Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 71 cofnodion | Tudalen 4 o 8

Gwella ansawdd dŵr Eden

20/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Gwella ansawdd dŵr Eden


Gwella ansawdd dŵr Eden

Bu peiriannau cloddio’n gweithio er mwyn helpu cragenbysgodyn dŵr croyw prin yn ei gadarnle olaf yng Nghymru.
 
Mae poblogaeth “hyfyw” olaf y fisglen perlog dŵr croyw Cymru, fu unwaith yn gyffredin ledled Ewrop, yn Eden, yn ymyl Trawsfynydd.
 
Rŵan mae gweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru’n cloddio tir yn agos at y nentydd sy’n llifo i Eden er mwyn gwella ansawdd y dŵr, sy’n anhepgor ar gyfer goroesiad y fisglen berlog.
 
Byddant yn creu 11 pwll gwaddodi i fod yn hydlyddion naturiol ar gyfer maetholion, llygryddion a gwaddodion cyn iddynt gyrraedd yr afon.
 
Dywedodd Elain Gwilym, Swyddog Prosiect efo Cyfoeth Naturiol Cymru: “ ...

darllenwch mwy

Tanseilio’r Cwricwlwm Cymreig

20/10/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Tanseilio’r Cwricwlwm Cymreig


Rhieni dros Addysg Gymraeg

Mae rhaglen newydd i ddysgu hanes yn ysgolion cynradd Cymru’n tanseilio nodau ac amcanion Llywodraeth Cymru. Dyna honiad RhAG, sydd wedi mynegi pryder difrifol o ran y modd mae’r rhaglen newydd yn gwanhau’r Cwricwlwm Cymreig yn cael ei ddysgu.
 
Mae RhAG ar ddeall bod nifer cynyddol o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg bellach yn defnyddio adnodd a elwir Conglfeini / Cornerstones, adnodd a gynlluniwyd yn y lle cyntaf i ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol yn Lloegr.
 
Meddai Lynne Davies ar ran RhAG, “Mae’r pecynnau hyn wedi’u teilwra tuag at farchnad ysgolion Lloegr. Ethos Seisnig Cwricwlwm Lloegr yw craidd y pecyn, ac mae ...

darllenwch mwy

Darlithydd yn Datgelu Cyfrinachau’r G...

20/10/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Darlithydd yn Datgelu Cyfrinachau’r Gorffennol


Yr Athro Siwan Davies

Nos Fercher 12 Tachwedd bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnal yr ail ddarlith yng nghyfres Darlith Edward Lhuyd, cyfres flynyddol sydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.
 
Yr Athro Siwan Davies o Goleg Gwyddoniaeth, Prifysgol Abertawe fydd yn traddodi’r ddarlith a hynny yn Narlithfa Wallace, Adeilad Wallace ar gampws y brifysgol am 5:30 yr hwyr.
 
Yn ogystal â rhoi llwyfan i rai o ysgolheigion disgleiriaf Cymru, mae’r darlithoedd yn gam pwysig yn y gwaith o gryfhau cymuned academaidd cyfrwng Cymraeg prifysgolion Cymru.
 
Mae’r Athro Siwan Davies yn arbenigwraig ar gynhesu byd eang hanesyddol ac mae hi’n brif ...

darllenwch mwy

Fideo Newydd Elin Fflur - Sgwenna Dy ...

17/10/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Daeth Elin Fflur i sylw’r genedl yn 2002 pan enillodd gystadleuaeth ‘Cȃn i Gymru’, ac ers hynny mae wedi sefydlu ei hun fel un o brif sȇr y byd pop yng Nghymru. Wedi canu gyda nifer o grwpiau, a recordio sawl deuawd enwog, fel cantores unigol mae Elin yn mynd o nerth i nerth. A chafodd gymorth a chyfeiliant nifer o gerddorion, cyfansoddwyr ac offerynwyr gorau Cymru ar y ffordd.
 
Y rhyfeddod mawr yw fod chwe mlynedd wedi mynd heibio ers ei halbym ddiwethaf. Ond bu’n dal i ganu, ac yn dal i gyfansoddi yn y cyfamser, a bellach mae’n bryd inni groesawu albym newydd yn llawn dop o ganeuon newydd syfrdanol.
 
Bydd sengl yn cynnwys dwy gȃn, “Cloria ...

darllenwch mwy

Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd

17/10/2014
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd


Made in Cardiff.

Ar Hydref 15 fe wnaeth rhywbeth newydd ymddangos ar setiau teledu trigolion Caerdydd - sianel newydd lleol o'r enw Made in Cardiff.
 
Huw Onllwyn Jones, o wefan Pobol Caerdydd, fu'n bwrw golwg dros noson agoriadol y sianel newydd ar ran BBC Cymru Fyw:
 
Gwasanaeth newydd
 
Rwy'n caru Caerdydd - ac 'rwyf wrth fy modd gyda'r syniad o gael sianel deledu i'r ddinas.
 
Rwy'n gwybod, fodd bynnag, fod llawer o'r sianeli lleol sydd eisoes yn darlledu mewn rhannau eraill o'r DU (megis Llundain) mewn trafferth. Ac felly, gyda chryn nerfusrwydd, fe bwyntiais fy remote at fy nheledu fflat-sgrin a deialu 134 ar y gwasanaeth Freeview.
 
"Plis, gad i hwn fod yn dda&hellip ...

darllenwch mwy

Cig Eidion Cymru a rygbi – y cyfuniad...

17/10/2014
Categori: Bwyd, Newyddion

Cig Eidion Cymru a rygbi – y cyfuniad perffaith


Cig Eidion Cymru

Bydd Cig Eidion Cymru i'w weld yn rheolaidd ar y teledu yn ystod y deg wythnos nesaf fel rhan o ymgyrch marchnata newydd HCC sy'n dechrau ar drothwy tymor newydd o rygbi rhyngwladol.
 
Bydd yr ymgyrch ‘Yn Llawn Daioni’ yn gwahodd defnyddwyr i ailddarganfod ansawdd unigryw cig eidion o anifeiliaid sydd wedi'u geni a'u magu yng Nghymru, mewn ymdrech i werthu mwy ohono.
 
Roedd y gweithgareddau hyrwyddo i fod i ddechrau ym mis Rhagfyr, ond penderfynwyd dechrau'r ymgyrch ddeufis yn gynharach oherwydd y problemau yn y diwydiant ac am fod prisiau'r farchnad yn gostwng.
 
“Mae'r sector cig eidion yng Nghymru wedi cael amser anodd yn ystod y misoedd diwethaf,&r ...

darllenwch mwy

Kath Jones yw hoff gymeriad y Cwm

17/10/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Kath Jones yw hoff gymeriad y Cwm


Kath Jones yw cymeriad mwyaf poblogaidd Pobol y Cwm

Kath Jones sydd wedi dod i’r brig fel hoff gymeriad gwylwyr Pobol y Cwm dros y 40 mlynedd ddiwethaf, yn ôl pôl piniwn gan golwg360 ac S4C.
 
Mewn pleidlais agos iawn daeth cymeriad Kath, sy’n cael ei hactio gan Siw Hughes ac sydd newydd ddychwelyd i Gwmderi’n ddiweddar, i’r brig gyda 15.2% o’r bleidlais.
 
Yn ail roedd Jean McGurk Morris neu Mrs Mac, cymeriad Iola Gregory, a gafodd 14.6% o’r bleidlais.
 
Yn drydydd roedd Dic ‘Deryn’ Ashurst, a chwaraewyd gan Ifan Dafydd, gydag 11.7%.
 
Fe ddewisodd S4C ddeg o’r hoff gymeriadau dros y ddeugain mlynedd diwethaf ar gyfer y pôl, oedd hefyd yn cynn ...

darllenwch mwy

BAFTA Cymru'n rhoi gwobr arbennig i P...

16/10/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

BAFTA Cymru'n rhoi gwobr arbennig i Pobol y Cwm


Cast presennol Pobol y Cwm

Mae BAFTA Cymru wedi cyflwyno Gwobr Arbennig i gyfres Pobol y Cwm ar ei phen-blwydd yn 40n oed.
 
Cafodd y wobr ei chyflwyno mewn digwyddiad i ddathlu'r pen-blwydd ym Mae Caerdydd nos Iau.
 
Wedi ei chynhyrchu gan BBC Cymru darlledwyd yr opera sebon am y tro cyntaf ar 16 Hydref, 1974.
 
Hannah Raybould, Cyfarwyddwr BAFTA Cymru, gyflwynodd y wobr i'r actor Gareth Lewis sydd wedi chwarae rhan Meic Pierce am 39 o flynyddoedd ac yn ymddeol o'r gyfres eleni.
 
Mae'r gyfres sebon yn cael ei darlledu ar S4C, a'i chynhyrchu gan BBC Cymru.
 
'Rhagoriaeth'
 
Dywedodd Hannah Raybould: "Pwrpas BAFTA Cymru yw dathlu rhagoriaeth ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi'r rhai fydd yn camu nôl i'r ...

16/10/2014
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Nos Sadwrn, 1 Tachwedd bydd modd gweld 17 unigolyn dewr yn teithio yn ôl i Gymru yn ystod 1525 mewn cyfres hanes byw newydd ar S4C, Y Llys.
 
Bydd y criw yn byw, gwisgo, hamddena a gweithio fel pobl yng nghyfnod oes y Tuduriaid mewn Llys yn Nhre-tŵr ger Aberhonddu yng ngodre Bannau Brycheiniog.
 
Mae cyfres Y Llys yn dilyn cyfres lwyddiannus y llynedd, Y Plas gan gwmni Boom Pictures Cymru ar gyfer S4C, oedd yn canolbwyntio ar fywyd mewn plasty yn Llanerchaeron yn 1910.
 
Bydd modd dilyn hynt a helynt y criw mewn yn ystod Tachwedd a Rhagfyr wrth iddynt ymdopi â bywyd mewn Llys Tuduraidd yn 1525. Bydd bywyd yn heriol iddynt, wrth i'r 17 ddygymod gydag amodau sy ...

darllenwch mwy

S4C am ddarparu isdeitlau Saesneg ar ...

16/10/2014
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Bydd isdeitlau Saesneg yn cael eu darparu ar gyfer y rhaglen Sgorio yn gyfan o hyn ymlaen, cyhoeddodd S4C.
 
Mae'r Sianel eisoes yn darparu trac sain Saesneg ar gyfer darllediadau gemau byw Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports ar y rhaglen bêl-droed Sgorio sy’n rhan o’r sioe chwaraeon ddydd Sul, Clwb.
 
Ond yn awr ar ôl ymgynghori gyda gwylwyr S4C, Cymdeithas Pêl-droed Cymru a chlybiau pêl-droed Cymru, mae S4C yn darparu is-deitlau Saesneg, nid yn unig ar gyfer y gêm ei hun, ond ar gyfer yr holl raglen.
 
Gall gwylwyr fwynhau’r gwasanaeth isdeitlo Saesneg ar Sgorio ddydd Sul, 19 Hydref pan fydd Nicky John a chyfranwyr fel cy ...

darllenwch mwy