Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 52 cofnodion | Tudalen 4 o 6

Canolfan newydd yn agor ar gyfer pobo...

12/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Heddiw (dydd Gwener, Medi 12) mae disgwyl llu o bobol i agoriad swyddogol canolfan newydd sbon ar gyfer pobol ardal Penllyn, Canolfan Henblas ar Stryd Fawr y Bala.  Bydd y ganolfan yn cael ei hagor yn swyddogol gan Dafydd Elis-Thomas AC a’r cynghorydd Dilwyn Jones, Y Bala.  
 
Hen adeilad Cyngor Tref Y Bala a Chyngor Gwynedd ydi Henblas ac mae wedi bod yn yn cael ei adnewyddu dros y misoedd diwethaf wedi iddo gael ei drosglwyddo ar les gan Gyngor Gwynedd i Gwmni Pum Plwy Penllyn Cyf.  Cwmni cyfyngedig nid er elw yw hwn a sefydlwyd gyda’r amcan o wella lles economaidd yr ardal.  
 
Bellach, mae’r gwaith wedi gorffen a bydd y ganolfan yn agor ...

darllenwch mwy

Seibiant o'r gweithredu'n erbyn Llywo...

12/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae swyddogion Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi datgan y bydd aelodau'r mudiad yn cymryd seibiant o'r gweithredu'n uniongyrchol yn erbyn Llywodraeth Cymru, yn dilyn cyhoeddiad ystyriaeth gan bwyllgor rheoli'r gymdeithas o ddatganiad polisi iaith "Bwrw Ymlaen" y Prif Weinidog. 
 
Mae'r mudiad wedi bod yn galw am 6 newid polisi byr tymor ers canlyniadau'r Cyfrifiad megis addysg Gymraeg i bawb, ailwampio'r drefn gynllunio er budd cymunedau a sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o ddeddfwriaeth gynaliadwyedd. Cynhaliwyd cyfres o brotestiadau heddychlon yn erbyn Llywodraeth Cymru, gan gynnwys meddiannu nifer o swyddfeydd y Llyw ...

darllenwch mwy

Dathlu llwyddiant Tìm Cymru mewn steil

11/09/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Dathlwyd llwyddiant anhygoel Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Glasgow mewn steil ar nos fercher y 10fed o Fedi mewn seremoni i ddathlu’r tîm yn ôl i Gymru ym Mae Caerdydd.
 
Gyda’r Prif Weinidog Carwyn Jones a’r Llywydd y Fonesig Rosemary Butler yno i’w croesawu, gwelwyd tyrfa fawr o bobl yn heidio i’r Senedd i weld aelodau’r tîm yn derbyn medalau coffa arbennig a gomisiynwyd gan Dîm Cymru a’u cynhyrchu gan y Bathdy Brenhinol.
 
Ymhlith y rhai a gafodd eu hanrhydeddu oedd Aled Sion Davies a enillodd y fedal arian yng nghystadleuaeth y ddisgen F42/F44 ac a fu’n gapten y Tîm a enillodd ...

darllenwch mwy

Dynion wedi eu harestio am rwydo angh...

11/09/2014
Categori: Newyddion

Cafodd dau ŵr o ardal Llanelli eu harestio yn gynnar fore dydd Mercher am chwarae rhan mewn gwaith rhwydo anghyfreithlon honedig yng Nghilfach Tywyn.
 
Arestiwyd y dynion ar y safle mewn ymgyrch seiliedig ar gudd-wybodaeth gan swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) gyda chymorth Heddlu Dyfed Powys. 
 
Aed â’r dynion, 48 a 42 oed, i’r ddalfa yng Ngorsaf Heddlu Llanelli lle cofnodwyd y troseddau honedig.
 
Yn ystod yr arestiadau, atafaelodd swyddogion CNC gerbyd, cwch a rhwydi ar y safle yn ogystal â nifer o bysgod môr marw, gan gynnwys draenog môr.
 
Mae rhwydo yn cael ei gyfyngu yng Nghilfach Tywyn oherwydd bod yr ardal ...

darllenwch mwy

4 cwmni yn dathlu Dydd Sadwrn y Busne...

10/09/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae pedwar o fusnesau bach ledled Cymru wedi cael eu henwi ymysg y 100 o fusnesau bach Prydeinig sy’n derbyn sylw fel rhan o Ddydd Sadwrn y Busnesau Bach, sef dydd penodol ar gyfer busnesau bach Prydain, ar 6 Rhagfyr.
 
Bydd y 100 busnes bach, gan gynnwys y 4 o Gymru, yn cael sylw ar ddiwrnod penodol yr un yn arwain i fyny at y diwrnod mawr ar 6 Rhagfyr. Llynedd, fel rhan o’r anrhydedd, fe drefnwyd ymweliad i 11 Stryd Downing gyda Changhellor y Trysorlys, George Osborne, i’r 100 busnes. 
 
Y 4 cwmni o Gymru eleni yw: 

Y Gorau o Gymru - Asiantaeth Bythynnod Hunanddarpar sydd â dros 250 o fythynnod 4 a 5 seren ar y wefan www.ygorauogymru ...

darllenwch mwy

Cymru’n cwrdd â’r targedau i anfon ll...

08/09/2014
Categori: Newyddion

Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon John Griffiths wedi llongyfarch cynghorau Cymru am gwrdd â’u targedau i anfon llai o wastraff pydradwy bioddiraddiadwy i safleoedd tirlenwi, sy’n golygu gollwng llai o nwyon tŷ gwydr i’r amgylchedd.
 
Mae Cymru wedi taro’r targedau anodd ar gyfer 2013/14, gyda chynghorau’n anfon 23% yn llai o wastraff pydradwy i safleoedd tirlenwi nag y mae’r targedau’n gofyn amdanyn nhw.  Ers dechrau’r Cynllun Lwfansau Tirlenwi yn 2005/2006, mae swm y gwastraff pydradwy y mae cynghorau Cymru yn ei anfon i safleoedd tirlenwi wedi gostwng 59%. Cyhoeddir y cynllun ar wefan Cyfoeth N ...

darllenwch mwy

Ras Taith Prydain yn ymweld â Gogledd...

08/09/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae ras feicio broffesiynol fwyaf Prydain yn ymweld â Gogledd Cymru heddiw.
 
Dyma'r ail dro mae Taith Prydain wedi ymweld â'r rhanbarth, ar ôl cael cefnogaeth enfawr ar ddiwedd Cam 4 yn Llanberis y llynedd. Bydd llwybr Cam 2 eleni yn mynd drwy Wrecsam, Sir y Fflint a Sir 
Ddinbych cyn gorffen yn Llandudno, Conwy.
 
Disgwylir i Brif Dimau Tour de France; Team Sky, Omega Pharma Quick-Step, Movistar a BMC Racing arwain y ffordd.Bydd ugain tîm yn cystadlu gydag ymhell dros 100 o feicwyr, gan gynnwys y pencampwr presennol, Syr Bradley Wiggins, a Mark Cavendish, ffefryn y dorf, yn barod i roi sioe dda. 
 
Bydd y ras yn cyrraedd Conwy tua 13. ...

darllenwch mwy

Cynhadledd NATO - barn y bobl

05/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r cyfarfod mwyaf o arweinwyr rhyngwladol i’w gynnal ym Mhrydain erioed, Cynhadledd NATO, wedi cyrraedd Cymru ers dydd Iau. 
 
Yn barod fel rhan o’r gynhadledd mae David Cameron a Barack Obama wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Mount Pleasant yng Nghasnewydd. Ar neges gychwynnol gan Barack Obama i’r disgyblion oedd ‘Bore da’.
 
Prynhawn Iau, roedd y Tywysog Charles yng Nghaerdydd hefyd i ymweld â HMS Duncan yn y bae, ac yna ymlaen i’r Celtic Manor i gynnal derbyniad. Yna roedd arweinwyr gwledydd y byd yng Nghastell Caerdydd i gael swper.
 
Bore dydd Gwener fe wnaeth awyrennau milwrol o naw gwlad hedfan dros dde Cymru, gan ...

darllenwch mwy

‘bwlch hyder’ benywaidd yn ffug!

05/09/2014
Categori: Addysg, Barn, Iechyd, Newyddion

Felly, beth yw’r bwlch hyder? Mae chwiliad Google cyflym a’r canlyniad cyntaf a awgrymir yn nodi bod y ‘bwlch hyder’ benywaidd yn ffug. Dechrau gwych, ond gadewch inni fynd yn ôl at y diffiniad gwirioneddol yn gyntaf. Mae’r bwlch hyder yn wahaniaeth mewn hyder rhwng y rhywiau sy’n achosi i fenywod ddal eu hunain yn ôl o ddyrchafiadau a thrafodaethau ynglŷn â chyflog er gwaethaf eu lefel cymhwysedd. Mae llawer o wahanol esboniadau am y ffenomen hon, a mwy na llond dwrn o erthyglau sy’n ei wrthod yn gyfan gwbl, felly gadewch i ni ddechrau gyda’r ystadegau a’r ffeithiau.
 
Nid oes unrhyw wahaniaeth yng ngalluoedd men ...

darllenwch mwy

Plaid Cymru yn galw am i’r GIG gael e...

05/09/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Plaid Cymru wedi annog llywodraeth y DG i wneud yn siŵr fod bargen masnach rydd newydd rhwng yr UE ac UDA yn benodol yn eithrio’r GIG o brynu-allan gan gwmnïau preifat o UDA.
 
Nod y fargen - a adwaenir fel TTIP - yw agor marchnad yr UE i UDA a vice versa. Mae rhai Aelod-Wladwriaethau wedi sicrhau eithriadau o’r trafodaethau cychwynnol: er enghraifft, mae Ffrainc wedi gwarchod ei diwydiant ffilm rhag y fargen fasnach rydd.
 
Yn dilyn cyfarfodydd gyda swyddogion yr UE ym Mrwsel yr wythnos hon, dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones:
 
"Rhaid i drafodaethau ynghylch y fargen fasnach hon gydag UDA ofalu bod y GIG yn cael ei amddiffyn ...

darllenwch mwy