Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 71 cofnodion | Tudalen 1 o 8

Arweinydd cyngor Llafur yn herio Llyw...

31/10/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Arweinydd cyngor Llafur yn herio Llywodraeth Cymru dros y Bil Cynllunio


Kevin Madge (Llun gan y Carmarthen Journal)

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r ffaith i arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin leisio pryderon nad yw'r Gymraeg yn cael ei ystyried ym Mil Cynllunio Llywodraeth Cymru.
 
Mewn llythyr gan Gyngor Sir Gaerfyrddin i'r Gweinidog Cynllunio, Carl Sargeant, mae nifer o argymhellion Gweithgor y Gymraeg, a grëwyd gan y cyngor sir fel rhan o'u hymateb i ganlyniadau'r Cyfrifiad yn cael eu codi.  
 
Mae'r llythyr gan y Cynghorydd Kevin Madge, Arweinydd y cyngor, yn galw ar i Lywodraeth Cymru wneud y Gymraeg yn ystyriaeth statudol o fewn y system gynllunio, un o ofynion allweddol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Dywed y llythyr: "Fe gyflwynwyd y Bil Cynllunio i’r Cynulliad a ...

darllenwch mwy

Ein gweledigaeth ni o ddyfodol disgla...

30/10/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae’r delweddau a ganlyn yn dangos sut y gall Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wneud Cymru’n lle ardderchog i fyw a gwneud busnes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ffynnonell: Gwefan Llunio Ein Dyfodol
 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net

Cyswllt Wi-Fi am ddim i fannau cyhoed...

30/10/2014
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Cyswllt Wi-Fi am ddim i fannau cyhoeddus Caerdydd


Cyswllt Wi-Fi am ddim

Bydd cyswllt Wi-Fi yn cael ei gynnig am ddim mewn 30 o leoliadau cyhoeddus ar draws Caerdydd erbyn Mawrth 2015, fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru.
 
Daw'r cynlluniau fel rhan o raglen £150 miliwn Llywodraeth y DU i ddarparu band eang ffeibr cyflym ar draws Prydain - mae £12.6 miliwn o'r arian yn cael ei fuddsoddi i raglen Cymru.
 
Bydd Wi-Fi ar gael yn rhai o leoliadau amlycaf y ddinas gan gynnwys Castell Caerdydd, Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Y Theatr Newydd, Neuadd Dewi Sant a Neuadd y Ddinas.
 
Dywedodd is-weinidog Swyddfa Cymru, Alun Cairns: "Dwi am i Gaerdydd gael cyswllt gwe o'r radd flaenaf fel bod busnesau, teuluoedd ac ymwelwyr yn gallu manteisi ...

darllenwch mwy

Cynlluniau i ddatblygu canol Caerdydd

30/10/2014
Categori: Newyddion

Cynlluniau i ddatblygu canol Caerdydd


Bydd y datblygiad yn cynnwys gofod o 92,903 medr sgwar ar gyfer swyddfeydd, siopau a manau preswyl

Dyma sut y bydd canol dinas Caerdydd yn edrych yn y dyfodol, unwaith bydd gwaith adnewyddu gwerth miliynau o bunnoedd yn gyflawn.
 
Wrth wraidd y datblygiad, bydd 150,000 troedfedd sgwâr yn gartref i bencadlys BBC Cymru a fydd yn symud i safle'r orsaf fysiau yn 2018.
 
Mae'r datblygiad 'Sgwâr Capital' yn cynnwys llwybr cerdded newydd o orsaf Caerdydd i Stadiwm y Mileniwm a swyddfeydd newydd ar Wood Street.
 
Mae'r cynllun yn cael ei gyflwyno gan gwmni Rightacres Property.
 
Mae'r llwybr troed newydd i'r stadiwm, a elwir yn 'Rhodfa Mileniwm', wedi ei gynllunio i ymdopi â nifer fawr o bobl ar gyfer digwyddiadau prysur fel gemau rygbi rhyngwladol Cy ...

darllenwch mwy

25 peth nad oeddech efallai yn ei wyb...

29/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

1. Yn y lle cyntaf roedd y Ffair Aeaf ond yn mynd i redeg fel arbrawf am dair blynedd, i weld a fyddai’n ymarferol. Ond bu hi’n llwyddiant ysgubol o’r flwyddyn gyntaf a ’dyw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ddim wedi edrych yn ôl er 1990.
 
2. Am y 12 mlynedd gyntaf achlysur undydd cymharol fach oedd y ffair. Dim ond wedi i geffylau a chŵn hela gael eu cyflwyno’n llwyddiannus yn ffair 2001 (blwyddyn clwy’r traed a’r genau) y dechreuwyd ei chynnal dros ddau ddiwrnod yn y blynyddoedd dilynol i wneud lle i’r dosbarthiadau a’r cystadlaethau ychwanegol.
 
3. Mae’r gymdeithas yn cael y fraint eleni o groesawu Ei ...

darllenwch mwy

Dafydd Wigley yn galw am newidiadau c...

29/10/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith

Mae cyn-Arweinydd Plaid Cymru Dafydd Wigley wedi datgan ei gefnogaeth i ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros newidiadau i Fil Cynllunio Llywodraeth Cymru er mwyn cryfhau'r iaith ar lefel gymunedol. 
 
Cafodd deddfwriaeth y Llywodraeth ei gyhoeddi ddechrau'r mis, ac mae wedi corddi ymgyrchwyr iaith am iddo anwybyddu'r Gymraeg yn ogystal â chanoli grym yng Nghaerdydd. Mae grŵp pwyso Cymdeithas yr Iaith, a gyhoeddodd cynlluniau deddfwriaethol amgen yn gynharach eleni, wedi galw am Fil Cynllunio sy’n: 
 

Datgan mai pwrpas y system gynllunio yw rheoli tir mewn ffordd sy’n gynaliadwy’n amgylcheddol, yn taclo tlodi ac yn hybu’r Gymraeg&nb ...

darllenwch mwy

Camgyfieithu'n 'codi cywilydd' yn Abe...

28/10/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae 'na arwydd ar beiriant twll yn y wal yn Aberystwyth wedi cael cryn sylw, wedi cyfieithiad trwsgl.
 
Roedd yr arwydd y tu allan i archfarchnad Tesco yn cynnig "free cash withdrawals" yn Saesneg, ond yn Gymraeg - "codiad am ddim".
 
Fe welodd y cynghorydd lleol, Ceredig Davies y camgymeriad, gan ddweud bod 'na "dipyn o chwerthin yn y dre', felly mi es i i gael cip...
 
"Deg allan o ddeg i'r archfarchnad am ystyried yr iaith Gymraeg. Ond falle y dylen nhw fod wedi gwirio'r cyfieithiad cyn rhoi'r arwyddion ar y peiriannau.
 
"Mae pobl yn cam-gyfieithu o dro i dro, ond mae hwn yn ddigri' iawn."
 
Fe ddywedodd rheolwyr yn yr archfarchnad eu bod nhw wedi tynnu ...

darllenwch mwy

Cynnwys S4C ymhlith prif enillwyr BAF...

28/10/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Y Gwyll/Hinterland oedd un o brif enillwyr seremoni BAFTA Cymru 2014, wrth i'r ddrama dditectif gipio tair o'r anrhydeddau.
 
Derbyniodd cynnwys S4C 11 gwobr BAFTA Cymru 2014 yn y seremoni ar nos Sul 26 Hydref, sy'n dathlu llwyddiannau'r diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru.
 
Ymhlith y gwobrau fe gyflwynwyd anrhydedd yr Actores Orau i Rhian Blythe am ei rhan fel Grug Matthews yn y gyfres ddrama Gwaith/Cartref (Fiction Factory). A rhoddwyd gwobr Rhaglen Ffeithiol orau i'r ddogfen deimladwy O'r Galon: Yr Hardys: Un Dydd ar y Tro (Rondo).
 
Y tair gwobr i Y Gwyll oedd yr Awdur Gorau i Jeff Murphy; Cyfarwyddwr Gorau i Marc Evans a gwobr grefft i Richard Stoddard yn y categ ...

darllenwch mwy

Actor o Gymru yn serennu mewn dathlia...

28/10/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Darllenodd yr actor Michael Sheen rhai o’i hoff gerddi gan Dylan Thomas fel rhan o'r dathliadau yn Efrog Newydd i nodi canmlwyddiant genedigaeth y bardd.
 
Mae un o’r cerddi, Song, yn ymddangos am y tro cyntaf mewn rhifyn canmlwyddiant newydd o Collected Poems Dylan Thomas, a olygwyd gan yr Athro John Goodby o Brifysgol Abertawe, sy'n arbenigwr o fri rhyngwladol ar Thomas. Darllenodd Michael a John eu hoff gerddi mewn digwyddiad yn Bauman Rare Books yn Efrog Newydd.
 
Meddai Michael Sheen, sy’n Gymrawd Anrhydeddus Prifysgol Abertawe: "Mae bob amser yn anrhydedd, yn fraint ac yn bleser cynhyrfus i leisio geiriau Dylan Thomas, ond mae cael gwneud hynny ar & ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi sengl gyntaf Estrons

28/10/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd y grŵp cyffrous o Gaerdydd, Estrons, yn rhyddhau eu sengl cyntaf, ‘C-C-CARIAD!’ ar ddydd Llun 3 Tachwedd.
 
Hon fydd y sengl gyntaf i’w rhyddhau fel rhan o gynllun newydd Clwb Senglau’r Selar, ble bydd cylchgrawn cerddoriaeth Y Selar yn cydweithio â label Rasal i ryddhau sengl gyntaf artist addawol bob mis.
 
Bydd y sengl yn cael ei lansio’n swyddogol fel rhan o gig dathlu deng mlynedd o gyhoeddi Y Selar yn Aberystwyth ar nos Wener 31 Hydref.
 
Mae thema y gân yn eironig iawn o ystyried datblygiadau diweddar ym mywyd prif ganwr y grŵp, Tali Källström, sydd wedi rhoi genedigaeth i’w phlentyn cyntaf ychydig wyt ...

darllenwch mwy