Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 4 o 7

Sarhad y Gweinidogion newydd i’r Sioe...

16/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth

Sarhad y Gweinidogion newydd i’r Sioe Frenhinol yn gwylltio Plaid Cymru


Gweinidogion yn gwrthod y cyfle cyntaf i graffu

Gweinidogion yn gwrthod y cyfle cyntaf i graffu
 
Mae Plaid Cymru wedi disgrifio’r ffaith fod tri o Weinidogion Llywodraeth Cymru wedi gwrthod dod i sesiwn graffu gydag Aelodau Cynulliad yn y Sioe Frenhinol yr wythnos nesaf fel sarhad ar y Gymru wledig.
 
Ers llawer blwyddyn, mae’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd wedi cynnal sesiwn graffu gyhoeddus gyda’r Gweinidog Amaeth perthnasol yn y Sioe. Ond mewn llythyr at y pwyllgor, mae’r Gweinidog Adnoddau Naturiol newydd a Gweinidog yr Economi, ynghyd â’r Dirprwy Weinidog Amaeth newydd oll wedi gwrthod dod oherwydd “ymrwymiadau eraill”.
 
Dywedodd y Gweinidog Adnoddau Natur ...

darllenwch mwy

Teyrngedau i Gerallt Lloyd Owen

16/07/2014
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fu farw Gerallt Lloyd Owen ddoe yn 69 oed. Fe gadarnhaodd ei deulu'r newyddion, gan ddweud ei fod wedi marw yn yr ysbyty yn dilyn salwch byr. Un o feirdd mwya’r Gymraeg yn yr ugeinfed ganrif.
 
Yn un o feirdd enwocaf Cymru roedd Gerallt Lloyd Owen yn un o’r cynganeddwyr gorau erioed, yn ysbrydoli'r genedl gyda’i gerddi gwladgarol.
 
Fe’i ganwyd yn Y Sarnau, Sir Feirionnydd yn 1944 a gyhoeddodd ei gyfrol gyntaf, Ugain Oed a’i Ganiadau yn ifanc iawn. Enillodd gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1975 a 1983.
 
Ers y newyddion trist mae nifer o bobl wedi rhoi teyrnged i’r bardd. Darllenwch ymlaen i ddarllen rhai o’r teyrngedau ar ...

darllenwch mwy

Cerddwyr yn hyrwyddo Masnach Deg

16/07/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Cerddwyr yn hyrwyddo Masnach Deg


Dathlu agor llwybr cerdded estynedig

Mae ymgyrchwyr Masnach Deg o Sir Gaerfyrddin wedi bod yn dathlu agor llwybr cerdded estynedig.
 
Daeth pobl o bob cwr o'r sir a'r tu hwnt at ei gilydd i gerdded y llwybr o Gaerfyrddin i Hendy-gwyn ar Daf, ac roedd y criw'n cynnwys staff o sawl siop Co-op ynghyd â staff a gwirfoddolwyr o siopau Oxfam yng Nghaerfyrddin ac Abertawe. Ymunodd plant o Ysgol Gynradd Tre Ioan, Ysgol Gynradd Santes Fair, ac Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth â'r cerddwyr wrth iddynt gychwyn o'r Siop De ym Mharc Caerfyrddin.
 
Hefyd bu Elen Jones, Pennaeth Masnach Deg Cymru, yn siarad â'r plant am Fasnach Deg ac yn clywed am yr hyn mae'r ysgolion wedi bod yn ei wneud i hyrwyddo Masnac ...

darllenwch mwy

S4C yn talu teyrnged i Gerallt Lloyd ...

16/07/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth

S4C yn talu teyrnged i Gerallt Lloyd Owen


Gerallt Lloyd Owen

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd nifer o raglenni arbennig yn cael eu hamserlennu dros y dyddiau nesaf er cof am Gerallt Lloyd Owen - un o feirdd mwyaf yr ugeinfed ganrif yng Nghymru, a fu farw ddoe.
 
Heddiw ar Prynhawn Da bydd y Prifardd Robat Powell yn cofio am Gerallt Lloyd Owen.
 
Mewn rhaglen arbennig o Heno (heddiw, 16 Gorffennaf) bydd; Ceri Wyn Jones, Eurig Salisbury, Dafydd Iwan, Mererid Hopwood a Tudur Dylan yn rhoi teyrngedau.
 
Nos Sadwrn, 19 Gorffennaf am 9.30 bydd y ffilm ddogfen Gerallt yn cael ei dangos eto, gyda chyfle arall i’w gwylio nos Lun (21 Gorffennaf), am 10.00pm gydag is-deitlau agored. Enillodd wobrau am ddogfen orau 2013 Bafta Cymru, ac yn y ...

darllenwch mwy

Seremoni Graddio Prifysgol Aberystwyth

15/07/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Mae tref Aberystwyth yn brysur yr wythnos yma gyda seremonïau graddio'r Brifysgol yn cymryd lle rhwng y 14eg - 18fed o Orffennaf.
 
Diwedd cyfnod i filoedd o fyfyrwyr mae’n amser iddyn nhw ddathlu ar ôl y gwaith caled ac edrych ymlaen at y cyfnod nesaf yn eu bywydau. Gyda'i ffrindiau a theuluoedd yna i gefnogi mae diwrnod graddio yn ddiwrnod mawr yn fywyda u'r myfyrwyr.
 
Fel rhan o’r dathliadau mae’r myfyrwyr wedi bod yn rhannu lluniau ar trydar yn defnyddio’r hashnod #caruaber. Yn rhannu atgofion a'r rhesymau pam y maent yn caru Aberystwyth, yn cynnwys y traeth, y bywyd nos, y machlud haul, y gymuned glos. 
 
Darllenwch ymlaen ...

darllenwch mwy

Gerallt Lloyd Owen wedi marw

15/07/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Gerallt Lloyd Owen wedi marw


Gerallt Lloyd Owen

Mae'r Prifardd Gerallt Lloyd Owen wedi marw yn 69 oed.
 
Fe gadarnhaodd ei deulu'r newyddion, gan ddweud ei fod wedi marw yn yr ysbyty am 3.30pm yn dilyn salwch byr.
 
Roedd yn Feuryn ar y rhaglen farddoniaeth boblogaidd Talwrn y Beirdd ar BBC Radio Cymru am 32 mlynedd.
 
Fe'i ganwyd yn Y Sarnau, Sir Feirionnydd, ym mis Tachwedd 1944 a'i addysgu yn Ysgol Y Sarnau; Ysgol Tytandomen, Y Bala a'r Coleg Normal, Bangor.
 
Bu'n athro yn Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd; Ysgol Glyndwr, Pen-y-Bont ar Ogwr ac Ysgol Gymraeg Y Betws cyn mynd ati i sefydlu Gwasg Gwynedd yn 1972.
 
Bu'n gyfrifol am ddylunio a chyhoeddi'r comics Cymraeg, Yr Hebog a Llinos yn ogystal â ...

darllenwch mwy

WiFi am ddim yn Sioe Frenhinol Cymru

15/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Am y tro cyntaf, bydd ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru yn gallu cyrchu llecynnau chwilboeth WiFi am ddim o amgylch maes y sioe eleni.
 
Diolch i’r gwaith caled a’r trafodaethau rhwng Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Cyflymu Cymru, BT Openreach a Llywodraeth Cymru, mae maes y sioe’n gallu manteisio ar gyflymderau rhyngrwyd cyflym iawn ar ôl gosod band eang ffeibr cyflym.
 
Gyda chefnogaeth Dragon WiFi a’n noddwyr, .cymru and .wales, bydd chwe man o amgylch maes y sioe ble bydd mynychwyr y sioe yn gallu cyrchu’r rhyngrwyd am ddim. Gobeithir y bydd y llecynnau chwilboeth hyn yn mynd ychydig o’r ffordd i helpu i lacio tagfeydd y ...

darllenwch mwy

Mesurau i wella iechyd y cyhoedd a ch...

15/07/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Heddiw, amlinellodd y Prif Weinidog gyfreithiau newydd i wella iechyd cyhoeddus, cynllunio ac addysg wrth iddo amlinellu blaenoriaethau deddfu blwyddyn nesaf y Cynulliad.
 
Ymysg y biliau newydd y mae Llywodraeth Cymru yn eu cynnig ceir deddfau i symleiddio’r broses gynllunio, paratoi ar gyfer uno awdurdodau lleol, sicrhau bod gan Gymru gymwysterau o’r radd flaenaf, gwella iechyd y cyhoedd, a gosod trethi newydd, yn unol ag argymhelliad y Comisiwn Silk.
 
Wrth gychwyn camau deddfu cyntaf Llywodraeth Cymru ers y Comisiwn Silk, dywedodd y Prif Weinidog y bydd corff corfforaethol newydd, yn gweithredu ar wahân i Weinidogion Cymru, yn cael ei sefydlu drwy Fil Casg ...

darllenwch mwy

Cwmni Cymen o Gaernarfon yn camu i dd...

15/07/2014
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Cymen – cwmni cyfieithu o Gaernarfon – wedi cyhoeddi ei fod yn symud ei bencadlys i adeilad sydd newydd ei adnewyddu, sef Hen Orsaf Heddlu Caernarfon.
 
Wrth i’r galw am wasanaethau iaith Gymraeg gynyddu'n gyflym yn y blynyddoedd diwethaf, mae Cymen – un o asiantaethau cyfieithu iaith Gymraeg mwyaf Gogledd Cymru - wedi bod yn cynyddu ei staff a’i wasanaethau ac wedi cyhoeddi heddiw ei fod yn symud i adeilad mwy a gwell.
 
Yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth iaith Gymraeg o gyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd i leoleiddio meddalwedd a gwefannau a gwasanaethau eraill, mae Cymen wedi tyfu’n rhy fawr i’w swyddfa bresennol yn Nhw ...

darllenwch mwy

Ceisiadau ar agor am hackathon 10x10 ...

15/07/2014
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Ceisiadau ar agor am hackathon 10x10 yng Nghroatia


Hackathon 10x10

Mae’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn derbyn ceisiadau ar gyfer 10x10, hackathon byd-eang a drefnir fel rhan o’r digwyddiad yng Nghroatia ym mis Medi. Bydd yr her yn digwydd dros 3 diwrnod gyda 10 tîm o 10 gwlad yn cymryd rhan.
 
Nod y 10x10 yw ysgogi a rhoi hwb i’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid, gan roi’r sgiliau i entrepreneuriaid ifanc, awyddus adeiladu’r genhedlaeth nesaf o fusnesau newydd.
 
Mae’n rhaid i dimau’r Hackathon dynnu o’u hamrywiaeth ddiwylliannol, eu hegni a’u setiau sgiliau penodol i daclo problemau’r byd go iawn a chreu datrysiadau marchnadwy.
 
Mae’r 10x10 ar agor i b ...

darllenwch mwy