Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 16 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Dylan Thomas - ffrind y Gymraeg?

27/03/2014
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Llenyddiaeth

A hithau yn flwyddyn dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas, mae llyfr newydd gan y newyddiadurwr Kate Crockett yn cynnig golwg ffraeth a ffres ar fywyd a gwaith y bardd a’r awdur. Ac wrth i’r ffrae ynghylch agwedd Dylan tuag at yr iaith Gymraeg gael ei hail gynnau, mae’r awdur hefyd yn gwrthod yr honiad ei fod yn wrth-Gymraeg.
 
Lle bu digonedd o drafod ac ysgrifennu am ei farddoniaeth a’i fywyd tymhestlog yn Saesneg, mae ‘Mwy Na Bardd: Bywyd a Gwaith Dylan Thomas’, a gyhoeddir gan Cyhoeddiadau Barddas, yn adrodd hanes bywyd Dylan Thomas ac yn ogystal yn trin a thrafod ei waith yn gyflawn rhwng dau glawr, am y tro cyntaf yn Gymraeg.
 
Gyda c ...

darllenwch mwy

Llenyddiaeth Cymru yn cyrraedd carreg...

27/03/2014
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Ers 2004, mae Llenyddiaeth Cymru wedi dyfarnu dros £1 miliwn ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron, gan alluogi 209 o awduron i ddatblygu eu gwaith mewn ystod o genres. Dros y ddegawd diwethaf, cafodd ffuglen, barddoniaeth, llenyddiaeth plant, llenyddiaeth i’r arddegau a gwaith ffeithiol greadigol eu cynnwys ymhlith yr Ysgoloriaethau llwyddiannus, ac yn 2011 gwobrwywyd nofelau graffig am y tro cyntaf.
 
Dengys llwyddiannau nodedig Ysgoloriaethau’r gorffennol megis Tair Rheol Anrhefn (Y Lolfa) gan Daniel Davies ac Afallon (Y Lolfa) gan Robat Gruffudd, ill dau yn enillwyr Gwobr Goffa Daniel Owen, bod y cynllun Ysgoloriaethau yn dwyn ffrwyth. Yn ogystal enillodd Tony Bianch ...

darllenwch mwy

Prif Weithredwr Newydd Mudiad Meithrin

27/03/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Prif Weithredwr Newydd Mudiad Meithrin


Prif Weithredwr Newydd Mudiad Meithrin - Gwenllian Lansdown Davies

Dymuna Swyddogion Cenedlaethol Mudiad Meithrin gyhoeddi eu bod wedi penodi  Dr Gwenllian Lansdown Davies i olynu Hywel Jones fel Prif Weithredwr newydd y Mudiad.
 
Mae Gwenllian Lansdown Davies yn hanu o Fangor yn wreiddiol ac erbyn hyn wedi ymgartrefu yn Sir Drefaldwyn. Astudiodd Ffrangeg a Sbaeneg yn Rhydychen a byw am gyfnod yn Galisia cyn cwblhau gradd Meistr a Doethuriaeth mewn Athroniaeth Wleidyddol yng Nghaerdydd ble bu hefyd yn diwtor gwleidyddiaeth. Ar ôl cael ei hethol i Gyngor Sir Caerdydd yn 2004, treuliodd gyfnod yn gweithio fel Rheolwr Swyddfa Leanne Wood AC yn y Rhondda cyn cael ei phenodi’n Brif Weithredwr Plaid Cymru yn 2007. Ers 2011, bu’n gwei ...

darllenwch mwy

Carwyn Jones: 'angen hybu mentrau iaith'

25/03/2014
Categori: Iaith

Dywedodd Carwyn Jones y byddai polisi iaith yn cael ei gyflwyno yn ddiweddarach eleni.
 
Mae'r Prif Weinidog wedi dweud bod angen "codi statws a dylanwad" Mentrau Iaith Cymraeg fel rhan o gynllun i hybu'r iaith a nifer y siaradwyr yng Nghymru.
 
Wrth ymateb i ddau adroddiad annibynnol oedd yn edrych ar ffyrdd o gryfhau'r Gymraeg, dywedodd Carwyn Jones bod angen "annog cynllunio gwell ac agwedd mwy cydlynol tuag at hyrwyddo'r Gymraeg".
 
Roedd Mr Jones yn ymateb i adroddiad Adolygiad o Waith y Mentrau Iaith ac adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cymunedau Cymraeg.
 
Mae beirniaid wedi dweud bod datganiad y Prif Weinidog yn annigonol.
 
Croesawu
 
Cro ...

darllenwch mwy

Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'

22/03/2014
Categori: Iaith

Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'


Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'

Mae siop Hobo's yn High Street Arcade, Caerdydd
 
Mae rheolwr siop Hobo's yng Nghaerdydd yn dweud ei fod "wedi ei dristau" ar ôl clywed am sylwadau gafodd eu gwneud gan aelod o staff ar wefan gymdeithasol.
 
Roedd un o'r gweithwyr wedi gwneud sylwadau negyddol ynglŷn â sut oedd yr iaith yn swnio, gan ddweud ei fod wedi rhoi'r gerddoriaeth yn uwch o ganlyniad.
 
Mae'r BBC wedi siarad gydag un o'r cwsmeriaid fu yn y siop y diwrnod dan sylw, sydd wedi dweud ei bod hi'n teimlo'n "grac" ar ôl clywed am y sylwadau.
 
Mae rheolwr Hobo's yn dweud ei fod ef a'i deulu yn hollol gefnogol i'r iaith Gymraeg a bod yr aelod o staff wnaeth y sylwadau wedi ymddih ...

darllenwch mwy

Mentrau Iaith eisiau hwb ariannol

21/03/2014
Categori: Iaith

Mae'r Mentrau yn galw am gyllid o £4.8m gan Lywodraeth Cymru, sydd, yn ôl y mudiad, tua 16c yr wythnos i bob siaradwr Cymraeg.
 
Mae'r Mentrau Iaith yn galw am fuddsoddiad ychwanegol o £4.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru er mwyn gallu datblygu a ffynnu yn y dyfodol.
 
Mae 22 o fudiadau Mentrau Iaith yn gweithredu ledled Cymru, gan ddarparu ystod eang o gyfleoedd i blant, pobl ifanc, oedolion a dysgwyr i ddefnyddio'r iaith Gymraeg, ac yn 2012-13, fe dderbynion nhw £1.6 miliwn gan y Llywodraeth.
 
Mae'r Mentrau yn galw am gyllid o £4.8m gan Llywodraeth Cymru, sydd, yn ôl y mudiad, tua 16c yr wythnos i bob siaradwr Cymraeg.
 
Mae'r al ...

darllenwch mwy

Golygyddion Gwadd Newydd i Tu Chwith

20/03/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Golygyddion gwadd y rhifyn nesaf o tu chwith fydd Elis Dafydd o Drefor a Gruffudd Antur o Lanuwchllyn, sef dau fyfyriwr yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor – Elis ar ei drydedd flwyddyn a Gruffudd ar ganol astudio am radd MA. Bydd y rhifyn yn ymddangos yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr fis Awst, a thema’r rhifyn fydd ‘Caeth/Rhydd’.
 
Dywedodd Elis:
 
‘Dwi wrth fy modd fy mod yn cael y cyfle i olygu tu chwith – mae’n gylchgrawn aruthrol o bwysig sy’n rhoi llais i ddoniau ifainc ac i lenorion y dyfodol, ac rydw i’n edrych ymlaen yn arw at gydweithio hefo fy nghyd-olygydd a hefo’r llenorion ifainc hynny. ...

darllenwch mwy

Cymro’n treulio 8 diwrnod yn cerdded ...

17/03/2014
Categori: Newyddion

Mae Andrew Thomas, sy’n wreiddiol o bentref Capel Dewi yn Sir Gaerfyrddin, yn gobeithio cerdded dros 200 o filltiroedd o Lundain yn ôl i’w gartref enedigol yng Nghaerfyrddin.
 
Meddyliodd Andrew, syn gweithio fel arlunydd yn Llundain, am y syniad sawl blwyddyn yn ôl a dywedodd ‘Mae hi’n bryd i mi wireddu’r syniad a cherdded yn ol adref unwaith eto’.
 
Dywedodd ‘Pan oni’n ifanc, ro’n i arfer mynd mas gyda fy ffrindiau yng Nghaerfyrddin, ond yn lle cael tacsi nôl o’r dref ro’n i’n cerdded tua 5 milltir yn ôl i Gapel Dewi lle ro’n i’n byw.’
 
Bydd yn dechrau ar ...

darllenwch mwy

Gŵyl Llên Plant Caerdydd – Llai na Mi...

17/03/2014
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd â’i anifeiliaid bach direidus, Mwnci, Pelican, Udfil, Racŵn a Llew yn dychwelyd eto i’r brifddinas mewn llai na mis.
 
I blant, bydd Eurig Salisbury yn arwain taith i blant anturus o amgylch Castell Caerdydd, a Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog yn eich dysgu sut i odli a rapio am bob math o bethau. Bydd Caryl Parry Jones yn adrodd straeon Tŷ Pen, a Ceri Elen yn darllen straeon i blant bach. Dewch i gwrdd â Dewi Pws a’i gitâr i ymuno â’i ddwli, neu dewch i greu straeon stribed yng nghwmni arlunydd logo a chymeriadau’r ŵyl, Huw Aaron. Bydd Daniel Glyn yn arwain sesiwn jôcs yn arbennig i blant ...

darllenwch mwy

Adleoli pencadlys S4C i Gaerfyrddin

17/03/2014
Categori: Newyddion

Adleoli pencadlys S4C i Gaerfyrddin


Adleoli pencadlys S4C i Gaerfyrddin

Caerfyrddin lwyddodd i ddwyn perswâd ar S4C
 
Mae Awdurdod S4C wedi cyhoeddi y bydd pencadlys y sianel yn symud o Gaerdydd i Gaerfyrddin.
 
Mae'r awdurdod wedi bod yn cyfarfod yn Llanishen drwy'r bore i drafod y penderfyniad
 
Fe wnaeth aelodau o'r Awdurdod, sydd â'r cyfrifoldeb dros wneud y penderfyniad, ymweld â Chaernarfon ddydd Llun a Chaerfyrddin ddydd Mawrth, er mwyn gweld be sydd gan y ddwy dref i'w gynnig.
 
Roedd aros yng Nghaerdydd yn opsiwn, hefyd.
 
Mae pobl Gwynedd a Sir Gâr wedi bod yn cyflwyno dadleuon dros symud y swyddfa, a'r swyddi fyddai ynghlwm wrth hynny, i'w hardaloedd nhw.
 
Pwyso a mesur
 
Fe g ...

darllenwch mwy