Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 71 cofnodion | Tudalen 6 o 8

Ble ti'n mynd i fyw?

09/10/2014
Categori: Barn, Iaith, Newyddion

Mae digwyddiad unigryw'n cael ei gynnal i bobl ifanc Ceredigion i'w helpu i ateb y cwestiwn 'Ble ti'n mynd i fyw?'.
 
Bydd y noson, a gynhelir am 7.30pm ar 17 Hydref 2014 yng Nghlwb Rygbi Aberaeron, yn ceisio ysgogi pobl ifanc i ddechrau meddwl ble maen nhw eisiau byw, a'I hannog i gynnig syniadau ynghylch sut y gall systemau cynllunio ac ati eu helpu i aros yn eu cymunedau lleol.
 
‘Ble ti’n mynd i fyw?’ yw un o’r cwestiynau pwysicaf sy’n wynebu pob person ifanc yng Ngheredigion. Yn aml, nid pobl ifanc sy’n cael dweud beth yw’r ateb i’r cwestiwn hwn, ond pobl eraill sy’n penderfynu ar sail rheolau cynllunio sy’n swnio ...

darllenwch mwy

Robot yn helpu Cyfoeth Naturiol Cymru...

09/10/2014
Categori: Newyddion

Mae peirianwyr o Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio ateb arloesol i gadw Afon Nedd i lifo’n rhwydd a dirwystr – trwy gael help gan robot arbennig. 
 
Caiff y cloddiwr pell-reoledig, a elwir yn ‘robo-dozer’, ei ddefnyddio i gael gwared â mwy na 400 tunnell o raean sydd wedi ymgasglu mewn cwlfer dan yr A465 yng Nghwmgwrach. 
 
Byddai’n anodd a pheryglus symud y graean â llaw, ond roedd yn cyfyngu’n arw ar lif yr afon. Heb wneud rhywbeth yn ei gylch, efallai y byddai’r dŵr yn cronni ac yn peri i adeiladau gerllaw ddioddef llifogydd. 
 
Cyn i’r gwaith gychwyn, aeth y tîm ati i ailgyfeirio llif ...

darllenwch mwy

Gweinidog yn cyhoeddi manylion toriad...

08/10/2014
Categori: Newyddion

Gweinidog yn cyhoeddi manylion toriadau cynghorau


Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews sy'n rhannu'r arian yn ôl fformiwla'r llywodraet

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi faint o arian y bydd pob cyngor yn ei dderbyn ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.
 
Mi fyddan nhw'n derbyn £146m yn llai, hynny yw toriad o 3.4%.
 
Wrth gyhoeddi'r setliad, dywedodd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews: "Mae'r setliad yr wyf yn ei gyhoeddi heddiw'n her ond mae hyn yn deillio o'r gostyngiad cyllidebol ar raddfa fawr sy'n cael ei orfodi gan Lywodraeth y DU.
 
"Bydd cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16 tua 10% yn is mewn termau real o'i chymharu â 2010-11
 
'Mecanwaith'
 
"I leihau'r effaith ar unrhyw gyngor y flwyddyn nesaf, rwyf yn sefydlu mecanwaith fel na fydd unrhyw awd ...

darllenwch mwy

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penod...

08/10/2014
Categori: Addysg, Iaith

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi helpu penodi pedwar unigolyn newydd i weithio mewn gwahanol feysydd ym Mhrifysgol Abertawe er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a hynny am y bedwaredd flwyddyn yn olynol
 
Bydd Rhian Meara yn darlithio mewn Daearyddiaeth wedi dwy flynedd yn gweithio yn yr adran Gwyddorau Daearegol ym Mhrifysgol Glasgow. Bwriad Rhian yw datblygu cyrsiau cyfrwng Cymraeg newydd gan gynnwys modiwl o’r enw ‘Cyfathrebu Gwyddoniaeth’ trwy gydweithio â chynrychiolwyr o gyrff allanol megis Cwmni Telesgôp a BBC Cymru
 

Bydd Amanda Jones yn gweithio fel Uwch Ddarlithydd Nyrsio yng Ngholeg Gwyddorau Dynol ac Iechyd ...

darllenwch mwy

Dai Jones yw llywydd newydd CFfI Cymru

08/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CFfI Cymru a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 4YDD Hydref yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd, etholwyd Dai Jones, Llanilar yn Llywydd newydd CFfI Cymru. 
 
Mae teledu a radio wedi gwneud Dai Jones yn enw cyfarwydd yng Nghymru ac erbyn hyn mae'n gallu ychwanegu Llywydd CFfI Cymru at ei restr o anrhydeddau sy'n cynnwys Gwobr Bafta am ei ran yn y byd darlledu yng Nghymru, Gwobr Syr Bryner Jones am ei gyfraniad i faterion gwledig ac MBE am wasanaethau i adloniant yng Nghymru. 
 
Wrth siarad yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol dywedodd Dai ei fod yn 'anrhydedd mawr' i gael ei ethol yn Llywydd sefydliad sy'n golygu llawer iawn iddo. Aeth ymlaen i ...

darllenwch mwy

Rhybudd llifogydd yn ystod y diwrnoda...

07/10/2014
Categori: Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i ymbaratoi rhag ofn i lanw uchel, ynghyd â gwyntoedd cryfion, arwain at fân broblemau yn ystod y diwrnodau nesaf (Dydd Mercher 8 a Dydd Iau 9 Hydref). 
 
Yn ôl pob tebyg, bydd y rhan fwyaf o arfordir de a gorllewin Cymru yn debygol o weld ychydig o orlifo o donnau’r mor, o Gas-gwent ar hyd yr arfordir i Aberystwyth, ar ôl i’r Swyddfa Dywydd ddarogan gwyntoedd de-orllewinol cryf. 
 
Gallai’r gwyntoedd cryfion hyn ynghyd a’r llanw uchel arwain at fân broblemau i ardaloedd arfordirol, ac fe allai nifer fechan o adeiladau ddioddef llifogydd. 
 
Cadarnhaodd y Swyddfa ...

darllenwch mwy

Cadeirydd newydd ar gyfer CFfI Cymru

07/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Iwan Meirion, o CFfI Meirionnydd yw Cadeirydd newydd CFfI Cymru.
 
Cafodd ei ethol gan yr aelodau yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y mudiad a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Hydref yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd fel rhan o benwythnos Glas y CFfI. Bydd Iwan yn arwain y mudiad ieuenctid arbennig yma yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.
 
Mae Iwan, a wnaeth dathlu ei ben-blwydd yn 33 wrth gadeirio ei gyfarfod cyntaf Cyngor CFfI Cymru y penwythnos hwn, yn gweithio i UPM ac yn dod o Tal y Bont ym Meirionnydd. Mae Iwan bellach yn byw yng Nghorwen gyda'i wraig a dwy ferch.
 
Ar ôl cael ei ethol yn Gadeirydd, dywedodd Iwan;
 
“Mae hi’n anrhydedd ...

darllenwch mwy

Symud ymlaen gyda’n gilydd ym maes dy...

07/10/2014
Categori: Addysg, Iaith

“Llawer o wybodaeth, anogaeth a hwyl”.  Dyna un sylw gan unigolyn a fynychodd y drydedd Gynhadledd ar Ddwyieithrwydd ym Maes Dysgu yn y Gweithle yng Ngholeg Sir Gâr, Caerfyrddin yn ddiweddar.  Unwaith eto, trefnwyd y gynhadledd ar y cyd gan NTfW a Sgiliaith a chafodd cynadleddwyr o’r sectorau Dysgu Seiliedig ar Waith ac Addysg Bellach yn y De Orllewin gyfleoedd gwerthfawr i ehangu eu gwybodaeth am y gwahanol agweddau ar hyrwyddo a datblygu dwyieithrwydd gyda dysgwyr ôl-16 yng Nghymru.
 
Cafwyd sawl cyflwyniad diddorol a buddiol yn ystod y dydd, gan gynnwys cyfraniad allweddol gan Estyn ar sut i fynd ati i gyflawni rhagoriaeth wrth gyflwyno hyffo ...

darllenwch mwy

Toreth o Adar yn Sioe Ddofednod Ffair...

07/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Toreth o Adar yn Sioe Ddofednod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru


Y llynedd cymerodd 1,050 o gynigion ran yn Sioe Ddofednod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru a’r gobaith yw

Ar ddydd Mawrth 2 Rhagfyr ym 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bydd ymwelwyr yn cael eu tretio i arddangosfa ysblennydd o rai o’r enghreifftiau gorau o ddofednod o bob cwr o’r Deyrnas Unedig yn Sioe Ddofednod y Ffair Aeaf.
 
Wedi’i sefydlu gyntaf yn 1992, mae’r sioe statws pencampwriaeth sy’n cael ei chynnal dan reolau Clwb Dofednod Prydain Fawr, wedi bod yn un o’r prif atyniadau ers tro byd ar ail ddiwrnod y Ffair Aeaf flynyddol, sy’n digwydd ar 1 ac 2 Rhagfyr yn Llanelwedd.
 
Gyda thros 260 o ddosbarthiadau a gwobrau arbennig, denodd sioe’r llynedd 1,050 o gynigion o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, i gyd yn gobeithio cael gafa ...

darllenwch mwy

Cynorthwyo Myfyrwyr i Gwblhau Graddau...

07/10/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae wyth myfyriwr newydd gychwyn astudio gradd doethur trwy gyfrwng y Gymraeg mewn prifysgolion ar draws Cymru, a hynny o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 
Mae tair ysgoloriaeth wedi’u dyfarnu i Brifysgol Caerdydd eleni a bydd Rhidian Thomas, Ben Screen a Sara Orwig yn parhau i astudio yn y brifddinas ar ôl cwblhau graddau israddedig yno.
 
Bydd Rhidian o Landysul yn canolbwyntio ar effaith newid hinsawdd ar y berthynas rhwng pysgod brodorol Cymru a rhywogaethau ymledol yn Ysgol Biowyddorau’r Brifysgol.
 
Cyfieithu awtomatig a thechnoleg iaith fydd pwnc Ben Screen o Flaenau Gwent a’i obaith fydd cyfrannu at y diffyg corff o waith ymchwil a ...

darllenwch mwy