Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 65 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Label Recordiau Sain ar werth

20/12/2012
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Label Recordiau Sain ar werth


Label Recordiau Sain ar werth

Mae label Recordiau Sain - a sefydlwyd yn 1969 - yn cael ei roi ar werth.

Dywedodd cyfarwyddwyr y cwmni fod yr amser i werthu wedi dod gan eu bod yn heneiddio.

Nid yw'r cwmni, sy'n cyflogi 24 o bobl - wedi cyhoeddi'r pris gwerthu, ond credir fod ôl-gatalog y cwmni yn werth swm sylweddol iawn.

Y nod yw ei werthu fel busnes hyfyw fel y gall y busnes barhau i fasnachu.

Sefydlwyd Sain yng Nghaerdydd cyn symud i Benygroes ac yna Llandwrog ger Caernarfon yn y 1970au.

Record gynta'r cwmni oedd un gan un o'r cyfarwyddwyr gwreiddiol, Huw Jones, sef 'Dŵr'.

Ers hynny maen nhw wedi recordio cannoedd o artistiaid o bob math o gerddoriaeth, gan gynnwys Bryn Terfel, Catatonia, Gerai ...

darllenwch mwy

Entrepreneuriaid Ifanc yn cael y cyfl...

20/12/2012
Categori: Newyddion

Entrepreneuriaid Ifanc yn cael y cyfle i Ddisgleirio


Mr David Thomas, Sion Morgan o Fyddfai, y Cyng. Siân Thomas, Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin

Cynhaliodd Cynllun Mentro Datblygu Gwledig Sir Gâr ddigwyddiad am ddim ar 1 Rhagfyr i  arddangos sêr busnes y dyfodol yn yr Hen Ysgol ym Methlehem. 
 
Roedd ‘Bethlehem Wedi’r Hwyr’ yn cynnwys arddangosfeydd, adloniant a marchnad Nadolig â gwaith a chynnyrch gan entrepreneuriaid ifanc Sir Gaerfyrddin wledig.
 
Cafodd y rhai a fu’n bresennol wledd o berfformiadau byw gan Iona Thomas, cantores a fu’n cefnogi Gary Barlow yn ddiweddar, Frank Thomas sy’n artist y gair llafar o Langadog, y grŵp Aunty Depressants o Lanymddyfri a Rhys Herridge, sydd wedi perfformio yn y West end.
 
Cafwyd hefyd dwy sioe ffasiwn gan ...

darllenwch mwy

Llywodraeth i brynu Maes Awyr Caerdydd?

18/12/2012
Categori: Newyddion

Llywodraeth i brynu Maes Awyr Caerdydd?


Llywodraeth i brynu Maes Awyr Caerdydd?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn ystyried prynu Maes Awyr Caerdydd.
 
Yn ôl y Prif Weinidog, Carwyn Jones, maent "wedi dod i gytundeb diwydrwydd dyladwy" gyda TBI, perchnogion y maes awyr, sy'n golygu eu bod yn gorfod gwneud gwaith ymchwil i gefndir ariannol y cwmni.
 
Byddai'r pryniant yn ddibynnol ar gwblhau ystyriaethau ariannol, cyfreithiol a sicrhau gwerth am arian.
 
Cadarnhaodd y llywodraeth y bydden nhw'n parhau â'r pryniant petai nhw'n hapus â'r ystyriaethau hyn.
 
Byddai'r safle yn cael ei reoli ar sail fasnachol gan gwmni ar ran y llywodraeth.
 
'Heriau'
 
Yn ystod y 12 mis a aeth heibio, rwyf wedi pwysleisio ...

darllenwch mwy

dotCYM yn dirwyn i ben

14/12/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion


Mae dotCYM wrthi’n mynd drwy’r broses o ddatymgorffori. Pledleiswyd yn y Cyfarfod Blynyddol i gau’r cwmni gan nad oes diben i’r cwmni barhau ar ôl i Llywodraeth Cymru roi perchnogaeth o enw a brand y Cymry ar-lein i gwmni preifat o Loegr nad yw’n atebol i’r Cymry.

Fwy nag unwaith rhybuddiom Ieuan Wyn Jones, y cyn-Wenidog gyda chyfrifoldeb am barth lefel-uchaf i Gymru, y byddai gweision sifil Cymru a’r Blaid Lafur yn rhoi’r parth i Nominet yr eiliad y byddai’n colli ei swydd os na fyddai’n sicrhau taw corff Cymreig sy’n atebol i’r Cymry fyddai’n gyfrifol am y parth.

“Wedi pedair mlynedd o Blaid C ...

darllenwch mwy

Gruff Rhys a'r Niwl yn canu Ni Yw y B...

12/12/2012
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Gruff Rhys a'r Niwl yn canu Ni Yw y Byd yng Ngwyl Hanner Cant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Hosan Santa* - Gwobr rhif 17: Print acrylic Gruff Rhys yn canu Ni Yw y Byd yng Ngwyl Hanner Cant. Rhoddir gan Celfcalon - yma

Comisiynydd y Gymraeg yn cydnabod her...

11/12/2012
Categori: Newyddion

Comisiynydd y Gymraeg yn cydnabod her y Cyfrifiad


Comisiynydd y Gymraeg yn cydnabod her y Cyfrifiad

Addysg, tai a gwaith yw’r tri ffactor y mae angen mynd i’r afael â nhw ar fyrder meddai Comisiynydd y Gymraeg. 
 
Mewn ymateb i ystadegau Cyfrifiad 2011 a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws:

“Yn naturiol, rwyf yn siomedig gyda’r ffigyrau hyn, a’r gostyngiad a welwyd yn y niferoedd a’r canrannau drwyddi draw. Er bod disgwyl y byddai’r map ieithyddol wedi newid ers 2001, mae’n wir dweud bod ystadegau a gyhoeddwyd heddiw yn ysgytwad. Efallai bod yna berygl wedi bod i bawb fynd i ryw gyfforddusrwydd artiffisial ddeng mlynedd yn ôl, gan gredu bod tro ar fyd, a bod twf mewn rhai ardaloedd yn gwneud ...

darllenwch mwy

Cyfrifiad 2011 - ‘argyfwng y Gymraeg’

11/12/2012
Categori: Newyddion

Cyfrifiad 2011 - ‘argyfwng y Gymraeg’


Cyfrifiad 2011 - ‘argyfwng y Gymraeg’

‘Mae’r Gymraeg mewn argyfwng’, dyna ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i ystadegau Cyfrifiad 2011 a gafodd eu rhyddhau heddiw (Dydd Mawrth, Rhagfyr 11).

Yn ôl y Cyfrifiad, yn 2011 roedd 562,000 (19.01%) o bobl yng Nghymru dros 3 oed yn siarad Cymraeg o’i gymharu â 582,368 (20.76%) yn 2001, gostyngiad o 2.75%. Yn strategaeth iaith Llywodraeth Cymru yn ôl yn 2003, mi oedd targed i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg o 5% i 26%. Fe gwympodd y canran o siaradwyr yn holl siroedd y gorllewin, gyda’r gostyngiad mwyaf yn Sir Gaerfyrddin, ond mi welwyd cynnydd bach yng Nghaerdydd, Rhondda Cynon Taf a Sir Fynwy.

Dywedodd y Gymdeithas y byddan ...

darllenwch mwy

Cyfle i ennill hyd at £1,000

06/12/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae 'Sion a Siân' yn chwilio am gyplau i ymddangos yn y gyfres newydd ar S4C!
 
Cyfle i ennill hyd at £1,000!
 
Does dim rhaid i chi fod yn briod, a gallwch fod yn gwpl o'r un rhyw.
 
Dyddiadau ffilmio - Chwefror 23 a 24 a Mawrth 23 a 24, 2013
 
Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni nawr: events@mrproducer.co.uk 029 2091 6667
 

Tedi bêr Cymraeg cyntaf erioed!

05/12/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae’r tedi bêr Cymraeg cyntaf erioed sy’n siarad gyda llais plentyn wedi cyrraedd y siopau.
 
Cwmni tegannau addysgiadol BabogBaby o Galway yng ngweriniaeth Iwerddon sydd wedi datblygu’r tegan wedi iddyn nhw lunio tedis Gaeleg a Gwyddeleg eu hiaith.
 
Mae’r arth yn costio £25.00 ac ar gael yn siop Inc. Mae’n siarad gyda llasi Mali Thomas o’r Bont-faen ac mae wedi’i dargedu at blant ifanc rhwng chwe mis a phum mlwydd oed.
 
Fel ei gefndryd Gaeleg a Gwyddeleg gall yr arth Gymraeg gyfri i 10 ac enwi siapiau a lliwiau. Mae ganddo eirfa eang - 33 gair i fod yn fanwl gywir!
 
Mae’r tedi Gwyddeleg, a lansiwyd di ...

darllenwch mwy

Ffotomarathon Aberystwyth

21/11/2012
Categori: Celfyddydau

Cynhaliwyd ail ffotomarathon Aberystwyth ar ddydd Sadwrn, 27 Hydref 2012. Nod y diwrnod oedd tynnu chwe llun ar chwe thema mewn chwe awr.
 
Cafwyd cryn ddiddordeb gyda dros 60 o bobl yn cymryd rhan. Rhoddwyd gwobrau ar gyfer y set orau gan gamera a lensys cyfnewidiol a lensys parhaol, set orau ar gyfer 16 oed ac iau a'r set orau o luniau wedi eu cymryd gan ffôn symudol. Gwobrwywyd hefyd y llun unigol gorau ymhob thema.
 
Anna Irving enillodd y wobr am set a chamera gyda lensys cyfnewidiol ac Andrew Currie yn ennill am y set orau gyda chamera a lensys parhaol. Yr enillydd ifanc (16 oed ac iau) oedd Steffan Nicolas ac enillodd Mark Davies am ei gyfres o chwe llun wedi eu t ...

darllenwch mwy