Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 71 cofnodion | Tudalen 5 o 8

Dathlu diwrnod Shwmae Sumae

15/10/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Shwmae Sumae!
 
Ie heddiw yw diwrnod Shwmae Sumae, y diwrnod i annog pobl i ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae neu hyd yn oed shwdi! Pwrpas y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – siaradwyr rhugl, dysgwyr neu os ydych yn swil i siarad Cymraeg.
 
A trwy'r dydd heddiw roedd nifer o ddigwyddiadau wedi trefni ar draws y wlad i hybu'r diwrnod. 
 
Roedd Prifysgol Bangor yn cynnig 10% o ostyngiad am baned o de os yn defnyddio'r Gymraeg wrth archebu. Roedd cerddoriaeth fyw yn farchnad Caerfyrddin fel rhan o Shwmae Sir Gar. 
 
Yn ogystal â digwyddiadau mae nifer o ysgolion a mudiadau wedi creu fideo ar gyfer y diwrnod yn rhannu ...

darllenwch mwy

Gwobrau Dathlu Cyflawniad Cymunedau 2.0

14/10/2014
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r cyfnod enwebu wedi dechrau!
 
Ar ôl chwe blynedd o helpu Cymru i fynd ar-lein, bydd prosiect Cymunedau 2.0 yn dod i ben yn y gwanwyn 2015.  Ond, cyn i ni fynd, rydym ni am gydnabod cyflawniadau dysgwyr, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr, mentrau, grwpiau cymunedol a gwirfoddol, partneriaethau rhanbarthol a sefydliadau cenedlaethol unigol wrth helpu Cymru i fynd ar-lein a lledaenu’r neges cynhwysiant digidol.
 
Ym mis Chwefror 2015, byddwn yn cynnal ein Gwobrau Dathlu Cyflawniad i gydnabod cyfraniad y grwpiau a’r unigolion hyn at waith y prosiect a chynyddu nifer y bobl sydd wedi’u cynnwys yn ddigidol yng Nghymru.
 
Dyma chwe chategori&rsq ...

darllenwch mwy

Ymchwilwyr Abertawe yn lansio bwi i f...

13/10/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Mae gwyddonwyr Prifysgol Abertawe wedi lansio bwi ymchwil i fesur cryfder y tonnau bedair milltir oddi ar Benrhyn Sant Gofan yn Sir Benfro.
 
Bydd y bwi Directional Waverider yn mesur uchder a chyfeiriad y tonnau mewn prosiect cyfnod blwyddyn i ddechrau, i ddarganfod faint o ynni sy’n cael ei storio yn y tonnau oddi ar arfordir Cymru.
 
Bydd y data a gesglir yn cael ei ddefnyddio i fwydo penderfyniadau ynghylch a yw hi’n ymarferol trosi’r ynni hwn yn bŵer trydanol adnewyddadwy, trwy ddulliau oddi ar arfordir. Trwy gydol y prosiect, gall y cyhoedd wylio data’r bwi yn fyw ar-lein, drwy wefan Cefas Wavenet.
 
Gollyngwyd y bwi gan y tîm, ...

darllenwch mwy

Dewis Helen Mary Jones i ymladd sedd ...

13/10/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dewis Helen Mary Jones i ymladd sedd Llanelli yn y Cynulliad dros Blaid Cymru


Cyn-AC yn dychwelyd i adeiladu dyfodol disgleiriach i Lanelli

Mae Helen Mary Jones wedi ei dewis gan aelodau Plaid Cymru yn etholaeth Llanelli i ymladd y sedd yn etholiadau’r Cynulliad yn 2016.
 
Wrth siarad wedi cael ei dewis, dywedodd Helen Mary Jones:
 
“Rwyf wrth fy modd i gael fy newis i ymladd y sedd hon eto, ac fe hoffwn ddiolch i aelodau Plaid Cymru yn Llanelli am eu cefnogaeth ryfeddol. Rwy’n awyddus iawn i gynrychioli pobl Llanelli ac ymladd dros y gwir bynciau sy’n effeithio ar eu bywydau bob-dydd; mae angen i ni adeiladu ein heconomi, i ymladd dros swyddi ac amddiffyn ein gwasanaethau cyhoeddus fel iechyd ac addysg.
 
“Ochr yn ochr â’m cydweithiwr o Blaid Cymru Vaughan Williams, ...

darllenwch mwy

Enlli Parri yn cipio Ysgoloriaeth Yr ...

12/10/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Enlli Parri yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2014


Enlli Parri, Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014

Nos Sul, Hydref 12, 2014 fe gipiodd y ddawnswraig Enlli Parri o Gaerdydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014 mewn noson wefreiddiol a gynhaliwyd yn Neuadd Fawr, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Enlli yn y noson oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau’r Eisteddfod eleni.
 
Daeth Enlli, sydd yn wreiddiol o Gaerdydd ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Plasmawr i’r brig wedi ei pherfformiad gwefreiddiol o flaen y pump beirniad - Cefin Roberts, Eirlys Britton, Eirian Owen, Dafydd Huw a Gwyn L. Jones. Roedd rhaglen Enlli yn cynnwys dawns draddodiadol Gymreig a dawns gyfoes wreiddiol. Fel rhan o weithgareddau ...

darllenwch mwy

Dim Rasio Ceffylau o Ffos Las

12/10/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Dim Rasio Ceffylau o Ffos Las


Rasio Ceffylau o Ffos Las

Mewn newid i’r cynlluniau a gyhoeddwyr, ni fydd rasio ceffylau byw o Ffos Las yn cael ei ddarlledu ar S4C ddydd Sul 12 Hydref.
 
Meddai Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Dafydd Rhys:
 
“Mewn ewyllys da, mae S4C wedi cytundebu am hawliau darlledu rasio byw gyda chwrs rasio Ffos Las.
 
“Yn ôl cynnwys y cytundeb hwnnw, fe fyddai S4C yn cael darlledu o Ffos Las ar Hydref 12 ac ar nifer o ddyddiadau eraill yn ystod y tymor rasio presennol.
 
“Mae’n ymddangos bellach nad oedd cwrs rasio Ffos Las mewn sefyllfa i werthu’r hawliau darlledu hynny.
 
“O ganlyniad i’r sefyllfa hon, ni fydd modd i S4C ddarlledu rasio ceffylau ...

darllenwch mwy

S4C am ddarlledu rasio ceffylau yn fy...

10/10/2014
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Bydd rhaglen chwaraeon brynhawn Sul newydd S4C, Clwb, yn darlledu rasys ceffylau yn fyw o drac rasio Ffos Las am y tro cyntaf erioed ddydd Sul, 12 Hydref.
 
Bydd y darllediad byw o rasys 2:15 a 2:45 yn ecsgliwsif i S4C ar deledu daearol yng ngwledydd y Deyrnas Unedig.
 
Mae'n un o uchafbwyntiau rhaglen fydd hefyd yn cynnwys rygbi Pro12 yn fyw, uchafbwyntiau Top 14 Ffrainc, y ras seiclo Paris-Tours Classic o Ffrainc, pêl-droed o Uwch Gynghrair Cymru ac uchafbwyntiau Wrecsam v Grimsby o’r Vanarama Conference.
 
Bydd Clwb yn darlledu am 2.15pm The Trustmark Design And Print Handicap Hurdle Race 2m 4f ac am 2,45pm The Susan Andrews Memorial Handicap Steeple Chase ...

darllenwch mwy

Campws y Bae yn cael effaith gadarnha...

10/10/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Gyda llai na blwyddyn i fynd tan agoriad Campws y Bae Prifysgol Abertawe, datblygiad sy’n werth £450 miliwn, roedd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, ar y safle yn gynharach heddiw i weld drosto’i hunan sut mae buddsoddiad yn y prosiect blaenllaw hwn o fudd yn barod i gadwyni cyflenwi, swyddi a sgiliau lleol. 
 
Wrth siarad o du allan i'r Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu (a elwir yn Peirianneg Dwyreiniol), a gefnogir gan £20 miliwn o arian yr UE a ddarperir drwy Lywodraeth Cymru, dywedodd y Prif Weinidog:
 
“Mae cyfnod adeiladu'r prosiect hwn wedi chwarae rhan flaengar o ran y swyddi, sgiliau a chyfleoedd cadwyn gyflenwi. Mae hefyd yn t ...

darllenwch mwy

Menywod mewn Busnes - A allwn ni wir ...

10/10/2014
Categori: Arian a Busnes, Barn

Ar hyn o bryd, mae menywod yn dechrau ddwywaith cymaint o fusnesau â dynion, ond a yw hyn yn arwydd clir ei bod yn dod yn well i fenywod mewn busnes? Mae menywod yn parhau i orfod dygymod â nifer ddiddiwedd o rwystrau i gyrraedd eu nodau gyrfaol, gan gael eu bwrw o'r neilltu'n aml oherwydd stereoteipio ar sail rhyw, rhagfarn o ran dyrchafiad a'r teulu; gan eu hatal rhag cyrraedd eu llawn botensial. Yn wir, yn y DU, canfuwyd fod y rhan fwyaf o fenywod mewn cyflogaeth yn cael eu cyflogi'n is na'u Skillset, ac amcangyfrifir pe bai'r DU, o'r diwedd, yn defnyddio potensial llawn menywod yn y gwaith, gallem gynhyrchu £ 23 biliwn (2% Cynnyrch Domestig Gros).
 
Felly, beth s ...

darllenwch mwy

CFfI Morgannwg a Brycheiniog yn cynna...

10/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Cystadlaethau, Newyddion

Mae Ffederasiynau Morgannwg a Brycheiniog yn cynnal Eisteddfodau Sirol eleni. Mae'r Ffederasiynau, sydd bennaf yn cynnwys aelodau sy’n siarad Saesneg, wedi cymryd yr her o gynnal y digwyddiadau hyn i helpu i hyrwyddo ac annog yr iaith Gymraeg o fewn eu Siroedd. 
 
Bydd CFfI Morgannwg yn cynnal ei Eisteddfod Sirol cyntaf erioed ar ddydd Sul 12fed Hydref yng Nghlwb Ceidwadol Castell-nedd o 3yp. Mae CFfI Brycheiniog yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant ei Eisteddfod gyntaf a gynhaliwyd y llynedd. Bydd eu Heisteddfod 2014 yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 24ain Hydref yn Ysgol Uwchradd Gwernyfed o 6yp. Mae croeso cynnes i’r cyhoedd fynychu'r ddau ddigwyddiad.
 
Yn si ...

darllenwch mwy