Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Oedi pellach ar hawliau iaith, ond Ca...

18/07/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Fydd yr hawliau iaith cyntaf i gael gwasanaethau Cymraeg ddim yn weithredol tan y flwyddyn nesaf - 5 mis yn hwyrach nag a gynlluniwyd - wedi ymateb hallt i ddrafft reoliadau Llywodraeth Cymru.     
 
Mewn datganiad heddiw, dywedodd y Prif Weinidog: "Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu dilyn cyngor y Comisiynydd a chynnal ymgynghoriad am gyfnod o 4 wythnos ar y Rheoliadau drafft i wneud safonau o dan adran 26 y Mesur… O gynnal yr ymgynghoriad ym mis Tachwedd 2014, byddwn felly mewn sefyllfa i gyflwyno’r safonau i’r Cynulliad ym mis Chwefror 2015.” Bwriad gwreiddiol y Llywodraeth oedd pasio’r safonau iaith – dyletswyddau iaith a fydd ...

darllenwch mwy

Gradd er Anrhydedd i Cerys Matthews

18/07/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Gradd er Anrhydedd i Cerys Matthews


Cerys Matthews

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno Gradd er Anrhydedd i Ms Cerys Matthews, cyn-brif gantores y band roc sydd wedi gwerthu miliynau, Catatonia.
 
Cyflwynwyd y dyfarniad i Ms Matthews heddiw (dydd Gwener, 18 Gorffennaf) yn ystod seremoni raddio’r Coleg Gwyddoniaeth am 2.30pm.
 
Ganwyd Cerys Matthews yng Nghaerdydd ac fe'i magwyd yn Abertawe.  Enillodd sylw'r cyhoedd gyntaf fel prif gantores y band roc sydd wedi gwerthu miliynau, Catatonia, a ffurfiwyd ym 1992, ond gadawodd y band yn 2000 i fynd i'r Unol Daleithiau i archwilio'i hoff ffurfiau, sef jazz cynnar a melangan werin.
 
Mae hefyd yn awdur medrus, yn enwedig barddoniaeth a llenyddiaeth i blant.  Er ...

darllenwch mwy

Lluniau Gorsaf Newydd Caerdydd

18/07/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Lluniau Gorsaf Newydd Caerdydd


Gorsaf Newydd Caerdydd

Mae Network Rail yn cynllunio'r trawsnewidiad mwyaf i Orsaf Ganolog Caerdydd ers iddi gael ei hadeiladu gyntaf yn y 1850au.
 
Mae'r cwmni’n edrych ar opsiynau ar gyfer ailddatblygu'r orsaf yn ystod ei gyfnod cyllido pum mlynedd nesaf, sy'n dechrau yn 2019. Fe allai’r cynlluniau olygu estyniad i'r adeilad rhestredig Gradd II i greu gorsaf fydd yn fwy ac yn well i’r defnyddwyr. 
 
Mae uwchraddio mawr i dechnoleg signalau yn ardal Caerdydd eisoes ar waith, a'r gwaith hefyd wedi dechrau ar drydaneiddio'r rheilffordd o Abertawe i Lundain. Bydd y gwaith yma’n helpu sicrhau dyfodol y rheilffordd drwy alluogi trenau cyflymach, ac amlach ar draws rhwydwaith ...

darllenwch mwy

Marwolaeth John Ellis Roberts MBE

18/07/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Marwolaeth John Ellis Roberts MBE


John Ellis Roberts MBE

Datganiad oddi wrth John Grisdale, Cadeirydd Tîm Achub Mynydd Llanberis.
 
Gyda thristwch mawr ‘rwy’n dwyn eich sylw at farwolaeth John Ellis Roberts drwy ddamwain, wrth iddo ddringo ar Ddinas Cromlech, a hynny o fewn ychydig ddyddiau i’w benblwydd yn 71 oed. Mae’r tristwch o golli “John Êl” drwy ddamwain ar un o’r glogwyni lle y bu, dros gymaint o flynyddoedd, mor ymroddgar yn achub degau o fywydau, yn eithriadol o eironig a llym. Estynaf ein cydymdeimlad fel Tîm i Tracy a Jean ei chwaer yn eu colled trist a brawychus.
 
John oedd asgwrn cefn Tîm Llanberis am ddegau o flynyddoedd; bu ei gyfraniad ymarferol a&rs ...

darllenwch mwy

Wythnos Gyfan o Weithgareddau Gwych y...

18/07/2014
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith

Mae’r Coleg Cymraeg yn edrych ymlaen at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni ac wedi creu wythnos lawn o weithgareddau amrywiol ar gyfer yr ŵyl.
 
Yr Athro Gerwyn Williams o Brifysgol Bangor fydd yn traddodi darlith flynyddol y Coleg Cymraeg yn y Babell Lên fore Mawrth 5 Awst am 11 o’r gloch.
 
Testun y ddarlith fydd ‘Cofio a Ffuglenoli’r Rhyfel Byd Cyntaf’ fydd yn dadlennu gwybodaeth newydd ac annisgwyl am Gwaed Gwirion gan Emyr Jones a bydd Yr Athro Gerwyn Williams yn ystyried sut aeth yr awdur ati i gofio am y rhyfel hwnnw a’i droi’n ddarn o ffuglen gofiadwy.
 
Am y tro cyntaf eleni, bydd darlith flynyddol Sefydli ...

darllenwch mwy

Defnyddio data'r Gofrestrfa Tir i edr...

18/07/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Prisiau Tai Cymru
 
Yn ôl y newyddion, mae prisiau tai yn prysur gynyddu, a’r farchnad yn tyfu i’r un lefel a welwyd yn ystod y “boom” mawr yn 2007 (Linc1) (Linc2).
 
Wrth gwrs, dyw’r farchnad tai yng Nghymru ddim yn dilyn yr un tuedd a’r farchnad yn Lloegr (ac yn bendant ddim fel Llundain). Fel rheol, mae’n cymryd amser i unrhyw gynnydd dreiglo drwodd i’r farchnad yma. I gael gwell syniad o beth sydd yn mynd ymlaen yma, es i wefan y Gofrestrfa Tir (Land Registry) a lawrlwytho’r data gwerthiant tai o 2007 hyd heddiw. Dwi wedi dadansoddi’r data isod.
 
Prisiau Tai Heddiw
 
Mae’r data craid ...

darllenwch mwy

Diwrnod Shwmae Sumae 2014, Rhowch gyn...

18/07/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Dathlodd cannoedd o bobl Shwmae Sumae yn 2013, beth am ymuno yn yr hwyl eleni? Trefnwch  fore coffi, her, cystadleuaeth, addurnwch eich siop, ysgol a'ch cylch meithrin.
 
Dyma sut dathlwyd Diwrnod Shwmae Sumae gan rai yn 2013
 
Trefnodd Canolfan Dysgu Cymraeg y Canolbarth disgownt 10% am goffi ar gampws Prifysgol Aberystwyth a chodi arian at yr Ambiwlans Awyr, ynghyd â sesiynau Blasu Cymraeg ar gyfer staff y bwytai a Fflachmob!
 
Cymraeg i Oedolion Gwent: Diwrnod agored yn y Pwll Mawr, Blaenafon
 
Trefnodd Cymraeg I Oedolion y Gorllewin sesiynau blasu amser cinio gyda Academi Hywel Dda; hyrwyddodd Cymraeg I Oedolion Sir Gâr gwersi yn Llanelli a C ...

darllenwch mwy

Sêl bendith i ddymchwel tai yn Aberys...

18/07/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Enid Jones wedi colli ei hymgyrch i aros yn ei chartref, ar ôl i Lywodraeth Cymru gefnogi argymhelliad yr arolygydd cynllunio i ddymchwel rhes o dai yn Aberystwyth.

Mae hyn yn golygu y bydd datblygwr yn medru parhau â chunlluniau i ddymchwel 12 o dai ar Ffordd Glyndŵr. Dim ond ond un oedd yn byw yno oedd wedi gwrthod gwerthu, sef Enid Jones sy'n 58.
Bydd dymchwel y tai yn gwneud lle i siopau Tesco a Marks & Spencer newydd ar safle maes parcio Stryd y Felin.
Barnodd yr arolygydd cynllunio y byddai'r datblygiad er budd cyhoeddus, er y byddai yn amharu ar hawliau dynol Mrs Jones.
Mewn gwrandawiad yn gynharach eleni, dywedod y datblygwr bod tri opsiwn adleoli wedi ...

darllenwch mwy

Cadeirydd Awdurdod S4C: Hyblygrwydd y...

17/07/2014
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cadeirydd Awdurdod S4C: Hyblygrwydd yn angenrheidiol er mwyn cwrdd â heriau’r dyfodol


Huw Jones - S4C

Mae natur y gwasanaethau a gynigir gan S4C wedi newid i gyd-fynd ag amgylchiadau ariannol y sianel. Dyna un o gasgliadau Cadeirydd Awdurdod y sianel yn Adroddiad Blynyddol S4C 2013/14.
 
Yn ôl Huw Jones, mae asesiad o berfformiad S4C yn dangos bod y gwasanaeth wedi addasu'n sylweddol er mwyn ymdopi â'r lleihad yn y gyllideb. Yn bennaf, mae'r newid wedi dod ar ffurf datblygiadau sy'n creu rhagor o gyfleoedd i wylio'r cynnwys ar draws y DU; cost yr awr y cynnwys yn lleihad; ac adnoddau i alluogi i gynulleidfaoedd di-gymraeg i wylio.
 
Mae'r newyddion o ran cyrhaeddiad yn gymysg, gyda chyrhaeddiad wythnosol y sianel yn llai, yn bennaf wrth i allu'r sianel i gystadlu am ...

darllenwch mwy

Mae Tocynnau Sioe Nadolig Cyw 2014 ar...

17/07/2014
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith

Eleni mae modd mynd a’r plantos i weld Sioe Nadolig Cyw gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn ogystal a sioeau dydd i ysgolion cynradd a meithrin, ond mae’r tocynnau yn gwerthu yn gyflym felly cofia archebu dy rai di cyn ei bo hi’n rhy hwyr!
 
Yn y sioe eleni – Bydd y sioe yn llawn canu a dawnsio i’r teulu cyfan, gyda chyflwynwyr Cyw, y môr-leidr Ben Dant, Ta-ra-tan-toc ac Radley Miggins o Lan-ar-goll-en.
 
 
Gyda digon o ganu a dawnsio bydd Sioe Nadolig Cyw yn siŵr o gyffroi pawb cyn y diwrnod mawr!
 

 
Dyma fanylion y perfformiadau, prisiau, a gwybodaeth am sut i brynu tocynnau:
 
Dydd Merch ...

darllenwch mwy