Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 52 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Caryl yn ffarwelio a Llyndy Isaf

30/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae'r Ysgolhaig Llyndy Isaf cyntaf, Caryl Hughes wedi dod i ddiwedd ei chyfnod yn y fferm ar ôl tair ar ddeg mis prysur iawn yn.
 
Ers cyrraedd Llyndy Isaf ym Medi 2013 mae Caryl, aelod o CFfI Dyffryn Tanat, wedi cyflawni llawer o bethau, gan gynnwys ail-cyflwyno da byw i'r fferm, goruchwylio lifft hofrennydd o ddeunyddiau ffensio, ymrwymo i gytundeb Glastir yn ogystal ag ymddangos ar amrywiaeth o rhaglenni radio a theledu. 
 
Mae CFfI Cymru yn falch iawn i weithio gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i allu cynnig y cyfle unigryw hwn i'w haelodau. Mae Caryl wedi bod yn llysgennad gwych ar gyfer yr ysgoloriaeth a'r ddau sefydliad, hoffem ddymuno pob lwc iddi yn ei gyr ...

darllenwch mwy

Cylchgrawn yn dathlu deg

30/09/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd cylchgrawn cerddoriaeth Cymraeg cyfoes Y Selar yn dathlu 10 mlynedd o gyhoeddi ym mis Tachwedd. Cyhoeddwyd rhifyn cyntaf Y Selar yn Nhachwedd 2004, gyda Sibrydion ar y clawr. 

Mae’r cylchgrawn wedi cyhoeddi nifer o bethau arbennig sydd ar y gweill i nodi’r achlysur, gan gynnwys:
 

Cyfres o gigs ‘Selar 10’ yn ymweld ag Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd
Rhifyn estynedig arbennig, 32 tudalen
Cyhoeddi holl ôl-rifynnau’r cylchgrawn yn ddigidol
Lansio clwb senglau ar gyfer rhyddhau cynnyrch cyntaf artistiaid newydd

 
Mae taith fer ‘Selar 10’ yn dechrau gyda pharti pen-blwydd arbennig yn Neuadd Fawr Aberystwyth ar ...

darllenwch mwy

Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth...

29/09/2014
Categori: Llenyddiaeth

Dyddiad cau: Dydd Gwener 24 Hydref 2014
 
Gyda dyddiad cau Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru gwta fis i ffwrdd, efallai mai da fyddai eich hatgoffa o lwyddiannau diweddar rhai o’r awduron sydd wedi derbyn Ysgoloriaethau yn y blynyddoedd diwethaf.
 
Daeth Francesca Rhydderch i’r brig yn y categori Ffuglen Saesneg yng Ngwobr Llyfr y Flwyddyn eleni gyda’i nofel gyntaf, ac un y derbyniodd ysgoloriaeth amdani yn 2007, The Rice Paper Diaries (Seren), ac fe dderbyniodd Ysgoloriaeth hefyd yn 2013 i weithio ar gasgliad o straeon byrion, gan gynnwys 'The Taxidermist’s Daughter' sydd ar restr fer Gwobr Stori Fer Genedlaethol y BBC eleni.
 
...

darllenwch mwy

Her 100 Cerdd 2014

29/09/2014
Categori: Llenyddiaeth

Her 100 Cerdd 2014


Her 100 Cerdd 2014

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi gosod her anferthol gerbron pedwar bardd ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth eleni, sef cyfansoddi cant o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr.
 
Am hanner nos, wrth droi yn ddydd Iau yr ail o Hydref bydd y beirdd yn cychwyn ar eu hymgais uchelgeisiol i gyfansoddi cant o gerddi gwreiddiol rhyngddynt, a’u postio ar flog www.her100cerdd.co.uk i’r cyhoedd gael eu darllen. Dyma’r trydydd tro i’r Her 100 Cerdd gael ei chynnal, gyda’r ddau dîm blaenorol o feirdd yn llwyddo i gyflawni’r her eiliadau yn unig cyn hanner nos.
 
Aelodau o Dîm Talwrn y Ffoaduriaid sydd wedi derbyn yr Her eleni, sef Casia Wiliam, Gwenn ...

darllenwch mwy

Atodlenni ar gyfer 25ain Ffair Aeaf F...

29/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae atodlenni da byw ar gyfer 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru wedi’u hanfon at dros 5,500 o arddangoswyr posibl.
 
Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990, mae’r Ffair Aeaf yn dathlu’i phen-blwydd jiwbilî arian eleni ac unwaith eto mae’n gobeithio denu dros 1,250 o gynigion da byw o’r ansawdd uchaf, sy’n rhoi i’r Ffair enw sydd i’w fawr chwennych o fod yn sioe stoc ddethol orau Ewrop.
 
Yn digwydd ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ar 1 a 2 Rhagfyr, bydd y Ffair Aeaf yn cynnal 198 o ddosbarthiadau da byw, gwobrau arbennig a phencampwriaethau, i gyd wedi’u rhestru yn rhifyn jiwbilî arian arbennig yr at ...

darllenwch mwy

Cwpan Ryder bythgofiadwy i'r Cymro

29/09/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Prynhawn ddoe yn Gleneagles ddaeth Ewrop i'r brig unwaith eto trwy ennill Cwpan Ryder. A'r Cymro Jamie Donaldson o Bontypridd oedd yn flaenllaw yn y fuddugoliaeth yn erbyn yr Unol Daleithiau.
 
O dan bwysau mawr fe wnaeth Donaldson drechu Keegan Bradley - 5-3. 
 
Disgrifiodd Donaldson y foment fawr fel 'Pinacl fy ngyrfa' ac mae stori'r gŵr 38 oed yn rhyfeddol gan nad oedd o'n chwarae ar y brif gylchdaith Ewropeaidd tan 2007. Roedd yn ddiweddglo anhygoel i Gwpan Ryder cyntaf Donaldson. 
 
Fe gyrhaeddodd Ewrop eu targed o 14 pwynt yn ddigon cyfforddus i ennill eu 8fed allan o 10 Cwpan Ryder. 
 
Llongyfarchiadau mawr iddo a dyma rhai o'r cyfarchion i J ...

darllenwch mwy

Cynhadledd Materion Gwledig cyntaf CF...

27/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Cynhelir CFfI Cymru eu Cynhadledd Materion Gwledig cyntaf ym mis Rhagfyr, diolch i gefnogaeth hael ‘Clynderwen & Cardiganshire Farmers’. 
 
Bydd y digwyddiad undydd yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 13eg Rhagfyr, 2014 rhwng 10yb – 4yp ar Faes y Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd a fydd yn agored i aelodau CFfI Cymru a chyn-aelodau. 
 
Y thema ar gyfer y gynhadledd yw 'rhagoriaeth ac arloesedd i ysbrydoli ein dyfodol' ac rydym yn gobeithio y bydd ffermwyr ifanc o bob cwr o Gymru a thros y ffin yn dod i wrando ar siaradwyr ysbrydoledig o bob rhan o'r diwydiant amaeth a thu hwnt. 
 
Bydd ochr ymarferol iawn i’r gynhadledd hefyd gyda' ...

darllenwch mwy

Gwobr newydd Pencampwr Da Byw NFU Cymru

26/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae NFU Cymru yn lansio gwobr newydd i ddarganfod y ceidwad da byw gorau sydd yn gweithio o fewn y diwydiant amaeth yng Nghymru. Bydd yr enillydd yn derbyn y wobr gyntaf o £300 a Thlws Crisial Brenhinol Cymreig. 
 
Noddir ‘Gwobr Pencampwr Da Byw’r Flwyddyn’ ar y cyd gan NFU Cymru a NFU Mutual. Gwahoddir ceisiadau oddi wrth geidwaid da byw sy’n ymrwymedig, ymroddedig a brwdfrydig.
 
Meddai Lyndon Edwards, Cadeirydd Bwrdd Da Byw NFU Cymru,
 
“Rydym am gydnabod y rhan allweddol y gall ceidwad da byw o safon uchel chwarae ar fferm da byw ac yn y diwydiant da byw Cymreig fel cyfanwaith. Bydd darpar enillwyr y wobr yn cael eu barnu ar ...

darllenwch mwy

Penblwydd hapus mawr i Ysgol Gymraeg ...

25/09/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Ysgol Gymraeg Aberystwyth, yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghymru, yn dathlu ei phen-blwydd yn 75 oed heddiw. Ac mae yna ddathlu arbennig wedi cymryd lle yn yr ysgol i gofio'r achlysur. 
 
Sefydlwyd yr ysgol gan Syr Ifan ab Owen Edwards yn 1939, gyda 6 disgybl, heddiw mae yna dros 400 o ddisgyblion yn mynychu'r ysgol. 
 
Roedd y dathlu yn cynnwys côr yr ysgol yn perfformio yn ogystal â nifer o'r plant yn gwisgo gwisgoedd o'r cyfnod. Hefyd mae nifer o gyn-ddisgyblion a chefnogwyr yr ysgol wedi cael gwahoddiad i fod yn rhan o'r dathlu.
 
Dywedodd Plaid Ceredigion ar Trydar
 
"Llongyfarchiadau enfawr i @YsgolGymraeg ar benblwydd yn 75 mlwy ...

darllenwch mwy

Arolwg cyntaf o’i fath drwy’r byd yn ...

25/09/2014
Categori: Newyddion

Bydd canlyniadau arolwg ar orchudd coed ar draws holl drefi a dinasoedd Cymru, y cyntaf o’i fath drwy’r byd, yn cael eu rhyddhau yn Wrecsam heddiw. 
 
Defnyddiodd yr arolwg, a gomisiynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), awyrluniau o 2006 a 2009 i ganfod a mapio ehangder canopi’r coed. Mae’n dangos faint o goed sydd gennym, ble maen nhw a ble maen nhw’n diflannu. Bydd hyn yn ein helpu i reoli coed trefol yn well ar gyfer y dyfodol. 
 
Gall coed wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl mewn trefi a dinasoedd ar hyd a lled Cymru – gan gynnig gwasanaeth hollbwysig. Maen nhw’n cael gwared â llygredd aer niweidiol; yn llei ...

darllenwch mwy