Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 52 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Ble ti'n mynd i fyw?

25/09/2014
Categori: Newyddion

‘Ble ti'n mynd i fyw?’ yw un o'r cwestiynau pwysicaf y mae pobl ifanc yn eu hwynebu ar draws cefn gwlad Cymru. Ac mae pobl ifanc Ceredigion wedi penderfynu bod rhaid ceisio ateb y cwestiwn yma a cheisio edrych ar y drefn cynllunio mewn ffordd wahanol a newydd. 
 
Ar yr 17eg o Hydref yng Nghlwb Rygbi Aberaeron, am 7.30yh, fe fydd yna gyfle i bobl ifanc Ceredigion drafod syniadau am ddyfodol trefn cynllunio'r Sir. 
 
Mae yna drefn cynllunio ym mhob Sir, a phwrpas y drefn yw rheoli faint o dai sy’n mynd i gael eu codi a ble maen nhw’n cael eu codi o fewn y sir.  Er bod llawer o  feirniadu ar y cynlluniau hyn, ‘does dim llawer o syn ...

darllenwch mwy

Anrhydeddau i arweinwyr amaethyddol C...

25/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae dau o arweinwyr gweithgar a theilwng y diwydiant wedi derbyn yr anrhydedd o gael eu gwneud yn aelodau cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am eu cyfraniad i’r diwydiannau amaethyddol a gwledig yng Nghymru.
 
Ar ôl cael eu hystyried gan Banel Cenedlaethol Cymru a Phanel Safonwyr Cenedlaethol Cyngor Dyfarniadau’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol, rhoddwyd y teitl chwenychedig o aelod cyswllt i ddau gais am y dyfarniad.
 
Y cyntaf o’r ddau ymgeisydd llwyddiannus oedd Mr Arthur Owen o Lannefydd, Conwy gyda’i gyflwyniad “Glaswellt i laeth i elw a dull o fyw!”. 
 
Yn rheoli ffermydd unigol mewn partneriaeth & ...

darllenwch mwy

Dadorchuddio Mapiau cerdded a dringo ...

24/09/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd mapiau diwygiedig newydd yn cael eu dadorchuddio heddiw ac maent yn dangos ym mhle y gall pobl archwilio a mwynhau cefn gwlad Cymru. 
 
Mae cefn gwlad ac amgylchedd naturiol Cymru ymhlith rhai o asedau gorau’r wlad ac yn atyniad aruthrol i gerddwyr sy’n cyfrannu mwy na £630 miliwn i economi Cymru. 
 
Mae’n bwysig nodi fod y mapiau newydd, a gyhoeddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi eu hadolygu’n drylwyr gan dirfeddianwyr a ffermwyr sy’n berchen ar y tir. 
 
Meddai Richard Owen, Rheolwr y Rhaglen, Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae ein cefn gwlad yn un o’r prif resymau pam y mae cymaint o bobl yn ymweld ...

darllenwch mwy

Clybiau Sir Benfro yn uno

23/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae dau o Glybiau Ffermwyr Ifanc yn Sir Benfro wedi penderfynu uno i fod yn glwb o dri deg aelod o dan eu henw newydd CFfI Brawdy Hayscastle. 
 
Ar Ddydd Mawrth 9fed Medi daeth y ddau gyn-glybiau, CFfI Brawdy a CFfI Hayscastle, at ei gilydd ar gyfer eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf, a gynhaliwyd yn Neuadd Gymunedol Hayscastle. Etholwyd tîm swyddog newydd ac mae'r clwb newydd yn edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous o gystadlu a chymdeithasu. 
 
Yn siarad ar ran CFfI Brawdy Hayscastle, dywedodd eu hysgrifennydd newydd, Nerys Roberts; "Mae'n wych ein bod wedi llwyddo i osgoi colli'r ddau glwb ac rydym i gyd yn falch o nid yn unig ffurfio'r clwb newydd ond gal ...

darllenwch mwy

Gwelliannau i Goedwig Pen-bre ar fin ...

23/09/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd gwaith pwysig yn cychwyn ym mis Medi i gynnal a chadw Coedwig Pen-bre, ar arfordir gorllewin Cymru ger Llanelli, mewn rhaglen barhaus i wella coetiroedd Cymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Fe fydd y prosiect tri mis yn parhau gyda’r gwaith o deneuo’r goedwig, lle bydd oddeutu 4500 tunnell o binwydd Corsica yn cael eu cwympo a’u symud. Bydd hyn yn creu lle i wahanol blanhigion a choed dyfu’n naturiol, yn ogystal â gwneud lle i goed newydd i gael eu plannu. 
 
Canlyniad hwn yw y bydd yn arwain at goedwig fwy amrywiol bydd yn gynefin gwell i fywyd gwyllt a lle gwell i’r rhai sy’n ymweld â’r ardal. 
&n ...

darllenwch mwy

URC yn cyhoeddi ei bolisi iaith Gymra...

22/09/2014
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Mae Undeb Rygbi Cymru (URC) wedi mabwysiadu Polisi Iaith Gymraeg swyddogol a fydd yn helpu i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio ym maes rygbi - ar y cae ac oddi arno.
 
Bydd y polisi'n sicrhau bod yr iaith yn cael ei hystyried ar draws pob agwedd ar fusnes a rygbi a lle bynnag y caiff y gamp ei chwarae gan dimau URC.
 
Darllenwch y polisi cyfan
 
I gyd-daro â'r ffaith ei fod yn mabwysiadu'r polisi, mae URC wedi cyhoeddi gwefan ddwyieithog newydd a fydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd â newyddion am rygbi yng Nghymru.
 
Gellir gweld ochr Gymraeg y wefan drwy glicio ar y botwm opsiwn Cymraeg (CYM) ar hafan y wefan bresennol.
 
Mae'r polis ...

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yw'r gorau yng Nghym...

22/09/2014
Categori: Addysg, Newyddion


Prifysgol Bangor yw'r gorau yng Nghymru, yn ôl y dull diweddaraf o fesur  boddhad myfyrwyr, ac mae yn y 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol y DU, sef y sefydliadau traddodiadol sy'n cynnig ystod eang o bynciau.
Daw'r canlyniadau o'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, sef arolwg o oddeutu hanner miliwn o fyfyrwyr sy'n graddio o bob prifysgol yn y DU ac sy'n rhoi'r adborth mwyaf cynhwysfawr am brofiad myfyrwyr ym mhob sefydliad.
Meddai'r Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-ganghellor dros Addysgu a Dysgu ym Mhrifysgol Bangor mewn ymateb i'r canlyniadau:
"Mae gan Brifysgol Bangor draddodiad sy’n ymestyn dros 130 o flynyddoedd o ddarparu addysgu a gofal rhagorol i fyfyrwyr a chaif ...

darllenwch mwy

Y Gwyll yn dychwelyd i'r sgrin

21/09/2014
Categori: Newyddion

Mae cyfres dditectif Y Gwyll/Hinterland yn dychwelyd i'r sgrin gyda phennod unigryw arbennig ar S4C ar 1 Ionawr.
 
Bu cyfres gyntaf Y Gwyll/Hinterland, oedd yn dilyn DCI Tom Mathias (Richard Harrington) a'i dîm wrth iddyn nhw archwilio troseddau tywyll yn nhref glan y môr Aberystwyth, yn hynod boblogaidd gyda gwylwyr wrth iddi gael ei darlledu ar S4C, BBC Cymru Wales a BBC Four.
 
Yn dilyn llwyddiant y gyfres gyntaf bydd y ddrama dditectif yn dychwelyd i S4C gyda rhaglen arbennig ddwy awr ar Ddydd Calan.
 
Yn niweddglo'r gyfres gyntaf gwelsom DCI Tom Mathias - cyn dditectif gyda Heddlu'r Met yn Llundain sy'n byw o ddydd i ddydd dan gysgod tywyll ei orffennol ...

darllenwch mwy

Dim profion gyrru Cymraeg yn y Bala -...

19/09/2014
Categori: Iaith, Newyddion

'Hurt a sarhaus' dyna sut mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi disgrifiopenderfyniad yr asiantaeth gyrru i ddod â phrofion gyrru yn Gymraeg yn y Bala i ben.
 
Mewn llythyr at Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau, mae'r mudiad iaith wedi galw i'r gwasanaeth profion gyrru Cymraeg gael ei adfer, wedi iddynt ddarganfod bod pobl a drefnodd prawf Cymraeg wedi mynd i sefyll eu prawf a chael gwybod y byddai'n cael ei gynnal yn uniaith Saesneg. Mae'r mudiad hefyd wedi ysgrifennu at Gomisiynydd y Gymraeg a gwleidyddion lleol am y mater. Yn y llythyr, meddai Menna Machreth, Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd-Môn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: 
 
"Credwn ei fod yn fater o hawl i ...

darllenwch mwy

Yr Alban yn dweud 'Na' i annibyniaeth

19/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar ôl noswaith hir o aros mae'r Alban wedi pleidleisio yn erbyn annibyniaeth ac i aros yn rhan o'r Deyrnas Unedig gyda chanlyniad o 55 - 45%. 
 
Y canlyniad o Fife y bore 'ma toc ar ôl 6 rhoddodd y fuddugoliaeth i'r ymgyrch Na.
 
Pedwar ardal ar draws yr Alban gwnaeth cefnogi annibyniaeth, gan gynnwys dinas fwya'r Alban, Glasgow a dinas Dundee.
 
Yr ymgyrch yma sydd wedi gweld y canran mwyaf o bobl yn bwrw pleidlais gyda ffigyrau terfynol yn debygol o ddangos bod 85% o etholwyr yr Alban wedi troi allan. 
 
Dywedodd Alex Salmond ar ôl y canlyniad '"Dw i'n derbyn penderfyniad y bobl, a dw i'n galw ar weddill yr Alban i 'nilyn i, a derbyn ...

darllenwch mwy