Apêl gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar bysgotwyr i ryddhau pob eog

18/06/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bysgotwyr yng Nghymru helpu i warchod stociau pysgod trwy gytuno’n wirfoddol i ryddhau’r holl eogiaid a mwy o’r brithyllod môr a gaiff eu dal ganddynt yn 2018.

Daw’r cais hwn wrth i’r asesiadau diweddaraf gadarnhau bod stociau’r pysgod eiconig hyn yn parhau i wynebu sialensiau difrifol.

 

O ddydd Sadwrn diwethaf, gall pysgotwyr gadw’r eogiaid a ddaliant yn holl afonydd Cymru, ar wahân i Afon Gwy ac Afon Taf lle y mae trefniant dal a rhyddhau gorfodol ar waith yn barod.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wrthi’n ymdrin â ffactorau eraill sy’n effeithio ar stociau pysgod, fel niwed i gynefinoedd, llygredd a physgota anghyfreithlon, ond cred y bydd dychwelyd yr holl eogiaid i’r dŵr yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

 

Meddai Dave Mee, Uwch Gynghorydd Pysgodfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru: “Yr hyn sy’n wirioneddol galonogol yw’r ffaith fod y rhan fwyaf o bysgotwyr eisoes yn rhyddhau’r pysgod a ddaliant yn wirfoddol, ond rydym o’r farn fod y sefyllfa mor ddifrifol i eogiaid erbyn hyn nes bod angen i bob pysgotwr chwarae ei ran.

 

“Roedd nifer yr eogiaid a’r brithyllod môr a ymfudodd i nifer o afonydd Cymru y llynedd yn bryderus o isel, felly mae hi’n hollbwysig inni roi cyfle i bob pysgodyn nofio i fyny’r afon i silio a rhoi hwb i’r genhedlaeth nesaf.”

 

Dirywiad sylweddol yr eog môr

 

Ychwanega Dave Mee, “Mae goroesiad yr eog yn y môr wedi dirywio’n sylweddol, ac ar hyn o bryd mae’n is nag y mae wedi bod yn y gorffennol. Mae’n anodd taclo hyn, ac mae yna bwysau ychwanegol ar ein stociau pysgod, ond gall pysgotwyr helpu i ddiogelu ein stociau trwy ganiatáu i fwy o bysgod oroesi.”

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno cais i Lywodraeth Cymru am is-ddeddfau newydd i gyflwyno dulliau rheoli pysgota a threfniadau dal a rhyddhau gorfodol yn afonydd Cymru yn 2019, ac ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ystyried y rhain.

 

Gellir gweld yr adroddiadau asesu diweddaraf ar gyfer eogiaid a brithyllod môr, ynghyd â’r canllawiau arferion da ar ddal a rhyddhau, ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.