ddiwethaf.
 
Mae'r Cymro balch ymhlith y deg ymgeisydd am y wobr yn cynnwys Carl Froch y bocsiwr, y gyrrwr formiwla 1  Lewis Hamilton a Roy Mcllroy y golffiwr.
 
Bu Bale yn llwyddiannus tu hwnt yn ei dymor cyntaf yn Real Madrid ar ei drosglwyddiad i clwb am £85 miliwn, pan sgoriodd yr ymosodwr 25 oed, 20 o goliau a chynorthwyo'r cewri o'r Bernebeu i ennill Cwpan Ewrop a'r Copa Del Rey. Mae hefyd wedi cael ei enwebu ar gyfer y Ballon d'or ...

darllenwch mwy

23 o ysgoloriaethau yn cael ei gwobrwyo

27/11/2014
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd fod 23 o ysgoloriaethau yn cael ei gwobrwyo gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni i ymgeiswyr llwyddiannus yn y maes.
 
Mae ysgoloriaethau Nuffield yn cael ei rhoi i unigolion sy’n gweithio yn y sector ffermio, y sector bwyd, y sector garddwriaeth neu’r sector wledig.
 
Yn ystod eu hastudiaethau 18 mis o hyd, mae’r ysgoloriaethau yn ymgymryd â phrosiect ymchwil yn eu maes diddordeb ac yn derbyn bwrsari i’w hannog i deithio am o leiaf wyth wythnos, gan ganiatáu iddynt y cyfle i astudio arferion a ddefnyddir gartref a thramor.
 
Ysgolor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015 yw Mr Aled Davies o Ddryslwyn, ger ...

darllenwch mwy

Croesawu sylwadau'r Gweinidog ar yr i...

27/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Croesawodd Cymdeithas yr Iaith sylwadau'r Gweinidog Cynllunio Carl Sargeant o flaen y pwyllgor amgylchedd heddiw sy'n awgrymu y bydd y Gymraeg  yn dilyn pwysau gwleidyddol o sawl cyfeiriad yn cael ei gynnwys yn y mesur cynllunio newydd.
 
Daw'r sylwadau wedi i'r mudiad iaith ddatgan eu bod yn ystyried her gyfreithiol ar y sail bod y Llywodraeth wedi anwybyddu cyngor Comisiynydd y Gymraeg ar y mesur.
 
Wrth groesawu'r newyddion, dywedodd Tamsin Davies, llefarydd cymunedau cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:
 
"Rydyn ni'n croesawu'r newyddion bod y Gweinidog nawr yn edrych i wneud y Gymraeg yn rhan o'r Mesur Cynllunio.
&nbs ...

darllenwch mwy

Cadeirydd Newydd i Fforwm Ieuenctid C...

27/11/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Cadeirydd Newydd i Fforwm Ieuenctid CFfI Cymru


Chwith–Dde; Emily Lloyd (Cyn-gadeirydd), Elin Havard (Cadeirdd, Sulwen Richards (Is-gadeirydd).

Teithiodd aelodau o bob cwr o Gymru i Faes y Sioe Frenhinol Cymru ar gyfer penwythnos Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Fforwm Ieuenctid CFfI Cymru ar y 22ain a 23ain o Ragfyr.
 
Wnaeth y penwythnos cynnwys taith i Ganolfan Cig Carw Cymru, ger Aberhonddu, lle cafodd yr aelodau taith o gwmpas y fferm a gwelodd sut y maent wedi arallgyfeirio y busnes. Yna dilynwyd hyn gan ymweliad â Hayley Hanson Hide yn Llandefalle, lle mae cynhyrchion yn cael eu gwneud gan croen a lledr Prydain.
 
Siaradodd Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru am ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf ac annog arweinyddiaeth gwledig. Roedd yna gweithdy sgiliau bywyd gyda Barclays ac y ...

darllenwch mwy

’Dyw’r Ffair Aeaf ond ychydig ddyddia...

27/11/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Gyda llai nag wythnos i fynd nes bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, arddangoswyr a da byw o safon, mae’r paratoadau ar gyfer 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dod at ei gilydd yn berffaith.
 
Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990 ac yn wreiddiol dim ond yn achlysur undydd cymharol fach, mae llawer yn cyfeirio at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bellach fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac mae hi wedi hen ymsefydlu fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain. Mae stocmyn blaenllaw o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cystadlu am y prif wobrau yn y dosbarthiadau a’r cystadlaethau gydag ychydig yn llai na 30,000 o ymwelwyr ...

darllenwch mwy