Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 50 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Mwynhewch Ŵyl Caru Cefn Gwlad Abertawe

29/08/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Cynhelir yr Ŵyl Caru Cefn Gwlad gyntaf yn Abertawe y mis nesaf, cyfle i ddysgu am ein hamgylchedd. Cynhelir yr ŵyl dros 16 (6 - 21 o Fedi) o ddiwrnodau gyda bron 60 o ddigwyddiadau gwahanol ar draws Gwyr a Mawr. 
 
Dewch wyneb yn wyneb a byd natur ar daith gerdded bywyd gwyllt, cymerwch ran mewn anturiaeth crefft y goedwig neu dysgwch sgiliau newydd. 
 
Mae’r digwyddiadau i gyd yn dod o dan un o’r themâu yma sef Mwynhau, Dysgu neu Gofalu. Trefnwyd yr Ŵyl gan Dîm Cadwraeth Natur Dinas a Sir Abertawe ond mae’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal gan sefydliadau eraill. 
 
Darllenwch ymlaen i weld y rhaglen lawn a gw ...

darllenwch mwy

Gŵyl Bwyd Môr Menai

29/08/2014
Categori: Bwyd, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ei blwyddyn gyntaf, bydd Gŵyl Bwyd Môr Menai yn dychwelyd i Borthaethwy y penwythnos hwn (29-31 Awst)
 
Pwrpas yr Ŵyl ydi tynnu sylw at yr amrywiaeth gyfoethog o bysgod a bwyd môr sydd ar gael ar hyd glannau'r Fenai a dyfroedd gogledd Cymru yn ehangach.
 
Bydd yr Ŵyl yn cychwyn nos Wener, 29 Awst, gyda chyngerdd arbennig lle bydd y delynores Catrin Finch yn perfformio ochr yn ochr â Chris Jones, Casi Wyn a Chôr y Traeth.
 
Ddydd Sadwrn, 30 Awst, bydd diwrnod cyfan o weithgareddau am ddim i'r teulu oll - yn cynnwys pabell arddangos, marchnad cynnyrch lleol, gweithgareddau i blant, cyflwyniadau ar fywyd y môr, ac or ...

darllenwch mwy

Gwobrau Twristiaeth Cymru - Pwy sy'n ...

28/08/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Dyma eich cyfle chi i enwebu busnes ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru. 
 
Mae cyfle ardderchog i fusnesau twristiaeth gael cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau wrth i Wobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru gael eu lansio.
 
Mae’r cyfle i gynnig am y gwobrau yn dechrau ddydd Llun 8 Medi ac yn cau ddydd Gwener 3 Hydref 2014. Mae cyn enillwyr yn cynnwys busnesau fel Gwesty St Brides, Gwyl Fwyd Y Fenni, Dan yr Ogof a chwmni Cosy Under Canvas. 
 
Y categorïau eleni yw: 

y twristiaeth busnes gorau
y diwrnod allan gorau
y digwyddiad gorau
y lle gorau i fwyta
y lle gorau i aros
y croeso gorau i ymwelwyr
seren newydd y diwydiant (drwy ...

darllenwch mwy

Ydych chi'n mynd i achub bywyd mis Me...

28/08/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Cymerwch ran yn ymgyrch newydd St John Cymru - ’Save a Life September’. Fel rhan o’u gwaith diddiwedd yn rhoi cymorth cyntaf ar bob stryd yng Nghymru, maent yn lansio'r ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cymorth cyntaf mewn cymunedau ar draws Cymru.
Y llynedd, hyfforddwyd 18,000 o bobl gyda sgiliau cymorth cyntaf sylfaenol trwy St John. Ac, fel rhan o’r ymgyrch newydd yma, bydd cyfle i fynychu sesiynau cymorth cyntaf AM DDIM i annog mwy o bobl i ddysgu ychydig o’r sgiliau y mae eu hangen.
 
Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal ar draws Cymru, gan gynnwys Aberdâr, Caerfyrddin, Wrecsam, Caerdydd a Llandudno. 
 
Pwrpas y se ...

darllenwch mwy

Papurau newydd wedi'u cyhoeddi am few...

28/08/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Partneriaeth Mewnfudo Cymru wedi cyhoeddi’r ail mewn cyfres o bapurau hysbysu manwl am fewnfudo yng Nghymru. 
 
Mae’r papurau, a ysgrifennwyd gan yr Athro Heaven Crawley, yn cynnig crynodebau cyfoes o’r dystiolaeth sylfaen sydd ar gael am fewnfudo yng Nghymru. Maent hefyd yn mynd i’r afael â rhai o’r anwireddau ynghylch ceiswyr lloches, ffoaduriaid a mewnfudwyr.

Mae’r papurau diweddaraf yn cyflwyno’r data cyfredol a’r dystiolaeth ymchwil ynglyn â ‘Mewnfudo a Thai’ a ‘Mewnfudo a Chydlyniant Cymunedol’ yng Nghymru.
Meddai’r Athro Heaven Crawley, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil ...

darllenwch mwy

C6…Byddwch Greadigol

27/08/2014
Categori: Newyddion

C6…Byddwch Greadigol!  Digwyddiad cyffrous sydd wedi ei drefnu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol yn y Gogledd yw C6. 
 
Bydd rhai o arbenigwyr blaenllaw'r maes yn mynd draw i Theatr Colwyn, Bae Colwyn ar fore’r 12fed o Fedi i’ch ysbrydoli ac i rannu eu gwaith a’u gweledigaeth am ddyfodol y Diwydiannau Creadigol.  Bydd cyfle hefyd i chi holi eu barn nhw.  
 
Bydd y siaradwyr yn cynnwys Alex Connock, Cyfarwyddwr Busnes newydd Shine UK. Yn y gorffennol cydsefydlodd a rhedeg cwmni teledu a digidol Ten Alps gyda Bob Geldof. Gweler rhestr lawn o’r siaradwyr yma: 

 

 
Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ac ...

darllenwch mwy

Pryder Arweinydd y Blaid Ynghylch Cyn...

26/08/2014
Categori: Newyddion

Mae Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, wedi mynegi ei phryder am gynnydd mewn troseddau casineb yn ne Cymru.
 
Cynyddodd troseddau casineb o 20% yn y 12 mis yn 2012-13 a 2013-14, yn ôl gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth. Cafwyd mân newidiadau tuag i lawr ac i fyny yn ardaloedd heddluoedd eraill.
 
Cynyddodd troseddau casineb yn ardal Heddlu De Cymru o 989 digwyddiad yn 2011-12 i 1,019 yn 2012-13. Llamodd i 1,224 yn 2013-14. Casineb hiliol sydd y tu ôl i fwyafrif llethol y troseddau.

Dywedodd Leanne Wood, sydd yn cynrychioli Canol De Cymru: "Dylai cynnydd o 20% mewn troseddau casineb mewn blwyddyn fod o bryder mawr i bawb.
...

darllenwch mwy

Plaid Cymru yn Annog: “Peidiwch a Tha...

25/08/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Plaid Cymru wedi galw am i fwy gael ei wneud i dynnu sylw at ein diwydiant ymwelwyr wedi i ffigyrau ddangos fod Llywodraeth yr Alban yn gwario saith gwaith yn fwy ar farchnata eu gwlad.
 
Dywedodd Gweinidog cysgodol y Blaid dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, tra bod Cymru yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr, ei bod mewn perygl gael ei thanwerthu oherwydd ei chyllideb farchnata gymharol fechan.
 
I danlinellu ei bwynt, defnyddiodd Aelod Cynulliad Ynys Môn ffigyrau sy’n dangos fod Visit Wales yn derbyn dim ond £7 miliwn o arian gan Lywodraeth Cymru. Ar y llaw arall, mae’r corff cyfatebol yn yr Alban yn derbyn £47 miliwn o gyllid. 
 
Dyw ...

darllenwch mwy

Rhybudd gan Heddlu Gogledd Cymru a Dy...

25/08/2014
Categori: Newyddion

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Dyfed Powys yn rhybuddio beicwyr modur i fod yn ofalus ar y ffordd ar ôl flwyddyn anodd gyda nifer o anafiadau.
 
Mae'r nifer uchel o wrthdrawiadau yn ymwneud â beicwyr modur yn ardaloedd Heddlu’r Gogledd a Dyfed Powys wedi arwain at y datganiad canlynol gan y ddau Brif Gwnstabl:

'Eleni, mae nifer sylweddol o feicwyr modur wedi dychwelyd i Ogledd, Canolbarth a Gorllewin Cymru er mwyn gwneud y mwyaf o’r golygfeydd a’r adnoddau sydd gan Gymru i’w cynnig, yn ogystal ag i fwynhau’r tywydd braf yr ydym wedi’i gael yn ddiweddar.
Fodd bynnag, yn anffodus rydym wedi gweld cynnydd sylweddol eleni yn nifer y be ...

darllenwch mwy

Safonau Masnach Yn Cynnal Profion Ar ...

23/08/2014
Categori: Newyddion

Mae adain Safonau Masnach Sir Gaerfyrddin yn profi gwahanol blethbethau (loom bands) y credir y gallant fod yn cynnwys lefelau niweidiol o gemegion gwenwynig.
 
Disgwylir y canlyniadau, ond yn y cyfamser mae swyddogion yn rhybuddio rhieni i gymryd gofal wrth brynu'r tlysau a'r bandiau elastig lliwgar sydd mor boblogaidd gan blant ym mhob cwr o'r byd.

Mae miloedd o blant yn dwlu ar bethblethau ac yn defnyddio'u bysedd neu ffrâm wau blastig i droelli a chysylltu bandiau bach elastig amryliw i greu breichledi, mwclis a thrugareddau.
Gwelodd swyddogion Safonau Masnach nad oedd nifer o'r bandiau a'r tlysau, yn enwedig y rhai rhad neu o safon isel a brynwyd yn lleol yn cydymffurfi ...

darllenwch mwy