Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 71 cofnodion | Tudalen 2 o 8

Ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o ...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Cystadlaethau, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o hyd i entrepreneuriaid ifanc gorau Cymru wedi cychwyn eto


Syniadau Mawr Cymru

Mae ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o hyd i entrepreneuriaid ifanc gorau Cymru wedi cychwyn eto. Mae Syniadau Mawr Cymru yn chwilio am bobl ifanc 16-24 oed sydd â'r talent, y cymhelliant a'r ymrwymiad i roi eu busnes ar y llwybr cyflym i lwyddiant.
 
Drwy ymgymryd a #YrHer byddwch yn:


Cael eich ysbrydoli gan entrepreneuriaid rhagorol mewn bŵtcamp busnes 3 diwrnod o hyd
Cael mynediad at gymorth busnes a gynigir drwy Busnes Cymru a sefydliadau partner
Rhwydweithio gydag entrepreneuriaid ifanc eraill sydd â'r un meddylfryd
Cael eich hyfforddi a'ch herio am eich busnes yn ystod pob cam
Lansio a datblygu eich busnes

 
Os ydych chi yn:  


· 1 ...

darllenwch mwy

Llwyddiant ysgolion Cymraeg: cam at d...

23/10/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Llwyddiant ysgolion Cymraeg: cam at ddatblygu pellach


Rhieni dros Addysg Gymraeg

Mae angen gosod canfyddiadau ymchwil diweddar BBC Cymru mewn cyd-destun ehangach i osgoi creu camsyniad.
 
Dyna ymateb RhAG i’r arolwg sy’n cymharu perfformiad disgyblion 11 oed o bob ysgol yng Nghymru ym mhynciau craidd y Gymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.
 
Dywedodd Lynne Davies, ar ran RhAG, “Rhaid ymateb yn ofalus i’r canfyddiadau hyn a’u dehongli fel ciplun ar gyfnod penodol o yrfa addysgol disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae angen gosod y canfyddiadau hyn yn gyfochrog ag ystadegau eraill er mwyn sicrhau darlun teg a chytbwys.
 
“Yn gyntaf oll, rhaid cydnabod a dathlu’r ffaith bod plant mewn ysgolion cyfr ...

darllenwch mwy

'Di-Gymraeg yn cael effaith ar yr iai...

23/10/2014
Categori: Iaith, Newyddion

'Di-Gymraeg yn cael effaith ar yr iaith': Cymdeithas yr Iaith yn cynnig camau ymarferol


amsin Davies, llefarydd cymunedau Cymdeithas yr Iaith

Wrth ymateb i sylwadau'r Prif Weinidog nad oes "modd osgoi" y ffaith bod mewnlifiad yn effeithio ar y Gymraeg, meddai Tamsin Davies, llefarydd cymunedau Cymdeithas yr Iaith:
 
"Da gweld Carwyn Jones yn cydnabod yr effaith mae'r drefn gynllunio yn ei gael ar yr iaith. Nawr mae angen iddo sicrhau bod y Bil Cynllunio yn cael ei addasu er mwyn diogelu'r Gymraeg rhag grymoedd y farchnad rydd. Mae'n hanfodol bod modd gwrthod neu dderbyn cynlluniau arfaethedig ar sail eu heffaith ar yr iaith. Mae angen sicrhau hefyd bod Cynlluniau Datblygu Lleol yn adlewyrchu anghenion lleol, ac nid targedau tai cenedlaethol. Yn ein Bil Cynllunio amgen, ry'n ni'n cynnig ffordd gwbl ymarferol o wneud y petha ...

darllenwch mwy

Canfyddwch sut y gall y Gymraeg fod o...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith

Dewch i ymuno â Phrif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC i ganfod sut all y Gymraeg fod o fantais i’ch busnes.
 
6pm tan 8pm, dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014, Llety Parc, Ffordd Parc y Llyn, Llanbadarn, Aberystwyth SY23 3TL
 
6pm tan 8pm, dydd Mercher, 26 Tachwedd 2014, Sosban, The Pump House, Doc y Gogledd, Llanelli SA15 2LF
 
6pm tan 8pm, dydd Mawrth, 2 Rhagfyr 2014, Gwesty’r Celt, Ffordd Bangor, Caernarfon LL55 1AY
 
Dewch i wrando ar brofiadau pob math o bobl busnes a pham eu bod yn defnyddio’r Gymraeg:
 

mae’n hawdd cynnwys ychydig o Gymraeg yn eich busnes
nid yw 2 iaith yn dyblu costau
gallai def ...

darllenwch mwy

Llyfr Cacen Sali Mali wedi ei ryddhau...

23/10/2014
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

Llyfr Cacen Sali Mali wedi ei ryddhau mewn fersiwn rhyngweithiol ar gyfer dyfeisiadau Apple


Llyfr Cacen Sali Mali

Un o’r llyfrau mwyaf poblogaidd llenyddiaeth Cymru ar gyfer plant wedi ei ryddhau mewn fersiwn dwyieithog rhyngweithiol ar gyfer dyfeisiadau Apple.
 
‘Cacen Sali Mali’ yw’r cyntaf sydd wedi ei gynhyrchu yn arbennig ar gyfer cyfres o e-lyfrau mewn partneriaeth rhwng Gwasg Gomer a thîm digidol Cwmni Da.
 
“Mae Sali Mali wedi bod yn rhan o blentyndod nifer o blant ar draws Cymru, ac rydym ni’n falch o sicrhau’r hawliau digidol ar gyfer un o frandiau mwyaf poblogaidd Cymru” meddai Phil Stead, Cyfarwyddwr Digidol Cwmni Da. “Rydym ni’n meddwl bydd plant yn caru gweld y straeon yn dod i fyw trwy ryngweithio, ac wedi cad ...

darllenwch mwy

Ffigyrau gwrando Radio Cymru ar eu hi...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae BBC Cymru wedi dweud eu bod yn “siomedig”, wedi i ffigurau diweddaraf awdurdod RAJAR ddangos bod nifer gwrandawyr Radio Cymru wedi gostwng i’w lefel isaf erioed.
 
Mae cwymp sylweddol wedi bod yn ffigyrau gwrando Radio Wales hefyd, gyda 40,000 yn llai o bobol yn gwrando ar y sianel rhwng mis Gorffennaf a mis Medi eleni.
 
Yn ystod yr un cyfnod, 105,000 o bobol fu’n gwrando ar Radio Cymru yn wythnosol – sy’n gwymp o 42,000 o gymharu â ffigyrau’r tri mis blaenorol.
 
Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru bod y canlyniadau yn siomedig, a bydd rheolwyr yn astudio manylion y ffigurau gwrando er mwyn cryfhau’r gorsafoedd ...

darllenwch mwy

BBC yn lladd Geiriadur Ar-lein

22/10/2014
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

BBC yn lladd Geiriadur Ar-lein


Geiriadur Ar-lein

Mae BBC newydd dynnu eu geiriadur Cymraeg-Saesneg i lawr. Mae’n anodd deall y rhesymeg tu ôl i’r penderfyniad yma, sef diffyg gallu i gefnogi’r technoleg yn y cefndir. Mantais y geiriadur BBC oedd y rhyngwyneb syml. Dw i’n ymwybodol bod cyfieithwyr proffesiynol a defnyddwyr amatur yn ogystal yn ei ddefnyddio fel ffynhonnell ddibynadwy trwy’r dydd.
 
Ddylen ni’n cymryd bod ‘technoleg’ yn golygu bach o perl neu rywbeth tebyg? Ta waeth, pe tasai’r geiriadur yn bwysig i’r BBC byddan nhw wedi ffeindio ffordd o’i gefnogi.
 
Mewn newyddion eraill, mae’r hen geiriadur.net – gwefan Prifysgol y Drind ...

darllenwch mwy

Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermw...

22/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Bwyd

Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru


Lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru

‘Rhaid dileu’r rheol chwe diwrnod ar wahardd symud’, medd Plaid Cymru
 
Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wrthweithio’r anawsterau economaidd cynyddol sy’n wynebu ffermwyr Cymru trwy gynyddu ymdrechion i leihau biwrocratiaeth.
 
Wrth siarad mewn dadl yn y Cynulliad a gyflwynwyd gan Blaid Cymru i ddyfodol y sector amaeth Cymreig, dywedodd Llyr Gruffydd AC, Gweinidog cysgodol dros Gymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd:
 
“Mae incwm ffermydd yng Nghymru wedi gostwng o 44% llynedd ac ers hynny, rydym wedi gweld toriad cyffredinol o 10% yng nghyllideb PAC yr UE, trosglwyddo uchafswm o 15% allan o daliadau uniongyrchol i ffermwyr C ...

darllenwch mwy

Cystadleuaeth ffotograffiaeth Age Cymru

22/10/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cystadleuaeth ffotograffiaeth Age Cymru


Positif am oed

Mae Age Cymru yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth fel rhan o wythnos Age Positive Week ac maent yn gwahodd pobl i gymryd rhan.
 
Thema’r gystadleuaeth ydy heneiddio positif: gallwch ei ddehongli fel y mynnoch ond dylai ddathlu agweddau positif heneiddio ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Er enghraifft, gallai delweddau ddangos pobl hŷn yn gwneud gwahanol weithgareddau, ac yn rhyngweithio gyda chenhedlaeth ieuengach neu rywbeth arall sy’n herio stereoteip negyddol. Defnyddiwch eich dychymyg!
 
Mae tocyn rhodd gwerth £100 fel gwobr i’r enillydd ym mhob dosbarth (o dan 16 / 16 a throsodd).
 
Rheolau
• Mae dau ddosbarth: (i) ar gyfer rhai 16 mlw ...

darllenwch mwy

Ymarfer argyfwng mawr i brofi ymateb ...

22/10/2014
Categori: Newyddion

Ymarfer argyfwng mawr i brofi ymateb Llanelwy i lifogydd


Llifogydd Llanelwy Tachwedd 2012

Cynhelir ymarfer mawr aml asiantaeth yn Llanelwy ar 29 a 30 Hydref i brofi sut y mae Cyfoeth Naturiol Cymru, y gwasanaethau brys a’r awdurdod lleol yn ymateb i ddigwyddiad difrifol o lifogydd.
 
Yn ystod y ddau ddiwrnod bydd swyddogion yn ‘actio’ senario llifogydd, tebyg i’r digwyddiad pan ddioddefodd cannoedd o gartrefi a busnesau Llanelwy o lifogydd fis Tachwedd 2012.
 
Bydd yn cynnwys ymarfer pen bwrdd yn ogystal â chwarae rȏl fyw – a fydd yn cynnwys cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd Brys a Rhybuddion Llifogydd, codi amddiffynfeydd llifogydd dros dro, profi trefniadau symud pobl allan ar frys a phrofi’r rhwydwaith wardeniaid llifogydd a ...

darllenwch mwy