Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 71 cofnodion | Tudalen 3 o 8

Gwaddol 'Steddfod Sir Gâr: Gŵyl flyny...

22/10/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Mae Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Gaerfyrddin eleni wedi galw am sefydlu gŵyl Gymraeg barhaol ar gyfer tref Llanelli.
 
Mi gafodd yr awgrym ei wneud mewn cyfarfod i drafod gwaddol y Brifwyl yn Ysgol Dewi Sant yn y dre' nos Fawrth.
 
Mae arbenigwr iaith blaenllaw wedi galw hefyd am sefydlu ail ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y dref.
 
Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, Gethin Thomas, mae'n rhaid cynnal y Cymreictod gafodd ei sbarduno gan y 'steddfod eleni.
 
Fe ddywedodd fod "pawb wedi mwynhau y 'steddfod a'r gweithgaredde'n arwain at y 'steddfod," a bod angen adeiladu ar hynny gan ddefnyddio'r Gymraeg yn y digwyddiadau mawr yng nghalendr y dre', fel bo ...

darllenwch mwy

Dathlu bwyd gorau Ceredigion

22/10/2014
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Dathlu bwyd gorau Ceredigion


Bwyd gorau Ceredigion

Hydref yw'r mis mae ardal Bae Ceredigion yn dathlu cyfoeth ei chynnyrch a chynhesrwydd croeso'r Cardi. Dyma gyfle gwych i brofi a mwynhau blasau newydd ac i ennill gwobrau bwyd arbennig gyda eich Pasbort Bwyd Bae Ceredigion 2014.
 
Dewch i ddarganfod cynnyrch gwych o ffermydd a chynhyrchwyr Ceredigion, siopau fferm, a llefydd hynod i fwynhau pryd ar draws Ceredigion.
 
Casglwch eich Pasbort Bwyd Bae Ceredigion 2014 o un o Ganolfannau Croeso Ceredigion yn Aberystwyth, Aberaeron neu Aberteifi neu o unrhyw un o'r busnesion sy'n cymeryd rhan yn yr ymgyrch eleni.(gwelwch y rhestr isod)
 

Pasbort Mis Bwyd Bae Ceredigion 2014
 
Newydd ar gyfer 2014 -'Pasbort ...

darllenwch mwy

Sglein seremoni BAFTA Cymru 2014 ar S4C

22/10/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Sglein seremoni BAFTA Cymru 2014 ar S4C


Huw Edwards BAFTA Cymru 2013

Gwobrau BAFTA Cymru yw pinacl y flwyddyn ar gyfer y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru; ac eleni bydd modd i wylwyr S4C fwynhau blas o'r noson arbennig hon, sy'n cael ei chynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.
 
Mewn rhaglen awr o hyd, am 9.30 nos Sul 26 Medi – sef yr un noson â'r seremoni wobrwyo ei hun - bydd y rhaglen BAFTA Cymru 2014, sy'n gynhyrchiad gan Rondo Media, yn crynhoi sglein y seremoni ac yn cyfweld â rhai o sêr mwya'r sgrin.
 
Y gyflwynwraig glam Alex Jones fydd yno ar ein rhan, yn sgwrsio gyda'r gwesteion ac yn barod i longyfarch yr enillwyr wrth iddyn nhw ddod o'r llwyfan gyda'r tlws gwerthfawr yn eu dwylo.
 
Er mwyn cyd-gyflwy ...

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn amlinellu ei bla...

22/10/2014
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Llywodraeth Cymru yn amlinellu ei blaenoriaethau o ran mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd


Newid yn yr hinsawdd

Heddiw, aeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant , ati o’r newydd i amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.
 
Dywedodd y Gweinidog fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r newid yn yr hinsawdd, ac i addasu er mwyn ymdopi â’i effeithiau pellgyrhaeddol. Mae’n benderfynol hefyd o leihau allyriadau, o wella effeithlonrwydd ynni a chefnogi ynni carbon isel yng Nghymru.
 
Bu’r Gweinidog yn amlinellu’r camau gweithredu cynhwysfawr a chynaliadwy  y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd, ga ...

darllenwch mwy

Plaid Cymru yn croesawu cynnig trawsb...

22/10/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Leanne Wood yn dweud fod y cynnig yn dangos y ffordd ymlaen i Gymru
 
Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi croesawu’r cynnig trawsbleidiol heddiw ar Ddyfodol Datganoli i Gymru, ac wedi dweud bod yn rhaid i Lywodraeth bresennol y DG weithredu ar yr amserlen sydd wedi ei osod allan yn y cynnig.
 
Cytunwyd ar y cynnig gan arweinyddion y pedair plaid yn y Cynulliad Cenedlaethol, a chaiff ei drafod yn nes ymlaen heddiw.
 
Mae’n galw am i drafodaethau ar “Lawr Barnett” ar ariannu sydd yn seiliedig ar anghenion i ddod i fwcwl erbyn mis Ionawr 2015. Geilw’r cynnig hefyd ar i Lywodraeth y DG weithredu ar amrywiaeth o faterion ariannol eraill ga ...

darllenwch mwy

Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd...

21/10/2014
Categori: Bwyd, Newyddion

Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd Cymru yn cael ei gynnal yng Ngholeg Cambria


Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd Cymru

Daeth arbenigwyr diwydiant at ei gilydd yng Ngholeg Cambria yr wythnos ddiwethaf ar gyfer Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd Cymru.
 
Daeth cyflenwyr, cynhyrchwyr a chynrychiolwyr y sector bwyd a lletygarwch at ei gilydd i gael seminar llawn gwybodaeth ac i fwynhau cinio yng Ngholeg Cambria, Glannau Dyfrdwy.  Manteisiodd y cynrychiolwyr ar gyfleoedd rhwydweithio gwych i hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau lleol.
 
Trefnwyd y gynhadledd gan Dîm Arlwyo a Lletygarwch Dysgu yn y Gwaith Coleg Cambria, gyda nawdd Prosiect Sgiliau’r Gweithlu, Cronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE).
 
Croesawodd Carolyn Preece, Rheolwr Dysgu yn y Gwaith Lletygarwch ac Arlwyo yng Nghole ...

darllenwch mwy

NFU Cymru yn cefnogi Eisteddfod 2015

21/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

NFU Cymru yn cefnogi Eisteddfod 2015


C-D; Aled Griffiths, Jonathan Wilkinson, Beryl Vaughan, Wyn Jenkins a Richard Turner

Yn ddiweddar cyflwynodd yr undeb ffermio NFU Cymru siec am £1,500 i Eisteddfod Genedlaethol 2015 i’w chynnal ym Meifod, Sir Drefaldwyn, mis Awst nesaf.
 
Cyflwynwyd y siec i Beryl Vaughan, Cadeirydd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, ym Marchnad Da Byw'r Trallwng, gan Gadeirydd NFU Cymru Sir Drefaldwyn Jonathan Wilkinson, yng nghwmni Ysgrifenyddion Grŵp Aled Griffiths, Richard Turner ac Wyn Jenkins.
 
Meddai Jonathan Wilkinson wrth gyflwyno’r siec, “I groesawu dychweliad yr uchafbwynt diwylliannol i’r sir, dymunodd aelodau NFU Cymru yn y sir ddangos eu cefnogaeth trwy noddi cystadleuaeth. Mae gweithgareddau’r ŵyl ddiwylliannol ...

darllenwch mwy

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dathlu’...

21/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dathlu’i jiwbilî arian


Dathlu’i jiwbilî arian

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dathlu’r 25ain tro iddi gael ei chynnal, ar 1 & 2 Rhagfyr, ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.
 
Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosiadau ac arddangosfeydd, bydd y Ffair ddeuddydd yn llawn dop o ddathliadau â thema jiwbilî, yn cynnwys siopa gyda’r hwyr ac arddangosfa tân gwyllt am ddim i ddathlu ar y nos Lun ac ymweliad gan Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol ar y dydd Mawrth.
 
Bu’r 25 mlynedd ddiwethaf yn chwarter canrif cythryblus i ddiwydiant cig a da byw Prydain: tywydd eithafol, cwympiadau economaidd, BSE, clwy’r traed a’r ...

darllenwch mwy

Lansiwyd Adroddiad Blynyddol y Comisi...

20/10/2014
Categori: Newyddion

Rhybudd moel y Comisiynydd Plant, wrth iddo gyhoeddi ei adroddiad blynyddol, yw bod gwasanaethau hanfodol sy’n ceisio amddiffyn plant a phobl ifanc agored i niwed mewn perygl o gael eu colli oherwydd diffyg gweledigaeth ac arweiniad Llywodraeth Cymru.
 
Yn ei adroddiad blynyddol olaf fel Comisiynydd Plant, mae Keith Towler yn mynegi pryderon bod Llywodraeth Cymru yn ymddangos yn rhy gyfforddus gyda’i statws fel arweinydd rhyngwladol ym maes hawliau plant, er ei bod heb weledigaeth glir ar gyfer plant a phobl ifanc ac yn methu cyflawni o ran sicrhau hawliau plant.
 
Mae’r adroddiad blynyddol a’r cyfrifon yn cwmpasu prif feysydd gwaith eraill swyddfa&rsquo ...

darllenwch mwy

Arwyddo cytundeb i symud pencadlys S4...

20/10/2014
Categori: Newyddion

Arwyddo cytundeb i symud pencadlys S4C i Gaerfyrddin


Argraff artist o'r adeilad newydd yng Nghaerfyrddin

Mae S4C a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi arwyddo cytundeb fframwaith sy’n cadarnhau’n ffurfiol eu bod yn bwrw ymlaen ar y cyd gyda’r cynllun i sefydlu pencadlys newydd i’r sianel yng Nghaerfyrddin.
 
Fe benderfynodd Awdurdod y Sianel yn ôl ym mis Mawrth i dderbyn cais y Brifysgol i adleoli'r pencadlys i Gaerfyrddin yn amodol ar gyrraedd cytundeb cyfreithiol.
 
Ddydd Llun, 20 Hydref am 6.00pm yn Adeilad Addysgu a Dysgu’r Brifysgol yng Nghaerfyrddin, fe wnaeth Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C, a’r Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, arwyddo cytundeb fframwaith. Mae’r cytundeb yn creu& ...

darllenwch mwy