Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 52 cofnodion | Tudalen 5 o 6

Cyhoeddi rhestr fer gwobr Dylan Thomas

05/09/2014
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Ar nos Iau y 4ydd o Fedi yn Abertawe, tref enedigol y bardd Dylan Thomas, cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2014, y wobr uchaf ei bri i awduron ifanc. Mae’n flwyddyn fawr eleni gyda chanmlwyddiant ers geni’r bardd.
 
Ar y rhestr fer eleni mae yna farddoniaeth, rhyddiaith a drama, gyda sawl awdur yn tynnu ar Gymru, Lloegr, Iwerddon, Jamaica, America a Seland newydd am ysbrydoliaeth. 

Noddir y wobr gan Brifysgol Abertawe, ac fel rhan o’r wobr, dyfernir £30,000 am y gwaith llenyddol gorau a gyhoeddwyd neu a gynhyrchwyd yn yr iaith Saesneg gan awdur sy’n 39 oed neu’n iau.
 
Un o feirniad y wobr eleni yw Cerys Matth ...

darllenwch mwy

Tafwyl 2014 yn llwyddiant - Darllenwc...

04/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Nol ym mis Gorffennaf yn y brifddinas un o’r digwyddiadau’r Haf oedd Tafwyl. Gyda digwyddiadau ar draws y ddinas y prif atyniad oedd Ffair Tafwyl yng Nghastell Caerdydd, a nawr mae gwerthusiad yr ŵyl i mewn.   
 
Roedd Tafwyl 2014 yn hynod lwyddiannus gyda 16,534 yn mynychu Ffair Tafwyl yng Nghastell Caerdydd, a 18,717 o bobl yn mynychu’r ŵyl dros wythnos Tafwyl 2014, cynnydd mawr o 35.9% o’i gymharu â 2013. 
 
Trefnwyr yr ŵyl yw Menter Caerdydd ond mae’n amlwg yn y gwerthusiad bod cydweithio gyda phartneriaid a noddwyr yn allweddol i lwyddiant yr ŵyl. Eleni am y tro cyntaf roedd yna 4 ‘Llysgennad Tafwyl’, sef 4 enw ...

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn gorfod gohirio cy...

03/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion


ydym yn siomedig iawn i ddeall heddiw na fydd Theatr Bryn Terfel, yng Nghanolfan Pontio, wedi’i chwblhau mewn pryd i ni gael llwyfannu Chwalfa y mis hwn.
Meddai Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, a Chyfarwyddwr Chwalfa;
“Rhan ganolog o weledigaeth Theatr Genedlaethol Cymru yw gweithio gyda chymunedau i greu darn o waith theatr pwerus, pwrpasol.  Mae yna fisoedd o waith paratoi wedi digwydd yn barod, a nifer ohonom, yn artistiaid a gweithwyr theatr proffesiynol yn ogystal â thrigolion yr ardal, wedi gweithio’n ddiwyd ac ymroddedig i greu cynhyrchiad eithriadol.  Hoffwn ddiolch ar ran y cwmni i bawb sydd wedi bod yn rhan o&rsqu ...

darllenwch mwy

Cynhadledd gyllido trydydd sector Cymru

03/09/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Gofynnir i'r trydydd sector wneud mwy a mwy, ond gofynnir i nhw wneud hyn â llai a llai o gyllid - a cheir cryn gystadlu am yr arian sydd ar gael.
 
Dyma lle daw gynhadledd gyllido trydydd sector Cymru iddi. Bydd y cynhadledd yn edrych ar ffyrdd i gynorthwyo'ch grŵp i wella ceisiadau am gyllid, p'un ai ydych yn codi arian o ymddiriedolaethau, busnesau, y Gronfa Loteri Fawr, Ewrop neu'n ceisio dod o hyd i ffordd newydd o gynyddu rhoddion gan eich cefnogwyr.
 
Gyda rhaglen yn llawn gweithdai a sesiynau mae yna fwy o gyfleoedd nag erioed i ddatblygu'ch gwybodaeth, eich sgiliau a'ch rhwydwaith.
 
Byddwn yn clywed gan Michael Norton OBE, 'entrepreneur cymdeithasol wrth ...

darllenwch mwy

Her Bwced Rhew - Ydych chi wedi cymry...

03/09/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Ydych chi wedi gwneud yr Her Bwced Rhew? Erbyn hyn rydym yn siŵr fod y rhan fwyaf ohonoch chi wedi cael eich enwebu ar gyfer yr her o daflu bwced o rew a dŵr dros eich pen. Ond ble gwnaeth yr ymgyrch cychwyn? 
 
Dyn o’r enw Pete Frates o Massachusetts oedd y cyntaf i gymryd rhan, mae Pete yn dioddef o ALS sydd yn fwy adnabyddus fel Clefyd Niwronau Motor yn Prydain. Ac ers hynny mae’r her wedi cyrraedd bob cornel o’r byd, yn cynnwys byd yr enwogion.
 
Ond wrth gwrs mae 'na reswm da i gymryd rhan sef i roi arian i’r elusen ac mae’r her wedi codi $100 miliwn i ALS yn yr America a dros £6 miliwn i Elusen Niwronau Motor yma yn Prydain, 
...

darllenwch mwy

BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru yn ...

02/09/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Heddiw (dydd Mawrth, Medi 2) mae BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru wedi dechrau chwilio am sêr disgleiriaf y byd chwaraeon yng Nghymru yn ystod 2014.
 
Ar ôl llwyddiant Gwobrau Chwaraeon Cymru a gynhaliwyd am y tro cyntaf yn 2013, mae’r ddau sefydliad wedi cadarnhau y byddant yn dod at ei gilydd eto ar gyfer dathliad blynyddol mwyaf y wlad o’r gorau ym meysydd chwaraeon elite a llawr gwlad.
 
Cynhelir Gwobrau Chwaraeon Cymru nos Lun Rhagfyr 8 yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd ac ymhlith y gwobrau a fydd yn cael eu rhannu fydd Hyfforddwr y Flwyddyn a Phersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru.


Llun: Enillwyr Gwobrau Chwar ...

darllenwch mwy

lleol.net yn trawsnewid i lleol.cymru

02/09/2014
Categori: Ar-lein, Iaith

Newyddion cyffrous gan lleol.net - rydym yn falch i gyhoeddi o ganol mis Medi ymlaen fyddwn yn newid i lleol.cymru. Cyfnod cyffrous i Gymru wrth lansio .cymru a .wales, a chyfle i ni fel cenedl i gynyddu cydnabyddiaeth dramor, helpu i ddenu buddsoddiad, hybu allforio a thyfu’r economi Cymreig.
 
Fel gwefan Cymraeg sydd yn hyrwyddo gwybodaeth leol a cenedlaethol roedd yn datblygiad hanfodol i ni gefnogi .cymru ac ail brandio fel lleol.cymru.
 
Lansiwyd lleol.net nol yn fis Mawrth 2010 ac ers hynny mae’r wefan wedi tyfu ac erbyn heddiw wedi hysbysebu dros 2500 o swyddi ar ran 350 o gyflogwyr ar draws Cymru.
 
Mae’r wefan hefyd yn cynnal fforwm er mwyn ann ...

darllenwch mwy

Cefnogaeth Gronfa Dreftadaeth y Loter...

01/09/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae cam cyntaf cynllun gwerth £6.7 miliwn i adfer tirwedd hanesyddol Rhaglywiaethol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi cael y golau gwyrdd.
 
Mae’r hyn fydd y prosiect mwyaf yn hanes yr Ardd yn amcanu at ddatgelu tarddiad Neuadd Middleton – ystad 568 erw y mae’r Ardd yn rhan ohoni – ac i adrodd stori dylanwad mwy na 250 mlynedd o Gwmni India’r Dwyrain a fu’n gyfrifol am dirwedd y rhan hon o Gymru.
 
Cyhoeddwyd heddiw (Medi 1, 2014) bod yr Ardd yn mynd i dderbyn cefnogaeth cychwynnol* y Gronfa Lotri Dreftadaeth (CLD), gydag addewid o fwy na £300,000 i ddatblygu cynlluniau ar gyfer y prosiect Adfer Rhaglywiaethol.
 
Mae&rs ...

darllenwch mwy

Ail Ysgolor Llyndy Yn Dechrau Ei Swyd...

01/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae enillydd yr ail Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn dechrau ei swydd newydd fel Rheolwr Fferm yn Eryri heddiw (1af Medi).
 
Mae’r bartneriaeth rhwng CFfI Cymru a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri yn rhoi cyfle i un aelod CFfI lwcus redeg eu fferm ei hun am flwyddyn gyfan. Uned dda byw uwchdirol o 614 erw yn Nyffryn Nant Gwynant yw Llyndy Isaf.
 
Mae Tudur Parry o Garndolbenmaen, yn aelod o CFfI Dyffryn Madog a gyhoeddwyd fel enillydd yr ail Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn y Sioe Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf.
 
Bydd yr ysgoloriaeth yn rhoi cipolwg gwerthfawr i ymgeiswyr i redeg fferm ucheldir a bydd yn helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y d ...

darllenwch mwy

Arddangos cynlluniau rheoli llifogydd...

01/09/2014
Categori: Newyddion

Gwahoddir pobl leol, pobl busnes a defnyddwyr y parc i alw heibio i weld y cynlluniau arfaethedig hyn ar gyfer cynllun rheoli llifogydd Y Rhath. Hwn yw’r diweddaraf mewn cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus a drefnwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).
 
Yn y sesiwn galw-heibio, bydd pobl yn gallu dysgu mwy am y perygl o lifogydd yn yr ardal, ac yn gallu gweld argraffiadau arlunwyr o sut y gallai’r cynllun edrych.
 
Yn dilyn y digwyddiad, bydd CNC yn ystyried ymatebion pobl i’r opsiynau cyn anfon cais i Gyngor Caerdydd am ganiatâd cynllunio ar gyfer y cynllun.
 
Meddai Gareth O’Shea, Pennaeth Gweithrediadau De-ddwyrain Cymru, Cyfoeth Naturiol Cym ...

darllenwch mwy