Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 561 cofnodion | Tudalen 4 o 57

Brigyn 4 - Yr albym newydd...

07/12/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Degawd yn union ers cyhoeddi eu halbym cyntaf, dyma ‘Brigyn4’ - albym newydd hir-ddisgwyliedig Brigyn, a’u cyntaf ers chwe blynedd a hanner.
 
Ymysg yr 11 trac ar yr albym, mae ‘Fflam’ - a ddewiswyd gan S4C fel y sain ar gyfer hysbysebion digwyddiadau’r haf 2014; ‘Gwyn dy fyd’ - a gomisiynwyd yn wreiddiol ar gyfer rhaglen S4C ‘O’r Galon’, a ‘Ffilm’ - a gyfansoddwyd gyda Meirion MacIntyre Huws a Rhodri Davies fel rhan o sesiwn ‘Unnos’ ar gyfer C2, BBC Radio Cymru. Yn ychwanegol, bydd 2 drac cudd (‘Cicio teiars’ ac ‘Y Sŵn’) ar gael ar y fformat CD yn unig.
 
Mae'r a ...

darllenwch mwy

Galw ar ffermwyr Cymru i groesawu’r c...

05/12/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion
Mae ffermwyr Cymru’n cael eu hannog i gofrestru i gymryd rhan yn nigwyddiad Dydd Sul Agor Ffermydd 2015 eleni, sy’n ceisio cysylltu’r cyhoedd â’r hyn maen nhw’n ei fwyta – o’r fferm i’r fforc.
 
Mae Cysylltu’r Amgylchedd a Ffermio (Leaf) yn galw ar ffermwyr i gefnogi’r digwyddiad hwn i sicrhau bod mwy o ddefnyddwyr yn cael profiad personol o ffermydd a dysgu mwy am eu bwyd.
 
Dywedodd Stephen Fell, Cadeirydd: “Mae Dydd Sul Agor Ffermydd yn ddiwrnod lle y mae’r diwydiant yn agor ei gatiau ac yn croesawu’r cyhoedd i weld drostynt eu hunain sut rydym yn ffermio a chynhyrchu bwyd maethlon yn d ...

darllenwch mwy

Dau gastell o Gymru yn anelu i ddenu ...

05/12/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Castell Carreg Cennen a Chastell Coch wedi’u dewis i fod yn rhan o ymgyrch farchnata newydd sydd wedi’i chreu i annog pobl Tsieina i ddysgu mwy am rai o lefydd llai adnabyddus Prydain drwy roi enwau newydd iddyn nhw.
 
Mae Castell Carreg Cennen a Chastell Coch yn ddau o 101 o lefydd diddorol o gwmpas Prydain sydd wedi’u dewis gan yr asiantaeth dwristiaeth genedlaethol VisitBritain. Bydd y ddau le yn rhan o ymgyrch arloesol sy’n gwahodd pobl Tsieina i gynnig yr enwau Tsieinëeg mwyaf addas, difyr, ystyrlon a chofiadwy ar lefydd, digwyddiadau a phethau ym Mhrydain.
 
Dros gyfnod o ddeg wythnos, bydd VisitBritain yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau h ...

darllenwch mwy

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Pwdin ...

05/12/2014
Categori: Bwyd

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Pwdin Sinsir Nadolig


Pwdin Sinsir Nadolig

Pwdin Sinsir Nadolig
 
Cynnyrch
175g menyn heb halen, a pheth yn ychwanegol i iro
6 darn bôn sinsir mewn surop
2 llwy fwrdd triog melyn
150g siwgr muscovado tywyll
2cm darn sinsir, wedi’i gratio’n fân
3 ŵy mawr
croen oren
175g blawd hunan-godi
1 llwy de powdwr sinsir
1 llwy de sinamon
½ llwy de pupur y Caribî (allspice)
 
Dull
 
Irwch basn pwdin 1.7 litr gyda menyn.  Sleisiwch y bôn sinsir mewn surop yn fân iawn. Rhowch y sleisys sinsir ar draws waelod y basn fel eu bod yn edrych fel petalau. Ychwanegwch y triog melyn i waelod y basn. Curwch y menyn gyda'r siwgr, ychwanegwch y sinsir ffres, yna’r wyau ...

darllenwch mwy

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Saws l...

05/12/2014
Categori: Bwyd

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Saws llugaeron sbeislyd


Saws llugaeron sbeislyd

Saws llugaeron sbeislyd
 
Cynhwysion
 
100ml o ddŵr
1 ffon sinamon, wedi’i dorri’n hanner
2 clôf
1 seren anise
300g llugaeron
croen a sudd 2 clementine
140g siwgwr brown demerara
100ml gwin sinsir 
 
Dull
 
Rhowch y dŵr, y sinamon, y seren anise a’r clofs mewn sosban a’u mudferwi am 5 munud cyn ychwanegu’r llugaeron, y siwgwr a chroen a sudd y clementines.
 
Dewch â’r cyfan i’r berw ac yna trowch y gwres i lawr a mudferwi y cyfan nes bod y llugaeron yn dechrau meddalu a’r hylif wedi ei leihau i hanner ei faint.
 
Codwch o’r gwres ac ychwanegwch y gwin sinsir.
 
Cyn ...

darllenwch mwy

Comisiynydd Iaith Kosovo yn dod i Gae...

05/12/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Rhwng 8-10 Rhagfyr bydd Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu Comisiynydd Iaith Kosovo i’w swyddfa yng Nghaernarfon.
 
Yn ystod yr ymweliad tridiau, bydd Comisiynydd Iaith Kosovo, Slaviša Mladenović, yn dysgu am waith y Comisiynydd yng Nghymru o ran sicrhau hawliau siaradwyr Cymraeg a hybu a hwyluso defnydd o’r iaith.
 
Mae Comisiynydd y Gymraeg hefyd wedi trefnu cyfres o ymweliadau addysgiadol a diwylliannol i’r Comisiynydd o Kosovo a rhai o’i swyddogion hŷn. Mae’r rhain yn cynnwys ymweliadau â S4C, Heddlu Gogledd Cymru, Clwb Rygbi Caernarfon a’r cwmni teledu lleol o Gaernarfon, Cwmni Da.
 
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Mer ...

darllenwch mwy

Dylid penderfynu yn lleol ar niferoed...

05/12/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae dros saith deg y cant o bobl Cymru eisiau gweld penderfyniadau am dargedau tai yn cael eu gwneud yn lleol, ac yn seiliedig ar anghenion lleol, yn hytrach nag yng Nghaerdydd, yn ôl canlyniadau arolwg barn YouGov a gafodd eu rhyddhau.
 
Roedd 72% o'r bobl a holwyd yn yr arolwg, a gafodd ei gomisiynu gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn cytuno y "dylai cynghorau lleol osod targedau tai yn seiliedig ar anghenion eu hardal leol", gyda dim ond 11% yn meddwl y dylai awdurdodau cenedlaethol Cymreig wneud y penderfyniadau. Roedd cefnogaeth gadarn dros bwerau lleol ymysg pob grŵp oedran, cefnogwyr pob plaid ac ym mhob ardal o'r wlad.
 
Daw'r newyddion wrth i Gymdeithas yr Iaith ...

darllenwch mwy

Lori enwog yn cyrraedd Cymru

05/12/2014
Categori: Newyddion

Ydych chi wedi gweld yr hysbyseb am lori goch enwog yn teithio ar hyd y lled y wlad bob 'Dolig? Yna, dyma newydd i chi, mae hi wedi cyrraedd Cymru.  Fe gyrhaeddodd lori eiconig Coca-cola y Maes yng Nghaernarfon fel rhan gyntaf  ei thaith o amgylch y wlad.
 
Bydd y lori yn ymweld â threfi eraill yng Nghymru dros y dyddiau nesaf a dyma'r dyddiadau fel a ganlyn:
 
Wrecsam
Pryd: Dydd Gwener, Rhagfyr 5ed rhwng 12pm-8pm.
Lle: Queens Square, Rhosddu Road, Wrecsam, LL11 1AY.
 
Drenewydd
Pryd: Dydd Sadwrn, Rhagfyr 6ed rhwng 12pm-8pm.
Lle: Maes Parcio Back Lane, The Park, Y Drenewydd, SY16 2NZ.
 
Abertawe
Pryd: Dydd Sul, Rhagfyr 7fed rhwng 11am-7pm.
Ll ...

darllenwch mwy

Rhys Mwyn yn lansio cyfrol newydd

03/12/2014
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Iaith, Newyddion

Rhys Mwyn yn lansio cyfrol newydd


Cam I’r Gorffennol

“Mae angen i’r Cymry fynd allan a darganfod ei hanes.” Dyna farn yr archaeolegydd Rhys Mwyn wrth iddo lansio ei gyfrol newydd Cam I’r Gorffennol.  Aeth Lleol.cymru i’w holi ymhellach am y gyfrol sy’n ymdrin â rhai o brif safleoedd archaeolegol gogledd Cymru,yn amrywio  o olion o’r ail ryfel byd i safle o’r oes haearn, Tre’r Ceiri.
 
Fel yr eglurodd Rhys, “Mae’r llawlyfr yn gyfuniad o sawl agwedd,  dwi’n edrych ar waith ymchwil  blaenorol, sydd wedi’i sgwennu gan archaeolegwyr blaenllaw fel Frances Lynch, adroddiadau  o gloddiadau ac ati ond hefyd yn rhoi gwybodaeth ar sut i gy ...

darllenwch mwy

Dim ond 31% yn gallu enwi prif weinid...

03/12/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith

Dim ond 31% yn gallu enwi prif weinidog Cymru, yn ol ymchwil newydd gan y BBC


Rhodri Talfan Davies

Wrth ysgrifennu ar wefan y Sefydliad Materion Cymreig, dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies fod yna gagendor mawr yng ngwybodaeth y cyhoedd am newyddion o Gymru.
 
Datgelodd fod ymchwil gan y BBC wedi canfod mai dim ond 31% oedd yn gallu enwi prif weinidog Cymru.
 
Dywedodd Mr Davies, “Mae ein hymchwil yn dangos yn glir iawn bod dealltwriaeth y cyhoedd o wleidyddiaeth a pholisi cyhoeddus yng Nghymru  yn llawer llai o’i gymharu a’u gafael ar wleidyddiaeth y DU gyfan.”
 
Mae’r ffigyrau yn dangos fod angen gwella’r ddarpariaeth newydd o Gymru, meddai  “Er gwaetha’r ffaith fod naw o bob deg o oedolion ...

darllenwch mwy